Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen is tijdelijk wonen in een accommodatie (zelfstandig of binnen een instelling) waardoor de cliënt een veilige leefomgeving heeft met daarbij passend toezicht en passende begeleiding. Er is sprake van onplanbare zorg voor de cliënt. Hierdoor is aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van 7 x 24 uur professionele zorg en ondersteuning nodig.  Deze ondersteuning is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en sociaal functioneren, het voorkomen van verwaarlozing,  het voorkomen van maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Het uitgangspunt bij Beschermd Wonen is ontwikkeling naar zelfstandig wonen.

Doelgroepen Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor:

 1. Volwassenen met beperkt psychisch/psychosociaal functioneren eventueel in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap en/of verslavingsproblematiek.
 2. Volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking (IQ<85) met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek.

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Ambulante begeleiding is altijd voorliggend op Beschermd Wonen. Een volwassene komt pas in aanmerking voor Beschermd Wonen als ambulante begeleiding en ondersteuning uit zijn sociale netwerk tijdelijk niet voldoende is en er geen alternatieven zijn voor Beschermd Wonen.
 • Volwassenen komen niet in aanmerking voor Beschermd Wonen als zij een indicatie hebben voor klinische opname (of een voortzetting hiervan).
 • Behandeling is bij deze volwassenen niet meer voorliggend.
 • WLZ is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • Beschermd Wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan  volwassenen die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Arrangementen Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is ingedeeld in 4 arrangementen:

  1. Begeleid (zelfstandig) wonen
  2. Ondersteund wonen 1 (in- of exclusief huisvesting
  3. Ondersteund wonen 2 (in- of exclusief huisvesting)
  4. Beschermd wonen (inclusief huisvesting)

Daarnaast zijn er 3 modules die ter aanvulling op de pakketten kunnen worden ingezet:

 1. Dagbesteding
 2. Huisvesting
 3. Verpleging en verzorging

Meer informatie over de inhoud van de pakketten is terug te vinden in het Programma van Eisen Beschermd Wonen vanaf 1-1-2020.

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

Cliënten betalen voor Beschermd Wonen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gemeente geeft aan het CAK door welke zorg de cliënt ontvangt. Het CAK berekent dan de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt de cliënt elke maand een rekening.  Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >

Aanvraag BW voor volwassenen

Inwoners van Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013 206 1640.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Servicepunt van MEE op nummer 088 465 3555.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan moet de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltraject contact opnemen met het CCT/Servicepunt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt ook voor cliënten die hun indicatie voor Beschermd Wonen willen verlengen.

Aanvraag BW voor jeugdigen

Voor jeugdigen binnen de binnen de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Beschermd Wonen voor jeugdigen is voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar. De Toegang of de gecertificeerde instelling die een jeugdige bij een instelling voor Beschermd Wonen wil plaatsen, moet vóór de plaatsing het team Beschermd Wonen inschakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl. Afstemming met het team Beschermd Wonen bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is nodig, omdat deze plaatsingen vaak tot ná de leeftijd van 18 jaar doorlopen en er sprake is van een overgang van Jeugdwet naar Wmo.

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Aanbieders van Beschermd Wonen moeten het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, moeten contact opnemen met de Toegang/sociaal team.

Herindicatie Beschermd Wonen

Cliënten waarvan de indicatie voor Beschermd Wonen afloopt, kunnen een verlenging aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT):

 • Contact Centrum Toegang | 013 206 1640 | voor inwoners Tilburg
 • Servicepunt MEE | 088 465 3555 | voor inwoners buiten Tilburg

Een herindicatie kan ook worden aangevraagd als de zorg in de ogen van de cliënt,  van zijn wettelijk vertegenwoordiger of de zorgaanbieder niet meer passend is. De cliënt moet bij het herindicatiegesprek met de Toegang aanwezig zijn. Hij mag  zijn zorgverlener meenemen en iemand uit zijn sociale netwerk.

Cliënten die geen gebruik meer wil maken van Beschermd Wonen maar wel van een andere Wmo voorziening, kunnen zich melden bij de toegang/wijkteam van de gemeente waar hij wil gaan wonen.

