Vervoer jeugdhulp 2024

Het vervoer van jeugdigen naar en van de locaties van de jeugdhulpaanbieders wordt geregeld door taxibedrijf Korthout. Op deze pagina vind je alle afspraken rondom jeugdhulp en vervoer in 2024.

Voor wie?

Het vervoer is voor alle jeugdigen met een vervoersbehoefte, waarbij voorliggende voorzieningen geen oplossing zijn. Om te bepalen of het taxivervoer noodzakelijk is, gebruiken we het  afwegingskaders Vervoer. Onder taxivervoer verstaan we al het groepsvervoer, dat voorheen werd uitgevoerd door Bureau Regiovervoer of door de jeugdhulpaanbieder zelf.

Schaarste in vervoer

Vervoer in de vorm van een taxirit (door een aanbieder, regiovervoer of ander taxibedrijf) wordt beschouwd als de allerlaatste optie. Hieraan gaan verschillende mogelijkheden vooraf. Bij de afweging of taxivervoer nodig is, is in dit kader de vraag dit nog kritischer dan anders af te wegen en te bekijken welke voorliggende oplossingen er zijn.  Hieronder volgt een afwegingskader, dat je hierbij helpt. We hopen hiermee te bereiken dat het vervoer beschikbaar blijft voor degenen die het echt nodig hebben.

Het algemene uitgangspunt is: vervoer is in eerste instantie altijd de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s).

Afwegingskader vervoer

Om te kunnen bepalen of vervoer noodzakelijk is, moet onderzocht worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Het gaat hierbij om noodzaak en niet om de meest wenselijke situatie. Op grond van de situatie van de jeugdige wordt gekeken naar de meest passende en goedkoopste adequate voorziening. Deze afweging maak je volgens onderstaande volgorde. In het kader van de eigen kracht en normaliseren, wordt gestuurd op optie 1 en 2. Optie 3 en 4 kunnen als uitzonderingen worden ingezet.

 1. Jeugdige gaat zelfstandig (eventueel met begeleiding uit het netwerk) te voet, te fiets of met het openbaar vervoer naar de jeugdhulpaanbieder.
 2. Ouders / netwerk dragen zorg voor het vervoer.
 3. De jeugdige / ouders / netwerk worden financieel gecompenseerd voor het vervoer.
 4. De jeugdige ontvangt vervoer in de vorm van een taxi vanuit de jeugdhulpaanbieder of taxivervoerder.

Download Afwegingskader vervoer jeugdhulp > (let op: dit document wordt binnenkort geupdate | 15/1/2024)

Toelichting Optie 1

Optie 1: Jeugdige gaat zelfstandig (eventueel met begeleiding uit het netwerk) te voet, te fiets of met het openbaar vervoer naar de jeugdhulpaanbieder.

Ga eerst na of de jeugdige zelf naar de jeugdhulpaanbieder kan reizen. Dit kan te voet, met de fiets of het OV. Houd er bij het kiezen voor een jeugdhulpaanbieder rekening mee dat deze zich op loop- of fietsafstand van de jeugdige bevindt en wat de OV-mogelijkheden zijn.

Toelichting Optie 2

Optie 2: Ouders / netwerk dragen zorg voor het vervoer.

Wanneer het de jeugdige niet lukt om zelfstandig (met eventueel begeleiding uit het netwerk) naar de jeugdhulpaanbieder te reizen, verwachten we dat ouders/het netwerk het vervoer regelen. Het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder is altijd de verantwoordelijkheid van ouders.

Toelichting Optie 3

Optie 3: De jeugdige / ouders / netwerk worden financieel gecompenseerd voor het vervoer.

