Op 1 januari 2023 is nieuwe jeugdhulp ingegaan.  Er zijn vijf verschillende soorten jeugdhulp ingekocht. Ook wel segmenten genoemd. Dit zijn:

 • Segment 1 | Hoog specialistische jeugdhulp
 • Segment 2 | Wonen
 • Segment 3 | Dagbegeleiding en respijtzorg
 • Segment 4 | Veelvoorkomende jeugdhulp
 • Segment 5 | Crisishulp

Voor Segment 1 geldt een apart stappenplan. Op deze pagina vind je het stappenplan voor Segment 2 tot en met 4. In elke stap zie je welke verwijzer welke rol heeft.  We onderscheiden deze verwijzers:  de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. Heb je vragen over het stappenplan? Stuur dan een email naar: hvb@tilburg.nl. Wij zorgen dat je vraag dan bij de juiste medewerker terecht komt.

Stap 1 - Integrale vragenanalyse (IVA) | Wat is er aan de hand?

Analyseer samen met de jeugdige/het gezin de situatie. Kijk naar alle leefgebieden en naar álle factoren van belang. Breng de problemen én krachten in kaart.

De GI krijgt een opdracht van de rechtbank en een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin staat een analyse van de situatie. De GI gebruikt dit als basis voor de eigen analyse en het eerste gesprek met de jeugdige of het gezin.

Meer lezen over stap 1

Stap 2 - Integraal Plan van aanpak | Waar werken we naar toe?

 • Een goed PvA maak je samen. Bepaal samen met de jeugdige/ het gezin welk resultaat (in hun eigen woorden) zij willen bereiken en wie wat kan doen om dat te laten lukken. Wat kan de jeugdige/het gezin zelf? Eventueel met hulp van het eigen netwerk? Welke lichte ondersteuning en/of hulp van een specialistische jeugdhulpaanbieder is nodig? Keuze voor ZIN of PGB? Schakel zo nodig de hulp van het Regionaal Expertise Team in.
 • Vergeet nooit te checken bij de lokale backoffice of er al een jeugdhulptraject loopt! Is dit het geval? Neem dit dan mee in je verdere aanpak en plan.
 • Een jeugdige/gezin is formeel eigenaar van het PvA en moet er akkoord op geven. Dat kan zijn ter afronding van stap 2, maar het mag ook verderop in het proces. De maker van het Plan van Aanpak bepaalt hierin een eigen route.

 • Er ligt een opdracht vanuit de rechtbank voor de GI. Dat is de basis voor het IPA, dat je samen met het gezin maakt. Het gezin hoeft formeel geen akkoord te geven op het Integrale Plan van Aanpak of ermee in te stemmen. Streef samen naar de hoogst mogelijke vorm van samenwerking en commitment.

Meer lezen over stap 2

Stap 3 - Keuze voorliggend veld, segment of product

In deze stap moet je als verwijzer een keuze maken tussen alle verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

 • voorliggend veld;
 • segment 1, 2, 3 of 4;
 • een combinatie;
 • of een andere voorziening.

Let op: het aanvraagproces voor deze voorzieningen kan van elkaar verschillen.  

 

Meer lezen over stap 3

Stap 4 - Keuze jeugdhulpaanbieder

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. De best passende jeugdhulpaanbieder wordt ingegeven door een combinatie van factoren: de vraag van de jeugdige, aanbod van de aanbieder en beschikbaarheid van de zorg.  Je kunt op de Wegwijzer Jeugd terecht voor het selecteren van een aanbieder. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Bij een verwijzing via de Toegang gebeurt dit altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin. Bij een verwijzing via een GI is die toestemming niet vereist.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties jeugdhulp gaan bieden.

