Er is regionaal besloten om naast de inkoop jeugdhulp BSO+ te organiseren. Dit is buitenschoolse opvang voor kinderen van het speciaal (basis)onderwijs die vanwege een zwaardere zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Deze kinderen hebben geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp nodig is. Dit is dus anders dan bij dagbegeleiding.

Achtergrond

Reguliere BSO wordt voor kinderen die regulier basisonderwijs volgen, georganiseerd door het schoolbestuur.  Dit is wettelijk verplicht. Voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) bestaat deze verplichting niet.  Kinderen met een zwaardere zorgvraag kunnen daardoor soms niet terecht. Tot nu toe werden deze kinderen (die een te zware zorgbehoefte hebben voor de reguliere kinderopvang, maar geen aanvullende hulpvraag hadden) via specialistische jeugdhulp bekostigd.

Nieuw: BSO+

Dit verandert. Vanaf 1 september 2022 is er BSO+. Deze vorm van buitenschoolse opvang  wordt geboden vanuit de zorgaanbieders AMO en Asendo. BSO+ kan met een begindatum vanaf 01-09-2022 worden aangevraagd.  Dat gaat als volgt:

  • Een nieuwe aanvraag BSO+ kan via de lokale Toegang worden aangevraagd.
  • Een eerste verlenging voor enkel BSO+ kunnen AMO of Asendo via een Jw315 aanvragen.
  • Een opschaling (meer dagdelen) loopt altijd via de Toegang.
  • Een afschaling (minder dagdelen) mag via een Jw315 worden aangevraagd door de zorgaanbieder. Ook als de oorspronkelijke aanvraag via de Toegang is ingediend.

Wil je meer weten over de criteria waaraan een jeugdige moet voldoen om in aanmerking te komen voor BSO+? Download Criteria BSO+ >

Wil je meer weten over welke vragen  gesteld moeten worden en welke stappen er vervolgens genomen moeten worden om een aanvraag in te dienen,? Download  Werkinstructie BSO+ >

Heel het proces in schemavorm? Download Proces BSO+ >

PRAKTISCHE INFORMATIE BSO+

BSO+ wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden. Groepsgroottes worden bepaald naar aanleiding van de zorgbehoefte per kind en per groep. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste groepen en vaste begeleiders. Dagelijks worden er sportieve of creatieve activiteiten aangeboden. Door de wisselende programma’s blijft het voor kinderen een uitdaging. BSO+ biedt structuur en een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat dat ten goede komt van de ontwikkeling.

Vervoer BSO +

De zorgaanbieders vervoeren alle jeugdigen vanuit school naar de BSO+. Dit geldt voor alle scholen in de regio. Hier mag dus geen Leerlingenvervoer voor worden aangevraagd/ ingezet. Het organiseren van vervoer van BSO+ naar huis wordt geboden door de zorgaanbieder als de ouders of het netwerk niet in staat zijn om hierin te voorzien. In de werkinstructie BSO+  is terug te vinden hoe vervoer aangevraagd kan worden.