Start aanbesteding jeugdhulp regio Hart van Brabant

Op 20 oktober 2021 is de aanbesteding jeugdhulp in regio Hart van Brabant gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned. Dit is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Waarom? De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. … Vervolgd

Alternatief voor uithuisplaatsing | Jongeren kiezen zelf een mentor

Elke professional kent ze wel: jongeren die compleet vastgelopen zijn en ouders die ten einde raad zijn. Complexe situaties waarvoor uithuisplaatsing de enige oplossing lijkt. Terwijl iedereen weet dat deze oplossingen verre van ideaal zijn en slechts een beperkt en tijdelijk effect hebben. Nu is er een alternatief: de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte … Vervolgd

Vergoeding meerkosten 2020 voor zorgaanbieders | Aanvragen kan tot 1 juli 2021!

Heeft u als zorgaanbieder in 2020 meerkosten gehad in uw organisatie door de corona-richtlijnen van het RIVM? Dan kunt u vanaf nu een vergoeding aanvragen voor deze meerkosten. De landelijke overheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hiervoor een regeling opgesteld. Wat zijn meerkosten? Meerkosten zijn de … Vervolgd

Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En voorkomen we daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen in veel gemeenten. In Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Vertrouwenspersoon Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg) en Gerrit … Vervolgd

Gezamenlijke inkoop Jeugdhulp, Wmo en Participatie in 2022

In Regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die inkoopstrategie is gericht op samenhang tussen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. We willen het aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Ook willen we de kosten beheersen en daarmee de enorme extra uitgaven voor zorg terugdringen. Dat doen … Vervolgd

Declareer je Wmo-zorg op tijd!

Dit nieuwsbericht is een reminder dat je als aanbieder op tijd je geleverde Wmo-zorg moet declareren. In het staat dat je uiterlijk drie maanden na afloop van de kalendermaand de geleverde zorg moet declareren. Bijvoorbeeld: de Wmo-begeleiding die je levert in maart kun je declareren tot en met juni. Niet alle aanbieders leveren hun declaraties … Vervolgd

Verantwoording geleverde jeugdhulp 2020 | Je kunt aan de slag!

Voor het afsluiten van het boekjaar is het voor gemeenten belangrijk dat dit verloopt volgens de vastgestelde termijnen. In de Begeleidende brief verantwoording Jeugdhulp 2020  staat beschreven hoe je als zorgaanbieder de zorg moet verantwoorden, wat je hiervoor nodig hebt en welke termijnen er gelden. De brief heb je als het goed is ook per … Vervolgd

Eindrapport evaluatie Resultaat Gestuurd Inkopen

In 2017 is de jeugdhulpregio Hart van Brabant gaan werken met Resultaat Gericht Inkopen (hierna: RGI). De regio HvB is toen van start gegaan met segment 2. Per 1 januari 2019 is de hoog specialistische jeugdhulp Segment 3 (opnieuw) ingekocht. Ook hierbij is ervoor gekozen op met  RGI te werken. Bij het invoeren van RGI … Vervolgd

Weer Thuis | een passende plek en goede begeleiding voor kwetsbare inwoners

Steeds meer kwetsbare mensen verhuizen van een locatie voor begeleid wonen naar een gewone woning. Daar kunnen ze zo zelfstandig mogelijk wonen en naar vermogen meedoen in hun wijk of dorp. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen, hebben de gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen in regio Hart van Brabant afspraken gemaakt. Samen werken ze … Vervolgd

Nieuwsbrief Wmo regio Hart van Brabant | November 2020

In de nieuwsbrief van november onder aandacht voor de nieuwe release iWmo 3.0 en van vierwekelijks naar maandelijks declareren.  Heb je vragen over deze nieuwsbrief of heb je input voor de volgende brief? Neem dan contact op met Gert-Jan van Zoggel, coördinator Communicatie : 06-54977812 of gjvzoggel@heusden.nl Download >

Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling in aanbouw

In de regio Hart van Brabant bouwen we aan een Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling. We zijn daarmee één van de drie proeftuinen van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ die de opdracht kreeg een Centrum te ontwikkelen. We zijn nu halverwege de pilotperiode van drie jaar. Tijd voor een tussenstand. Lees meer over … Vervolgd

Jeugdhulp of passend onderwijs? Deze pagina gaat je helpen!

Voor veel professionals in het onderwijs- en zorgdomein is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. In basis geldt dat ondersteuning die in eerste instantie gericht is op het doorlopen van het onderwijsprogramma valt onder de zorgplicht van de Wet Passend Onderwijs.  … Vervolgd

Nieuwe release berichtenverkeer | Grote gevolgen voor systemen en werkprocessen

De communicatie tussen gecontracteerde zorgaanbieders en gemeenten verloopt voor een deel via het landelijke berichtenverkeer. Per 1 januari  2021 is voor het berichtenverkeer een nieuwe release (release 3.0) van kracht. Deze release heeft een grote impact op systemen én werkprocessen. Nog niet alles duidelijk Op dit moment is nog niet bekend wat de nieuwe release … Vervolgd

Hoe pakken vier jeugdzorgaanbieders de wachttijden aan?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De negen gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak samen op, vanuit de ambitie dat de kinderen en jongeren gezond, veilig en prettig opgroeien. Eén van de grote uitdagingen is om kinderen en jongeren die hulp nodig hebben snel op de juiste plek te krijgen. Daarom is … Vervolgd

Inkoop Wmo Begeleiding 2021 | Meld u nu aan!

