OAD is een voorziening op het snijvlak tussen Wmo en de Participatiewet: een combinatie van zorg en participatie. Het is de bedoeling dat inwoners die zich verder kunnen ontwikkelen (op wat voor wijze dan ook) hiervoor de ruimte krijgen binnen de voorziening OAD. Vaak zullen inwoners die in aanmerking komen voor OAD ook een beschikking hebben voor Wmo Begeleiding of Beschermd Wonen. Daarom is er aandacht voor een goede aansluiting op beide sporen. Het uitgangspunt is dat de doelen van de verschillende vormen van ondersteuning op elkaar zijn afgestemd.

Voor wie is OAD?

OAD is een voorziening op het snijvlak tussen Wmo en de Participatiewet: een combinatie van zorg en participatie. Het is de bedoeling dat inwoners die zich verder kunnen ontwikkelen -op wat voor wijze dan ook- hiervoor de ruimte krijgen binnen de voorziening OAD. Vaak zullen inwoners die in aanmerking komen voor OAD ook een beschikking hebben voor Wmo Begeleiding of Beschermd Wonen. Daarom is er aandacht voor een goede aansluiting op beide sporen. Het uitgangspunt is dat de doelen van de verschillende vormen van ondersteuning op elkaar zijn afgestemd. 

 Niet voor alle inwoners is er een mogelijkheid tot activering. Het gaat dan met name om ouderen of mensen met een te grote beperking, zoals dementie of ernstig NAH. In dat geval is de daginvulling enkel gericht op het stabiliseren van de situatie en doorgaans ook op het ontlasten van de mantelzorger. Deze vorm van dag invulling noemen we dagopvang. Dagopvang wordt georganiseerd door Siem. De activiteiten die worden aangeboden lopen uiteen en zijn veelal belevingsgericht. Het gaat kan gaan om het spelen van spelletjes, laagdrempelig bewegen, contact maken met anderen, creatief bezig zijn of juist ontspannen.

 De opdracht OAD omvat trajecten die gericht zijn op het realiseren van een maximale ontwikkeling op het gebied van participatie. Het is dagbesteding waarbij ontwikkeling en een positieve beleving voor de deelnemer voorop staan. Deelnemers kunnen actief bezig zijn en resultaten neerzetten binnen hun eigen tempo, eigen capaciteiten en kwaliteiten. Ook kan iemand competenties oefenen die bijdragen aan het functioneren en het beter kunnen invullen van sociale rollen. Het gaat om participatie in de breedste zin; van activering tot (vrijwilligers) werk. De trajecten kennen de volgende onderdelen: 

Een integraal, op maat, plan van aanpak, op basis van een goede oriëntatie op wat de inwoner kan en wil.  

Gerichte trajectbegeleiding om te sturen op de met de inwoner geformuleerde doelen. De trajectbegeleider volgt de inwoner gedurende het proces en regisseert de stappen.  

 Inzet op de juiste dagbestedingsplek om: 

 • te kunnen groeien in de ontwikkeling, of 
 • de ontwikkeling te stabiliseren en langdurig te ondersteunen 

De doelgroep voor OAD wordt met name gevormd door inwoners met mentale en/of fysieke problemen die een grote afstand hebben tot de samenleving en/of arbeidsmarkt: 

 • er is sprake van chronische, fysieke en/of langer durende problematiek; 
 • inwoners zijn niet in staat zelfstandig een zinvolle dag vorm te geven; 
 • inwoners zijn niet in staat zelfstandig hun kennis en vaardigheden op een bepaald interesse- en of vakgebied uit te breiden; 
 • er is geen werkgever in beeld (geweest); 
 • er zijn geen of minimale startkwalificaties aanwezig voor de arbeidsmarkt, vaak ten gevolge van de aandoening; 
 • een wisselende of beperkte belastbaarheid of andere (gedrags)kenmerken van de persoon maken instroom op korte termijn in reguliere arbeid niet aannemelijk. 

Wie voert OAD uit?

Kikmaat voert OAD uit voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg. Kikmaat is een onderdeel van de Diamantgroep. Omdat de gemeenten samen eigenaar zijn van de Diamantgroep is dit een inbesteding.

Aub toevoegen button oid met contactgegevens Kikmaat, net als je hebt gedaan voor Siem

De Langstraatgemeenten (Waalwijk, Loon op Zand en Heusden) en Oisterwijk voeren OAD zelf uit.

