Dit is het 4-Stappenplan Wmo Beschermd Wonen. In het stappenplan lees je hoe je hoe het klantproces eruit ziet als het gaat om de toeleiding naar Beschermd Wonen . Bij elke stap zie je een icoontje. Het icoontje staat voor welke professional (toegangsprofessional, backoffice of Siem) een taak heeft.

De uitgangspunten voor de klantreis zijn:

  • Een inwoner vertelt zijn verhaal bij voorkeur 1 keer, waar mogelijk verzamelen we deze informatie centraal en delen dit met elkaar binnen wet- en regelgeving;
  • Er wordt tijd genomen voor de inwoner om zijn verhaal echt te horen en te doorgronden;
  • We zetten in op juiste en tijdige hulp en vertalen de ondersteuningsvraag samen met de inwoner in (smart geformuleerde) concrete resultaten en doelen;
  • De inwoner wordt zo snel als mogelijk geholpen.

Liever het klantproces in schemavorm raadplegen?

Stap 1 | Aanvraag bij lokale Toegang

Een inwoner kan om Beschermd Wonen vragen. Dit moet de inwoner doen bij het regionaal Toegangsteam Beschermd Wonen. Dit toegangsteam is te bereiken via het contactcentrum van Toegang Tilburg: 013-2061640 of contact@toegangtilburg.nl.

Het Toegangsteam Beschermd Wonen beoordeelt of Beschermd wonen nodig is. De consulent van het toegangsteam doet dat in een gesprek met de inwoner. De inwoner kan altijd iemand meenemen naar het gesprek of om een onafhankelijk cliëntondersteuner vragen.

Als het toegangsteam beoordeelt dat Beschermd Wonen nodig is, verwijst zij de inwoner naar Siem. 

  • Het regionale toegangsteam BW stuurt de inwoner een DAT brief. Download DAT brief Wmo Beschermd Wonen >
  • Het regionale toegangsteam BW stuurt Siem informatie over de inwoner naar bw@metsiem.nl. 
  • Het regionale toegangsteam BW zorgt ervoor, dat de backoffice aan Siem toewijzingsbericht (301) stuurt. 

De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >

Stap 2 | Sleutelfiguren

Siem  heeft sleutelfiguren voor Beschermd Wonen. De sleutelfiguur selecteert een vaste begeleider en/of woonlocatie voor de inwoner. Dit gebeurt op basis van de persoonskenmerken en de ondersteuningsvraag van de inwoner. De vaste begeleider verdiept samen met de inwoner de ondersteuningsvraag, bepaalt de groeidoelstellingen en zorgt voor passende ondersteuning. De afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit is een verdere invulling van het plan dat de toegangsprofessionals al deels heeft ingevuld. Siem stuurt het plan (digitaal) naar de inwoner. Dit plan is dan ook meteen de beschikking.

Stap 3 | Ondersteuning

Als  de cliënt gaat wonen op de Beschermd Wonen-locatie of ‘Beschermd Thuis’ gaat van start, dan stuurt Siem:

  • een stopzorgbericht (307) op de Toewijzing Begeleiding aan de lokale gemeente;
  • en een startzorgbericht (305) op de Toewijzing BW aan de centrumgemeente.

Had de inwoner geen begeleiding? Dan stuurt Siem alleen een startzorgbericht (305) op de toewijzing BW aan de centrumgemeente op de datum waarop de vaste begeleider het verdiepend gesprek met de cliënt heeft en waarin afspraken worden gemaakt over hoe de ondersteuning wordt ingezet.

Let op: er is onderscheid tussen beschermd wonen mét huisvesting en zónder huisvesting. Uitgangspunt is, dat als de inwoner nog niet bij Siem woont er Beschermd Wonen zónder huisvesting wordt toegekend. De inwoner betaalt dan het abonnementstarief als eigen bijdrage aan het CAK. Als de situatie verandert, kan de toekenning worden aangepast.

Als een inwoner wel al bij Siem of een onderaannemer woont, maar zijn eigen huur betaalt, wordt ook beschermd wonen zónder huisvesting toegekend. Als een inwoner wel bij Siem of een onderaannemer woont en niet zijn eigen huur betaalt, wordt beschermd wonen mét huisvesting toegekend. De inwoner betaalt dan een inkomen gerelateerde eigen bijdrage aan het CAK.

Stap 4 | Afsluiting

De vaste begeleider maakt in het ondersteuningsplan ook afspraken over (tussentijdse) evaluaties tussen inwoner, begeleider en sleutelfiguur. Als het nodig is, sluit hierbij het regionale toegangsteam Beschermd Wonen aan. Zodra de groeidoelstellingen zijn behaald, maakt de begeleider met de inwoner uitstroomafspraken. De sleutelfiguur BW neemt hierover contact op de lokale toegang, zodat er een DAT-toekenning kan worden afgegeven voor Wmo Begeleiding. Als deze ondersteuning (deels) door Siem geboden wordt, zorgt Siem intern voor een warme overdracht.

Siem meldt bij de backoffice van de centrumgemeente, dat het traject eindigt via een stopzorgbericht (307). De backoffice van de gemeente zorgt voor de verwerking hiervan. Ook als blijkt dat er een andere vorm van begeleiding nodig is, zorgt de vaste begeleider voor een warme overdracht naar hetgeen wat nodig is. Voorbeeld is de inzet van OAD, maar ook de overgang naar een Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg). Het proces haakt vervolgens aan op de klantreis van dat product.

Let op: voor het berichtenverkeer blijft de werkwijze gelijk. De informatie-uitwisseling tussen toegang/gemeente en Siem vindt plaats per beveiligde mail.

De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >