Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen (BW) is een (tijdelijke) voorziening voor cliënten die er niet in slagen om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Beschermd Wonen is gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie.

Doelgroepen Beschermd Wonen

Er zijn twee doelgroepen die aanspraak kunnen maken op Beschermd Wonen gefinancierd uit de Wmo, namelijk:

 1. Cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problemen
  Dit zijn volwassenen met een (vastgestelde) psychiatrische stoornis. Wel of niet niet in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap en/of verslavingsproblematiek. Behandeling is bij deze volwassenen niet meer voorliggend en inzet van extramurale begeleiding niet is toereikend (gebleken). Deze volwassenen zijn tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Uitsluitend het toegangsteam BW onderzoekt en beoordeelt de aanvragen BW voor deze doelgroep en geeft hiervoor een indicatie af. Dit wordt gedaan voor inwoners van de Regio Hart van Brabant.
 2. Cliënten met een licht verstandelijke beperking of een vermoeden hiervan (soms met kinderen)
  Dit zijn volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking (IQ<85). Deze volwassenen hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. Ze zijn tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en hebben een urgente behoefte aan 24-uurs toezicht en begeleiding. Met de term een ‘tijdelijk beschermende woonomgeving’ wordt bedoeld dat het niet gaat om een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Voor deze groep geldt dat maximale inzet van Wmo ambulante (individuele) begeleiding, begeleiding groep, mantelzorg en andere informele zorg tijdelijk niet voldoende is (gebleken). Uitgangspunt is ontwikkeling richting zelfstandig wonen.

Kenmerken Beschermd Wonen

 • Ambulante Begeleiding (Wmo of Jeugdwet) is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.
 • Beschermd Wonen is ingedeeld in 4 arrangementen:
  1. Begeleid (zelfstandig) Wonen
  2. Ondersteund wonen 1 (in- of exclusief huisvesting
  3. Ondersteund wonen 2 (in- of exclusief huisvesting)
  4. Beschermd Wonen (inclusief huisvesting)
 • Daarnaast zijn er 3 modules die ter aanvulling op de pakketten kunnen worden ingezet:
  1. Dagbesteding
  2. Huisvesting
  3. Verpleging en verzorging
   Meer informatie over de inhoud van de pakketten is terug te vinden in het Programma van Eisen.
 • Voor Beschermd Wonen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. De hoogte hiervan wordt bepaald door het CAK.  De gemeenten moeten de geleverde zorg per cliënt doorgeven aan het CAK. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze middels een factuur (maandelijks) bij de cliënt. Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >
 • Het Volledig Pakket Thuis (VPT) bestaat in de Wmo en Jeugdwet niet meer. In de AWBZ viel ook deze vorm van zorg onder het GGZ-c-pakket.
 • Cliënten die wonen bij een zorginstelling vanwege een (licht) verstandelijke beperking of langdurig behoefte hebben aan verpleging en verzorging, kunnen ook onder de Wet Langdurige zorg (Wlz) vallen.

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Cliënten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor BW indien er sprake is van een 24 uurs onplanbare zorgbehoefte en indien wonen met 24 uurs aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van professionele zorg en ondersteuning noodzakelijk is. (De noodzaak tot bescherming komt direct voort uit de psychiatrische aandoening, dan wel de licht verstandelijke beperking.
 • Uitgangspunt is dat een cliënt pas in aanmerking komt voor een beschermde woonomgeving indien ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding en dagbesteding (zo nodig gepaard met behandeling) onvoldoende is. Klinische opname (dan wel voortzetting hiervan) dient daarnaast niet geïndiceerd te zijn. Er zijn geen alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen heffen.

Aanvraag BW voor volwassenen

Inwoners van Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via één van de Tilburgse toegangspartners (IMW, MEE, GGD, Loket Z of de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg). Zij worden doorverbonden met de stadsbrede melddienst. Inwoners van buiten Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via de bereikbaarheidsdienst van het team Beschermd Wonen. De bereikbaarheidsdienst is te bereiken via 013 – 542 4100.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan dient de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltraject contact op te nemen met de toegang / MEE Entree. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt ook voor cliënten die hun indicatie voor Beschermd Wonen willen verlengen.

MEE Regio Tilburg beoordeelt en behandelt de aanvragen voor Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat de gegevens van de aanvrager worden opgeslagen in het systeem van MEE en dat de voorwaarden van MEE gelden.

