Stappenplan vervoersvoorziening

 

Stap 1
Ga eerst na of de jeugdige zelf naar de jeugdhulpaanbieder kan en/of de ouders of iemand uit het sociale netwerk de jeugdige kan vervoeren. Vervoer is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders.

Stap 2
Als er toch vervoer nodig is, dan is er sprake van bovengebruikelijke kosten. Meer over bovengebruikelijke zorg bij vervoer >
Op grond van de situatie van de jeugdige moet dan de meest passende en goedkoopst adequate voorziening toegekend te worden. Er zijn drie opties:

Optie 1: Kan de jeugdige niet lopend of met de fiets naar de jeugdhulpaanbieder? En kunnen de ouders of het sociale netwerk niet zorgen voor het vervoer? Dan is een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer mogelijk. De jeugdige moet dan natuurlijk wel zo zelfredzaam zijn dat ie zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. De tegemoetkoming kan alleen gefinancierd worden vanuit een pgb of financiële tegemoetkoming.

Optie 2: Als de ouders of iemand uit het sociale netwerk wel voor vervoer kan zorgen, dan is een kilometervergoeding van de te maken kilometers naar de aanbieder en terug, mogelijk. De kilometervergoeding kan alleen gefinancierd worden vanuit een pgb of financiële tegemoetkoming.

Optie 3: Een aantal aanbieders hebben aangegeven zelf vervoer te kunnen organiseren voor jeugdigen die jeugdhulp bij hen ontvangen. Overzicht van jeugdhulpaanbieders die vervoer leveren >

Stap 3
Als de bovenstaande stappen zijn doorlopen en al deze voorzieningen niet passend, toereikend of mogelijk zijn, dan kan er gebruikt worden gemaakt van de voorziening Taxivervoer. Er zijn verschillende opties om het taxivervoer te regelen:

Optie 1: Het taxivervoer kan geregeld worden door het Regiovervoer Midden-Brabant. Deze organisatie verzorgt vanaf 2019 ook voor jeugdhulp het vervoer in onze regio. Er moet dan wel sprake zijn van een vervoersvraag die niet opgelost kan worden in stap 1 en 2. Loop eerst zorgvuldig het lijstje Persoonsgebonden indicaties jeugdvervoer door. Dit formulier gebruik je om vast te stellen of er sprake is van individueel vervoer of groepsvervoer. Groepsvervoer gaat altijd vóór individueel vervoer. Het formulier helpt je ook vast te stellen welke bijzonderheden er zijn m.b.t het vervoer van de jeugdige. Regiovervoer Midden-Brabant kan niet ingezet worden voor weekendvervoer. Regiovervoer Midden-Brabant is bereikbaar via 0900-7755862. Vul vervolgens het document Aanmelding jeugdige regiovervoer in.

Wil je individueel regiovervoer aanvragen? Bereken dan de kosten met de prijstool. Download Prijstool Individueel Vervoer Jeugdige >. Vergelijk deze vervolgens met een offerte van een regulier taxibedrijf. Je kiest voor de vervoerder met het laagste tarief. Als dit Regiovervoer Midden-Brabant is, vul je het formulier Aanmelding jeugdige regiovervoerin. Regiovervoer Midden-Brabant heeft ook een folder ontwikkeld voor ouders. Download Handboekje jeugdvervoer Midden-Brabant >

Optie 2: Vanuit het lokale maatwerkbudget kan in overleg met de jeugdige en zijn ouders ook een vervoersvoorziening worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van een financiële tegemoetkoming.

Vervoeraanvraag via JW315 (Medisch domein)

Jeugdhulpaanbieders die zelf gecontracteerd zijn voor vervoer (middels productcodes 42900, 42901 of 42902) kunnen rechtstreeks vervoer aanvragen bij de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt.

Alle aanbieders, ook als ze niet zijn gecontracteerd voor vervoer, kunnen vervoer aanvragen via Regiovervoer Midden-Brabant via JW315. (Let op: gecontracteerd vervoer gaat vóór op taxivervoer via Regiovervoer Midden-Brabant). Check zelf eerst de volgorde van te nemen stappen. Als inderdaad Taxivervoer via Regiovervoer Midden-Brabant nodig is vul je als zorgaanbieder de formulieren Persoonsgebonden indicaties jeugdvervoer en Aanmelding jeugdige regiovervoer in en stuurt deze naar desbetreffende gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

