Wervingscampagne gezinshuizen

De gezinshuisorganisaties Sterk Huis, Vigere en William Schrikker Gezinsvormen hebben samen met de regio Hart van Brabant de handen ineengeslagen voor een wervingscampagne. Wonen doe je thuis, maar als dat echt niet kan voor een kind is een gezinshuis een goed alternatief. Helaas is er een tekort aan plekken voor kinderen en jongeren die een … Vervolgd

Subsidieregeling BSO+ | Vraag ‘m nu aan!

BSO+ is buitenschoolse opvang (op schooldagen) voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) die vanwege een hun zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. BSO+ is niet ingekocht met de aanbesteding … Vervolgd

Nieuw evaluatieformulier Jeugdhulp beschikbaar | Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA)

Vanaf 1 januari 2021 moeten jeugdhulpaanbieders voor een verlenging, vervolgvraag of bij een gewijzigde situatie/hulpvraag het Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) invullen.  Voorheen was dit het evaluatieformulier. Een jeugdhulpaanbieder gebruikt het formulier alleen in de volgende situaties: Het verlengen van de lopende jeugdhulp Je vraagt een nieuwe toewijzing aan, omdat de resultaten vóór de einddatum van … Vervolgd

Doelgroepdefinitie Segment 1 aangescherpt!

Hulp uit Segment 1 is voor jeugdigen en de gezinnen met een ernstige meervoudige complexe problematiek. Er is intensieve jeugdhulp nodig is en vaak  coördinatie over verschillende  leefdomeinen . Bij de overweging om te verwijzen naar Crossroads (Segment 1) of naar een andere gecontracteerde aanbieder (Segment 3 en 4) speelt de financiële component ook een … Vervolgd

Jeugdhulp of passend onderwijs? Deze pagina gaat je helpen!

Voor veel professionals in het onderwijs- en zorgdomein is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. Grijs gebied Soms is echter sprake van een grijs gebied. Op sommige punten binnen de twee wetten lopen de verantwoordelijkheden van het onderwijs en de gemeenten … Vervolgd

Inkoop Wmo, Jeugdhulp en Participatie bijna afgerond

In november 2022 worden de contracten getekend n.a.v. de integrale inkoop in het sociaal domein. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de implementatie. Het aanbod voor 2023 (en verder) wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op deze website.  De huidige beschikkingen lopen door bij de … Vervolgd

Mensen met psychische beperking beter helpen | Pilot in Tilburg

In oktober start een pilot voor hulp aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Er komt een speciaal geïntegreerd team.  Het nieuwe team heet ‘FACT+ Tilburg Centrum’. Daarin werken medewerkers van Toegang Tilburg en FACT-medewerkers van GGz Breburg intensief samen. Als team gaan zij passende zorg en ondersteuning inzetten voor de EPA (Ernstige Psychische … Vervolgd

Overgangsrecht Wmo en Jeugd 2022-2023

De gemeenten van de regio Hart van Brabant willen de overgang van oude naar nieuwe contracten zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor inwoners, aanbieders én gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering hiervan bespreken we in de dialooggesprekken en/of implementatiefase. Er is wel al besloten dat, als de situatie dit toelaat, de looptijd  van nieuwe toewijzingen vanaf nu … Vervolgd

Digitale informatiebijeenkomst voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Heeft jou organisatie zich niet ingeschreven op de aanbesteding Wmo in de regio Hart van Brabant of is je organisatie niet geselecteerd voor de uitwerkfase? Meld je dan aan  voor de  digitale bijeenkomst op 2 juni tussen 10:00 en 12:00.  Centraal staan de verschillende  samenwerkingsmogelijkheden met andere (gecontracteerde) aanbieders.  De gemeenten van de regio Hart … Vervolgd

Start aanbesteding ‘Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie’

De aanbesteding is gepubliceerd. Alle inhoudelijke informatie en de documenten zijn geplaatst op: Tenderned. Dit is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Tips: Tot nu toe kon je via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl vragen stellen over de inkoop. Nu de aanbesteding is gestart verandert de manier waarop je vragen kunt stellen, omdat dit vanaf nu via Tenderned moet verlopen. … Vervolgd