Aanvraag BW voor jeugdigen

Voor jeugdigen binnen de binnen de regio Hart van Brabant geldt het volgende:
Beschermd Wonen voor jeugdigen is beschikbaar voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar. De toegang of de gecertificeerde instelling die een jeugdige bij een beschermd wonen-instelling wilt plaatsen, dient voorafgaand aan de plaatsing, het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@tilburg.nl. Bij plaatsingen boven de 18 jaar is dit zondermeer logisch, aangezien plaatsingen van volwassenen de verantwoordelijkheid zijn van team Beschermd Wonen zijn. Ook bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is afstemming met team Beschermd Wonen echter zinvol, omdat deze plaatsingen vaak tot na de 18e doorlopen. Door het team Beschermd Wonen voor  de start in te schakelen, wordt de doorgaande lijn 18- / 18+ van de jeugdige beter geborgd: het team Beschermd Wonen zorgt voor een soepele overgang naar de Wmo (wanneer de jeugdige 18 jaar is).
Door middel van onderzoek toetst het team Beschermd Wonen of beschermd wonen de geschikte zorgvorm is en of aan de plaatsingsvoorwaarden wordt voldaan. Dit onderzoek kent een wettelijke termijn van zes weken. Als er geen sprake is van beschermd wonen, wordt gezamenlijk met de toegang/het sociale wijkteam of de GI bekeken welke zorgvorm wel geschikt is. De toegang/het sociale wijkteam of de GI draagt dan zorg voor de toeleiding naar de meest geschikte zorgvorm.

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:
Aanbieders van beschermd wonen dienen het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@tilburg.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, dienen contact op te nemen met de toegang/sociaal team.

Herindicatie Beschermd Wonen

Cliënten met een aflopende indicatie voor Beschermd Wonen kunnen afhankelijk van hun woonplaats contact opnemen met één van de toegangspartners (inwoners van Tilburg)  of met de bereikbaarheidsdienst van het team Beschermd Wonen. Als de cliënt geen gebruik meer wil maken van Beschermd Wonen maar wel een andere voorziening, kan hij zich melden bij de toegang/wijkteam van de eigen gemeente.
Om de continuïteit van de zorg te borgen, is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie de aanvraag voor de herindicatie doet. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).
Een herindicatie kan ook worden aangevraagd als de zorg in de ogen van de cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of de zorgaanbieder niet meer passend is. Cliënten kunnen dan extra of minder zorg aanvragen bij het toegangsteam Beschermd Wonen. De cliënt moet aanwezig zijn bij het gesprek met het toegangsteam en mag zijn zorgverlener meenemen en iemand uit zijn sociale netwerk.

Overgangsrecht

Alle cliënten die op basis van een ZZP-C indicatie al zorg ontvingen vóór 1 januari 2015 behouden het recht op deze zorg. Dit noemen we het overgangsrecht. Dit recht geldt zolang de indicatie geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2021. Dit geldt niet voor het pgb (overgangsrecht is al verstreken).

Aanbieders Beschermd Wonen

In het onderstaande schema staan alle zorgorganisaties die gecontracteerd zijn voor Beschermd Wonen. Ook zie je in dit schema voor welke leeftijdsgroep en voor welke arrangementen van Beschermd Wonen. Meer over arrangementen Beschermd Wonen >

Zorgaanbieder Doelgroep   Arrangementen
16-18 jaar >18 jaar BZW, OW1 en OW2 BZW, OW1, OW2 en BW
1. Sterk Huis x x x
2. Stichting Ixzelf x x
3. Autismebegeleiding.nl, RAC x x x
4. Stichting GGZ Breburg Groep x x
5. Stichting Prisma x x
6. Stichting Jados x x
7. Rejoice Drunen x x x
8. NovaFarm-Grip BV x x
9. Leermakers Zorggroep x x x
10. SMO Traverse x x
11. Stichting Amarant Groep x x
12. Amare Zorgcoaching B.V. x x x
13. Stichting Het Werkt x x x
14. RIBW Brabant x x x
15. Philadelphia x x
16. Stichting Respect x x x
17. Stichting de Belvertshoeve x x x
18. Jan Arends B.V. x x x
19. Stichting Villa Boerebont x x
20. ASVZ x x
21. Stichting WOMB x x
22. BurgerCoaching x x
23. Woonzorg Tilburg x x
24. Leger des Heils x x
25. Linc naar Zorg x x
26. Woon in Balans x x x
27. Reinier van Arkel x x
28. Exodus x  x
29. Prins Heerlijk x x x
30. Zintri x x

Dit zijn de tarieven Beschermd Wonen in 2020:

Arrangement Grondslag tarief Tarief 2020
Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW)  etmaal  €                      76,07
Ondersteund Wonen 1 (OW1)  etmaal  €                    109,02
Ondersteund Wonen 2 (OW2)  etmaal  €                    132,66
Beschermd Wonen (BW)  etmaal  €                    174,74
Module Tarief per dag Tarief 2020
Dagbesteding  – intensiteit 1 (DB1)  etmaal  €                      20,68
Dagbesteding  – intensiteit 2 (DB2)  etmaal  €                      44,30
Huisvesting (HV)  etmaal  €                      31,07
Verpleging en Verzorging (V+V)  etmaal  €                      67,25

 

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • beschermd wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan cliënten die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Programma van Eisen Beschermd Wonen vanaf 1-1-2020