Aanbesteding Jeugdhulp, Wmo en Participatie in 2022

Update:  de aanbesteding is afgerond. Download Gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp 2023 >

De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning. Zorg die toegankelijk is voor iedereen die dit nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom kopen de gemeenten in 2022 de zorg op een andere manier in, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.

De gemeenten hebben voor de nieuwe inkoop een aantal uitgangspunten benoemd:

 • Meer en beter normaliseren
 • Verbeteren van lokale samenhang
 • Werk, participatie en opleiding is de beste hulp
 • Eenvoudiger en selectiever systeem
 • Naar een meer gesloten financiering
 • Misbruik voorkomen

Overgangsrecht Wmo en Jeugd 2022-2023

De gemeenten van de regio Hart van Brabant willen de overgang van oude naar nieuwe contracten zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor inwoners, aanbieders én gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering hiervan bespreken we in de dialooggesprekken en/of implementatiefase. Er is wel al besloten dat, als de situatie dit toelaat, de looptijd  van nieuwe toewijzingen vanaf nu maximaal 1 jaar is. Dit geldt voor de zorgsoorten die onder de huidige aanbestedingen Wmo en Jeugd vallen. Op deze manier kunnen we na de gunning van de nieuwe contracten snel schakelen naar de nieuwe situatie.

Heeft/krijgt je organisatie een inwoner in zorg waarbij het nodig is dat de toewijzing voor een langere periode moet worden afgegeven? Neem dan vóór het insturen van de aanvraag contact op met de backoffice van de lokale gemeente.  Doe dit per e-mail. Als het gaat om een aanvraag die via de Toegang loopt, neem dan contact op de medewerkers van de lokale toegang.

Bekijk de contactgegevens voor Jeugdhulp >

Bekijk de contactgegevens voor Wmo >

Subsidieregeling BSO+ (aanvraagtermijn gesloten)

BSO+ is buitenschoolse opvang (op schooldagen) voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) die vanwege een hun zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. BSO+ wordt niet ingekocht met de aanbesteding jeugdhulp voor 2023, maar apart gesubsidieerd. De subsidieregeling BSO+ loopt van 1 september 2022 t/m 31 december 2023.  Je kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken. Heb je de subsidie aangevraagd? Dan hoor je uiterlijk 1 juli 2022 of de subsidie aan je organisatie wordt verleend. Op zoek naar meer informatie? Download   Subsidieregeling BSO+  of stuur een e-mail naar michiel.janssen@tilburg.nl.

Aanbesteding Jeugdhulp 2021/2022

De aanbesteding jeugdhulp is in oktober 2021 gestart. Organisaties kunnen zich niet meer inschrijven voor deze opdracht. Alle documenten rondom de aanbesteding Jeugdhulp vind je terug op Tenderned.  De planning van de aanbesteding en de contractering ziet er als volgt uit:

 • voorbereiding aanbesteding tot oktober 2021
 • uitvoering aanbesteding oktober 2021 – oktober 2022
 • contractering 1 januari 2023

Meer  informatie over dit inkooptraject vind je op de website van de regio Hart van Brabant.

Meer informatie over in de inkoop Jeugdhulp >
Algemene informatie over de inkoop sociaal domein 2022 >

Aanbesteding Wmo begeleiding en Beschermd Wonen gestart

De aanbesteding Wmo Regio Hart van Brabant is gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. De inkoop bestaat uit twee inkoopsporen: Wmo begeleiding en Wmo beschermd wonen. Wmo begeleiding is gesplitst in vier gebieden. De gemeenten contracteren één contractpartner voor het inkoopspoor Wmo beschermd wonen. En voor Wmo begeleiding contracteren de gemeenten één contractpartner per gebied.

De globale planning is:

 • uitvoering aanbesteding januari 2022 – oktober 2022;
 • contractering 1 januari 2023.

Lees meer op TenderNed >

Of bekijk:

Meer informatie over inkoop Wmo Begeleiding >
Meer informatie over inkoop Beschermd Wonen >
Meer informatie over ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding >
Algemene informatie over de inkoop sociaal domein 2022 >

Tips

 • Tot nu toe kon je via jeugdhvb@tilburg.nl vragen stellen over de inkoop Jeugdhulp. Nu de aanbesteding is gestart verandert de manier waarop je vragen kunt stellen, omdat dit vanaf nu via Tenderned moet verlopen. Op Tenderned staat hoe je vragen kunt stellen over de aanbesteding.
 • We raden je aan om tijdig te controleren of je onderneming juist is geregistreerd op Tenderned. Ga ook na of iemand bevoegd is om namens jouw organisatie een aanmelding digitaal in te dienen. Als dit niet het geval is, moet je je eerst registreren als onderneming op tenderned.nl.