Introductie resultaatgestuurde inkoop

In het jeugdbeleid van de regio Hart van Brabant staat het kind vanzelfsprekend centraal. Resultaatgestuurde inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen te doen wat een jeugdige of een gezin nodig heeft is en dat gemakkelijker te maken. Het stimuleert het denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders en niet vanuit regels en procedures. Resultaatgestuurde Inkoop vraagt van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en de negen regiogemeenten dat zij resultaatgestuurd of resultaatgericht samenwerken. De regiogemeenten zijn Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Resultaatgestuurde inkoop is geen doel op zich, maar een instrument om jeugdhulpaanbieders in staat te stellen te doen wat een jeugdige of een gezin nodig heeft is en dat gemakkelijker te maken.

Ingevoerd per 2017

Op 1 januari 2017 is de inkoop van de jeugdhulp in Regio Hart van Brabant overgegaan van producten met vaste tarieven en vaak een vast aantal behandelingen of uren begeleiding naar resultaatgerichte arrangementen. Deze arrangementen bieden jeugdhulpaanbieders meer ruimte om te bepalen welke zorg ze hoe vaak en waar willen inzetten. Bekijk het Stappenplan om te lezen hoe dit in de praktijk werkt >

Uitgangspunten resultaatgericht werken

 • duidelijke rolverdeling: Toegang (gemeente) of Gecertificeerde Instelling (Jeugdbescherming Brabant of William Schrikker Groep) bepaalt wat, jeugdhulpaanbieder bepaalt hoe:
 • integraal kijken: een brede blik op de situatie van een jeugdige, alle factoren die van invloed kunnen zijn om de situatie te verbeteren of te verslechteren in kaart brengen
 • hulp die effectief is (gericht toewerken naar resultaat);
 • ruimte voor maatwerk;
 • ruimte voor innovatie;
 • ruimte voor samenwerking;
 • vertrouwen in elkaar.

Inzet jeugdhulp: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

Resultaatgerichte jeugdhulp gaat uit van precies de inzet die nodig is. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. Als Toegangen en GI en jeugdhulpaanbieders met een jeugdige of gezin de situatie in kaart brengen, zullen zij altijd informeren wat jeugdigen en gezinnen zelf of met hulp van hun netwerk kunnen doen om het beoogde resultaat te bereiken. Ook kijken zij nadrukkelijk naar de mogelijkheden die het voorliggend veld biedt; de vrij toegankelijke voorzieningen die er in elke gemeente zijn voor inwoners met een vraag om ondersteuning. Denk aan een maatje dat elke week iets leuks komt doen met een jeugdige of de maatschappelijk werker met wie de ouders hun vragen over de opvoeding kunnen bespreken.

 

Werken met arrangementen

Samen met de jeugdige of het gezin bepaalt de Toegang (gemeente) of Gecertificeerde Instelling (Jeugdbescherming Brabant of William Schrikker Groep) het beoogde resultaat. De jeugdhulpaanbieder bepaalt het hoe: welke jeugdhulp moet ingezet worden om dat resultaat te behalen? Het arrangement dat is gekozen biedt daarvoor het inhoudelijke en financieel kader.

Het is de stip op de horizon: 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Wat de hulpvraag van een gezin ook is, er zou een gezinsarrangement voor moeten komen met één coördinator die ervoor zorgt dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Of daar nu alleen jeugdhulp voor nodig is of ook ondersteuning vanuit de Wmo of Participatie.

1 gezin, 1 plan, 1 coördinator

Zover is het nog niet, al maken zorgaanbieders in veel situaties al goede afspraken over de coördinatie op de inzet van alle benodigde zorg. Binnen de jeugdhulp geldt: als meerdere jeugdhulpaanbieders samen moeten werken om een jeugdige of gezin te helpen het gewenste resultaat te bereiken, is er één contactpersoon voor het gezin die de regie voert. Een andere stap in de goede richting is dat de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg hebben besloten om ook Wmo begeleiding gezamenlijk en resultaatgericht in te kopen. De gemeenten Waalwijk en Loon op Zand hebben besloten om op dit moment niet met de gezamenlijke aanbesteding Wmo mee te doen.

Bedoeling resulaatgericht werken

De 9 gemeenteraden in Regio Hart van Brabant hebben in december 2017 de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’. Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. Het is de bedoeling dat resultaatgestuurde inkoop bijdraagt aan vijf bouwstenen in de Koers Jeugdhulp:

 1. Het kind écht zien
 2. Aandacht
 3. Erbij zijn
 4. In verbinding werken
 5. Veiligheid voorop.

Dat lukt als volgt:

Resultaatgestuurd samenwerken staat een brede kijk op de situatie van een kind of jeugdige voor, waarin álle factoren die van invloed zijn, worden meegenomen. Daar hoort bij dat de aandacht niet alleen uitgaat naar het probleem, maar ook naar de dromen, talenten en mogelijkheden van een kind en de mensen die het om zich heen heeft. Resultaatgestuurd samenwerken betekent ook samen met het kind en het gezin beslissen waar de aandacht (als eerste) naartoe moet: welke resultaten zijn haalbaar gezien de omstandigheden en verbeteren de situatie het meest?

