In 2017 is de jeugdhulpregio Hart van Brabant gaan werken met Resultaat Gericht Inkopen (hierna: RGI). De regio HvB is toen van start gegaan met segment 2. Per 1 januari 2019 is de hoog specialistische jeugdhulp Segment 3 (opnieuw) ingekocht. Ook hierbij is ervoor gekozen op met  RGI te werken. Bij het invoeren van RGI hebben we als jeugdhulpregio met elkaar afgesproken om na enige tijd de stand van zaken te evalueren. In juni 2020 is een regionale werkgroep hiermee gestart. Het resultaat daarvan kun je terug lezen in Eindrapportage evaluatie Resultaat Gericht Inkopen Jeugdhulp.

Methodiek

Om tot deze eindrapportage te komen, hebben we het volgende gedaan:

 1. Er is samen met een onderzoeksbureau een enquête uitgevoerd onder de gemeentelijke toegang en gecertificeerde instellingen en onder de door de regio HvB gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De enquête is door 278 medewerkers ingevuld.

 1. Onder begeleiding van het onderzoeksbureau hebben er twee brainstormsessies plaatsgevonden, waarbij de eerste brainstormsessie ging over de uitkomst van de enquête en de tweede brainstormsessie ging over het onderwerp ‘sturing en beheersing’.
 1. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar financiën en cijfers van de regio HvB. Ook heeft de werkgroep met diverse mensen in regio HvB gesproken om te kunnen komen tot een nadere duiding van de cijfers.
Conclusie en aanbevelingen op hoofdlijnen
 1. Werken met resultaten wordt als positief ervaren, draagt bij aan de transformatiedoelen.
 2. Werken met arrangementen:
  • Veel vrijheid professionals (binnen arrangement)
  • Bij wijziging van arrangement veel administratieve belasting
 3. Invoering kostte veel tijd en aandacht. Met nieuwe systematiek gaat veel kennis verloren en moet er weer opnieuw begonnen worden.
 4. Gevoel is dat RGI kostenverhogend werkt. Dit kan niet uit de cijfers afgeleid worden, omdat meerdere factoren daaraan hebben bijgedragen.
 5. Hoofd- en onderaannemerschap:
  • Aanbieders: er zijn te veel aanbieders gecontracteerd. Dat maakt onderaannemerschap belastend voor de hoofdaannemer.
  • Toegang: duidelijker is wie de regie heeft.
 6. Minder aanbieders contracteren.
 7. Samenwerking binnen en buiten het domein kan veel beter.
 8. Er kan waarschijnlijk meer naar het voorliggende veld worden verwezen.
Wat wordt er met de conclusies gedaan in 2021?

De uitkomst van de evaluatie RGI is aan de bestuurscommissie van de regio gepresenteerd. Met een aantal zaken zijn we al aan de slag gegaan in de regio. Daarnaast wordt de uitkomst van deze evaluatie meegenomen in de nieuwe inkoopstrategie.

Let op: dit nieuwsbericht is slechts op hoofdlijnen een samenvatting van het onderzoek. Lees voor verdere informatie de eindrapportage en de onderliggende stukken.

Download Eindrapportage evaluatie Resultaat Gericht Inkopen Jeugdhulp >

Download Bijlage 1 | Transformatiedoelstelling en uitgangspunten regio HvB >

Download Bijlage 2 | Evaluatie Resultaat Gericht Inkopen regio HvB >