Weet je even niet meer wat de precieze betekenis van een bepaald begrip in de jeugdhulp? Zoek ‘m dan op in onderstaande lijst. Alle termen staan op alfabetische volgorde. Mis je een bepaalde term of mis je wat in de uitleg van een term? Laat het ons weten via hvb@tilburg.nl.

Begindatum

Datum van ingang van de indicatie, zoals deze in de beschikking staat.

Behandelplan

Plan met doelen en resultaten, dat door de jeugdhulpaanbieder samen met met de jeugdige/het gezin wordt opgesteld voor de jeugdige. In het plan staan specifieke (SMART-geformuleerde) doelen/activiteiten. De doelen zijn gerelateerd aan artikel 4.1.3 van de Jeugdwet. Het plan moet gerelateerd zijn aan het Integraal Plan van Aanpak. In het behandelplan staat ook welke jeugdhulp wordt ingezet om de resultaten te behalen.

Beknopt plan jeugdhulp (BPJ)

In dit document beschrijft de jeugdhulpaanbieder bij een nieuwe aanvraag welke jeugdhulp ingezet gaat worden en hoe vaak.

Beschikking (jeugdwet)

Een overheidsbeslissing in een concreet geval, in dit geval een beslissing op een aanvraag voor jeugdhulp. In de beschikking staat of een jeugdige in aanmerking komt voor een niet vrij toegankelijke voorziening vanuit de Jeugdwet naar aanleiding van zijn/haar aanvraag. De beschikking bevat ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Buitenschoolse opvang plus (BSO+)

Recreatieve, belevingsgerichte kinderopvang buiten schooltijden voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte die staan ingeschreven bij een SBO of SO.

Coördinatie (door verwijzer)

De professionele verantwoordelijkheid van de toegangsmedewerker om samen met de jeugdige/gezin en met als uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één coördinator’ te zorgen voor de uitvoering van het Integraal plan van aanpak.

Coördinator

De Toegangsmedewerker die de coördinatie op zich neemt.

Crisis Interventieteam (CIT)

Het regionale toegangsteam voor crisiszorg.

De-escaleren

Stapsgewijs afschalen in een conflict.

Direct-cliëntcontacttijd

Dit is de tijd waarin een begeleider/behandelaar in het kader van de begeleiding/behandeling direct contact heeft met de jeugdige of met de ouders, het gezin of andere naasten (het systeem) van de jeugdige.

(Sociaal) Domein

Het veld, dat de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid uitvoert. Hierin werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan gezondheid, welzijn en veiligheid.

Domeinoverstijgend

Een combinatie van hulpvragen van een jeugdige/het gezin waarvan enkel meervoudige inzet gericht op twee of meer domeinen (Jeugd, Wmo, participatie) leidt tot een verbetering van de situatie.

Domeinoverstijgend werken

Het bieden van hulp en ondersteuning over alle domeinen heen vanuit het principe ‘één gezin, één plan en één coördinator’.  Voorbeelden van domeinen zijn: werk, inkomen, schuldhulpverlening, jeugdhulp, participatie, verslaving, maatschappelijke ondersteuning, veiligheid, psychische/fysieke gezondheid.

Eigen regie

Het zelfbeschikkingsrecht en de eigen verantwoordelijkheid van de jeugdige en zijn netwerk binnen het hulpverleningstraject.

Einddatum

De datum van einde toewijzing zoals die in de beschikking is opgenomen.

Enkelvoudige problematiek

De jeugdige ervaart moeilijkheden op één leefdomein. Dit kan zijn op psychisch of (ernstige) opgroei- of ontwikkelingsproblematiek of vanwege verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking.

Escalatieladder

Een model dat inzicht verschaft in de fase van het conflict en de mogelijkheden die kunnen worden ondernomen om een trede lager (de-escaleren) of hoger (escaleren) op de ladder te komen en op deze manier het conflict op te lossen.

Escaleren

Stapsgewijs opschalen in een conflict.

Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA)

Document waarbij het evaluatieformulier is gecombineerd met het Beknopt Plan Jeugdhulp (BPJ) t.b.v. het aanvragen van een verlenging of vervolgtoewijzing/beschikking door de jeugdhulpaanbieder bij de lokale HvB-gemeente.

Hoofdaannemer

De gecontracteerde jeugdhulpaanbieder die voor het behalen van de resultaten uit het plan van aanpak een of meer onderaannemers inzet. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het plan van aanpak en ontvangt de toewijzing vanuit de gemeente.

