Voor veel professionals in het onderwijs- en zorgdomein is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. In basis geldt dat ondersteuning die in eerste instantie gericht is op het doorlopen van het onderwijsprogramma valt onder de zorgplicht van de Wet Passend Onderwijs.  Is extra ondersteuning ook op andere gebieden nodig? Dan kan de gemeente verantwoordelijk zijn en komt de Jeugdwet dus om de hoek kijken.

Grijs gebied
Soms is echter sprake van een grijs gebied. Op sommige punten binnen de twee wetten lopen de verantwoordelijkheden van het onderwijs en de gemeenten namelijk in elkaar over. Dit leidt tot onduidelijkheden bij onderwijs en gemeente over inzet en financiering van extra ondersteuning aan jeugdigen. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld in oktober 2020 en aangescherpt in januari 2021. Deze zijn tot stand gekomen met consensus van een brede groep betrokkenen namens school(besturen) binnen het SWV Plein013, Portvolio, de Langstraat en RSV Breda, gemeenten en (de regionale) Toegang.

8 deelonderwerpen
De richtlijnen helpen je om duidelijk te krijgen of een hulpvraag thuis hoort binnen het passend onderwijs of de jeugdwet.  De richtlijnen zijn ondergebracht in 8 deelonderwerpen.  De onderwerpen  zijn allemaal situaties waarbij er op school, of gerelateerd aan school, ondersteuning aan de leerling moet worden verleend.   Bezoek de pagina Jeugdhulp en Onderwijs >

Vragen
Heb je niet de informatie gevonden die je zocht op de betreffende pagina? Neem dan contact op met de regionale helpdesk jeugdhulp: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl.

Je kunt ook Schulinck raadplegen. Zij hebben een handig schema opgesteld met betrekking tot de afbakening van de Jeugdwet met andere wetten. Schema afbakening jeugdwet met andere wetten Schulinck >