Beschermd Wonen is voor inwoners van 18 jaar en ouder (in bijzondere gevallen vanaf 16 jaar) met beperkt psychisch/psychosociaal functioneren en/of beperkt intellectueel functioneren. Deze inwoners zijn tijdelijk niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Door de problematiek is de zorg niet planbaar en is 24 x 7 uur bereikbaarheid van ondersteuning nodig.  

Beschermd Wonen biedt inwoners een veilige leefomgeving met toezicht en begeleiding. Beschermd Wonen kan in een accommodatie van een instelling zijn, maar ook in de eigen woning (Beschermd Thuis).

Beschermd Wonen is van tijdelijke aard en gericht op:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Het psychisch en sociaal functioneren;
 • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast, en/of;
 • het afwenden van gevaar voor de inwoner of anderen.

Wil je weten hoe het aanvraagproces voor Beschermd Wonen verloopt? Bezoek het 4-Stappenplan Beschermd Wonen >

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Ambulante begeleiding is voorliggend op Beschermd Wonen. Een volwassene komt pas in aanmerking voor Beschermd Wonen als ambulante begeleiding en ondersteuning uit zijn sociale netwerk tijdelijk niet voldoende is en er geen alternatieven zijn voor Beschermd Wonen.
 • Volwassenen komen niet in aanmerking voor Beschermd Wonen als zij een indicatie hebben voor klinische opname (of een voortzetting hiervan).
 • Behandeling is voorliggend op Beschermd Wonen.
 • WLZ is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.

Verstevigingsteam voor medewerkers Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor inwoners met complexe problemen. Dat stelt medewerkers van Siem en onderaannemers van Siem voor grote uitdagingen. Daarom heeft Siem in samenwerking met het Programma Complexe Casuïstiek van de regio Hart van Brabant een ‘verstevigingsteam’ ontwikkeld.

Loopt de begeleiding binnen Beschermd Wonen niet goed? Zijn er problemen in de gehele context rondom de cliënt? Kun je wel hulp en advies gebruiken bij deze casus? Jij en je team staan er niet alleen voor. Meld je aan bij het Verstevigingsteam. En doe dat tijdig. Het team ondersteunt je op de Beschermd Wonen locatie waar de cliënt woont of BW thuis heeft. Het doel is dat de cliënt de best passende zorg krijgt op zijn huidige beschermd Wonen plek. Op die manier voorkomen we dat een plaatsing misgaat, een inwoner moet verhuizen naar een andere Beschermd wonen locatie of dat de zorg voortijdig stopt. Het verstevigingsteam pakt elke aanmelding op en werkt samen met het Advies- en Triagepunt van het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij kunnen dus ook zorgen voor opschaling binnen de regio Hart van Brabant.  Vul het aanmeldformulier in >

Productcodes

De productcodes voor Beschermd Wonen zijn:

 • 15T01 = Beschermd Wonen zonder huisvesting
 • 15T02 = Beschermd Wonen met huisvesting

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • Beschermd Wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan  volwassenen die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Aanvraag Beschermd Wonen voor volwassenen

Voor dit aanvraagproces verwijzen we je naar het 4-Stappenplan Beschermd Wonen. Bezoek het 4-Stappenplan >

Aanvraag Beschermd Wonen voor jeugdige

In bijzondere gevallen zetten we Beschermd Wonen in voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar. Dit wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet. Als een jeugdige of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers een toewijzing voor Beschermd Wonen willen krijgen, moeten zij contact opnemen met het lokale toegangsteam.  Als het lokale toegangsteam of een gecertificeerde instelling een jeugdige bij een instelling voor Beschermd Wonen wil plaatsen, moet vóór de plaatsing het team Beschermd Wonen worden ingeschakeld via beschermdwonenhvb@toegangtilburg.nl. Afstemming met het team Beschermd Wonen bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is nodig, omdat deze plaatsingen vaak tot ná de leeftijd van 18 jaar doorlopen en er sprake is van een overgang van Jeugdwet naar Wmo. Wil je meer weten over het (aanvraag)proces? Download Klantreis Beschermd Wonen 16-18 jaar >

Bij de overgang 18-/18+ staat de vraag centraal hoe we de zorg aan de jeugdige het beste vorm kunnen geven. Vanuit dat uitgangspunt beoordeelt de toegang BW en de toegangsprofessionals Jeugd of verlengde jeugdzorg een optie is of dat een overdracht aan Siem beter is. Bekijk ook Verlengen jeugdhulp als jeugdige 18 jaar wordt >

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Aanbieders van Beschermd Wonen moeten het team Beschermd Wonen inschakelen via beschermdwonenhvb@toegangtilburg.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg moeten contact opnemen met de Toegang/sociaal team.

Eigen bijdrage

Cliënten betalen voor Beschermd Wonen een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het inkomen. Het CAK berekent hoeveel de cliënt gaat betalen en stuurt elke maand de rekening. De eigen bijdrage is gekoppeld aan het start zorg bericht (305). Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >

Herindicatie Beschermd Wonen

Sommige inwoners hebben nog een lopende beschikking Beschermd Wonen die is afgegeven in of vóór 2022 (oude inkoop). Als deze beschikking afloopt, bepaalt Siem voor haar klanten (of die van haar onderaannemers) of beschermd wonen nog nodig is.  Eventueel wordt het ondersteuningsplan aangepast. Er is geen nieuwe beschikking nodig.

