Dit is het 5-Stappenplan Wmo Begeleiding 2023. In het stappenplan lees je hoe je hoe het klantproces eruit ziet als het gaat om de toeleiding naar Begeleiding en Dagopvang. Bij elke stap zie je een icoontje. Het icoontje staat voor welke professional (toegangsprofessional, backoffice of Siem) een taak heeft.

De uitgangspunten voor de klantreis zijn:

 • Een inwoner vertelt zijn verhaal bij voorkeur 1 keer. Als het mogelijk is verzamelen we deze informatie centraal en delen we dit met elkaar binnen wet- en regelgeving;
 • Er wordt tijd genomen voor de inwoner om zijn verhaal echt te horen en te doorgronden;
 • We zetten in op juiste en tijdige hulp en vertalen de ondersteuningsvraag samen met de inwoner in (smart geformuleerde) concrete resultaten en doelen;
 • De inwoner wordt zo snel als mogelijk geholpen.

Liever het klantproces in schemavorm raadplegen? Download Klantproces Wmo Begeleiding >

Stap 1 | Eerste melding bij de lokale toegang

Een inwoner met een ondersteuningsvraag voor Wmo begeleiding meldt zich bij de lokale toegang.
De lokale toegang bepaalt óf er een maatwerkvoorziening Wmo begeleiding nodig is. De toegang vraagt niet meer uit dan nodig is om te bepalen of dat het geval is.

De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem >

Stap 2 | Beoordeling van de ondersteuningsvraag

Bepaalt de toegang  DAT er een een maatwerkvoorziening Wmo begeleiding nodig is? Dan leidt de toegang de inwoner zo snel mogelijk door naar Siem begeleiding. Wil de inwoner gebruik maken van het Persoonsgebonden Budget (pgb) in plaats van Zorg in Natura (ZIN)? Volg dan de werkwijze die onderaan de pagina over de uitvoeringsafspraken staat. Bezoek de pagina Uitvoeringsafspraken Wmo  >

Is Zorg in Natura het meest passend? Dan geldt de volgende werkwijze:

 • De toegang stuurt de inwoner een DAT brief (let op: dit is niet de beschikking)
 • De toegang stuurt Siem tabblad 1 en 2 van het ondersteuningsplan met informatie over de inwoner. De ondersteuningsplannen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website van Siem. Bezoek de website van Siem > . De toegang mailt vervolgens het plan naar zorgadministratie@metsiem.nl
 • De toegang zorgt ervoor dat de backoffice aan Siem toewijzingsbericht sturen (301)

Wmo Begeleiding en dagopvang worden ingezet als de eigen mogelijkheden van de cliënt, zijn netwerk en basisvoorzieningen (het voorliggend veld) niet toereikend zijn. Het betreft:

 • Begeleiding individueel en groepsgewijs. Deze ondersteuning is gericht op  het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners van 18 jaar en ouder met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen.
 • Dagopvang. Deze ondersteuning is alleen gericht op stabiliteit of mantelzorgontlasting.  Dagopvang is voor inwoners waar de mogelijkheid tot activering niet meer aanwezig is. Denk aan ouderen of mensen met een te grote beperking.
 • Persoonlijke verzorging wanneer deze samenhangt met de behoefte aan begeleiding en niet valt onder de Zorgverzekeringswet.
 • Kortdurend verblijf. Dit is  respijtzorg om de mantelzorger ontlasten die niet valt onder de Zorgverzekeringswet.
 • Vervoer naar dagopvang. Als de cliënt niet in staat is om zelfstandig vervoer te regelen naar zijn of haar dagopvang, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van Siem. Siem regelt samen met de cliënt passend en veilig vervoer. Vervoer moet altijd in het plan van Siem worden opgenomen, zodat cliënt weet waar hij aan toe is. De toegang hoeft vervoer naar dagopvang niet te indiceren. Siem heeft de keuze om zelf vervoer te organiseren of in te kopen bij het regiovervoer.
 • Let op: De landelijke inkoop voor mensen met een zintuiglijke beperking betreft specialistische zorg en valt buiten de opdracht van Siem.  De lokale toegang geeft een beschikking af voor deze ondersteuning aan de landelijke ingekochte aanbieders.

Stap 3 | Plan van Siem

Siem selecteert op basis van het ondersteuningsplan een vaste begeleider voor de inwoner. Deze zit in het ambulante gebiedsteam van Siem begeleiding van het gebied waar de inwoner woont. De begeleider neemt binnen twee weken, nadat de inwoner de DAT brief heeft gekregen contact op met de cliënt. De begeleider diept samen met de cliënt de ondersteuningsvraag verder uit, stelt doelen en resultaten op voor passende ondersteuning. Deze worden vervolgens toegevoegd aan het ondersteuningsplan.

Stap 4 | Start ondersteuning

De datum waarop de vaste begeleider het verdiepend gesprek met de inwoner heeft gevoerd is de datum van de Start zorg. Siem stuurt het Startzorg-bericht (305 bericht) naar de backoffice. De backoffice verwerkt dit bericht en meldt dit bij het CAK voor het eventueel innen van de eigen bijdrage.

Siem stuurt het ondersteuningsplan (digitaal) naar de cliënt. Dit is ook de beschikking waartegen de inwoner eventueel bezwaar kan maken. Siem is hiervoor gemandateerd.

Stap 5 | Afsluiting

De vaste begeleider maakt in het ondersteuningsplan ook afspraken over (tussentijdse) evaluaties. Zodra de resultaten zijn behaald, maakt de begeleider met de inwoner afspraken over een eventueel vervolg (bijvoorbeeld over het gebruik van de sociale basis / het voorliggend veld). Siem meldt bij de gemeente dat het traject eindigt via een 307 bericht en de backoffice van de gemeente zorgt voor de verwerking hiervan.

Als tussentijds blijkt dat er een andere vorm van begeleiding nodig is, zorgt de vaste begeleider voor een warme overdracht naar hetgeen wat nodig is. Het proces haakt vervolgens aan op de klantreis van dat product (bijvoorbeeld Beschermd Wonen).