De OAD-trajecten zijn gericht op maximale ontwikkeling van inwoners op  gebied van participatie. In de kern is het dagbesteding waarbij ontwikkeling en een positieve beleving voor de deelnemer voorop staan. Het gaat om participatie in de breedste zin; van activering tot (vrijwilligers) werk.

De trajecten bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Een integraal plan van aanpak op basis van een oriëntatie op wat de inwoner kan en wil.
 2. Trajectbegeleiding op de geformuleerde doelen.
 3. Deelname aan de juiste dagbestedingsplek. Doel: groeien in de ontwikkeling of de ontwikkeling te stabiliseren en langdurig te ondersteunen.

Voor wie is OAD?

OAD zit op het snijvlak tussen Wmo en de Participatiewet. Dus een combinatie van zorg en participatie. De trajecten zijn voor inwoners met mentale en/of fysieke problemen die een grote afstand hebben tot de samenleving en/of arbeidsmarkt. Vaak zullen inwoners die in aanmerking komen voor OAD ook een beschikking hebben voor Wmo Begeleiding of Beschermd Wonen.

OAD is niet voor inwoners zoals ouderen of mensen met een te grote beperking, zoals dementie of ernstig NAH. Bij deze inwoners is de invulling van de dag alleen gericht op het stabiliseren van de situatie en eventueel ook op het ontlasten van de mantelzorger. Dit noemen we dagopvang. Dagopvang wordt georganiseerd door de Coalitie HvB. Bekijk het bijbehorende stappenplan > .

De doelgroep voor OAD wordt met name gevormd door inwoners met mentale en/of fysieke problemen die een grote afstand hebben tot de samenleving en/of arbeidsmarkt:

 • er is sprake van chronische, fysieke en/of langer durende problematiek;
 • inwoners zijn niet in staat zelfstandig een zinvolle dag vorm te geven;
 • inwoners zijn niet in staat zelfstandig hun kennis en vaardigheden op een bepaald interesse- en of vakgebied uit te breiden;
 • er is geen werkgever in beeld (geweest);
 • er zijn geen of minimale startkwalificaties aanwezig voor de arbeidsmarkt, vaak ten gevolge van de aandoening;
 • een wisselende of beperkte belastbaarheid of andere (gedrags)kenmerken van de persoon maken instroom op korte termijn in reguliere arbeid niet aannemelijk.

Wie voert OAD uit?

De uitvoering van OAD wordt door de Langstraatgemeenten (Waalwijk, Loon op Zand en Heusden) en Oisterwijk zelf gedaan.

Voor de overige gemeenten wordt OAD uitgevoerd door Kikmaat. Dit is een  onderdeel van de Diamantgroep. Dit is een inbesteding omdat gemeenten samen eigenaar zijn van de Diamantgroep. Meer weten over OAD? Mail naar: oad@kikmaat.nl.

Kikmaat heeft de volgende onderaannemers gecontracteerd:

 1. Actief Huiszorg B.V.
 2. Coöperatie DichtbijZorg UA
 3. Elshorst Ontwikkeling
 4. Leermakers Zorggroep B.V.
 5. Lumiejére
 6. NovaFarm-Grip
 7. Prospects at Work Tilburg
 8. Ruud’s Rugzak
 9. Stichting Siza
 10. Stichting @Reboot
 11. Stichting Buitengewoon Leren & Werken – Prins Heerlijk
 12. Stichting Hearts & Letters
 13. Stichting RIBW Brabant
 14. Stichting Amarant
 15. Stichting GGz Breburg Groep
 16. Stichting Het Werkt
 17. Stichting Prisma
 18. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse
 19. ASVZ
 20. Stichting Zorgboerderij ‘De Schelft’2
 21. Stichting het Tussenstation
 22. Werk & Begeleiding Zuid B.V. samen met Philadelphia Zorg
 23. Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg
 24. Zorgboerderij de Grus
 25. Leger des Heils

Hoe ziet de klantreis OAD eruit?

 1. Een inwoner met een ontwikkelpotentieel meldt zich bij de lokale toegang of de regionale toegang voor Beschermd Wonen. De toegang bepaalt de situatie van de inwoner. Welke hulpvraag is er en is hoe kan deze inwoner geholpen worden?
 2. Komt de inwoner in aanmerking voor OAD? Dan  wordt dit opgenomen in de informatie die de toegang verzamelt: het plan van aanpak deel 1.
 3. Het plan van aanpak gaat naar de inwoner, naar KikMaat en (als dat nodig is) de Coalitie HvB.
  Let op: dit is nog niet de beschikking.  Er is dus ook nog geen mogelijkheid tot bezwaar. Als de inwoner het later niet eens is met de beschikking kan hij wel -opnieuw- in gesprek met de toegang.
 4. De ‘Regisseur OAD’ bij KikMaat koppelt de inwoner aan een vaste begeleider bij KikMaat. Deze begeleider en de inwoner gaan samen aan de slag. De ondersteuningsvraag wordt verder uitgediept, ontwikkeldoelen bepaalt en wordt gezorgd voor een warme overdracht naar de dagbestedingsplek. De afspraken worden aangevuld in het plan van aanpak. Dit is een verdere invulling van het plan waarmee de toegang is begonnen.
 5. De vaste begeleider maakt ook een ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken over (tussentijdse) evaluaties en de dagbestedingsplek. De vaste begeleider bepaalt samen met de klant welke dagbestedingspartner het beste aansluit op de ontwikkeldoelen van de klant.
 6. Er wordt een afspraak gemaakt voor een drie-gesprek bij de aanbieder. Na het gesprek vult de vaste begeleider het plan van aanpak aan met de aard en de omvang van de ondersteuning. Nu is  plan van aanpak definitief. Dit plan wordt (digitaal) naar de inwoner gestuurd en is meteen ook de beschikking waartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden.
 7. Kikmaat stuurt een productbestelling naar de backoffice volgens een vast format. De backoffice stuurt een 301 bericht naar de dagbestedingsaanbieder waarna het berichtenverkeer op de reguliere wijze gaat lopen.
 8. Als een inwoners naast OAD een Wmo-maatwerkproduct (bijvoorbeeld ambulante begeleiding) heeft, werken de sleutelfiguren en begeleiders van de Coalitie HvB intensief samen met de regisseurs en consulenten van KikMaat. In deze gevallen ligt de regie op het proces bij de Coalitie HvB.

Hoe zit het met vervoer naar de dagbestedingslocatie?

KikMaat bepaalt of vervoer naar OAD noodzakelijk is en neemt dit op in de productbestelling aan de backoffice. De werkwijze en tarieven zijn gelijk aan die van 2022 (geïndexeerd). We wijzen toe in stuks per week. Er is vervoer zonder rolstoel en vervoer met rolstoel. Voor Beschermd Wonen cliënten die OAD moeten krijgen, stuurt KikMaat dit naar de backoffice van Tilburg. Voor overige cliënten gaat dit naar de lokale gemeente waar de cliënt woont.