 


Gericht toewerken naar het resultaat dat kinderen en jeugdigen afspreken met jeugdhulpaanbieders en toegangsteams houdt onder meer in dat de jeugdhulpaanbieder dáár is waar hij de meeste waarde kan toevoegen. In veel gevallen is dat in de directe omgeving van een kind: thuis of op school bijvoorbeeld of bij de sportclub. De resultaatgestuurde manier van inkopen geeft jeugdhulpaanbieders alle vrijheid om te bepalen waar en hoe zij hun werk het beste kunnen doen. De conventies van vaste, eigen locaties mogen overboord.

 

In het zogenoemde ‘12 Stappenplan’ is de taak- en rolverdeling tussen jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en gemeentelijke backoffices vastgelegd. Hierdoor kunnen zij samen passende hulp bieden. Doordat we in 2019 met arrangementen werken voor nagenoeg alle specialistische jeugdhulp, wordt het voor jeugdhulpaanbieders gemakkelijker om verschillende zorgaanbieders samen te laten werken voor één cliënt. De te behalen resultaten worden nadrukkelijk samen met de jeugdige afgesproken. Om de gezamenlijk bepaalde resultaten te behalen, wordt de invloed van de omgeving van een kind en de positieve bijdrage die de omgeving kan leveren, nadrukkelijk meegenomen. Binnen het arrangement doen we wat nodig is voor het kind en is er ruimte voor maatwerk.

 

Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, is regie cruciaal. Resultaatgestuurd werken zorgt ervoor dat verschillende aanbieders binnen één arrangement met elkaar samenwerken. De systematiek vereist dat de hoofdaannemer de regie houdt op álle zorg die geboden wordt.

Een nieuwe manier van werken, denken en doen

Resultaatgestuurd werken is een andere, nieuwe manier van werken, denken en doen die tijd nodig heeft om te landen binnen alle betrokken organisaties. Teams en individuele medewerkers hebben gemiddeld 5 jaar nodig om een transformatie als deze te doorleven en doorvoelen. Tegelijkertijd hebben de gemeenten binnen Regio Hart van Brabant diezelfde tijd nodig om de methodiek verder door te ontwikkelen, uitvoeringsproblemen op te lossen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en sociale wijkteams en gemeentelijke backoffices die resultaatgestuurd gaan denken en werken, moeten oude patronen doorbreken en dat is best ingewikkeld. Het is net als met het opruimen van een kast. Voordat alles weer soort bij soort en kleur bij kleur op de planken ligt, hebben álle spullen op de grond gelegen. Eerst wordt het alleen maar rommeliger. Later zie je het resultaat van alle energie die je erin hebt gestoken.

Innovatienetwerk Jeugd

Het innovatienetwerk is er voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing in de jeugd(hulp) en daaraan wil bijdragen, zoals jongeren, ouders, ondernemers, beleidsmakers, onderwijzers en hulpverleners. Meedoen kan via verschillende activiteiten zoals: themabijeenkomsten, pitchsessies, het innovatielab of bij het jongerennetwerk. Bekijk de website van het Innovatienetwerk Jeugd >

Binnen het netwerk krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar idee te presenteren en de steun te vinden die nodig is om de innovatie op gang te brengen. De regio Hart van Brabant is initiatiefnemer van het netwerk met het motto: Samen innoveren voor én met de jeugd. Sinds de start van het innovatienetwerk zijn er 62 ideeën ingediend, waarvan er 25 zijn gepitcht en 16 doorontwikkeld. Ook staan er weer een aantal initiatieven op het punt om uitgewerkt te worden. Bekijk de ideeën > of Dien een idee in>

Het Innovatienetwerk Jeugd is ook actief op social media: https://www.facebook.com/innovatienetwerkjeugd/ of https://twitter.com/samenvoorjeugd

Week tegen Kindermishandeling 2020

In november 2020 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Wil je hier een bijdrage aan leveren? Stuur dan een mail naar: taskforcekindermishandeling@tilburg.nl. Bekijk hier de terugblik op de Week tegen Kindermishandeling 2019 >

De Week tegen Kindermishandeling wordt georganiseerd door de regionale Taskforce Kindermishandeling. De taskforce organiseert de week met als doel:

 1. extra aandacht te vragen voor kindermishandeling
 2. de meerwaarde te laten zien van het gesprek met het kind, waardoor professionals in staat zijn optimaal te acteren bij vermoedens van kindermishandeling

Zo zijn inwoners in onze regio in staat beter te signaleren en weten ze wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Of je nu docent, brandweerman, conciërge of kapper bent, iedereen in de omgeving van het kind moet alert zijn op signalen en kunnen handelen om een kind veilig te laten opgroeien. Meer over kindermishandeling >