Op 1-1-2023 zijn in de regio Hart van Brabant nieuwe contracten Wmo ingegaan. Dit zijn de contracten voor:

 • Begeleiding en Dagopvang
 • Beschermd Wonen
 • Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD)

Meer weten over de de bestuurlijke uitgangspunten van de nieuwe contracten Wmo? Download Bestuurlijke uitgangspunten nieuwe contracten Wmo regio Hart van Brabant > . De belangrijkste bewegingen die we de komende jaren samen maken zijn:

 • Van inspanningsgericht naar meer taakgericht werken;
 • Van regionaal naar ook gebiedsgericht organiseren en werken;
 • Van klassieke opdrachtgeverschap naar samen in partnerschap werken.

De inwoner staat centraal in onze aanpak. Inwoners die een maatwerkvoorziening Begeleiding of Beschermd Wonen nodig hebben, verwijzen we naar Siem. Inwoners die OAD nodig hebben, verwijzen we naar KikMaat. Het voordeel voor de inwoner is dat Siem en KikMaat één voordeur zijn naar een heleboel aanbieders die samenwerken en zorgen voor passende ondersteuning voor de inwoner.

Wat is niet regionaal ingekocht?

Wmo taken die buiten de regionale inkoop van Wmo vallen zijn:

 • Wmo zorgmiddelen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen
 • Dagbesteding gericht op ontwikkeling en activering
 • Huishoudelijke hulp
 • Crisisopvang /opname
 • Elke vorm van behandeling
 • Elke vorm van lichamelijke verzorging (in bepaalde gevallen wel persoonlijke verzorging zoals hierboven beschreven)
 • Ondersteuning voor dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, die verblijven in een verblijfsvoorziening binnen de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • van inwoners jonger dan 18 jaar
  • van inwoners aan wie door de gemeente een (maatwerk)voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget voor begeleiding wordt toegekend.
 • Begeleiding van mensen met een zintuiglijke beperking, indien er sprake is van dermate ernstige beperkingen dat een beroep gedaan moet worden op specialistische ondersteuning. Voor deze specialistische ondersteuning is een landelijke overeenkomst aangegaan.
 • Mantelzorgwaardering
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoe zit het met niet-gecontracteerde zorg (NGZ)?

Vanaf 2023 verwijzen we voor Wmo begeleiding, Wmo dagopvang en Wmo Beschermd Wonen altijd naar Siem en voor OAD altijd naar Kikmaat. Kan Siem geen passend aanbod bieden? En is bijvoorbeeld een (tijdelijke) plaatsing buiten de regio nodig? Dan kan Siem zelf een afspraak maken over een vorm van samenwerking met zo’n aanbieder.  Daar heeft de toegang geen rol in. Wel moet de contractmanager altijd op de hoogte zijn van dergelijke plaatsingen.

Hebben Siem/KikMaat een acceptatieplicht?

Siem en KikMaat  hebben een acceptatieplicht. Met hen is afgesproken, dat ze een toewijzing van een lokale toegang van een gemeente of de regionale toegang Beschermd Wonen voor ondersteuning aan een inwoner niet ter discussie stellen.

Zijn er wachtlijsten?

Siem wil niet werken met wachtlijsten. Inwoners die worden verwezen vanuit de toegang krijgen binnen twee weken een gesprek. In alle gevallen wordt door Siem contact gelegd, een afspraak gemaakt en de urgentie ingeschat. Bij Beschermd Wonen zal er niet altijd een woonplek zijn, maar wordt er ondersteuning ingezet als dat nodig is.

Bij OAD zijn afspraken gemaakt over het volume. Stijgt het aantal verwijzingen sterk? Dan kan een gemeente aangeven dat het aantal verwijzingen beperkt moet worden. Hierdoor kan er een wachtlijst ontstaan. De betreffende gemeente maakt hierover zelf afspraken met haar lokale toegang.

Hoe om te gaan met ZIN en PGB?

Als een inwoner met een hulpvraag bij de (regionale) toegang komt, beoordeelt deze of een Wmo maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Als dat zo is, ligt zorg in natura (ZIN) voor de hand. De toegang verwijst inwoners dan door naar Siem voor begeleiding of Beschermd Wonen of naar KikMaat voor OAD. De pilot gemeenten Waalwijk, Oisterwijk, Heusden en Loon op Zand verwijzen niet naar KikMaat voor OAD, maar regelen OAD zelf.