Klantreis OAD Kikmaat

Deze klantreis geldt voor nieuwe klanten OAD (vanaf 01-01-2023):

 1. De inwoner meldt zich met een hulpvraag bij de toegang. Inwoners met een aflopende beschikking dagbesteding (4A, 4B, 4C) die als OAD voortgezet moet worden, melden zich (via hun begeleider) direct bij Kikmaat. Inwoners in Oisterwijk en de Langstraatgemeenten bij hun lokale toegang. Wanneer er bij een inwoner met Begeleiding een nieuwe vraag voor OAD ontstaat, meldt Siem de klant aan bij de betreffende toegang.
 2. De lokale toegang/regionale toegang BW bepaalt of OAD passend is voor een inwoner.
 3. Als OAD passend is, verwijst de toegang de inwoner naar Kikmaat. De lokale toegang/regionale toegang BW stuurt de inwoner een DAT verwijzing.
 4. De lokale toegang/regionale toegang BW mailt Kikmaat het ondersteuningsplan (tabblad 1 en 2) met informatie over de inwoner. Let op: de DAT-brief is nog niet de beschikking.  Er is dus ook nog geen mogelijkheid tot bezwaar. Als de inwoner het later niet eens is met de beschikking kan hij wel -opnieuw- in gesprek met de toegang. De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >
 5. De regisseur OAD bij KikMaat koppelt de inwoner aan een vaste KikMaat begeleider. De begeleider en de inwoner gaan in gesprek over de doelen en bepalen een OAD aanbieder. De begeleider maakt een afspraak voor een drie-gesprek bij deze aanbieder.
 6. Daarna vult de begeleider het ondersteuningsplan aan met de aard en de omvang van de ondersteuning. Nu is het plan van aanpak definitief. Als KikMaat bepaalt dat vervoer naar OAD noodzakelijk is, wordt dit ook opgenomen in het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >
 7. Kikmaat stuurt het ondersteuningsplan (digitaal) naar de inwoner. Dit is tevens de beschikking waartegen de inwoner eventueel bezwaar kan maken. Kikmaat is hiervoor gemandateerd.
 8. KikMaat mailt een productbestelling (zie bijlage) naar de backoffice van de gemeente. Voor inwoners met BWgaan OAD-productbestellingen altijd naar centrumgemeente Tilburg, tenzij de inwoner beschermd woont in Oisterwijk, Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. Voor Oisterwijk, Waalwijk, Loon op Zand en Heusden zie paragraaf klantreis OAD pilot gemeenten. Voor alle  inwoners zonder BW gaan OAD-productbestellingen altijd naar de lokale gemeente waar inwoner woont. In de productbestelling staat altijd bij welke aanbieder, hoe vaak en per wanneer inwoner OAD gaat volgen. Als KikMaat bepaalt dat vervoer naar OAD noodzakelijk is, neemt KikMaat dit op in de productbestelling aan de backoffice. Hierin geeft Kikmaat aan hoeveel retourritten naar de dagbestedingslocatie en terug de inwoner per week nodig heeft. Er is vervoer zonder rolstoel en vervoer met rolstoel.
 9. De gemeente stuurt de zorgaanbieder een toewijzingsbericht (301). Dit bericht kan bestaan uit 1 of 2 producten (zie bijlage): één voor het product OAD (OAD 1, 2 of 3) en, indien van toepassing, één voor Vervoer (regulier of rolstoelvervoer). OAD 1 en vervoer worden toegekend in dagdelen en stuks (retourritten) per week. OAD 2 en 3 worden toegekend als 1 stuk per maand (arrangement).
 10. Zodra de inwoner start met OAD, stuurt de OAD-aanbieder een startzorgbericht (305). De aanbieder kan dan declareren. Voor OAD 1 en Vervoer geldt dat de aanbieder alleen declareert wat daadwerkelijk verzilverd is (P*Q financiering). Product 2 en 3 zijn arrangementen met een vast maandbedrag.
 11. Zolang de inwoner OAD heeft, volgt de kikmaat begeleider hoe het gaat. Wezenlijke wijzigingen (intensiteit, overstap aanbieder, toevoegen/verwijderen van vervoer) worden opgenomen in het plan met daarbij datum en ondertekening van de inwoner. Dit is een nieuw besluit waartegen formeel bezwaar gemaakt kan worden. Wijzigingen geeft Kikmat door met een nieuwe productbestelling  aan de gemeente doorgegeven (zie stap 8).
 12. Als een inwoner gaat uitstromen wordt het plan een laatste keer geüpdatet en ondertekend. Dit vormt de beëindigingsbeschikking waartegen formeel bezwaar gemaakt kan worden. KikMaat spreekt met de OAD aanbieder af wanneer het OAD traject stopt. De aanbieder stuurt een stopzorgbericht (307) aan de gemeente, die de voorziening vervolgens afsluit. Beëindigingen kunnen geïnitieerd worden door de gemeente n.a.v. een Wlz-signaal of een BRP-mutatie (bijv. intergemeentelijke verhuizing). In die gevallen worden KikMaat en de OAD aanbieder per mail geïnformeerd door de gemeente.Als een inwoner naast OAD een Wmo-maatwerkproduct (bijvoorbeeld ambulante begeleiding) heeft, werken de sleutelfiguren en begeleiders van Siem intensief samen met de begeleiders van  KikMaat. In deze gevallen ligt de regie op het proces bij samenwerkingsverband Siem.

