Op deze pagina vind je alles over hoe een aanmelding voor een Safehouse werkt.  Een Safehouse is een vorm van begeleid wonen voor cliënten die een behandeltraject hebben doorlopen in een verslavingskliniek.  Doel van het Safehouse is om de te zorgen voor een betere overgang naar zelfstandig wonen. Het Safehouse kun je daarom als een soort van tussenstation zien.

Wat is een safehouse?

Een safehouse is voor inwoners die een verslavingstraject hebben afgerond en waarvan de behandelaar (verwijzer) aangeeft dat plaatsing in een safehouse noodzakelijk is.

De inwoner moet in grote mate zelfstandig zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Het hoofddoel is verbetering op alle leefgebieden en verder herstel van de verslaving. Het Safehouse is géén behandelinstelling, maar biedt begeleid wonen. Wel werkt RIBW Brabant nauw samen met klinieken en andere behandelaars. Het traject duurt maximaal een jaar.

Hoe verloopt de aanmelding voor een safehouse?

Vanaf 1-1-2023 lopen alle  safehouseplaatsingen voor inwoners van de regio Hart van Brabant via  Siem. Siem heeft zelf een safehouse (6 plekken RIBW) of zorgt anders voor passende plaatsing elders. Er zijn twee mogelijke klantreizen:

 1. Inwoner meldt zich direct bij safehouse RIBW | Het RIBW doet in dit geval zelf de intake. Hierna geeft het regionale toegangsteam BW een beschikking af voor Beschermd Wonen. Het heeft de voorkeur, dat het regionale toegangsteam BW aansluit bij de intake. Voorafgaand aan de intake verzoekt het RIBW aan de inwoner om een aanmeldformulier in te vullen. Het RIBW stuurt het safehouseregelement mee met het aanmeldformulier. Het RIBW gaat pas in gesprek met de inwoner als zij van de inwoner de gevraagde informatie heeft ontvangen.
 2. Inwoner meldt zich bij de toegang | Voor inwoners die zich bij de toegang melden, volgt de inwoner de klantreis Beschermd Wonen. Bezoek het 5-Stappenplan Beschermd Wonen >

Siem vraagt van de safehouses hetzelfde als van een reguliere onderaannemer. Deze moet een verdiepend gesprek voeren met de inwoner, het ondersteuningsplan aanvullen en zorgen voor ondertekening door de inwoner.

Dit vraagt om een grote betrokkenheid van de sleutelfiguur bij Siem rond de in- en uitstroom van inwoners. De sleutelfiguur zorgt voor duidelijke informatie naar deze ‘eenmalige’ aanbieders. De sleutelfiguur moet actief volgen of de afspraken worden nageleefd en de termijnen worden gehaald.

Richtlijnen voor plaatsing in een safehouse

Voor een safehouseplaatsing gelden andere afspraken dan bij een toekenning Beschermd Wonen:

 • Je kunt alleen een safehouse plaatsing aanvragen voor een inwoner van de regio Hart van Brabant.
 • Doe dit op tijd. De wettelijke onderzoekstermijn is 6 weken. Die is ook nodig.
 • Onderbouw bij de aanvraag de noodzaak van plaatsing in een safehouse. Dit is een taak van degene die verwijst.
 • Het regionale toegangsteam beschermd wonen Tilburg beoordeelt of de inwoner een plaatsing in een safehouse krijgt. Dit gebeurt op basis van een gesprek met de inwoner zelf.
 • Plaatsing in het safehouse RIBW Brabant is voorliggend.
 • Siem Beschermd Wonen beslist over plaatsing in een ander safehouse. Dit safehouse moet voldoen aan de voorwaarden voor zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn.
 • Siem geeft geen indicaties af met terugwerkende kracht. Plaatsingen zonder indicatie zijn voor rekening en risico van de verwijzer en/of safehouse aanbieder.
 • Een indicatie voor een safehouse is altijd tijdelijk (maximaal 1 jaar). Het regionale toegangsteam beschermd wonen Tilburg bepaalt de duur van de indicatie.
 • Een safehouse indicatie is geen indicatie voor een beschermd wonen plek. De indicatie vervalt zodra het safehouse traject eindigt. De indicatie kan ook voortijdig eindigen bij terugval in gebruik of overtreden van de huisregels van het safehouse. Dit bepaalt het safehouse.

Onderdeel van de indicatie zijn afspraken over de uitstroom en waar die zal plaatsvinden, zodat tijdens de plaatsing al gewerkt kan worden aan een vervolgplek of -plan.