We kopen jeugdhulp regionaal in. Dit doen we met 11 gemeenten in totaal in de regio Hart van Brabant. Tilburg is hierin gastheergemeente. De gastheer voert verschillende taken voor deze gemeenten uit, waaronder het inkoopproces en contractmanagement. Gemeenten worden hier -waar nodig en wenselijk- bij betrokken.

Vanaf 2023 kopen we de jeugdhulp in via 5 segmenten:

 1. Hoogspecialistische zorg | Hiervoor is één samenwerkingsverband gecontracteerd van verschillende grote aanbieders. Her samenwerkingsverband heet Crossroads.
 2. Wonen en pleegzorg  | Hiervoor zijn 4 aanbieders gecontracteerd
 3. Dagbegeleiding en respijtzorg | Er zijn 11 aanbieders gecontracteerd voor  dagbegeleiding en 8 voor respijtzorg
 4. Enkelvoudige specialistische jeugdhulp | Hiervoor zijn 25 aanbieders gecontracteerd
 5. Crisishulp | Hiervoor is één samenwerkingsverband van verschillende grote aanbieders gecontracteerd

Wil je weten welke aanbieders waarvoor zijn gecontracteerd? Download Gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp 2024 >.  Wil je meteen een overzicht met de contactgegevens? Download Contactgegevens jeugdhulpaanbieders 2023 >

Alle productcodes vind je op de Wegwijzer Jeugd.  Bezoek de productcode-pagina >

Deze pagina is speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners. Je vind hier alle relevante informatie over ingekochte jeugdhulp vanaf 2023. Klap de vragen open om de antwoorden te zien.

Hoe worden we op hoogte gehouden?

In deze Q&A beantwoorden we vragen over de nieuwe inkoop voor jeugdhulp die we afgelopen periode gekregen hebben in gesprekken met huisartsen en via PrimaCura hebben ontvangen. Deze Q&A wordt regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe vragen en/of informatie.

Wij hebben de veranderingen van de nieuwe inkoop al kort schriftelijk toegelicht en in sommige gemeenten ook door middel van een gesprek. Begin 2023 willen wij graag ook in de andere gemeenten de aanpassingen mondeling toelichten.

Heb je ondertussen een vraag? Stuur een e-mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl

Welke procedure is gelopen voor de inkoop van de nieuwe Jeugdhulp?

De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen ze integer in. De belangrijkste zijn:

 • Overheden moeten bedrijven dezelfde kansen geven op opdrachten. Dit heet het non-discriminatiebeginsel.
 • Overheden moeten alle bedrijven die kans maken op naar een opdracht hetzelfde behandelen (het gelijkheidsbeginsel);
 • Overheden moeten duidelijke informatie aan ondernemers geven over de aanbesteding. Dit heet het transparantiebeginsel.
 • Overheden moeten eisen stellen die in verhouding staan tot de opdracht en de grootte daarvan. Dit heet het proportionaliteitsbeginsel.

Gezien het bedrag (ongeveer 110 miljoen euro) moeten gemeenten wettelijk gezien een Europese aanbesteding doorlopen. Deze vorm van aanbesteding kent veel regels en nagenoeg geen vrijheden. Dit betekent onder meer dat er harde deadlines zijn voor inschrijving. Hier kunnen gemeenten niet vanaf wijken. Een afwijking in het proces (bijvoorbeeld het attenderen van een aanbieder dat de deadline verstrijkt) betekent dat de hele aanbesteding overnieuw moet.

Waarom vind ik veel huidige aanbieders niet terug?

Aanbieders zijn zelf aan zet om al dan niet mee te doen aan de aanbesteding. De meeste aanbieders hebben er zelf voor gekozen om zich wel of niet in te schrijven. Enkelen hebben zich wel ingeschreven, maar voldoen niet aan de gestelde (kwaliteits)eisen. Ook zijn er aanbieders geweest die zich in hebben geschreven, maar uiteindelijk zelf de keuze hebben gemaakt om zich terug te trekken.

Er zijn minder aanbieders, is er wel voldoende aanbod?