Voor de ouders heeft Regiovervoer Midden-Brabant een folder ontwikkeld. Download Handboekje jeugdvervoer Midden-Brabant >

Vervoer voor jeugdigen Centraal Orgaan Asielzoekers

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. Het vervoer van het COA naar de jeugdhulpaanbieders wordt echter niet geregeld en gefinancierd door de gemeente. Dit moet het COA zelf doen. Kijk voor meer informatie over asielzoekerskinderen en jeugdhulp op de website van de VNG. Bezoek de website van de VNG >

Bovengebruikelijke zorg bij vervoer

Dit is zorg in verband met vervoer die, gelet op leeftijd en ontwikkelingsniveau van de jeugdige, boven de normale, dagelijkse zorg uitgaat van de ouders en/of het netwerk. Bij jeugdigen die wel zelfstandig kunnen reizen kan in bepaalde gevallen ook sprake zijn van bovengebruikelijke zorg in verband met vervoer.

Om te bepalen of er sprake is van onevenredig hoge kosten van vervoer naar een locatie van de jeugdhulpaanbieder, kun je een rekenformule gebruiken. Hiernaast zie je een rekenvoorbeeld. Let op: dit is een richtlijn. Als er inhoudelijke redenen zijn om ervan af te wijken, dan kan dat.

Toelichting bij rekenvoorbeeld: bij de voorbeelden A en B kan de jeugdige aanspraak maken op vervoer of een vergoeding van vervoerskosten. Bij voorbeeld C is dat niet vanzelfsprekend.

Aanspraak op vervoer kan ontstaan als de uitkomst van het (aantal maanden behandeling in totaal) x (aantal keren behandeling per week) x (aantal weken behandeling per maand) x (aantal kilometers enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor) gelijk of groter is dan 250. De variabele onderdelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jeugdige. Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kan aanspraak gemaakt worden op vervoer. Dit is de formule die ook door de zorgverzekeraar werd toegepast vóór 2015 (hardheidsclausule zorgverzekeringwet).

  A B C
Totaal aantal maanden

 

6 4 12
x Aantal keren per week

 

3 5 1
x Aantal weken per maand

 

4 4 4
x Aantal kilometers enkele reis

 

40 15 9
x Wegingsfactor

 

0,25 0,25 0,25
Uitkomst

 

720 300 108

Jeugdhulpaanbieders die vervoer leveren

De volgende aanbieders zijn gecontracteerd voor vervoer:

 

Aanbieder Lopend vervoer Rolstoel vervoer Individueel vervoer
Amarant X X
Amare Zorgcoaching X X
JuniorCare B.V. X X
Reinier van Arkel X
Siza X X X
Stichting Buitengewoon Leren & Werken X
Stichting Citium X X
Stichting GGZ Breburg X X X
Stichting Inzet voor Zorg X X
Stichting Koraal Groep X X . Individueel vervoer kan alleen samen met Dagbehandeling JLVG DVI (code 0D891) worden aangevraagd.
Stichting Samenwerkende Zorgboeren X X
Stichting Sterk Huis X X X
Unik B.V.
X X X
Zorgokee B.V. X

 

Als de aanbieder structureel niet kan of wil voldoen aan de vraag, stuur dan een mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. De team Inkoop bespreekt de situatie dan met de aanbieder en koppelt de uitkomst naar je terug.

 

 

Lopend vervoer
Dit is vervoer voor jeugdigen die zelfstandig in en uit de bus kunnen. De problematiek van de jeugdige vormt geen belemmering om met andere cliënten samen te reizen. Deze vorm van vervoer wordt ingezet voor cliënten die (nog) niet zelfstandig naar de jeugdhulpaanbieder kunnen.

Rolstoel vervoer
Dit is vervoer voor jeugdigen die vanwege hun rolstoel gebruik maken van aangepast vervoer. De bus is zo ingericht dat één of meerdere rolstoelgebruikers van de bus gebruik kunnen maken. De chauffeur ondersteunt bij het in- en uitstappen. Ondanks dat de problematiek van de jeugdige meestal geen belemmering vormt om met andere jeugdigen samen te reizen, zal dit vanwege de rolstoel (ruimte) beperkt mogelijk zijn (maximaal vier jeugdigen per bus).

Individueel vervoer
Het betreft hier het vervoer voor jeugdigen die zelfstandig (of met beperkte ondersteuning van de chauffeur / begeleider) in en uit de bus kunnen. Door de problematiek van de jeugdige is het niet mogelijk om het vervoer te combineren met dat van andere jeugdigen.