Er is vastgesteld dat de jeugdige/ouders/het netwerk het vervoer kunnen organiseren, maar dat de noodzakelijke financiële middelen hiervoor ontbreken. Hiervoor gebruiken we niet meer de rekentool ‘Bovengebruikelijke zorg bij vervoer’. We hanteren nu voor het bepalen van een financiële compensatie voor vervoer de volgende richtlijn:

De toegangsprofessional brengt in kaart wat de kosten van het vervoer zijn.  Op grond van de situatie van de jeugdige wordt de meest passende en goedkoopst adequate voorziening toegekend. Hiervoor zijn 2 opties:

Optie 3.1: vergoeding kosten openbaar vervoer
Voorwaarden:

 • jeugdige kan niet lopend of met de fiets naar de jeugdhulpaanbieder
 • zelfredzaamheid van de jeugdige is voldoende om zelfstandig van en naar de jeugdhulpaanbieder te reizen
 • ouders lukt het niet om de kosten van het vervoer te betalen

Als er sprake is van al deze voorwaarden, dan is een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer mogelijk. De tegemoetkoming wordt gefinancierd vanuit een financiële tegemoetkoming of pgb volgens de lokale werkwijze.

Optie 3.2: kilometervergoeding
Als de ouders of iemand uit het sociale netwerk wel voor vervoer kan zorgen, maar de financiële middelen hiervoor zijn niet toereikend, dan is een kilometervergoeding mogelijk. De kilometervergoeding wordt gefinancierd vanuit een financiële tegemoetkoming of PGB volgens de lokale werkwijze.

Toelichting Optie 4

Optie 4: De jeugdige ontvangt vervoer van Taxi Korthout

Als de bovenstaande stappen zijn doorlopen en deze oplossingen zijn niet toereikend of passend gebleken, dan kan er gebruikt worden gemaakt van een vervoersvoorziening in de vorm van taxivervoer. De lokale toegang is verantwoordelijk voor de beoordeling van de vervoersbehoefte en de organisatie van taxivervoer. Er gelden per segment verschillende afspraken.

Afspraken

Taxibedrijf Korthout rijdt alle ritten voor vervoer op grond van de jeugdwet:

 • Uitgangspunt is groepsvervoer.
 • Het gaat om vervoer van- en naar de jeugdhulpaanbieder en niet naar alternatieve adressen (zoals het ziekenhuis). Het is wel mogelijk om structureel een 2e afzetadres in te plannen (zoals bij opa/oma of vader/moeder bij gescheiden gezinnen).
 • Vervoer in het kader van respijtzorg wordt door aanbieder zelf verzorgd tegen de regionale tarieven (42LVV Lopend Vervoer of 42RVV Rolstoelvervoer of 42IVV Individueel Vervoer).
 • Voor segment 2 (wonen), 4 (veelvoorkomende jeugdhulp) en 5 (crisishulp) is het uitgangspunt dat er geen vervoer wordt aangevraagd. Dit is de taak van ouders. In zeer uitzonderlijke gevallen is vervoer mogelijk.
Twee soorten vervoer

We onderscheiden twee soorten vervoer:

 • Jeugdvervoer regulier (42JVR) : het vervoer van- en naar de jeugdhulpaanbieder binnen 25 kilometer van de regio en op werkdagen (overdag).
 • Jeugdvervoer maatwerk (42JVM): het vervoer van- en naar de jeugdhulpaanbieder verder dan 25 kilometer e/o in het weekend e/o in de avonduren.
Uitzonderingen
 • De gecontracteerde aanbieder Ruuds Rugzak verzorgt het vervoer conform de huidige contractafspraken. Dat betekent dat Ruuds Rugzak zelf vervoer verzorgt. De verwijzer wijst voor deze aanbieder, na toepassing van het afwegingskader, taxivervoer toe middels de volgende producten: 42LVV Lopend Vervoer of 42RVV Rolstoelvervoer of 42IVV Individueel Vervoer.
 • De gecontracteerde aanbieder AMO zal het vervoer conform huidige afspraken zelf organiseren. Dit vervoer zit verdisconteerd in het jeugdhulptarief.
Contactgegevens Taxi Korthout

groepsvervoer@taxikorthout.nl

Download Aanmeldformulier vervoer Taxi Korthout jeugd >
Let op! Nadat het vervoer formeel is aangevraagd, heeft Taxi Korthout 3 werkdagen nodig om de rit te plannen.