Aanbesteding Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie

De Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant heeft eerder besloten om voor Ernstige Dyslexie, als onderdeel van de specialistische jeugdhulp, een aparte aanbesteding te publiceren. In de afgelopen tijd zijn wij hard aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Ondertussen staan we aan de vooravond van de publicatie van de aanbesteding ‘Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie’.  … Vervolgd

Aanbesteding Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen gestart

De aanbesteding Wmo regio Hart van Brabant is gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. De inkoop bestaat uit twee inkoopsporen: Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen. Wmo begeleiding is gesplitst in vier gebieden. De gemeenten contracteren één contractpartner voor het inkoopspoor Beschermd Wonen. En voor Wmo Begeleiding contracteren … Vervolgd

Bericht iJW303D komt te vervallen | Dit is wat u moet doen

Op 1-1-2021 is er een nieuw declaratiebericht bijgekomen in het berichtenverkeer. Dit is iJW323D. Deze is ter vervanging van bericht iJW303D. Het iJW303D bericht kunt u vanaf 1-4-2022 niet meer gebruiken. In deze e-mail staat wat het vervallen van dit bericht betekent voor u als zorgaanbieder. Declareren van geleverde zorg in 2020 Alle declaraties met … Vervolgd

Jeugdwet of andere wet?

Twijfel je of de benodigde hulp voor een jeugdige (of zijn ouders) wel of niet onder de Jeugdwet valt? Een en ander kan afhangen van het het soort hulp dat nodig is, maar ook met de effectiviteit van de interventie of de kwalificaties van de aanbieder. We adviseren je in dit geval de lijst Afbakening … Vervolgd

Start aanbesteding jeugdhulp regio Hart van Brabant

Op 20 oktober 2021 is de aanbesteding jeugdhulp in regio Hart van Brabant gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned. Dit is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Waarom? De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. … Vervolgd

Alternatief voor uithuisplaatsing | Jongeren kiezen zelf een mentor

Elke professional kent ze wel: jongeren die compleet vastgelopen zijn en ouders die ten einde raad zijn. Complexe situaties waarvoor uithuisplaatsing de enige oplossing lijkt. Terwijl iedereen weet dat deze oplossingen verre van ideaal zijn en slechts een beperkt en tijdelijk effect hebben. Nu is er een alternatief: de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte … Vervolgd

Vergoeding meerkosten 2020 voor zorgaanbieders | Aanvragen kan tot 1 juli 2021!

Heeft u als zorgaanbieder in 2020 meerkosten gehad in uw organisatie door de corona-richtlijnen van het RIVM? Dan kunt u vanaf nu een vergoeding aanvragen voor deze meerkosten. De landelijke overheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hiervoor een regeling opgesteld. Wat zijn meerkosten? Meerkosten zijn de … Vervolgd

Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En voorkomen we daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen in veel gemeenten. In Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Vertrouwenspersoon Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg) en Gerrit … Vervolgd

Gezamenlijke inkoop Jeugdhulp, Wmo en Participatie in 2022

In Regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die inkoopstrategie is gericht op samenhang tussen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. We willen het aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Ook willen we de kosten beheersen en daarmee de enorme extra uitgaven voor zorg terugdringen. Dat doen … Vervolgd

Declareer je Wmo-zorg op tijd!