Indirect cliëntgebonden tijd

De tijd die begeleider/behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de Direct-Cliëntgebonden tijd), maar waarbij de Jeugdige (of het systeem van de Jeugdige) zelf niet aanwezig is.

Intake gesprek

Gesprek tussen jeugdige en/of diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en de betrokken zorgprofessional van de jeugdhulpaanbieder waarbij wordt onderzocht wat er aan de hand is, waar de jeugdige mee geholpen kan/wil worden en het jeugdhulpaanbod vanuit de jeugdhulpaanbieder. Het klik-gesprek kan onderdeel uitmaken van de intake.

Integraal Plan van Aanpak

Het document waarin de beoogde resultaten op de vijf onderscheiden levensgebieden (wonen, financiële situatie, lichamelijke en psychische gezondheid, dagbesteding/participatie, Gezin & Sociale netwerk) wordt vastgelegd met de omschrijving van de ondersteuningsbehoefte, het betreffende jeugdhulpproduct en de frequentie/intensiteit dat wordt ingezet, en de globale formulering van doelen die behaald dienen te worden, met inzet van eigen kracht, het Sociale netwerk en Jeugdhulpaanbieders.

Integraal werken

Betekent dat er samenhang is in de aanpak vanuit het perspectief van de inwoner/het huishouden: een aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar het huishouden mee worstelt. Professionals werken met elkaar samen en stemmen proces, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor het huishouden te komen.

Jeugdhulptraject

Hulpverleningstraject op grond van de Jeugdwet gericht op het behalen van de omschreven doelen in een overeengekomen periode.

Jeugdvervoer

Vorm van (gecontracteerd) vervoer op grond van de Jeugdwet ten behoeve van een jeugdige voor vervoer van en naar een locatie waar jeugdhulp wordt geboden.

Klikgesprek

Gesprek tussen jeugdige en/of diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) met de jeugdhulpaanbieder waarbij de onderwerpen ‘Kennismaken, Leren, Inspireren, Kiezen’ (KLIK) centraal staan en op basis waarvan zij beiden de keuze maken om wel/niet met elkaar in zee te gaan.

Leefdomein

Er zijn 10 leefdomeinen gedefinieerd die álle aspecten bestrijken die bepalend zijn of een individu of gezin zelfredzaam is en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Deze leefdomeinen zijn: sociale participatie, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, wonen, ADL/huishouden, mobiliteit, regie, opvoeden financiën en werk en opleiding.

Leefdomein overstijgend

Situatie waarbij een hulpvraag van een jeugdige/het gezin twee of meerdere leefdomeinen omvat.

Leerlingenvervoer

Vorm van (gecontracteerd) vervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer ten behoeve van een jeugdige voor vervoer van en naar school

Matched care

De best passende Jeugdhulp. De inzet wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de Jeugdige en/of het systeem. Ieder krijgt de Jeugdhulp die hij/zij nodig heeft, niet zwaarder dan noodzakelijk.

Meervoudige problematiek

De Jeugdige ervaart moeilijkheden op meerdere leefdomeinen. Het betreft een combinatie van psychische en/of (ernstige) opgroei- of ontwikkelingsproblematiek en/of vanwege verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking.

Monitoring

Het op afstand en incidenteel volgen van de jeugdige/het gezin, waarbij wordt getoetst of de gestelde afspraken uit het plan van aanpak worden nageleefd.

Mutatie

Wijziging van een toewijzing.

Niet-cliëntgebonden tijd

Tijd van begeleider/behandelaar die niet direct of indirect gerelateerd is aan contactmomenten met de Jeugdige en die niet in rekening kan worden gebracht, zoals instellingsoverleg, beleidsmatig overleg, ziekte, administratieve taken, vakantie, verlof, opleiding, doorbetaalde pauzes, intervisie.

Onderaannemer

Een Jeugdhulpaanbieder die in opdracht van de hoofdaannemer Jeugdhulp verleent om een (vastgelegde) bijdrage te leveren aan het behalen van de resultaten uit het behandelplan.

Overbruggingszorg

Tijdelijke jeugdhulp die kan worden ingezet voor jeugdigen om de periode waarop zij op de wachtlijst staan van de toegang of jeugdhulpaanbieder te overbruggen.