Werkinstructie verwijsroute

Verwijzing Toegang | Segment 1

 1. Jeugdige meldt zich bij de Toegang.
 2. Toegang voert het keukentafelgesprek.
 3. Toegang stelt PVA op. Wanneer er alleen een vervoersvraag ligt, dan hoeven alleen het afwegingskader en aanmeldformulier opgesteld te worden.
 4. Toegang meldt jeugdige aan bij CR.
 5. CR beoordeelt aanmelding en bepaalt jeugdhulp.
 6. In geval van noodzaak tot taxivervoer:
  1. Aanmeldpunt CR legt contact met de verwijzer van de Toegang .
  2. Toegang brengt de vervoersbehoefte in kaart middels afwegingskader vervoer. Op het moment dat de verwijzer vragen heeft over het afwegingskader of tijdens het invullen twijfelt, kan contact worden opgenomen met lokale Toegang van de betreffende gemeente
  3. Toegang meldt casus aan middels aanmeldformulier bij Korthout via groepsvervoer@taxikorthout.nl. Toegang vermeldt op aanmeldformulier of het om regulier- of maatwerkvervoer gaat. Download Aanmeldformulier vervoer Taxi Korthout jeugd >
  4. Korthout organiseert indien gewenst binnen 3 werkdagen vervoer en plant de ritten in.
 7. Korthout bevestigt het vervoer aan de toegangsmedewerker via de mail en vermeldt:
  1. Startdatum vervoer
  2. Ophaal- en afzettijden
 8. Toegang informeert ouders en jeugdhulpaanbieder over het vervoer. Toegang informeert ouder(s)/verzorger(s) over hoe zij hun kind kunnen afmelden wanneer er geen vervoer nodig is.Voorbeeldtekst: “Uw kind maakt gebruik van taxivervoer door Taxi Korthout. U bent er zelf voor verantwoordelijk om uw kind bij ziekte/afwezigheid af te melden via telefoonnummer 013-4555555. In het geval van een structurele wijziging in het ritschema, kan de jeugdhulpaanbieder dit voor u per e-mail doorgeven aan Taxi Korthout.”
 9. Korthout voert route in de portal in. Jeugdhulpaanbieder kan inloggen in portal om de routes te bekijken. Als wijziging nodig is, kan jeugdhulpaanbieder dit per email (groepsvervoer@taxikorthout.nl) melden aan Korthout. Ouders hebben helaas geen toegang tot deze portal.
 10. Toegang wijst aanvraag toe op productcode ‘Jeugdvervoer Regulier, 42JVR’ of ‘Jeugdvervoer maatwerk, 42JVM’.
 11. De backoffice van de lokale gemeente stuurt een Jw301 (toewijzing) naar de gastheer Gemeente Tilburg
 12. De backoffice van de gastheergemeente stuurt een Jw301 naar de zorgaanbieder. Deze Jw301 is ter kennisname voor de zorgaanbieder.
 13. Taxi Korthout stuurt factuur naar gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant:

Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 788
5000 AT Tilburg

Bij Omschrijving de betreffende gemeente vermelden. De factuur mag digitaal worden verzonden aan facturen@tilburg.nl