Voor alle segmenten zijn er afspraken gemaakt,dat deze aanbieders de totale zorgvraag beantwoorden. Dat is ook een voorwaarde geweest tijdens de aanbesteding. Voor segment 2 vraagt dit wel een doorontwikkeling, omdat er op dit moment onvoldoende aanbod is. Dit is niet nieuw, dat was al voor de decentralisatie van de jeugdhulp. Er is met de aanbieders een ontwikkeltraject afgesproken om het aanbod te vergroten en tegelijkertijd meer kleinschalige woonvormen en gezinshuizen te ontwikkelen.

Kan ik doorverwijzen naar een niet-gecontracteerde aanbieder?

Wettelijk is hierover het volgende opgenomen:

“Huisartsen mogen jeugdigen en hun ouders naar jeugdhulp verwijzen. De gemeente heeft in deze gevallen een leveringsplicht. Zij moet ervoor zorgen dat de jeugdhulp na verwijzing van de huisarts toegankelijk is en gemeente dient de jeugdhulp te financieren. De huisarts hoort zich bij de verwijzing te houden aan de afspraken hierover met de gemeente. Hij dient om die reden alleen te verwijzen naar door de gemeente gecontracteerde jeugdhulp”.

Als de huisarts toch verwezen heeft naar een niet-gecontracteerde aanbieder, hoe loopt dit proces dan? Kan het zo zijn dat de patiënt daar toch hulp van krijgt en het dan zelf moet betalen? Of kan dat niet in het proces?

Als een huisarts verwijst naar een niet-gecontracteerde aanbieder, zijn de meest waarschijnlijk opties:

 • De aanbieder geeft de inwoner aan dat hij niet gecontracteerd is en verwijst of terug naar de huisarts of naar de toegang.
 • De aanbieder gaat met de inwoner in gesprek, plant een kennismaking en stuurt de cliënt vervolgens naar de toegang voor een verzoek om een PGB of toch een aanvraag ZIN. De toegang moet dan in gesprek met de inwoner en aangeven dat zorg in natura bij deze aanbieder niet mogelijk is. Dus dat er een andere aanbieder gezocht zal moeten worden. Mogelijk zegt inwoner dat hij eventueel een PGB wil, maar dan wordt ook eerst gekeken of inwoner hiervoor in aanmerking komt.

Voor beide opties geldt dat dit voor inwoner frustrerend zal zijn en extra tijd zal kosten. Dit willen we graag voorkomen door verwijzing naar gecontracteerde aanbieders.

Wat zijn de belangrijkste contractafspraken met de aanbieders ?

Algemeen

Aanbieders hebben een acceptatieplicht. Met de aanbieders is voor ieder segment de afspraak gemaakt dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totaal benodigd aanbod binnen dat segment. Als dat niet binnen het aanbod van hen valt, zijn zij verantwoordelijk om te zorgen voor een passend aanbod, eventueel in de vorm van onderaannemerschap.

Segment 1 (hoog specialistisch)

Met het samenwerkingsverband (Crossroads) is afgesproken dat zij een casus altijd oppakken en er geen discussie vooraf is met de toegang of het segment 1-casus betreft. Blijkt bij verdere doorloop dat het toch een casus is voor een ander segment, vindt in tweede instantie warme overdracht plaats naar de toegang. Deze kijkt vervolgens samen met Crossroads en jeugdige/ouders naar passend aanbod bij een andere aanbieder.

Segment 3 (dagbegeleding en respijtzorg) en 4 (veelvoorkomende jeugdhulp)

Er is bij segment 3 en 4 afgesproken dat de verwijzer kijkt welke aanbieder het meest passend is, hierbij worden ook de wachtlijsten meegenomen (staan op https://www.wegwijzerhvb.nl/jeugd). Als er op het vlak van diversiteit (taal, cultuur, geloof of gender) specifieke aandacht nodig is bij de jeugdhulpvraag, is in eerste instantie de aanbieder aan zet om te zorgen voor passendheid van de hulp. Eventueel in afstemming met andere aanbieders of via onderaannemerschap.

Hoe gaat aanmelden voor segment 1? Waar, bij wie? Format?

Regionaal is het voorstel bij Segment 1 dat de toewijzing loopt via de gemeentelijke toegang. Reden hiervoor is dat in deze situaties het hoog complexe zorg betreft die vaak op meerdere leef- en zorgdomeinen om aandacht vraagt (jeugdzorg i.c.m. Wmo, geldzaken, wonen, volwassen GGZ).  De jeugdzorgaanbieders zorgen voor regie en integrale hulp op het jeugdstuk. De coördinatie over domeinen  heen,  is de verantwoordelijkheid van de toegang. Het is dus van belang dat de toegang direct betrokken is bij het gezin, een brede uitvraag doet en samen met de aanbieder(s) komt tot een plan van aanpak.