Vanwege de continuïteit van zorg is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie een herindicatie aanvraagt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Aanbieders Beschermd Wonen

In het onderstaande schema staan alle zorgorganisaties die gecontracteerd zijn voor Beschermd Wonen. Ook zie je in dit schema voor welke leeftijdsgroep en voor welke arrangementen van Beschermd Wonen. Meer over arrangementen Beschermd Wonen >

Zorgaanbieder Leeftijdsgroep   Arrangementen
16-18 jaar >18 jaar BZW, OW1 en OW2 BZW, OW1, OW2 en BESCHERMD WONEN
1. Sterk Huis x x x
2. Stichting Ixzelf x x
3. Autismebegeleiding.nl, RAC x x x
4. Stichting GGZ Breburg Groep x x
5. Stichting Prisma x x
6. Stichting Jados x x
7. Rejoice Drunen x x x
8. NovaFarm-Grip BV x x
9. Leermakers Zorggroep x x x
10. SMO Traverse x x
11. Stichting Amarant Groep x x
12. Amare Zorgcoaching B.V. x x x
13. Stichting Het Werkt x x x
14. RIBW Brabant x x x
15. Philadelphia x x
16. Stichting Respect x x x
17. Stichting de Belvertshoeve x x x
18. Jan Arends B.V. x x x
19. Stichting Villa Boerebont x x
20. ASVZ x x
21. Stichting WOMB x x
22. BurgerCoaching x x
23. Woonzorg Tilburg x x
24. Leger des Heils x x
25. Linc naar Zorg x x
26. Woon in Balans x x x
27. Reinier van Arkel x x
28. Prins Heerlijk x x x
29. Zintri x x

Tarieven Beschermd Wonen

De tarieven Beschermd Wonen voor 2022 zijn vastgesteld. Download Tarievenlijst Beschermd Wonen 2023 >

Aanmelden safehouse

Een safehouse is voor inwoners die een detoxbehandeling hebben afgerond en waarvan de behandelaar (verwijzer) aangeeft dat plaatsing in een safehouse noodzakelijk is.

Voor inwoners van de regio Hart van Brabant is het safehouse RIBW Brabant voorliggend op andere safehouses. Je kunt een inwoner uit een van deze gemeenten rechtstreeks aanmelden bij RIBW Brabant: afdeling Zorgbemiddeling | 013-533 66 46. RIBW Brabant beslist over de plaatsing en zorgt voor de indicatie ( in overleg met het regionale toegangsteam Beschermd Wonen) .

Je kunt een inwoner die naar een ander safehouse wil, aanmelden bij het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg. Het team is bereikbaar via:

 • voor inwoners Regio Hart van Brabant m.u.v. inwoners Tilburg: Servicepunt MEE de Meent Groep | 088 – 465 3555
 • voor inwoners Tilburg | Contact Centrum Toegang  | 013 206 1640

Procedure en voorwaarden

 • Je kunt alleen een safehouse plaatsing aanvragen voor een inwoner van de regio Hart van Brabant.
 • Doe dit op tijd. De wettelijke onderzoekstermijn is 6 weken. Die is ook nodig.
 • Onderbouw bij de aanvraag de noodzaak van plaatsing in een safe house. Dit is een taak van degene die verwijst.
 • Het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg beoordeelt of de inwoner een plaatsing in een safehouse krijgt. Dit gebeurt op basis van een gesprek met de inwoner zelf.
 • Plaatsing in het safehouse RIBW Brabant is voorliggend.
 • Het regionaal toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg beslist over plaatsing in een ander safehouse. Dit safehouse moet voldoen aan de voorwaarden voor zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn. Meer over deze voorwaarden >
 • Het regionaal toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg geeft geen indicaties af met terugwerkende kracht. Plaatsingen zonder indicatie zijn voor rekening en risico van de verwijzer en/of safehouse aanbieder.
 • Een indicatie voor een safehouse is altijd tijdelijk (maximaal 1 jaar). Het regionale toegangsteam Beschermd Wonen Tilburg bepaalt de duur van de indicatie.
 • Een safehouse indicatie is geen indicatie voor een Beschermd Wonen plek. De indicatie vervalt zodra het safehouse traject eindigt. De indicatie kan ook voortijdig eindigen bij terugval in gebruik of overtreden van de huisregels van het safehouse. Dit bepaalt het safehouse.
 • Onderdeel van de indicatie zijn afspraken over de uitstroom en waar die zal plaatsvinden, zodat tijdens de plaatsing al gewerkt kan worden aan een vervolgplek of -plan.

Niet-gecontracteerde zorg Beschermd Wonen WMO

Het uitgangspunt is dat de gecontracteerde aanbieders gezamenlijk alle vormen van Beschermd wonen kunnen bieden. Toch kan het voorkomen, dat je als toegangsprofessional zorg moet inzetten van een Beschermd wonen aanbieder die niet gecontracteerd is. Bijvoorbeeld als het gecontracteerde aanbod niet past bij de (bijzondere) individuele situatie van de cliënt en een PGB geen optie is. Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden wel dezelfde afspraken als voor gecontracteerde aanbieders. De afspraken staan in het Administratie- en declaratieprotocol Beschermd wonen. Download Protocol bedrijfsvoering Beschermd Wonen Wmo >

Dit is het proces niet-gecontracteerde zorg Beschermd Wonen:

