Beschrijving Stap 6 - Verlenging of Stop Zorg

  • Zodra Crossroads stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
  • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Verlenging, vervolgvraag of gewijzigde situatie

Crossroads onderzoekt zowel voorafgaand als tijdens het hulpverleningstraject de mogelijkheden van het voorliggend veld, het sociale netwerk van de jeugdige en lichtere/goedkopere vormen van jeugdhulp. Crossroads schaalt, als het mogelijk is, de hulpverlening geheel of gedeeltelijk af.

Crossroads is, in tegenstelling tot de jeugdhulp in segment 3 en 4, gedurende het hele traject verantwoordelijk voor de inzet, wijziging of verlenging van passende jeugdhulp voor de jeugdige. Dit betekent dat Crossroads geen verlenging, vervolgvraag of gewijzigde situatie binnen de hoog specialistische jeugdhulp hoeft te melden bij de Toegang.

Vervolgaanvraag in Segment 3 of 4?

Komt Crossroads tot de conclusie dat vervolgzorg nodig is uit Segment 3 of 4? Dan moet Crossroads wél het het Formulier Onderbouwing Aanvraag aanleveren bij de lokale toegang. Download Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) >

Bekijk de contactgegevens van de lokale toegangen >

Meer informatie over het hoe, wat en waarom van het Formulier Onderbouwing Aanvraag vind je in het stappenplan van Segment 2 t/m 4. Bekijk de informatie over het FOA in het andere stappenplan >

Wanneer een Stop-zorg-bericht sturen?

Stuur een Stop-zorg-bericht binnen 7 werkdagen nadat duidelijk is geworden dat de jeugdhulp is gestopt en uiterlijk op de einddatum die op de Toewijzing jeugdhulp staat.

Waarom een Stop-zorg-bericht?

De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft gestuurd wil graag weten dat de zorg beëindigd is. Dit geef je als jeugdhulpaanbieder aan door een Stop-zorg-bericht te sturen. Dit bericht helpt de gemeente inzage te houden in het aantal jeugdhulptrajecten dat loopt en is afgesloten.

Het geeft de gemeente ook inzicht in de reden voor het stoppen van een traject. Gaat het om een afgerond traject of is het voortijdig afgesloten? Ziet ze bij een specifieke jeugdhulpaanbieder veel voortijdig afgesloten trajecten? Dan zal ze daarover het gesprek aangaan. Daarnaast is het versturen van een Stop-zorg-bericht vereist om een declaratie te kunnen versturen.

Redenen Stop zorg aangeven

Als jeugdhulpaanbieder bepaal je samen met de jeugdige of het gezin of de resultaten behaald zijn en of de jeugdhulp kan stoppen. Geef in het Stop-zorg-bericht de reden voor beëindiging op. Stopt de jeugdhulp terwijl de resultaten nog niet bereikt zijn? Of besluit de jeugdige of het gezin of de jeugdhulpaanbieder eenzijdig of in overleg het traject te beëindigen? Dan vul je één van de redenen in voor het voortijdig stoppen:

  • Code 32 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt
  • Code 33 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door jeugdhulpaanbieder
  • Code 34 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
  • Code 35 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

Naar welke gemeente sturen?

Je stuurt het Stop-zorg-bericht naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en waarvan je de Toewijzing jeugdhulp hebt ontvangen.  Zoek de gemeentecode op >

Retourbericht gemeente

Het systeem van de gemeente controleert automatisch of het Stop-zorg-bericht correct en volledig is ingevuld en stuurt binnen 5 werkdagen een retourbericht (JW308). Zo weet je zeker dat je Stop-zorg-bericht in goede orde ontvangen is.
Wijkt de datum op het Stop-zorg-bericht af van de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp? Dan verstuurt de gemeente een nieuw toewijzingsbericht (JW301) met de einddatum uit het Stop-zorg-bericht. Als zorgaanbieder kun je alleen zorg declareren die geleverd is vóór het Stop-zorg-bericht.

Na einddatum is nog jeugdhulp nodig

Wat moet je doen  als de einddatum op de Toewijzing jeugdhulp verstreken is en de jeugdhulp nog door moet gaan?

Zie je aankomen dat het resultaat op de einddatum nog niet behaald zal zijn? Neem dan tijdig contact op met de Toegang of GI om te bespreken waarom het resultaat nog niet behaald kon worden en om de continuïteit van de jeugdhulp te regelen. Ook bij een verwijzing via het medisch domein. De Toegang of GI zal via de backoffice regelen dat de einddatum van de Toewijzing jeugdhulp wordt opgeschoven. Gemeenten gaan ervan uit dat je als jeugdhulpaanbieder overlegt met de jeugdige of het gezin, de Toegang of de GI als duidelijk wordt dat je het resultaat niet voor de einddatum kunt realiseren. Ze gaan er ook van uit dat jullie samen hebben onderzocht wat de oorzaak hiervan is.

Jeugdhulp stopt voordat einddatum is behaald

Is de zorg voortijdig gestopt, dus voordat het resultaat is behaald? Bijvoorbeeld omdat de jeugdige of het gezin of de jeugdhulpaanbieder eenzijdig of samen besloten hebben te stoppen? Informeer dan altijd de verwijzer.

Help | Berichtenverkeer

Vragen over het gebruik van het Berichtenverkeer? Stuur een mail naar jeugdhulp@tilburg.nl