Vervoer 2023

Het was de bedoeling, dat vanaf 2023 al het vervoer in het kader van de jeugdwet via bureau Regiovervoer zou verlopen. Door meerdere omstandigheden, met name de drastisch gewijzigde vervoersmarkt, werd in de loop van 2022 duidelijk dat dit niet zou lukken. Om die reden is jeugdhulpaanbieders, die nog zelfstandig vervoer kunnen leveren, gevraagd dit voor 2023 voort te zetten.

Schaarste in vervoer

Vervoer in de vorm van een taxirit (door een aanbieder, regiovervoer of ander taxibedrijf) wordt beschouwd als de allerlaatste optie. Hieraan gaan verschillende mogelijkheden vooraf. Bij de afweging of taxivervoer nodig is, is in dit kader de vraag dit nog kritischer dan anders af te wegen en te bekijken welke voorliggende oplossingen er zijn.  Hieronder volgt een afwegingskader, dat je hierbij helpt. We hopen hiermee te bereiken dat het vervoer beschikbaar blijft voor degenen die het echt nodig hebben.

Het algemene uitgangspunt is: vervoer is in eerste instantie altijd de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s).

Afwegingskader vervoer

Om te kunnen bepalen of vervoer noodzakelijk is, moet onderzocht worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Het gaat hierbij om noodzaak en niet om de meest wenselijke situatie. Op grond van de situatie van de jeugdige wordt gekeken naar de meest passende en goedkoopste adequate voorziening. Deze afweging maak je volgens onderstaande volgorde. In het kader van de eigen kracht en normaliseren, wordt gestuurd op optie 1 en 2. Optie 3 en 4 kunnen als uitzonderingen worden ingezet.

 1. Jeugdige gaat zelfstandig (eventueel met begeleiding uit het netwerk) te voet, te fiets of met het openbaar vervoer naar de jeugdhulpaanbieder.
 2. Ouders / netwerk dragen zorg voor het vervoer.
 3. De jeugdige / ouders / netwerk worden financieel gecompenseerd voor het vervoer.
 4. De jeugdige ontvangt vervoer in de vorm van een taxi vanuit de jeugdhulpaanbieder of taxivervoerder.

Toelichting Optie 1

Optie 1: Jeugdige gaat zelfstandig (eventueel met begeleiding uit het netwerk) te voet, te fiets of met het openbaar vervoer naar de jeugdhulpaanbieder.

Ga eerst na of de jeugdige zelf naar de jeugdhulpaanbieder kan reizen. Dit kan te voet, met de fiets of het OV. Houd er bij het kiezen voor een jeugdhulpaanbieder, waar mogelijk,  rekening mee dat deze zich op loop- of fietsafstand van de jeugdige bevindt en wat de  OV-mogelijkheden zijn.

Toelichting Optie 2

Optie 2: Ouders / netwerk dragen zorg voor het vervoer.

Wanneer het de jeugdige niet lukt om zelfstandig (met eventueel begeleiding uit het netwerk) naar de jeugdhulpaanbieder te reizen, verwachten we dat ouders/het netwerk het vervoer regelen. Het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder is altijd de verantwoordelijkheid van ouders.

Toelichting Optie 3

Optie 3: De jeugdige / ouders / netwerk worden financieel gecompenseerd voor het vervoer.

Er is vastgesteld dat de jeugdige/ouders/het netwerk het vervoer kunnen organiseren, maar dat de noodzakelijke financiële middelen hiervoor ontbreken. Hiervoor gebruiken we niet meer de rekentool ‘Bovengebruikelijke zorg bij vervoer’.  We hanteren nu voor het bepalen van een financiële compensatie voor vervoer de volgende richtlijn:

‘De afstand tussen het woonadres en de jeugdhulpaanbieder bedraagt minimaal 6 km én de geboden jeugdhulp is langdurig en/of intensief. Langdurig houdt in: meer dan drie maanden. Intensief houdt in: minimaal 2 keer per week.