Dit nieuwsbericht is een reminder dat je als aanbieder op tijd je geleverde Wmo-zorg moet declareren. In het staat dat je uiterlijk drie maanden na afloop van de kalendermaand de geleverde zorg moet declareren. Bijvoorbeeld: de Wmo-begeleiding die je levert in maart kun je declareren tot en met juni. Niet alle aanbieders leveren hun declaraties … Vervolgd

Eindrapport evaluatie Resultaat Gestuurd Inkopen

In 2017 is de jeugdhulpregio Hart van Brabant gaan werken met Resultaat Gericht Inkopen (hierna: RGI). De regio HvB is toen van start gegaan met segment 2. Per 1 januari 2019 is de hoog specialistische jeugdhulp Segment 3 (opnieuw) ingekocht. Ook hierbij is ervoor gekozen op met  RGI te werken. Bij het invoeren van RGI … Vervolgd

Weer Thuis | een passende plek en goede begeleiding voor kwetsbare inwoners

Steeds meer kwetsbare mensen verhuizen van een locatie voor begeleid wonen naar een gewone woning. Daar kunnen ze zo zelfstandig mogelijk wonen en naar vermogen meedoen in hun wijk of dorp. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen, hebben de gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen in regio Hart van Brabant afspraken gemaakt. Samen werken ze … Vervolgd

Nieuwsbrief Wmo regio Hart van Brabant | November 2020

In de nieuwsbrief van november onder aandacht voor de nieuwe release iWmo 3.0 en van vierwekelijks naar maandelijks declareren.  Heb je vragen over deze nieuwsbrief of heb je input voor de volgende brief? Neem dan contact op met Gert-Jan van Zoggel, coördinator Communicatie : 06-54977812 of gjvzoggel@heusden.nl Download >

Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling in aanbouw

In de regio Hart van Brabant bouwen we aan een Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling. We zijn daarmee één van de drie proeftuinen van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ die de opdracht kreeg een Centrum te ontwikkelen. We zijn nu halverwege de pilotperiode van drie jaar. Tijd voor een tussenstand. Lees meer over … Vervolgd

Jeugdhulp of passend onderwijs? Deze pagina gaat je helpen!

Voor veel professionals in het onderwijs- en zorgdomein is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. In basis geldt dat ondersteuning die in eerste instantie gericht is op het doorlopen van het onderwijsprogramma valt onder de zorgplicht van de Wet Passend Onderwijs.  … Vervolgd

Nieuwe release berichtenverkeer | Grote gevolgen voor systemen en werkprocessen

De communicatie tussen gecontracteerde zorgaanbieders en gemeenten verloopt voor een deel via het landelijke berichtenverkeer. Per 1 januari  2021 is voor het berichtenverkeer een nieuwe release (release 3.0) van kracht. Deze release heeft een grote impact op systemen én werkprocessen. Nog niet alles duidelijk Op dit moment is nog niet bekend wat de nieuwe release … Vervolgd

Hoe pakken vier jeugdzorgaanbieders de wachttijden aan?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op, vanuit de ambitie dat de kinderen en jongeren gezond, veilig en prettig opgroeien. Eén van de grote uitdagingen is om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben snel op de juiste plek te krijgen. Daarom is … Vervolgd

Inkoop Wmo Begeleiding 2021 | Meld u nu aan!

Tot 30 september 12:00 uur kunnen Wmo-aanbieders zich aanmelden voor het leveren van Wmo  Begeleiding aan inwoners van de regio Hart van Brabant. De nieuwe contractperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Ook als u nog geen gecontracteerde Wmo-aanbieder bent, kunt u zich aanmelden. Dit geldt ook voor aanbieders die … Vervolgd

Geen startbericht betekent geen betaling | Nieuwsbrief Wmo Juli 2020

Een van de onderwerpen in de nieuwsbrief Wmo van juli 2020 is de afspraak rondom betalingen. De zorg door aanbieders wordt vanaf 1 augustus alleen betaald als de betrokken gemeente een startbericht  (iWmo305) heeft ontvangen. Het blijkt dat het indienen van start- en stopberichten niet altijd op de juiste manier gebeurt of niet worden verstuurd. … Vervolgd

Nieuw controleplan voor jeugdhulpaanbieders beschikbaar

De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben de taak de inkoop jeugdhulp goed te organiseren. Iedere jeugdige die hulp nodig heeft, moet hierin kunnen worden voorzien. Een belangrijke ondersteuning hierin is een goede administratie. Vragen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de ingekochte en geleverde zorg moeten goed beantwoord kunnen worden. De … Vervolgd