Op 1 januari 2023 is nieuwe jeugdhulp ingegaan.  Er zijn vijf verschillende soorten jeugdhulp ingekocht. Ook wel segmenten genoemd. Dit zijn:

 • Segment 1 | Hoog specialistische jeugdhulp
 • Segment 2 | Wonen
 • Segment 3 | Dagbegeleiding en respijtzorg
 • Segment 4 | Veelvoorkomende jeugdhulp
 • Segment 5 | Crisishulp

Voor Segment 2 t/m 4 geldt een apart stappenplan. Op deze pagina vind je het stappenplan voor Segment 1. In elke stap zie je welke verwijzer welke rol heeft.  We onderscheiden deze verwijzers:  de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. In elke stap is ook beschreven wat de rol is van de Toegang,  GI en het medisch domein. Heb je vragen over het stappenplan? Stuur dan een email naar: hvb@tilburg.nl. Wij zorgen dat je vraag dan bij de juiste medewerker terecht komt.

Stap 1 - Integrale vragenanalyse (IVA) | Wat is er aan de hand?

Analyseer samen met de jeugdige/ het gezin de situatie. Kijk naar alle leefgebieden en naar álle factoren van belang. Breng de problemen én krachten in kaart.

De GI ontvangt een opdracht van de rechtbank en een rapportage raad voor de kinderbescherming met een analyse van de situatie. De GI gebruikt dit als basis voor de analyse en het eerste gesprek met de jeugdige of het gezin.

Meer lezen over stap 1

Stap 2 - Keuze voorliggend veld, segment of product

In deze stap moet je als verwijzer een keuze maken tussen alle verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

 • voorliggend veld;
 • segment 1, 2, 3 of 4;
 • een combinatie;
 • of een andere voorziening.

Let op: het aanvraagproces voor deze voorzieningen kan van elkaar verschillen.

Meer lezen over stap 2

Stap 3 - Beschrijving Integraal Plan van Aanpak

In het Integrale Plan van Aanpak staat alle informatie die Crossroads nodig heeft om te bepalen welke jeugdhulp zij het beste kunnen inzetten.

Meer lezen over stap 3

Stap 4 - Aanvraag en toewijzing

 • Nu alle gegevens compleet zijn, meldt de Toegang de jeugdige aan bij Crossroads. Vervolgens stuurt de Toegang een DAT-brief
 • Crossroads neemt de aanmelding in behandeling. Crossroads stelt de aanmelding bij ‘de voordeur’ nooit ter discussie. Crossroads beoordeelt welke jeugdhulp zij zullen inzetten. Crossroads stelt een beschikking op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin.
 • Crossroads verstuurt een Verzoek om Toewijzing (JW 315 bericht) met verwijzer ‘gemeente’ naar de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is;
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.

 • Komt de verwijzing van JBB, Leger des Heils of William Schrikker Groep? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar Crossroads. De jeugdhulpaanbieder stuurt vervolgens  via het berichtenverkeer een JW315-bericht (Verzoek om Toewijzing). Bij akkoord stuurt de gemeente hier JW301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) op terug. Op basis van dit bericht kan de Jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
 • Komt de verwijzing van een andere GI? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar de jeugdhulpaanbieder. De GI stuurt de bepaling ook naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
  De gemeente stuurt op basis van de ontvangen bepaling een JW 301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) naar de jeugdhulpaanbieder. Nu kan de jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.

 • Bij een verwijzing via het medisch domein: Crossroads dient via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW 315 bericht) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • Crossroads maakt op basis van hun PVA een beschikking op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de jeugdhulpaanbieder.

Stap 5 - Start zorg

 • Zodra Crossroads start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
 • De backoffice van de betreffende gemeente verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Meer lezen over stap 5

Stap 6 - Verlenging of stop zorg

 • Zodra Crossroads stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Meer lezen over stap 6

Stap 7 - Einde zorg en vervolg

Gedurende een hoog specialistisch jeugdhulptraject kan een moment komen dat er geen hoog specialistische Jeugdhulp meer nodig is, maar dat in het belang van de jeugdige de totale jeugdhulp nog niet kan worden beëindigd. Op dat moment schaalt Crossroads de casus af naar lichtere/goedkopere vormen van jeugdhulp. De komende implementatie- en contractperiode bekijken de betrokken organisaties wat de juiste overdrachtsmomenten zijn, hoe we deze inregelen en wat dit betekent voor het taakgerichte budget van Segment 1. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de uitgangspunten 1G, 1P, 1C en het creëren van een prettige overdracht voor de jeugdige.

Meer lezen over stap 7