Per gemeente wordt het proces voor de huisarts uitgewerkt, maar omdat het al bijna 1 januari is, is het voorstel voor de eerste periode de volgende werkwijze te hanteren:

 • Is de huisarts van mening dat er sprake is van een hoog specialistische hulpvraag op meerdere leefdomeinen? Dan kan je in de casus verwijzen naar Crossroads.
 • Crossroads zoekt verbinding met het toegangsteam van de gemeente, zodat deze kan aanhaken om mee te werken bij het opstellen van het plan van aanpak en ten behoeve van de domein overstijgende coördinatie.
 • Gemeenten en Crossroads zullen eventuele knelpunten bij doorverwijzing terugkoppelen.

We willen begin 2023 met de huisartsen kijken hoe we het verwijsproces verder kunnen stroomlijnen en via toegangen naar Crossroads laten verlopen.

Hoe verloopt de terugkoppeling vanuit het consortium als de verwijzing via de toegang loopt?

Deze vraag leeft al geruime tijd en niet alleen bij Segment 1. Afspraak bij enkele gemeenten is, dat Primacura zorgt voor het proces van de informatie-uitwisseling tussen huisarts en gemeenten . Zij inventariseren bij de huisartsen wat de behoefte is en kijken samen met huisartsen en gemeenten hoe we elkaar efficiënt en effectief kunnen informeren. Gemeenten zorgen voor afstemming met aanbieders. De lijn die hieruit komt, willen we ook met huisartsen in andere gemeenten delen.

Wie zorg voor overbrugging als Segment 1 (Crossroads) het niet direct oppakt?

Als het een cliënt betreft voor Segment 1 zet het samenwerkingsverband (Crossroads) direct zorg in. Dit zal niet in alle gevallen gelijk de ideale hulp zijn, zoals dat nu ook niet altijd is, maar een cliënt krijgt wel gelijk hulp.

Wat als de aanbieder in segment 4 het niet direct op kan pakken?

Er zijn in de contracten afspraken gemaakt over wachttijden. Indien er wachtlijsten ontstaan, zal contractmanagement kijken op welke wijze deze aan te pakken in overleg met aanbieders. Hierbij de kanttekening: we hebben ons inziens betere afspraken gemaakt dan in voorgaande jaren, maar niet alle huidige knelpunten zullen per januari 2023 zijn opgelost.

Hoe weet ik wat het aanbod van de aanbieders in segment 4 is?

Deze kun je nu vinden in een apart document . Download Gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp 2024 >

Wil je meteen ook de contactgegevens zien? Download Contactgegevens jeugdhulpaanbieders 2023 >

Alle productcodes vind je op de Wegwijzer Jeugd.  Bezoek de productcode-pagina >

Wanneer is het geld op? Oftewel kan het gebeuren dat een patiënt bijvoorbeeld in november hoort dat er geen plek/hulp is?

Dit kan in principe niet voorkomen. De regio Hart van Brabant kent momenteel geen plafonds. Een aanbieder kan wel aan de grens van zijn hulpverlenings-capaciteit zitten, maar niet aan zijn bugetplafond.

Hoe gaat het met cliënten die nu hulp hebben van een aanbieder die niet meer gecontracteerd is in 2023?

Allereerst mogen cliënten hun lopende beschikking (zorgtraject) afmaken bij de huidige aanbieder.

De afspraak is dat wanneer voorzien wordt dat er aanvullende hulp nodig is, na afloop van de beschikking, de huidige aanbieder minimaal 3 maanden voorafgaand aan het einde van de beschikking contact opneemt met de toegang. Dan wordt samen met de toegang bepaald wat er nog nodig is en wie dat levert. Er is dus een warme overdracht.

Voor de informatie-uitwisseling verwijzen wij je naar het antwoord bij vraag 9.

Hoe zit het met de crisis/spoed zorg? Is het consortium daar ook aansprakelijk voor? Komt daar een andere/speciale route voor?