Terugkeer zelfstandig wonen

Inwoners met Beschermd Wonen mét huisvesting betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Is de verwachting, dat de cliënt uit Beschermd Wonen gaat stromen? Dan kan de eigen bijdrage voor de laatste vier maanden voor de uitstroom worden verlaagd door het CAK. Om van deze regeling gebruik te maken, kan de zorgaanbieder het formulier ‘Terugkeer Zelfstandig wonen’ (TZW) gebruiken. Het formulier kan vier maanden vóór de (verwachte) uitstroomdatum ingevuld en opgestuurd worden naar berichtenverkeer@tilburg.nl. De onderdelen 1 tot en met 5 moeten volledig ingevuld zijn. De centrumgemeente Tilburg controleert de gegevens en keurt de aanvragen goed. Daarna gaat het formulier naar het CAK. Een TWZ-formulier kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, tot maximaal 1 jaar in het verleden.

Het formulier TZW en verdere toelichting is te vinden op de website van het CAK. Bezoek de website van het CAK >  Er is ook een directe link naar het formulier. Open de link >

Tarieven Beschermd Wonen

Siem wordt gefinancierd via een lumpsum. Kijk voor tariefinformatie voor onderaannemers op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >. Beschikkingen die zijn afgegeven in 2022 kunnen tot het einde van de beschikking gedeclareerd worden bij de gemeente Tilburg.  Bekijk de Tarievenlijst Beschermd Wonen 2023 >

Documenten Beschermd Wonen

Dit zijn alle formulieren en werkwijzen binnen Wmo Beschermd Wonen in 2023.

Afspraken Beschermd Wonen Alphen Chaam en Baarle Nassau

Tilburg is vanaf 1 januari 2023 ook centrumgemeente voor Alphen-Chaam (AC) en Baarle-Nassau (BN). Daarvoor was dat Breda. De volgende afspraken gelden tussen de gemeente Breda en de gemeente Tilburg:

 1. Cliënten
  • De gemeente Breda blijft de centrumgemeente voor de cliënten uit AC en BN die tot en met 31 december 2022 worden aangemeld voor Beschermd Wonen bij centrumgemeente Breda;
  • Deze cliënten blijven ook ná 1 januari 2023 onder de gemeente Breda vallen zolang zij Beschermd Wonen nodig hebben, dus ook voor de herindicaties Beschermd Wonen.
  • Inwoners uit AC en BN die zich per 1 januari 2023 melden voor BW gaan naar AC, BN/Regio HvB. Zij ontvangen dienstverlening van de door regio HvB gecontracteerde partijen.
 2. Bovenregionale plaatsing | We maakten in Noord-Brabant afspraken op B7 niveau. Deze afspraken en de handreiking landelijke toegankelijkheid zijn leidend wanneer er sprake is van bovenregionale plaatsing.
 3. De Gaarshof | De Gaarshof, gelegen in Baarle-Nassau, blijft per 1 januari 2023 primair beschikbaar voor de regio Breda
  • Regio Breda blijft dus inwoners op de Gaarshof plaatsen. De regio HvB zorgt niet voor de plaatsing van alle inwoners van de Gaarshof.
  • Cliënten die instromen in De Gaarshof stromen uit naar de herkomstgemeente of de herkomstregio.

Onderaannemers

Siem kan afspraken maken met onderaannemers om te komen tot een dekkend aanbod Beschermd Wonen dat goed aansluit bij de lokale context, maar dat is niet noodzakelijk. Siem maakt hierbij zelf keuzes op basis van een eigen afwegingskader. Voor onderaannemers gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor Siem.

De toegangen hebben hier geen rol in. Ook wordt van hen geen sturing verwacht op de onderaannemers. Siem draagt hierin zelf de verantwoordelijkheid.

Siem heeft aan alle aanbieders Beschermd Wonen die in 2022 gecontracteerd waren een tijdelijk onderaannemerschap aangeboden. Siem bepaalt welke aanbieders zij een definitief onderaannemerschap aanbiedt. Siem stelt wekelijks een lijst beschikbaar van de onderaannemers met een, vooralsnog, tijdelijk contract.

Plaatsing bij Siem

Vanaf 1-1-2023 verwijzen we voor Beschermd Wonen altijd naar Siem.  

Siem kan afspraken maken met onderaannemers om te komen tot een dekkend aanbod Beschermd Wonen dat goed aansluit bij de lokale context, maar dat is niet noodzakelijk. Siem maakt hierbij zelf keuzes op basis van een eigen afwegingskader. Voor onderaannemers gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor Siem. 

De toegangen hebben hier geen rol in. Ook wordt van hen geen sturing verwacht op de onderaannemers. Siem draagt hierin zelf de verantwoordelijkheid. 

Siem heeft aan alle aanbieders Beschermd Wonen die in 2022 gecontracteerd waren een tijdelijk onderaannemerschap aangeboden. Siem bepaalt met welke aanbieders zij het onderaannemerschap verlengd.

Het kan zijn dat Siem geen passend aanbod kan bieden, ook niet met de inzet van onderaannemers, of een tijdelijke plaatsing buiten de regio nodig acht. Dan kan Siem een afspraak maken met een andere aanbieder ten behoeve van een individuele inwoner. 

De toegang heeft geen rol in deze plaatsingen. Wel moet de contractmanager altijd op de hoogte zijn van dergelijke plaatsingen. 

Begeleiding loopt door tot plaatsing Beschermd Wonen

Begeleiding (vanuit de toewijzing BG) loopt altijd door tot start Beschermd Thuis of plaatsing Beschermd Wonen. De begeleiding kan in overleg met sleutelfiguren worden aangevuld met overbruggingszorg (bereikbaarheid in nacht en terugvalmogelijkheid op nabije Beschermd Wonen locatie). Voor deze overbruggingszorg is geen aparte toewijzing nodig.