Heeft u als zorgaanbieder in 2020 meerkosten gehad in uw organisatie door de corona-richtlijnen van het RIVM? Dan kunt u vanaf nu een vergoeding aanvragen voor deze meerkosten. De landelijke overheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hiervoor een regeling opgesteld.

Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren (en onder normale omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden). De aard van deze kosten kan variëren. Denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen, de huur van extra locaties en extra vervoer.

Aanvraagformulier en termijn

U kunt de vergoeding voor de meerkosten corona aanvragen via coronacompensatiezorg@tilburg.nl. U kunt de aanvraag tot uiterlijk 1 juli 2021 indienen. Hiervoor moet u gebruik te maken van het door het I-Sociaal Domein opgestelde formulier (deze vindt u onderaan dit artikel). Als u voor meerdere onderdelen gecontracteerd bent, bijvoorbeeld voor zowel Wmo begeleiding als hulp in de huishouding kunt u kiezen voor:

 1. het indienen van een formulier per contract, of
 2. voor één totaalformulier. Geef daarbij aan voor hoeveel procent dat is voor Wmo begeleiding, Wmo BW en/of Jeugdhulp. Doe dit op basis van de realisatie in de jaarrekening 2019 per onderdeel.
Aanvraagproces
 1. U dient de declaratie voor de gemeente Tilburg in bij coronacompensatiezorg@tilburg.nl
 2. Bij ontvangst controleren wij op:
  1. Juiste declaratieformulier (landelijke standaard I-Sociaal Domein; zie onderaan dit artikel)
  2. Aanwezigheid van bijlagen met onderbouwing waarin de meerkosten worden aangetoond. We vragen nog niet om de bonnen/facturen. Wel ontvangen we graag een onderbouwing waarom de kosten nodig waren in het kader van de RIVM- richtlijnen. Mogelijk vragen wij op een later moment wel de bonnen/facturen op.

Als een van deze twee zaken niet op orde zijn wordt, koppelt de gemeente dit direct aan u terug. U kunt dan binnen 5 dagen de informatie aanvullen/corrigeren. Als u dat niet op tijd doet, wordt een aanvraag (deels) niet in behandeling genomen.

 1. Er vindt een inhoudelijke beoordeling plaats op basis van de regeling. Dat gebeurt aan de hand van de ‘Criteria en voorwaarden voor vergoeding meerkosten’ in de regeling (zie bijlage onderaan dit artikel).  Als de declaratie niet voldoet aan de criteria wordt (een deel van) de kosten niet vergoed.
 2. We controleren of de kosten passen binnen het gestelde budgetplafond. Indien de kosten hoger zijn, worden alle inhoudelijk goedgekeurde meerkosten per aanbieder met een gelijk percentage naar beneden gebracht.
 3. U krijgt een brief via e-mail in de eerste week van augustus met het bedrag dat u mag factureren. En eventueel een onderbouwing indien kosten niet vergoed worden.
 4. Op basis van de facturen worden de betalingen z.s.m. en binnen de betaaltermijn gedaan (natuurlijk moet de factuur overeen komen met het gestelde bedrag in de brief).
Budgetplafonds

De betrokken gemeenten nemen de middelen die de landelijke overheid beschikbaar heeft gesteld voor meerkosten als maximum. De stijgende kosten in de Jeugdhulp en Wmo zorgen er namelijk voor, dat de gemeenten geen reserves meer hebben om op terug te vallen. Er zijn budgetplafonds vastgesteld.

 • De gemeente Tilburg heeft het budgetplafond vastgesteld voor Wmo hulpmidddelen, hulp in de huishouding en Wmo overige lokale contracten. Het plafond is € 192.451,-
 • De Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant heeft besloten het budgetplafond voor jeugdhulpaanbieders vast te stellen op m€ 469.844,- incl. de meerkosten voor Jeugdbescherming Brabant.
 • Als centrumgemeente Wmo Beschermd Wonen heeft het college van Tilburg het budgetplafond vastgesteld op € 428.828,-.
 • Voor de 7 gemeenten die gezamenlijk Wmo begeleiding hebben ingekocht is het budgetplafond door de respectievelijke colleges vastgesteld op €444.420,-  (Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg). Dit is exclusief hulp in de huishouding en hulpmiddelen.
 • Gemeenten kunnen voor Wmo hulpmiddelen, Wmo Hulp in de huishouding en overige lokale Wmo-contracten een eigen regeling/budgetplafond vaststellen. Neem contact op met uw lokale contractmanager indien hier vragen over zijn.

Zodra wij uw declaratie volledig en compleet ontvangen hebben, ontvangt u uiterlijk in de eerste week van augustus 2021 een terugkoppeling.

Download Meerkostenregeling Corona Wmo Hulp bij het Huishouden en Hulpmiddelen 2020 >

Download Meerkostenregeling Corona Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Jeugdwet 2020 >

Download Format meerkosten door corona >