Als het gaat om crisissituaties, vallen deze altijd in segment 5. Hiervoor is het samenwerkingsverband crisishulp (Sterk Huis, GGZ Brebug, Amarant) verantwoordelijk. Crisis-casussen kunnen huisartsen op de gebruikelijke manier aangeven.

Voor spoedcasussen (niet acuut, maar wel binnen twee weken is hulp nodig om crisis te voorkomen) zijn afspraken gemaakt dat toegang deze urgentie kan aangeven. Afspraak is dat aanbieders hierop zo goed mogelijk reageren. Dit geldt zeker voor hoog specialistische hulp.

Is er een spoedroute?

Voor crisis geldt de route m.b.t. segment 5 (crisiszorg), zoals hierboven is aangegeven. Mocht het geen crisis zijn, maar is het van belang dat snel gehandeld wordt? Dan geldt de hierboven genoemde afspraak.

Wat als mijn wijkteam niet werkt op vrijdag?

Om te voorkomen dat we afhankelijk worden van individuele medewerkers, is het zorgloket altijd op werkdagen bereikbaar, telefonisch of via e-mail. Zij hebben zicht op de medewerkers die die dag werken en welke bereikbaar zijn. Er is op maandag t/m vrijdag altijd bezetting vanuit de consulenten.

Wat als er wel wachttijd is bij een aanbieder? Hoe houden we ze er aan? Of hoe stuurt de gemeente hierop?

Er zijn contractafspraken gemaakt met de aanbieders in de verschillende segmenten over wachttijden en overbruggingszorg. Ook is afgesproken dat verwijzers kijken naar de stand van zaken met betrekking tot de wachtlijst. Als meerdere aanbieders passend aanbod hebben, is uitgangspunt dat verwijzer de cliënt niet stuurt naar de aanbieder die al een wachtlijst heeft. Voor elke aanbieder geldt dat de capaciteit niet oneindig is.

Hoe weten we wat de aanbieders bieden en waar zijn ze gelokaliseerd? Is het straks dichtbij huis verkrijgbaar?

Dit is binnenkort terug te vinden op de website  https://www.wegwijzerhvb.nl. Er wordt hard gewerkt aan het aanpassen van de website op basis van de nieuwe inkoop.

Voor de veelvoorkomende hulp (segment 4), ongeveer 70% van de hulpvraag, geldt dat we dat gebiedsgericht hebben ingekocht. Hierbij zijn er 4 gebieden onderscheiden:

 • Tilburg;
 • Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk;
 • Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Gilze en Rijen, Dongen
 • Loon op Zand, Heusden en Waalwijk.

Op deze manier is per gebied het aantal aanbieders overzichtelijk en konden ook kleinere aanbieders zich inschrijven. In 2023 gaan we gezamenlijk met de aanbieders per gebied passende samenwerkingsafspraken maken. Hierbij betrekken we ook graag de huisartsen.

Route PGB blijft dit bestaan? En wat is de werkwijze?

PGB blijft bestaan, de werkwijze is niet gewijzigd ten opzicht van vorig jaar. Ouders kunnen hiervoor langs bij de toegang om een aanvraag in te dienen. De toegang kijkt samen met de inwoner naar de onderbouwing waarom iemand PGB wil, of iemand ‘PGB-vaardig’ is en ook goed op de hoogte is van wat er van hem of haar verwacht wordt als PGB-houder. Ook wordt een kwaliteitscheck gedaan bij de aanbieder.

Wat als ouders zelf willen betalen voor niet-gecontracteerd aanbod? Kan dit?

Als mensen zelf willen betalen is dat natuurlijk mogelijk. Maar als het om hulp gaat waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, is verwijzing naar een gecontracteerde aanbieder logischer.

Wat is de rol van de GGD,en hoe zet de gemeente ze in hun kracht (nu grote tekorten aan jeugdartsen)?

De personeelstekorten zien wij niet alleen bij de GGD, maar binnen alle domeinen en disciplines. Met de GGD worden er (regionaal) gesprekken gevoerd hoe we de zorg kunnen blijven bieden en welke stappen we gezamenlijk moeten ondernemen om dit in de toekomst te borgen.

Medicatiecontrole is vaak knelpunt. Is dat met de nieuwe inkoop nog steeds?

Er zijn met aanbieders betere afspraken gemaakt over medicatiecontrole. Ook zijn er meer aanbieders die dit ‘leveren’.