Beschermd Wonen biedt inwoners een veilige leefomgeving met toezicht en begeleiding. Beschermd Wonen kan in een accommodatie  van een instelling zijn, maar ook in de eigen woning (Beschermd Wonen thuis).  Er is sprake van onplanbare zorgbehoefte die de bereikbaarheid van 24 x 7 uur ondersteuning nodig maakt. .

Beschermd Wonen is van tijdelijke aard en gericht op:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Het psychisch en sociaal functioneren;
 • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast, en/of;
 • het afwenden van gevaar voor de inwoner of anderen.

Wil je weten hoe het aanvraagproces voor Beschermd Wonen verloopt? Bezoek het 5-Stappenplan Beschermd Wonen >

Voor wie is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen is voor inwoners van 18 jaar en ouder (in bijzondere gevallen vanaf 16 jaar) met beperkt psychisch/psychosociaal functioneren en/of beperkt intellectueel functioneren. Deze inwoners zijn tijdelijk niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Door de problematiek is de zorg niet planbaar.

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Ambulante begeleiding is altijd voorliggend op Beschermd Wonen. Een volwassene komt pas in aanmerking voor Beschermd Wonen als ambulante begeleiding en ondersteuning uit zijn sociale netwerk tijdelijk niet voldoende is en er geen alternatieven zijn voor Beschermd Wonen.
 • Volwassenen komen niet in aanmerking voor Beschermd Wonen als zij een indicatie hebben voor klinische opname (of een voortzetting hiervan).
 • Behandeling is bij deze volwassenen niet meer voorliggend.
 • WLZ is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • Beschermd Wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan  volwassenen die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Aanvraag Beschermd Wonen voor volwassenen

Inwoners van Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013-2061640.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Servicepunt van MEE op nummer 088-4653555. Het regionale toegangsteam Beschermd Wonen behandeld en beoordeeld deze aanvragen.

Siem behandeld en beoordeeld aanvragen Beschermd Wonen van inwoners die al begeleiding hebben van Siem.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Vraag dan minimaal 8 weken van te voren Beschermd Wonen aan.

Eigen bijdrage

Cliënten betalen voor Beschermd Wonen een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het inkomen. Het CAK berekent hoeveel de cliënt gaat betalen en stuurt elke maand de rekening. De eigen bijdrage is gekoppeld aan het start zorg bericht (305). Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >

Aanvraag Beschermd Wonen voor jeugdige

Voor jeugdigen binnen de binnen de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Beschermd Wonen voor jeugdigen is voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar en wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet. Als een jeugdige of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers een toewijzing voor Beschermd Wonen willen krijgen, moeten zij contact opnemen met het lokale toegangsteam.  Als het lokale toegangsteam of een gecertificeerde instelling een jeugdige bij een instelling voor Beschermd Wonen wil plaatsen, moet vóór de plaatsing het team Beschermd Wonen worden ingeschakeld via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl. Afstemming met het team Beschermd Wonen bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is nodig, omdat deze plaatsingen vaak tot ná de leeftijd van 18 jaar doorlopen en er sprake is van een overgang van Jeugdwet naar Wmo.

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Aanbieders van Beschermd Wonen moeten het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, moeten contact opnemen met de Toegang/sociaal team.

Herindicatie Beschermd Wonen

Sommige inwoners hebben nog een lopende beschikking Beschermd Wonen die is afgegeven in of vóór 2022 (oude inkoop). Als deze beschikking afloopt, bepaalt Siem voor haar klanten (of die van haar onderaannemers) of beschermd wonen nog nodig is.  Eventueel wordt het ondersteuningsplan aangepast. Er is geen nieuwe beschikking nodig. Bij andere klanten oordeelt de regionale toegang Beschermd Wonen of er nog beschermd wonen nodig is.

Tarieven Beschermd Wonen

Siem wordt gefinancierd via een lumpsum. Kijk voor tariefinformatie voor onderaannemers op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >. Beschikkingen die zijn afgegeven in 2022 kunnen tot het einde van de beschikking gedeclareerd worden bij de gemeente Tilburg.  Bekijk de Tarievenlijst Beschermd Wonen 2023 >

Afspraken Beschermd Wonen Alphen Chaam en Baarle Nassau

Tilburg is vanaf 1 januari 2023 ook centrumgemeente voor Alphen Chaam (AC) en Baarle Nassau (BN). Daarvoor was dat Breda. De volgende afspraken gelden tussen de gemeente Breda en de gemeente Tilburg:

 1. Cliënten
  • De gemeente Breda blijft de centrumgemeente voor de cliënten uit AC en BN die tot en met 31 december 2022 worden aangemeld voor Beschermd Wonen bij centrumgemeente Breda;
  • Deze cliënten blijven ook ná 1 januari 2023 onder de gemeente Breda vallen zolang zij Beschermd Wonen nodig hebben, dus ook voor de herindicaties Beschermd Wonen.
  • Inwoners uit AC en BN die zich per 1 januari 2023 melden voor BW gaan naar AC, BN/Regio HvB. Zij ontvangen dienstverlening van de door regio HvB gecontracteerde partijen.
 2. Bovenregionale plaatsing | We maakten in Noord-Brabant afspraken op B7 niveau. Deze afspraken en de handreiking landelijke toegankelijkheid zijn leidend wanneer er sprake is van bovenregionale plaatsing.
 3. De Gaarshof | De Gaarshof, gelegen in Baarle-Nassau, blijft per 1 januari 2023 primair beschikbaar voor de regio Breda
  • Regio Breda blijft dus inwoners op de Gaarshof plaatsen. De regio HvB zorgt niet voor de plaatsing van alle inwoners van de Gaarshof doen.
  • Cliënten die instromen in De Gaarshof stromen uit naar de herkomstgemeente of de herkomstregio.