Mocht de cliënt (en of zijn vertegenwoordiger) geen ZIN willen maar een PGB, dan zijn de volgende afspraken in de regio gemaakt:

De toegang bepaalt of een PGB passend is op basis van:

 1. De motivatie/mate van regie budgethouder;
 2. eerste aanvraag of vervolg aanvraag;
 3. de complexiteit van de hulpvraag;
 4. toegang toetst de vereisten t.a.v. regievaardigheid van cliënt (incl. eventuele vertegenwoordiger, motivatie);
 5. bij vervolgaanvraag met name toets op wijzigingen situatie en effectiviteit hulpaanbod;
 6. toetsing van kwaliteit zorgverlener moet zijn geborgd = eigen verklaring;
 7. toetsing van onafhankelijkheid van vertegenwoordiger moet zijn geborgd = eigen verklaring.

Zodra duidelijk is dat een cliënt in aanmerking komt voor maatwerk en de cliënt (met eventueel zijn vertegenwoordiger) wil een PGB, volgen deze stappen:

 1. Toegang toetst de regievaardigheid van cliënt en/of vertegenwoordiger.
 2. Als de regievaardigheid niet voldoende is, gaat cliënt door via de ZIN route (toeleiding naar Siem).
 3. Als de regievaardigheid voldoet of als op een aspect van de regievaardigheid twijfelachtig is, kiest de Toegang, afhankelijk van de situatie van de cliënt, voor de volgende stappen:

Route 1: De lokale toegang handelt het zelfstandig af

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zeer duidelijke hulpvraag, vervolgaanvragen met weinig wijzigingen, bijzonder regievaardige cliënt met persoonlijk plan. Het vervolgproces ziet er dan zo uit:

  1. De toegangsprofessional schat zelf in wat passend is qua aard en omvang en legt dat vast in het PvA.
  2. De toegangsprofessional kan over de aard en omvang collegiaal advies vragen bij Siem. Bij Beschermd Wonen kan de hij/zij advies vragen bij de sleutelfiguur BW.
  3. De cliënt maakt het PGB-plan (of budgetplan, dit verschilt per gemeente).
  4. De toegangsprofessional checkt het budgetplan, de resultaten en tarieven en of de zorgaanbieder voldoet aan kwaliteitseisen.
  5. De toegangsprofessional rondt de aanvraag af en (al dan niet samen met de backoffice) stelt de beschikking op
  6. De backoffice verstuurt het TKB naar de SVB.
  7. De inwoner zorgt vervolgens voor de juiste zorgovereenkomst. Hiervoor gebruikt hij de formats van de SVB.
  8. De backoffice controleert of de zorgovereenkomst in overeenstemming is met budgetplan.
  9. De ondersteuning door de PGB-zorgaanbieder kan beginnen.
  10. De PGB-zorgaanbieder declareert de geleverde ondersteuning.
  11. De inwoner (budgethouder) keurt de declaraties goed. De betalingen verlopen via het SVB- portaal

Route 2: de lokale toegang zoekt samenwerking met Siem

Dit is het geval als de toegangsprofessional inschat, dat:

 • de aanvraag complexer is
 • het ingewikkeld is om vast te stellen waar de inwoner een ontwikkeling in wil doormaken
 • wat passend is in aard (soort ondersteuning) en omvang (aantal uren per week)

De toegangsprofessional zoekt contact met Siem voor afstemming.  Siem zorgt voor een geschikte gesprekspartner. Voor Beschermd Wonen is dat de sleutelfiguur. Dit zijn de vervolgstappen:

  1. De toegangsprofessional nodigt de inwoner (en evt vertegenwoordiger) uit voor een afspraak met de hem/haar en Siem. De beoogd PGB-zorgaanbieder van de inwoner is in principe niet aanwezig (afhankelijk van lokale beleidskeuze);
  2. Tijdens dat gesprek bespreken de inwoner, Toegang en Siem de situatie, de behoefte en de groeidoelstelling van de inwoner.
  3. Op basis van dat gesprek moet Siem in staat zijn een inschatting te geven welke aard en omvang passend zou zijn als de cliënt zou kiezen voor ZIN.
  4. Siem legt het advies schriftelijk vast.
  5. Na het gesprek kan de inwoner alsnog kiezen voor ZIN. Of het blijft een PGB als de inwoner (of  vertegenwoordiger) voldoende regievaardig is. Dit is moet de toegang beoordelen.
  6. Wordt er gekozen voor het PGB? Dan rondt de toegangsprofessional de aanvraag af en volgt hij/zij stap 2-5 van situatie 1.

Alles in schemavorm bekijken? Download Klantproces Begeleiding PGB >