Perspectiefplan

In geval van (verwachtte) doorgaande hulpverlening na het 18e levensjaar, het plan dat door jeugdhulpaanbieder wordt opgesteld ten aanzien van de verschillende leefgebieden: zorg, onderwijs, werk, vrije tijd, gezondheid en financiën.

Perspectiefplan Crisis

Naar aanleiding van crisishulp stelt jeugdhulpaanbieder in overleg en afstemming met betrokken partijen het Perspectiefplan Crisis op. Het plan dient gericht te zijn op de doorstroom naar en het organiseren van vervolghulp.

Regie

Het toezien op de totstandkoming en naleving van het behandelplan  binnen het jeugdhulptraject waarvoor de jeugdige / het gezin is aangemeld bij de jeugdhulpaanbieder.

Regiebehandelaar

Een Regiebehandelaar is een BIG-geregistreerde Psychiater, Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, een Orthopedagoog-generalist of een  Register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Regiovervoer

Vorm van contractvervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die niet zelfstandig, met gebruikmaking van hun eigen netwerk of het openbaar vervoer in hun lokale en/of regionale vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Signaleren

Het constateren van iets en het attenderen hierop door het afgeven van een signaal, als waarschuwing voor bijzondere omstandigheden of afwijkende gebeurtenissen.

Startbericht

Ook wel iJW305-bericht genoemd. Dit bericht stuurt jeugdhulpaanbieder bij start van de Jeugdhulp.

Startdatum

Feitelijke startdatum waarop het jeugdhulptraject door de jeugdhulpaanbieder wordt aangevangen gepaard gaande met het insturen van het iJW305-bericht (startbericht).

Stopbericht

Ook wel iJW307-bericht genoemd. Dit bericht stuurt jeugdhulpaanbieder bij beëindiging van de Jeugdhulp.

Stopdatum

Feitelijke stopdatum waarop het jeugdhulptraject door de jeugdhulpaanbieder wordt beëindigd en gepaard gaande met het insturen van het iJW307-bericht (stopbericht).

Toewijzing

Ook wel zorgtoewijzingsbericht of iJW301-bericht genoemd. Het bericht dat de gemeente n.a.v. een VOT stuurt naar jeugdhulpaanbieder om voor een bepaalde periode bepaalde Jeugdhulp te bieden.

Triage

Het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag en het bepalen van de routering van de desbetreffende casus.

Verlenging

Het ongewijzigd continueren van een eerdere toewijzing voor jeugdhulp. Bij een verlenging blijven de aard en omvang ongewijzigd.

Vervolgtoewijzing/-beschikking

Een nieuwe toewijzing/beschikking voor jeugdhulp volgend op een eerder afgegeven toewijzing  voor jeugdhulp. Bij een vervolgtoewijzing/-beschikking wijzigen aard en/of omvang.

Verzoek Om Toewijzing (VOT)

Ook wel iJW315-bericht genoemd. Het verzoek dat de jeugdhulpaanbieder naar de gemeente stuurt op het moment dat een Jeugdige zich met een Beschikking meldt bij de jeugdhulpaanbieder en de jeugdhulpaanbieder de Jeugdige in zorg gaat nemen.

Voorliggend veld

Het totaal aan (algemene) voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente waar een inwoner een beroep op kan doen (zonder indicatie) om zijn/haar hulpvraag te ondervangen.

Wachtlijst Toegang

Het aantal jeugdigen dat wacht op een keukentafelgesprek nadat zij zich hebben gemeld met een hulpvraag bij het aanmeldloket van de toegang.

Wachtlijst jeugdhulpaanbieder

Het aantal jeugdigen dat na een toewijzing jeugdhulp bij de jeugdhulpaanbieder wacht op de start van de jeugdhulp.

Wachttijd Toegang

Het aantal dagen tussen het moment dat een inwoner zich meldt met zijn/haar hulpvraag bij het aanmeldloket van de toegang tot aan het feitelijke moment waarop het keukentafelgesprek over deze hulpvraag plaatsvindt.

Wachttijd jeugdhulpaanbieder

De tijd tussen de toewijzing en het daadwerkelijk starten van de zorg.

Warme overdracht

Een (minimaal telefonische) 1 op 1 overdracht tussen de verwijzer en de jeugdhulpaanbieder (en vice versa) bij het afronden van een uitgevoerde taak/rol met als doel het helder overdragen van de verantwoordelijkheid om de jeugdige/het gezin te ondersteunen in de weg naar zelfredzaamheid.