Twijfel je of de benodigde hulp voor een jeugdige (of zijn ouders) wel of niet onder de Jeugdwet valt? Een en ander kan afhangen van het het soort hulp dat nodig is, maar ook met de effectiviteit van de interventie of de kwalificaties van de aanbieder. We adviseren je in dit geval de lijst Afbakening alternatieve hulp en jeugdhulp te raadplegen.  In deze lijst staan veel voorkomende hulpvormen die mogelijk niet of alleen onder voorwaarden onder de Jeugdwet vallen.  In het document staat ook waar je op moet letten bij deze hulpvormen en wat mogelijke alternatieven zijn.

Er is ook een lijst Afbakening jeugdwet met andere wetten en andere wetten van de VNG.  Hierin vind je welke hulpvraag/behandeling onder welke wet valt (Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wlz, Wmo of onderwijswetten).