Meer lezen over stap 4

Stap 5 - Beknopt Plan Jeugdhulp

 • De jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp (BPJ) beschrijft deze  (in maximaal 1.000 tekens): advies productcode(s) , in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg) en de einddatum waarop verwacht wordt dat het resultaat bereikt zal zijn.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt het BPJ naar de Toegang of GI.
 • De Toegang beoordeelt of de gewenste productcode(s) passend zijn bij de gekozen zorgvorm en inhoud van de casus. Dit kan leiden tot aanpassing van het BPJ.
 • Toegang of GI maken afspraken met de jeugdhulpaanbieder over de coördinatie en de mate en wijze waarop zij contact houden, informatie uitwisselen en evalueren.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein levert de jeugdhulpaanbieder ook een Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de backoffice van de gemeente.

Meer lezen over stap 5

Stap 6 - Akkoord op segment en product

 • De lokale toegang of de GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld.
 • De lokale toegang en de GI moeten het advies op segment en product van de aanbieder beoordelen en goedkeuren.
 • De medewerker van de GI moet de  gebruiken om te toetsen of hij zelfstandig akkoord kan geven op het advies van de jeugdhulpaanbieder of dat een daarvoor aangestelde deskundige van de gemeente meekijkt.

 • Bij een verwijzing via het medisch domein vraagt de jeugdhulpaanbieder de benodigde zorg aan via een 315 bericht. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het integrale plan van aanpak, inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden, af met de jeugdige/ het gezin. De jeugdhulpaanbieder kan door de gemeente gevraagd worden om aanvullende informatie als de aanvraag binnen de steekproef valt. Jeugdhulpaanbieder dient dan het evaluatieformulier/ BPJ in bij de gemeente en de toetser medisch domein beoordeelt of er sprake is van een terechte aanvraag en zoekt hier afstemming over met de zorgaanbieder, indien nodig.

Meer lezen over stap 6

Stap 7 - Aanvraag en toewijzing

 • Nu alle gegevens compleet zijn, dient de Toegang een aanvraag in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt indien nodig de beschikking op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder namens de verantwoordelijke gemeente.

 • Komt de verwijzing van een gecontracteerde GI zoals JBB, Leger des Heils of William Schrikker Groep? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg naar de jeugdhulpaanbieder. De jeugdhulpaanbieder stuurt vervolgens  via het berichtenverkeer een JW315-bericht (Verzoek om Toewijzing). Bij akkoord stuurt de gemeente hier JW301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) op terug. Op basis van dit bericht kan de jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
 • Komt de verwijzing van een andere GI? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg naar de jeugdhulpaanbieder. De GI meldt zich bij inkoopjeugdhvb@tilburg.nl als de maatregel nog niet bekend is bij de verantwoordelijke gemeente.
  De gemeente stuurt op basis van de ontvangen bepaling een JW 301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) naar de jeugdhulpaanbieder. Nu kan de jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.

 • Bij een verwijzing via het medisch domein dient de jeugdhulpaanbieder via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW 315 bericht) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt indien nodig de beschikking op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de jeugdhulpaanbieder namens de verantwoordelijke gemeente.

Meer lezen over stap 7

Stap 8 - Start zorg

 • Zodra de jeugdhulpaanbieder start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
 • De backoffice van de betreffende gemeente verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Meer lezen over stap 8

Stap 9 - Declareren

 • De zorgaanbieder stuurt een JW323 met de gemeentecode van de verantwoordelijke gemeente met daarin de declaratie en de gemeente stuurt een JW325 retour.
 • De jeugdhulpaanbieder verstuurt maandelijkse een declaratie op basis van de ingezette zorg tegen het geldende tarief.
 • Bij een toewijzing in Segment 4 is de toewijzing in uren, maar de declaratie is in minuten
 • De gemeente Tilburg verwerkt vanuit de gastheerrol alle declaraties voor de gehele regio Hart van Brabant.
 • Voor het declareren van toewijzingen die zijn gestart vóór 2023 zijn er andere declaratieafspraken. Deze zijn hier te vinden.

Meer lezen over stap 9

Stap 10 - Verlenging of stop zorg

 • Zodra de jeugdhulpaanbieder stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Meer lezen over stap 10