De Toegangsprofessional brengt in kaart wat de kosten van het vervoer zijn.  Op grond van de situatie van de jeugdige wordt de meest passende en goedkoopst adequate voorziening toegekend. Hiervoor zijn 2 opties:

Optie 3.1: vergoeding kosten openbaar vervoer
Voorwaarden:

 • jeugdige kan niet lopend of met de fiets naar de jeugdhulpaanbieder
 • zelfredzaamheid van de jeugdige is voldoende om zelfstandig van en naar de jeugdhulpaanbieder te reizen
 • ouders lukt het niet om de kosten van het vervoer te vergoeden

Als er sprake is van al deze voorwaarden, dan is een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer mogelijk. De tegemoetkoming wordt gefinancierd vanuit een financiële tegemoetkoming of PGB volgens de lokale werkwijze.

Optie 3.2: kilometervergoeding
Als de ouders of iemand uit het sociale netwerk wel voor vervoer kan zorgen, maar de financiële middelen hiervoor zijn niet toereikend, dan is een kilometervergoeding mogelijk. De kilometervergoeding wordt gefinancierd vanuit een financiële tegemoetkoming of PGB volgens de lokale werkwijze.

Toelichting Optie 4

Optie 4: De jeugdige ontvangt vervoer in de vorm van een taxi vanuit de jeugdhulpaanbieder of Bureau Regiovervoer.

Als de bovenstaande stappen zijn doorlopen en deze oplossingen zijn niet toereikend of passend gebleken, dan kan er gebruikt worden gemaakt van een vervoersvoorziening in de vorm van taxivervoer. De Toegang is verantwoordelijk voor de beoordeling van de vervoersbehoefte en de organisatie van taxivervoer. Er gelden per segment verschillende afspraken.

Afspraken vervoer Segment 1 en 5

Door de schaarste in het vervoer hebben we aan een aantal partners van Crossroads gevraagd om met de gemaakte afspraken voor vervoer in 2023 door te gaan. Dit betekent dat binnen Segment 1 twee verschillende afspraken zijn gemaakt.

 1. Deze aanbieders beoordelen en organiseren zelf vervoer voor jeugdigen die naar dagbehandeling gaan: Amarant, Koraal en Sterk Huis. Voor Amarant geldt dit voor dagbehandeling én dagbegeleiding+.
  Een groot deel van deze casussen lopen via de ‘fastlane’ route binnen Crossroads. Dit betekent dat het aanmeldteam van Crossroads deze casussen snel goed in beeld heeft en verwijst naar de juiste aanbieder. Deze aanbieder zal in het aanmeldgesprek met de cliënt de vervoersbehoefte bespreken en waar nodig vervoer organiseren. Als Crossroads inschat, dat een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming mogelijk is, nemen zij contact op met de Toegang.
 2. Deze aanbieders hebben geen vervoer: Stichting de As, GGZ Breburg, De Viersprong, Reinier van Arkel en Novadic-Kentron (en eventuele onderaannemers). Amarant, Koraal en Sterk huis hebben geen vervoer voor alle andere vormen van jeugdhulp dan dagbehandeling.
  De Toegang beoordeelt de vervoersbehoefte volgens het afwegingskader en organiseert waar nodig vervoer. Voor de organisatie van het taxivervoer in Segment 1 zijn twee mogelijkheden:

  • Is vervoer vanuit Segment 3 mogelijk, omdat de aanbieder een contract heeft voor vervoer in segment 3? Dan stemt de Toegangsprofessional dit af met de betreffende jeugdhulpaanbieder en wijst vervoer in Segment 3 toe. Dit gaat via productcodes 42LLV (lopend vervoer), 42RVV (rolstoel vervoer) en 42IVV (individueel vervoer)
  • Wanneer vervoer vanuit Segment 3 niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van het regiovervoer. Meer over organiseren regiovervoer >

Voor Segment 5 geldt dat er in principe geen sprake is van vervoer.