Verwijzing Toegang | Segment 3

 1. Jeugdige meldt zich bij de Toegang.
 2. Toegang voert het keukentafelgesprek.
 3. Toegang brengt hulpvraag en indien nodig de vervoersbehoefte in kaart middels afwegingskader vervoer.
 4. Toegang stelt PVA en afwegingskader op. Wanneer er alleen een vervoersvraag ligt, dan hoeven alleen het afwegingskader en aanmeldformulier opgesteld te worden. Op het moment dat de verwijzer vragen heeft over het afwegingskader of tijdens het invullen twijfelt, kan contact worden opgenomen met lokale Toegang van de betreffende gemeente.
 5. In geval van noodzaak tot taxivervoer:
  1. Toegang meldt casus aan middels aanmeldformulier bij Korthout via groepsvervoer@taxikorthout.nl. Toegang vermeldt op aanmeldformulier of het om regulier- of maatwerkvervoer gaat. Download Aanmeldformulier vervoer Taxi Korthout jeugd >
  2. Korthout organiseert indien gewenst binnen 3 werkdagen vervoer en plant de ritten in.
 6. Korthout bevestigt het vervoer aan de toegangsmedewerker via de mail en vermeldt:
  1. Startdatum vervoer
  2. Ophaal- en afzettijden
 7. Toegang informeert ouders en jeugdhulpaanbieder over het vervoer. Toegang informeert ouder(s)/verzorger(s) over hoe zij hun kind kunnen afmelden wanneer er geen vervoer nodig is.Voorbeeldtekst: “Uw kind maakt gebruik van taxivervoer door Taxi Korthout. U bent er zelf voor verantwoordelijk om uw kind bij ziekte/afwezigheid af te melden via telefoonnummer 013-4555555. In het geval van een structurele wijziging in het ritschema, kan de jeugdhulpaanbieder dit voor u per e-mail doorgeven aan Taxi Korthout.”
 8. Korthout voert route in de portal in. Jeugdhulpaanbieder kan inloggen in portal om de routes te bekijken. Als wijziging nodig is, kan jeugdhulpaanbieder dit per email (groepsvervoer@taxikorthout.nl) melden aan Korthout. Ouders hebben helaas geen toegang tot deze portal.
 9. Toegang wijst aanvraag toe op productcode ‘Jeugdvervoer Regulier, 42JVR’ of ‘Jeugdvervoer maatwerk, 42JVM’.
 10. De backoffice van de lokale gemeente stuurt een Jw301 (toewijzing) naar de gastheer Gemeente Tilburg
 11. De backoffice van de gastheergemeente stuurt een Jw301 naar de zorgaanbieder. Deze Jw301 is ter kennisname voor de zorgaanbieder.
 12. Taxi Korthout stuurt factuur naar gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant.

Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 788
5000 AT Tilburg

Bij Omschrijving de betreffende gemeente vermelden. De factuur mag digitaal worden verzonden aan facturen@tilburg.nl

Verwijzing GI | Segment 1 en 3

 1. GI meldt jeugdige aan bij de aanbieder
 2. Jeugdhulpaanbieder schat in dat vervoer nodig is. Jeugdhulpaanbieder beoordeelt vervoersaanvraag;
 3. In geval van noodzaak tot taxivervoer:
 4. Jeugdhulpaanbieder vult samen met jeugdige het aanmeldformulier in. Download Aanmeldformulier vervoer Taxi Korthout jeugd >
 5. Jeugdhulpaanbieder vraagt per mail vervoer aan bij lokale backoffice en stuurt het ingevulde aanmeldformulier mee.
 6. Lokale backoffice meldt casus aan bij Korthout via groepsvervoer@taxikorthout.nl met aanmeldformulier. Lokale backoffice zet jeugdhulpaanbieder in CC;
 7. Korthout organiseert binnen 3 werkdagen vervoer en plant de ritten in.
 8. Korthout bevestigt het vervoer aan de lokale backoffice en jeugdhulpaanbieder via de mail en vermeldt:
 9. Startdatum vervoer
 10. Ophaal- en afzettijden
 11. Jeugdhulpaanbieder informeert GI over het vervoer.
 12. GI informeert ouder(s)/verzorger(s) over het vervoer.GI informeert ouder(s)/verzorger(s) over hoe zij hun kind kunnen afmelden wanneer er geen vervoer nodig is.
  Voorbeeldtekst: “X maakt gebruik van taxivervoer door Taxi Korthout. U bent er zelf voor verantwoordelijk om X bij ziekte/afwezigheid af te melden via telefoonnummer 013-4555555. In het geval van een structurele wijziging in het ritschema, kan de jeugdhulpaanbieder dit voor u per e-mail doorgeven aan Taxi Korthout.”
 13. Korthout voert route in de portal in. Jeugdhulpaanbieder kan inloggen in portal om de routes te bekijken. Als wijziging nodig is, kan men dit per email melden aan Korthout. Ouders hebben helaas geen toegang tot deze portal.
 14. Backoffice wijst aanvraag toe op productcode ‘Jeugdvervoer Regulier, 42JVR’ of ‘Jeugdvervoer maatwerk, 42JVM’.
 15. De backoffice van de lokale gemeente stuurt een Jw301 (toewijzing) naar de gastheer Gemeente Tilburg
 16. De backoffice van de gastheergemeente stuurt een Jw301 naar de zorgaanbieder. Deze Jw301 is ter kennisname voor de zorgaanbieder.
 17. Taxi Korthout stuurt factuur naar gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant.

Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 788
5000 AT Tilburg

Bij Omschrijving de betreffende gemeente vermelden. De factuur mag digitaal worden verzonden aan facturen@tilburg.nl

Verwijzing medisch domein | Segment 1 en 3

 1. Jeugdige meldt zich bij de aanbieder op verwijzing van medisch domein
 2. Jeugdhulpaanbieder schat in dat vervoer nodig is. Jeugdhulpaanbieder beoordeelt vervoersaanvraag;
 3. In geval van noodzaak tot taxivervoer:
  1. Jeugdhulpaanbieder vult samen met jeugdige het aanmeldformulier in. Download Aanmeldformulier vervoer Taxi Korthout jeugd >
  2. Jeugdhulpaanbieder vraagt per mail vervoer aan bij lokale backoffice en stuurt het ingevulde aanmeldformulier mee.
 4. Lokale backoffice meldt casus aan bij Korthout via groepsvervoer@taxikorthout.nl met aanmeldformulier. Lokale backoffice zet jeugdhulpaanbieder in CC;
 5. Korthout organiseert binnen 3 werkdagen vervoer en plant de ritten in.
 6. Korthout bevestigt het vervoer aan de lokale backoffice en jeugdhulpaanbieder via de mail en vermeldt:
  1. Startdatum vervoer
  2. Ophaal- en afzettijden
 7. Jeugdhulpaanbieder informeert ouders over het vervoer. Jeugdhulpaanbieder informeert ouder(s)/verzorger(s) over hoe zij hun kind kunnen afmelden wanneer er geen vervoer nodig is.
  Voorbeeldtekst: “Uw kind maakt gebruik van taxivervoer door Taxi Korthout. U bent er zelf voor verantwoordelijk om uw kind bij ziekte/afwezigheid af te melden via telefoonnummer 013-4555555. In het geval van een structurele wijziging in het ritschema, kunnen wij dit voor u per e-mail doorgeven aan Taxi Korthout.”
 8. Korthout voert route in de portal in. Jeugdhulpaanbieder kan inloggen in portal om de routes te bekijken. Als wijziging nodig is, kan men dit per email melden aan Korthout. Ouders hebben helaas geen toegang tot deze portal.
 9. Backoffice wijst aanvraag toe op productcode ‘Jeugdvervoer Regulier, 42JVR’ of ‘Jeugdvervoer maatwerk, 42JVM’.
 10. De backoffice van de lokale gemeente stuurt een Jw301 (toewijzing) naar de gastheer Gemeente Tilburg
 11. De backoffice van de gastheergemeente stuurt een Jw301 naar de zorgaanbieder. Deze Jw301 is ter kennisname voor de zorgaanbieder..
 12. Taxi Korthout stuurt factuur naar gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant.

Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 788
5000 AT Tilburg

Bij Omschrijving de betreffende gemeente vermelden. De factuur mag digitaal worden verzonden aan facturen@tilburg.nl

Vervoer voor jeugdigen Centraal Orgaan Asielzoekers

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. Het vervoer van het COA naar de jeugdhulpaanbieders wordt echter niet geregeld en gefinancierd door de gemeente. Dit moet het COA zelf doen. Kijk voor meer informatie over asielzoekerskinderen en jeugdhulp op de website van de VNG. Bezoek de website van de VNG >