Tot 30 september 12:00 uur kunnen Wmo-aanbieders zich aanmelden voor het leveren van Wmo  Begeleiding aan inwoners van de regio Hart van Brabant. De nieuwe contractperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Ook als u nog geen gecontracteerde Wmo-aanbieder bent, kunt u zich aanmelden. Dit geldt ook voor aanbieders die … Vervolgd

Geen startbericht betekent geen betaling | Nieuwsbrief Wmo Juli 2020

Een van de onderwerpen in de nieuwsbrief Wmo van juli 2020 is de afspraak rondom betalingen. De zorg door aanbieders wordt vanaf 1 augustus alleen betaald als de betrokken gemeente een startbericht  (iWmo305) heeft ontvangen. Het blijkt dat het indienen van start- en stopberichten niet altijd op de juiste manier gebeurt of niet worden verstuurd. … Vervolgd

Nieuw controleplan voor jeugdhulpaanbieders beschikbaar

De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben de taak de inkoop jeugdhulp goed te organiseren. Iedere jeugdige die hulp nodig heeft, moet hierin kunnen worden voorzien. Een belangrijke ondersteuning hierin is een goede administratie. Vragen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de ingekochte en geleverde zorg moeten goed beantwoord kunnen worden. De … Vervolgd

Einde schakelteam Jeugd per 1 juli 2020

In 2018 is het schakelteam Jeugd als regionale pilot Hart van Brabant geïntroduceerd. Het advies van het schakelteam was een vast onderdeel in het organiseren van specialistische hulp voor de jeugdige uit de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Het schakelteam Jeugd is gestopt per 1 juli 2020. De ervaringen die opgedaan in de pilot worden door … Vervolgd

Open house Wmo Begeleiding | Toetreding weer mogelijk op 1-1-2021

Voor de inkoop van Wmo Begeleiding hanteren wij een Open House systeem. Dit betekent dat u gedurende de hele looptijd van het systeem kan toetreden als gecontracteerde aanbieder Wmo Begeleiding. Het eerstvolgende toetredingsmoment is 1 januari 2021. In verband met COVID-19 is de periode van aanmelding hiervoor verschoven. In afwijking van wat er staat in … Vervolgd

Cliënten digitaal ondersteunen in deze tijd? Vraag subsidie aan bij het rijk!

Onlangs is de SET-regeling uitgebreid. Veel aanbieders zetten naar aanleiding van de coronacrisis extra in op het verlenen van hulpverlening op afstand. Daarvoor worden digitale middelen gebruikt. De uitbreiding van de SET-regeling biedt aanbieders de mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen. Op de website van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je de … Vervolgd

Coronavirus | Alle belangrijke informatie voor zorgaanbieders op één pagina

Sinds de aanscherping van de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wordt er veel gesproken over de continuering van de jeugdhulpverlening en ondersteuning (Wmo begeleiding en beschermd wonen). Wij begrijpen dat je als aanbieder vragen hebt voor de gemeenten in de  regio Hart van Brabant. Daarom hebben wij op … Vervolgd

Coronavirus | Bericht voor zorgaanbieders regio Hart van Brabant

Het RIVM heeft de richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, aangescherpt. In Brabant is een oproep gedaan om het aangaan van sociale contacten te matigen en voor zorgprofessionals is aanvullend advies gegeven via het RIVM. Telefonisch contact met zorgaanbieders De gemeenten van de regio Hart van Brabant hebben met een aantal zorgaanbieders … Vervolgd

Melding van calamiteiten en geweld Wmo door zorgaanbieders

Heb je als zorgaanbieder te maken met een calamiteit of een geweldsincident? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden bij het meldpunt van de GGD: 088 – 36 86 888 of mail naar toezichtwmo@ggdhvb.nl. Lees alles over het doen van een melding in de factsheet. Download >

Extra codes voortijdige arrangementbeëindiging

Vanaf 01-01-2020 zijn er twee extra codes voor een voortijdige arrangementbeëindiging naast de twee codes die al bestaan: De (bestaande) codes 50VB1 en 50VB2 gebruik je voor het afschalen van de arrangementen A, B, C, H en I (oude segment 2). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB1 (1 à 2 sessies) of … Vervolgd

Hoofd- en onderaannemerschap? Maak gebruik van de modelovereenkomst!

Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de … Vervolgd

Bijeenkomst Wmo Begeleiding 17 december gaat niet door!

In verband met onvoldoende aanmeldingen is besloten om de bijeenkomst Wmo Begeleiding van 17 december te annuleren. De bijeenkomst is verplaatst naar dinsdagmiddag 4 februari 2020. Voor veel professionals is de decemberperiode zo druk dat er geen tijd is om deel te nemen aan bijeenkomsten. Omdat we het belangrijk vinden dat zowel aanbieders als gemeenten … Vervolgd

Meld u nu aan voor de bijeenkomst Wmo Begeleiding!

Op 1 april 2019 startte de uitvoering van de resultaatgerichte inkoop van Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. Maar liefst 92 aanbieders kregen daarvoor een contract. Inmiddels zijn we acht maanden verder en is het een mooi moment om met elkaar te bespreken hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. Meer over de … Vervolgd

Meld je aan voor de Summerschool in Utrecht!

De VNG organiseert in juli en augustus weer een aantal inspirerende sessies over de jeugdhulp. Alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector zijn welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Meld je snel aan! Aanmelden > Tijdens de themasessies worden landelijke kennis, ervaringsverhalen en regionale voorbeelden gebruikt om de middagen inhoud te geven. Dit … Vervolgd