Klantreis vervoer Segment 1

Hieronder vind je een klantreis als het gaat om vervoer van en naar:

 • Stichting de As
 • GGZ Breburg
 • De Viersprong,
 • Reinier van Arkel
 • Novadic-Kentron
 • eventuele onderaannemers
 • voor alle andere vormen van jeugdhulp dan dagbehandeling bij Amarant, Koraal en Sterk Huis

Het is van belang dat de klantreis zo soepel mogelijk verloopt. Samenwerking tussen beide partijen is ook in geval van vervoer van groot belang. De regio Hart van Brabant heeft samen met Crossroads de volgende route opgesteld:

 1. De Toegang meldt de casus aan bij Crossroads. De Toegang heeft op dat moment nog niet bepaald welke jeugdhulp wordt ingezet. Dit is de taak van Crossroads. Het is wel zo dat, van de Toegang wordt verwacht dat zij de zelfredzaamheid van de jeugdige, mate van eigen kracht van het gezin en het netwerk van de jeugdige en het gezin in kaart brengt. Het is niet de taak van de Toegang om vóór de beoordeling van Crossroads vervoersafspraken te maken met cliënt en dit vast te leggen in het PVA.
 2. Het aanmeldteam van Crossroads neemt de aanmelding in behandeling. De medewerker van het aanmeldteam bepaalt de inzet van jeugdhulp en constateert dat er een vervoersbehoefte is.
 3. De medewerker van het aanmeldteam meldt de casus zo snel mogelijk bij de betrokken Toegangsprofessional en verzoekt een onderzoek naar de vervoersbehoefte.
 4. De Toegangsprofessional onderzoekt de vervoersbehoefte en beoordeelt of inzet van vervoer noodzakelijk is.
  1. Wanneer de eigen kracht of inzet van het eigen netwerk toereikend is, wordt geen vervoersvoorziening toegekend door de Toegangsprofessional.
  2. Wanneer een voorliggende vervoersvoorziening zoals een km-vergoeding/een vergoeding van een OV-kaart noodzakelijk is, wordt de lokale werkwijze doorlopen en deze toegekend door de Toegangsprofessional.
  3. Wanneer vervoer vanuit een jeugdhulpaanbieder in Segment 3 mogelijk is, doorloopt de Toegangsmedewerker het stroomschema en stemt de Toegangsmedewerker dit af met de betreffende jeugdhulpaanbieder. Download Stroomschema vervoer segment 3 >
   Een voorbeeld: Crossroads besluit als onderdeel van de hoog specialistische jeugdhulp dat dagbegeleiding door een gecontracteerde aanbieder in Segment 3 noodzakelijk is. Deze aanbieder wordt onderaannemer bij Crossroads. Er is ook een vervoersvraag van en naar de dagbegeleiding. De Toegang stelt vast dat vervoer van en naar de dagbegeleidingslocatie noodzakelijk is. De onderaannemer heeft een contract voor vervoer in Segment 3. De Toegang wijst, na afstemming met deze aanbieder, vervoer (bijvoorbeeld 42LVV – lopend vervoer) toe voor de etmalen waarvoor vervoer nodig is.
  4. Wanneer regiovervoer noodzakelijk is, wordt de werkwijze zoals bekend doorlopen en wordt hierin door de Toegangsmedewerker afgestemd met Bureau Regiovervoer Midden-Brabant. Meer over organiseren regiovervoer >
 5. Toegang wijst vervoer toe/vraagt het vervoer aan bij de lokale backoffice. In het geval van een verwijzing vanuit de GI/Medisch Domein stelt de Toegang geen PvA op. Een ingevuld afwegingskader vervoer wordt in alle gevallen bij de aanvraag ingevuld.
 6. De Toegangsprofessional koppelt zijn conclusie t.a.v. de vervoersvraag terug aan de medewerker van aanmeldteam van Crossroads.

Vervoersaanvraag Segment 1 via JW315 (medisch domein of andere verwijzer dan de Toegang)

In het geval van een directe verwijzing  vanuit het medisch domein naar Crossroads (waarbij de Toegang niet betrokken is geweest) is het van belang dat de medewerker van het aanmeldteam van Crossroads de vervoersvraag voorlegt aan de Toegang. Het is noodzakelijk, dat de jeugdhulp niet onnodig lang wordt vertraagd door het uitblijven van een beslissing op de vervoersvraag.

Afspraken voor vervoer Segment 2 en 4

Voor Segment 2 en 4 is het uitgangspunt dat er geen vervoer wordt aangevraagd. Dit is de taak van ouders. In zeer uitzonderlijke gevallen is vervoer mogelijk.

