Keuze voorliggend veld, segment of product

In deze stap moet je als verwijzer een keuze maken tussen alle verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

 • voorliggend veld;
 • segment 1, 2, 3 of 4;
 • een combinatie;
 • of een andere voorziening.

Let op: het aanvraagproces voor deze voorzieningen kan van elkaar verschillen.

Voorliggende voorzieningen

Niet voor elke hulpvraag is specialistische jeugdhulp nodig. Elke gemeente heeft vrij toegankelijke voorzieningen voor jeugdhulp. Denk aan trainingen bij maatschappelijk werk, diensten bij de GGD en activiteiten bij sociaal werk of bibliotheek. Deze voorzieningen worden ook ‘voorliggende voorzieningen’ of ‘lichte ondersteuning’ genoemd.

Overzichten van voorliggende voorzieningen vind je op:

De redactie linkt graag vanaf deze plek naar alle relevante informatie over voorliggende voorzieningen in jouw gemeente. Wil je de vindplek van deze informatie voor jouw gemeente aan ons doorgeven? Stuur een mail naar hvb@tilburg.nl.

Passend onderwijs

Wanneer valt hulp en ondersteuning onder de Jeugdwet? In basis geldt het volgende: noodzakelijke ondersteuning die primair gericht is op het doorlopen van het onderwijsprogramma valt onder de zorgplicht van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat hierbij om ondersteuning gericht op het volgen van onderwijs en om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling. Dat de ondersteuning een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling op andere leefgebieden, doet daar niet aan af. Is extra ondersteuning ook op andere gebieden nodig? Dan kan de gemeente verantwoordelijk zijn.

Er is wel sprake van een grijs gebied. Op sommige punten binnen de twee wetten lopen de verantwoordelijkheden van het onderwijs en de gemeenten in elkaar over. Dit leidt tot onduidelijkheden bij onderwijs en gemeente over inzet en financiering van extra ondersteuning aan jeugdigen. Daarom zijn er richtlijnen. De richtlijnen helpen je om duidelijk te krijgen of een hulpvraag thuis hoort binnen het passend onderwijs of de jeugdwet. De richtlijnen zijn ondergebracht in 10 deelonderwerpen. De onderwerpen zijn allemaal situaties waarbij er op school, of gerelateerd aan school, ondersteuning aan de leerling moet worden verleend. Lees de richtlijnen >

BSO+

Er is regionaal besloten om naast de inkoop jeugdhulp BSO+ te organiseren. Dit is buitenschoolse opvang voor kinderen van het SBO (speciaal basisonderwijs), SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Deze kinderen kunnen vanwege een zwaardere zorgbehoefte niet terecht bij een reguliere kinderopvang. Deze kinderen hebben geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp nodig is. Dit is dus anders dan bij dagbegeleiding zoals in Ssegment 3.

Reguliere BSO wordt voor kinderen die regulier basisonderwijs volgen, georganiseerd door het schoolbestuur. Dit is wettelijk verplicht. Voor het SBO, SO en VSO bestaat deze verplichting niet. Kinderen met een zwaardere zorgvraag kunnen daardoor soms niet terecht bij buitenschoolse opvang.

Bezoek de pagina over BSO+ >

Jeugdwet of andere wet

Soms moet de hulp die nodig is vanuit een andere wet geregeld worden. Lees meer over dit onderwerp  >

Jeugdwet: welke voorzieningen zijn ingekocht?

Zijn de voorliggende voorzieningen echt niet passend? Dan kun je kijken of er jeugdhulp ingezet kan worden. De jeugdhulp binnen de regio Hart van Brabant is verdeeld in vijf segmenten. Daarnaast zijn er ook nog een aantal losse producten.

SEGMENT 1 | HOOG SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

Deze hulp  is voor jeugdigen en de gezinnen met een ernstige meervoudige complexe problematiek. Er is intensieve jeugdhulp nodig is en  vaak  coördinatie over verschillende  leefdomeinen .  Kenmerken van jeugdigen en het gezin in Segment 1 zijn:

 • Complexe tot zeer complexe problematiek (hoog specialistische Jeugdhulp noodzakelijk), zoals:
  • Klinische stoornis
  • Gedragsproblematiek
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Achterstand in ontwikkeling
  • Gezondheidsproblematiek
  • Gezinsproblematiek (opgroei- en opvoedproblematiek)
  • Problematiek in het schoolse functioneren
 • De Jeugdige kan alleen geholpen worden door grip op het gezin(systeem) te hebben.
 • Meerdere resultaten te behalen zijn en te behalen resultaten alleen kunnen worden bereikt met de gecoördineerde inzet van meerdere disciplines of een interventie in het hele systeem.

Kenmerken van het gezin/systeem in Segment 1 zijn:

 • Voor het behalen van de resultaten zijn voor de verschillende leden van het systeem intensieve interventies nodig.
 • Weinig tot geen ondersteunende factoren.
 • Zware belemmerende factoren, veel en/of ernstige risicofactoren.
 • Veiligheid van het systeem.
 • Er spelen vraagstukken op meerdere leefgebieden.

Bij de overweging om te verwijzen naar Crossroads (Segment 1) of naar een andere gecontracteerde aanbieder (Segment 3 en 4) speelt de financiële component een belangrijke rol. Voor het maken van deze financiële afweging zijn vuistregels opgesteld.

SEGMENT 2: WONEN

Is de thuissituatie geen veilige of passende leefomgeving voor de jeugdige?  Dan moet er een alternatieve woonvorm worden gevonden  die,  zo lang als nodig,  als een nieuw thuis fungeert. Deze woonvormen zijn er:

 • Pleegzorg
 • Gezinshuizen
 • Kleinschalige woonleefgroepen
 • Zelfstandigheid bevorderende woonvormen (kamertraining en fasehuis)

Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over de woonvormen >

SEGMENT 3 | DAGBEGELEIDING EN RESPIJTZORG

Dagbegeleiding is gericht op het stimuleren en aanleren van sociale en praktische vaardigheden gedurende een of enkele dagdelen per week. Bij respijtzorg gaat het om het bieden van periodieke, tijdelijke ontlasting aan ouders en/of het gezin. Dit is om de voorkomen dat het gezinssysteem overbelast raakt. Beide vormen van jeugdhulp zijn tijdelijk van aard en worden in groepsverband op de locatie van de jeugdhulpaanbieder aangeboden.

Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over Segment 3 >

Wil je weten welke voorzieningen voorliggend zijn? Download Afbakening kinderopvang, BSO+ en specialistische jeugdhulp >

SEGMENT 4 |  VEEL VOORKOMENDE JEUGDHULP

Segment 4 behelst specialistische jeugdhulp voor jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Het betreft ambulante en/of poliklinische hulp, die korter en/of minder intensief is dan  hoogspecialistische jeugdhulp in Segment 1. Vaak ligt de focus op psychische problemen.

Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over Segment 4 >

SEGMENT 5 | CRISISHULP

Crishulp is voor jeugdigen en gezinnen waarvoor acute hulpverlening noodzakelijk is vanwege veiligheid of extreme hulpvraag.

Bezoek de pagina over Crisishulp >

Andere vormen van jeugdhulp die zijn ingekocht:

In het combinatieschema en de zoektool kun je checken welke vormen van zorg je mag combineren.