Wil je de klantreis in schemavorm bekijken? Download Klantproces OAD >

Klantreis OAD Oisterwijk, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Onderstaand proces geldt voor nieuwe klanten OAD (vanaf 01-07-2023)

De lokale Toegang van de pilotgemeenten bepaalt of OAD (i.h.k.v. Wmo/P-wet) noodzakelijk is, geeft hiervoor een beschikking af en zoekt een passende OAD plek voor de inwoner. De lokale toegang zorgt zijn eigen procedures.

Voor cliënten die beschermd (gaan) wonen bepaalt het regionaal toegangsteam beschermd wonen (BW) of OAD noodzakelijk is. Als dat het geval is, geven zij dit door aan de lokale toegang van de gemeente waar de inwoner woont. De lokale toegang geeft hiervoor een beschikking af en zoekt een passende OAD plek voor de inwoner.

Dagopvang en dagbesteding van inwoners met een beschikking uit 2022 die nog doorloopt in 2023

Cliënten van Siem BG

4A: Product 4A is in basis dagopvang en valt onder taakbudget begeleiding, net als het vervoer naar de dagopvang. Siem kan hier niet op declareren.

4B + 4C: Deze producten zijn per definitie OAD. Siem mag tot einde beschikking blijven declareren, ook voor het vervoer, daarna wordt de cliënt omgezet naar OAD.

NB: KikMaat en Siem kijken welke 4A cliënten/cliëntgroepen toch onder OAD vallen en dus omgezet worden naar OAD.

Cliënten van Siem BW

DB1 + DB2 (Beschermd Wonen): Tilburg geeft aparte toewijzingen voor het onderdeel DB1 en DB2 aan de individuele aanbieders die de BW-toewijzing hebben. Hierop mag Siem wél declareren. Dit geldt niet alleen voor de KikMaat-gemeenten maar voor de hele regio.

Cliënten van aanbieders buiten Siem BG en BW

Aanbieders buiten Siem begeleiding en beschermd wonen dienen de lopende beschikking van bestaande cliënten in zijn geheel uit en declareren deze volgens de oude systematiek en op de oude productcodes (4A, 4B, 4C bij BG en DB bij BW).

Wachttijden/wachtlijsten

Bij OAD zijn afspraken gemaakt over het volume. Als blijkt dat het aantal verwijzingen sterk stijgt kan een deelnemende gemeente aangeven dat het aantal verwijzingen beperkt moet worden, en daarmee kan er een wachtlijst ontstaan. De betreffende gemeente maakt hierover zelf afspraken met de toegang.

Hoe zit het met vervoer naar de dagbestedingslocatie?

KikMaat bepaalt of vervoer naar OAD noodzakelijk is en neemt dit op in de productbestelling aan de backoffice. De werkwijze en tarieven zijn gelijk aan die van 2023 (geïndexeerd). We wijzen toe in stuks per week. Er is vervoer zonder rolstoel en vervoer met rolstoel. Voor Beschermd Wonen cliënten die OAD moeten krijgen, stuurt KikMaat dit naar de backoffice van Tilburg. Voor overige cliënten gaat dit naar de lokale gemeente waar de cliënt woont.