 1. Toegangsteam beschermd wonen beoordeelt of NGZ nodig is omdat:
  • de gecontracteerde zorgaanbieders geen plek hebben voor de cliënt, of
  • het aanbod van de gecontracteerde aanbieders BW niet aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt.
  • Waarbij is nagegaan of:
   1. een niet-gecontracteerde  aanbieder in samenwerking met een gecontracteerde aanbieder via onderaannemerschap alsnog invulling kan geven aan de hulpvraag, of;
   2. het aanbod geleverd kan worden door middel van een PGB (bij bovenregionale plaatsing).
 2. Als hieruit blijkt dat NGZ nodig is vult de toegangsprofessional in overleg met  de aanbieder het formulier ‘Aanvraagformulier NGZ BW’ in.  Download Aanvraagformulier niet-gecontracteerde zorg Beschermd Wonen >. In dit aanvraagformulier wordt ook verwezen naar de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Tilburg.  Bekijk het document Inkoopvoorwaarden gemeente Tilburg >
 3. Het volledig ingevulde aanvraagformulier NGZ BW wordt door de toegangsprofessional naar de contractmanager Beschermd Wonen van de afdeling Dienstverlening gestuurd via beschermdwonen@tilburg.nl.
 4. Contractmanager van de afdeling  Dienstverlening (CM DVL) voert de volgende acties uit:
  • Checkt of de aanvraag juist en compleet is ingevuld. Bij onvolkomenheden wordt het formulier geretourneerd aan de toegangsprofessional met het verzoek tot aanvulling/aanpassing.
  • Mailt naar de zorgaanbieder met informatie over het verdere afhandelingsproces. Bij akkoord wordt binnen drie weken een overeenkomst opgesteld en afgehandeld. Declaratie verloopt via het berichtenverkeer iWmo.
  • CM DVL bepaalt op basis van het aanvraagformulier het tarief en stemt dit af met de zorgaanbieder en met de beleidsmedewerker Beschermd Wonen (BM SOC) van  de afdeling Sociaal.
  • Als de CM DVL er niet uitkomt met de zorgaanbieder wordt de casus voorgelegd aan de BM SOC en deze neemt dan de doorslaggevende beslissing.
  • De CM DVL stelt  de overeenkomst op en laat deze ondertekenen door de zorgaanbieder en vervolgens door het afdelingshoofd van de afdeling Sociaal.
  • Als de overeenkomst ondertekend retour komt bij de CM DVL, wordt deze naar de contractbeheerder van de afdeling Sociaal gestuurd.
 5. De CB SOC maakt (indien nodig) een melding in TopDesk voor een nieuwe aanbieder aan. Na de melding in TopDesk vinden de volgende activiteiten plaats:
  • De kwaliteitsmedewerker functioneel beheer beoordeelt de melding en voegt het product toe.
  • Applicatiebeheer voegt de zorgaanbieder en de productcode bij de zorgaanbieder toe in Suites en WIZ portaal.
  • Planning & Control voegt de aanbieder (indien nodig) toe in JDE.
 6. Na opvoering in Suites gaat er een melding naar de contractbeheerder.
 7. De CM DVL stuurt een kopie van de overeenkomst (waarin productcode en afspraken staan) naar de toegangsprofessional.
 8. De toegangsprofessional rond het dossier af met het plan van aanpak en maakt een productbestelling in WIZ portaal of via het CRM voor niet-Tilburgse cliënten. De overeenkomst wordt meegestuurd met de bestelling.
 9. Backoffice Wmo ontvangt de productbestelling via WIZ of de postbus Wmo Voorzieningen en doorloopt het proces ‘aanvraag WMO verkort’.
 10. De cliënt ontvangt een beschikking. De zorgaanbieder ontvangt een toewijzing via berichtenverkeer iWmo.

Meer weten over alle voorwaarden voor aanbieders Beschermd Wonen? Download Voorwaarden zorgaanbieders Beschermd Wonen niet-gecontracteerd >

Protocol bedrijfsvoering Beschermd Wonen

In het Protocol bedrijfsvoering Beschermd Wonen Wmo staat hoe het toewijzings- en declaratieproces rondom Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant is georganiseerd. Hierin staat welke stappen de zorgaanbieders, Toegang en de backoffice van de gemeente moeten doorlopen. In het protocol staan ook de afspraken over de verantwoordelijkheden/bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. Dit helpt de zorgaanbieder bij het het efficiënt inrichten van zijn administratie.

Het protocol geldt voor alle gecontracteerde aanbieders beschermd wonen in de regio Hart van Brabant. De regio bestaat uit de gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Download Protocol bedrijfsvoering Beschermd Wonen Wmo >

Programma van Eisen Beschermd Wonen vanaf 1-1-2020