Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen is wonen in een accommodatie (zelfstandig of binnen een instelling) waarmee een veilige leefomgeving wordt geboden met daarbij behorend toezicht en begeleiding. Er is sprake van onplanbare zorg. Dat wil zeggen 7 x 24 uur zorg beschikbaar moet zijn.  De ze ondersteuning is tijdelijk en gericht op:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Het psychisch en sociaal functioneren;
 • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast, en/of;
 • het afwenden van gevaar voor de inwoner of anderen.

Doelgroepen Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor inwoners vanaf 16 jaar, met beperkt psychisch/psychosociaal functioneren en/of beperkt intellectueel functioneren. Deze inwoners zijn tijdelijk niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Door de problematiek is de zorg niet planbaar.

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Ambulante begeleiding is altijd voorliggend op Beschermd Wonen. Een volwassene komt pas in aanmerking voor Beschermd Wonen als ambulante begeleiding en ondersteuning uit zijn sociale netwerk tijdelijk niet voldoende is en er geen alternatieven zijn voor Beschermd Wonen.
 • Volwassenen komen niet in aanmerking voor Beschermd Wonen als zij een indicatie hebben voor klinische opname (of een voortzetting hiervan).
 • Behandeling is bij deze volwassenen niet meer voorliggend.
 • WLZ is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • Beschermd Wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan  volwassenen die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Inkoop Beschermd Wonen vanaf 2023

Beschermd wonen is gezamenlijk ingekocht  door elf gemeenten in de regio Hart van Brabant: Goirle, Heusden, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, Alphen-Chaam (per 2023), Baarle-Nassau (per 2023)

Beschermd wonen is voor de hele regio Hart van Brabant ingekocht. Hierbij zijn geen aparte gebieden of percelen benoemd.

Er zijn drie vormen van Beschermd wonen waar inwoners voor in aanmerking kunnen komen:

 1. Beschermd Wonen Thuis, waarbij de klant 24/7 wordt ondersteund in zijn eigen woning.
 2. Beschermd Wonen in huisvesting van een aanbieder zonder huisvestingscomponent. Bij deze vorm betaalt de klant zelf zijn huur.
 3. Beschermd wonen in huisvesting van een aanbieder mét huisvestingscomponent. Bij deze vorm betaalt de klant  niet zelf zijn huur.

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

Cliënten betalen voor Beschermd Wonen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het CAK door welke zorg de cliënt ontvangt. Het CAK berekent dan de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt de cliënt elke maand een rekening.  Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >

Aanvraag BW voor volwassenen

Inwoners van Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013 206 1640.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Servicepunt van MEE op nummer 088 465 3555.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan moet de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltraject contact opnemen met het CCT/Servicepunt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. 

Aanvraag BW voor jeugdigen

Voor jeugdigen binnen de binnen de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Beschermd Wonen voor jeugdigen is voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar en wordt gefinancierd vanuit de jeugdwet. Als een jeugdige of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers een toewijzing voor Beschermd Wonen willen krijgen, moeten zij contact opnemen met het lokale toegangsteam.  Als het lokale toegangsteam of een gecertificeerde instelling een jeugdige bij een instelling voor Beschermd Wonen wil plaatsen, moet vóór de plaatsing het team Beschermd Wonen worden ingeschakeld via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl. Afstemming met het team Beschermd Wonen bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is nodig, omdat deze plaatsingen vaak tot ná de leeftijd van 18 jaar doorlopen en er sprake is van een overgang van Jeugdwet naar Wmo.

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Aanbieders van Beschermd Wonen moeten het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, moeten contact opnemen met de Toegang/sociaal team.

Herindicatie Beschermd Wonen

Cliënten die Beschermd Wonen ontvangen via een van de samenwerkende organisaties binnen de coalitie HvB BW en hun onderaannemers.

Cliënten waarvan de indicatie voor Beschermd Wonen ná 1 januari 2023 afloopt, bespreken dit met hun vaste begeleider. Als de vaste begeleider en de sleutelfiguur Beschermd Wonen van de coalitie HvB BW oordelen dat Beschermd Wonen nog nodig is, dan kan de ondersteuning worden voortgezet. Eventueel wordt het ondersteuningsplan aangepast. Er is geen nieuwe beschikking nodig.

Cliënten die bij een zorgaanbieder zitten die geen onderaannemer is en /of niet duidelijk is of dit een onderaannemer van de coalitie HvB BW wordt

Als de zorgaanbieder toch nog onderaannemer wordt, dan hanteren we de nieuwe werkwijze zoals afgesproken met de coalitie.
Als de zorgaanbieder geen onderaannemer wordt, dan kan de coalitie maatwerk-afspraken maken met de zorgaanbieder of dan neemt de coalitie de cliënt over. De ondersteuning via de oude aanbieder stopt dan.

Cliënten die geen gebruik meer willen maken van Beschermd Wonen maar wel van een andere Wmo voorziening, kunnen zich melden bij de lokale toegang/wijkteam van de gemeente waar hij/zij wil gaan wonen. Ook hierbij kan de vaste begeleider/sleutelfiguur helpen.