Is er sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij zwaarwegende factoren de inzet van vervoer rechtvaardigen? Dan moet  de Toegang de vraag om vervoer te beoordelen volgens het afwegingskader. Download Afwegingskader vervoer jeugdhulp >

Afspraken voor vervoer Segment 3

De Toegang beoordeelt de vervoersbehoefte en organiseert het vervoer  aan de hand van het stroomschema. Download Stroomschema vervoer segment 3 >. Voor Segment 3 gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voor respijtzorg is het uitgangspunt dat er geen vervoer wordt aangevraagd. Dit is de taak van ouders.
 • Voor vervoer van en naar dagbegeleiding is het uitgangspunt, dat vervoer kan worden aangevraagd ná toepassing van het afwegingskader. De Toegang beoordeelt het vervoer volgens het bovenstaande stappenplan.

Vervoersaanvraag Segment 3 via JW315 (medisch domein)

Jeugdhulpaanbieders die zelf gecontracteerd zijn voor vervoer in Segment 3 (via productcodes 42LLV (lopend vervoer), 42RVV (rolstoel vervoer) en 42IVV (individueel vervoer) kunnen rechtstreeks vervoer aanvragen bij de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. De aanvraag wordt onderbouwd via het afwegingskader. Download Afwegingskader vervoer jeugdhulp >

Jeugdhulpaanbieders die niet gecontracteerd zijn voor vervoer in Segment 3 kunnen op grond van de verwijzing via een JW315 taxivervoer aanvragen bij de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt via de hieronder beschreven werkwijze.  De aanvraag wordt onderbouwd met het afwegingskader. Download Afwegingskader vervoer jeugdhulp >

Aanvraag bij Bureau Regiovervoer Midden-Brabant

Is taxivervoer noodzakelijk en kan de jeugdhulpaanbieder in Segment 3 het gecontracteerde vervoer niet organiseren? Dan legt de Toegang de vraag via het formulier Aanmelding jeugdige regiovervoer voor aan bureau Regiovervoer Midden-Brabant (via 0900-7755862 of bureau.regiovervoer.midden-brabant@tilburg.nl).

Bureau Regiovervoer Midden-Brabant onderzoekt of het mogelijk is om de rit in te plannen bij een gecontracteerde regiovervoerder. Dit vraagt afstemming door Bureau Regiovervoer Midden-Brabant met de regiecentrale PZN. Houd er rekening mee dat het tijd kost om te onderzoeken of de ritten ingepland kunnen worden.

 1. Wanneer vervoer vanuit de gecontracteerde regiovervoerder mogelijk is, dient de Toegang een aanvraag in met het formulier Aanmelding jeugdige regiovervoer inclusief formulier Afwegingskader vervoer jeugdhulp bij de lokale backoffice.
 2. Wanneer vervoer vanuit de gecontracteerde regiovervoerder niet mogelijk is, bemiddelt Bureau Regiovervoer Midden-Brabant namens de Toegang met particuliere taxibedrijven om tot de goedkoopst adequate oplossing te komen. Bureau Regiovervoer Midden-Brabant informeert de Toegang over de gemaakte afspraken en/of verwijst de Toegangsprofessional door naar het betreffende taxibedrijf. Het taxibedrijf stuurt vervolgens een offerte naar de Toegang. De Toegang vraagt het vervoer dan volgens de offerte aan via de lokale werkwijze.

Let op! Nadat het vervoer formeel is aangevraagd, heeft de regiovervoerder 10 werkdagen verwerkingstijd nodig om de rit te plannen.

Uitzonderingssituaties

Bij uitzonderingssituaties waarop bovenstaande niet van toepassing is, is het van belang contact op te nemen met de lokale toegang.

Vervoer voor jeugdigen Centraal Orgaan Asielzoekers

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. Het vervoer van het COA naar de jeugdhulpaanbieders wordt echter niet geregeld en gefinancierd door de gemeente. Dit moet het COA zelf doen. Kijk voor meer informatie over asielzoekerskinderen en jeugdhulp op de website van de VNG. Bezoek de website van de VNG >