Vanwege de continuïteit van zorg is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie een herindicatie aanvraagt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Aanbieders Beschermd Wonen

Vanaf 2023 hebben de gemeenten in de Regio Hart van Brabant een contract afgesloten voor Beschermd Wonen met de Coalitie BW HvB. De coalitie bestaat uit 10 samenwerkende zorgaanbieders:

 • RIBW
 • SMO Traverse
 • Amarant
 • Prisma
 • GGZ Breburg
 • Impegno
 • Sterk Huis
 • Het Werkt
 • ASVZ
 • Buro MAKS

Tarieven Beschermd Wonen

De tarieven Beschermd Wonen voor 2023 zijn vastgesteld. Download Tarievenlijst Beschermd Wonen 2023 > De tarieven in dit document gelden voor zorgaanbieders die geen onderdeel zijn van de Coalitie Beschermd Wonen. De lopende cliënten mogen zij tot het moment van herindicatie declareren bij de gemeente Tilburg op basis van deze tarieven. De coalitie wordt gefinancierd via een lumpsum. Voor de cliënten van de coalitie zijn deze tarieven dus niet van toepassing.

Belangrijke documenten Beschermd Wonen 2022

Dit zijn alle formulieren en werkwijzen binnen Wmo Beschermd in 2022. Je vindt hier altijd de meest recente versie. Binnenkort vind je hier alle formulieren die gelden van 2023.

Aanmelden safehouse

Een safehouse is voor inwoners die een detoxbehandeling hebben afgerond en waarvan de behandelaar (verwijzer) aangeeft dat plaatsing in een safehouse noodzakelijk is.

Voor inwoners van de regio Hart van Brabant is het safehouse RIBW Brabant voorliggend op andere safehouses. Je kunt een inwoner uit een van deze gemeenten rechtstreeks aanmelden bij RIBW Brabant: afdeling Zorgbemiddeling | 013-533 66 46. RIBW Brabant beslist over de plaatsing en zorgt voor de indicatie ( in overleg met het regionale toegangsteam Beschermd Wonen) .

Je kunt een inwoner die naar een ander safehouse wil, aanmelden bij het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg. Het team is bereikbaar via:

 • voor inwoners Regio Hart van Brabant m.u.v. inwoners Tilburg: Servicepunt MEE de Meent Groep | 088 – 465 3555
 • voor inwoners Tilburg | Contact Centrum Toegang  | 013 206 1640

Procedure en voorwaarden

 • Je kunt alleen een safehouse plaatsing aanvragen voor een inwoner van de regio Hart van Brabant.
 • Doe dit op tijd. De wettelijke onderzoekstermijn is 6 weken. Die is ook nodig.
 • Onderbouw bij de aanvraag de noodzaak van plaatsing in een safe house. Dit is een taak van degene die verwijst.
 • Het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg beoordeelt of de inwoner een plaatsing in een safehouse krijgt. Dit gebeurt op basis van een gesprek met de inwoner zelf.
 • Plaatsing in het safehouse RIBW Brabant is voorliggend.
 • De coalitie Hvb BW  beslist over plaatsing in een ander safehouse. Dit safehouse moet voldoen aan de voorwaarden voor zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn. Meer over deze voorwaarden >
 • De coalitie Hvb BW geeft geen indicaties af met terugwerkende kracht. Plaatsingen zonder indicatie zijn voor rekening en risico van de verwijzer en/of safehouse aanbieder.
 • Een indicatie voor een safehouse is altijd tijdelijk (maximaal 1 jaar). Het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg bepaalt de duur van de indicatie.
 • Een safehouse indicatie is geen indicatie voor een Beschermd Wonen plek. De indicatie vervalt zodra het safehouse traject eindigt. De indicatie kan ook voortijdig eindigen bij terugval in gebruik of overtreden van de huisregels van het safehouse. Dit bepaalt het safehouse.
 • Onderdeel van de indicatie zijn afspraken over de uitstroom en waar die zal plaatsvinden, zodat tijdens de plaatsing al gewerkt kan worden aan een vervolgplek of -plan.

Niet-gecontracteerde zorg Beschermd Wonen WMO

Het uitgangspunt is dat de coalitie HvB BW gezamenlijk alle vormen van Beschermd Wonen kunnen bieden. Toch kan het voorkomen, dat de coalitie zorg moet inzetten van een Beschermd wonen aanbieder die niet tot de coalitie behoort en ook geen onderaannemer is.  Bijvoorbeeld als het gecontracteerde aanbod niet past bij de (bijzondere) individuele situatie van de cliënt. De coalitie zorgt dan voor maatwerkafspraken. Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden wel dezelfde afspraken als voor gecontracteerde aanbieders. De afspraken staan in het Administratie- en declaratieprotocol Beschermd wonen. Deze verschijnt hier binnenkort.