Beschrijving Stap 6 - Verlenging of Stop Zorg

 • Zodra Crossroads stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Verlenging, vervolgvraag of gewijzigde situatie

Crossroads onderzoekt zowel voorafgaand als tijdens het hulpverleningstraject de mogelijkheden van het voorliggend veld, het sociale netwerk van de jeugdige en lichtere/goedkopere vormen van jeugdhulp. Crossroads schaalt, als het mogelijk is, de hulpverlening geheel of gedeeltelijk af.

Crossroads is, in tegenstelling tot de jeugdhulp in segment 3 en 4, gedurende het hele traject verantwoordelijk voor de inzet, wijziging of verlenging van passende jeugdhulp voor de jeugdige. Dit betekent dat Crossroads geen verlenging, vervolgvraag of gewijzigde situatie binnen de hoog specialistische jeugdhulp hoeft te melden bij de Toegang.

Is er na de inzet van hoog specialistische jeugdhulp sprake van een vervolgvraag vanuit Segment 3 of 4 of gewijzigde situatie? Dan moet Crossroads hiervoor het Formulier Onderbouwing Aanvraag. Voorheen was dit  het Evaluatieformulier Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2021 moeten jeugdhulpaanbieders voor een verlenging, vervolgvraag of bij een gewijzigde situatie/hulpvraag het formulier invullen.  Het formulier wordt alleen gebruikt als de verwijzer de gemeentelijke toegang of het medische domein is.  Is de verwijzer een gecertificeerde instelling? Dan hoef je dit formulier niet te gebruiken.

Download Instructie evaluatieformulier specialistische jeugdhulp >
Download Evaluatieformulier jeugdhulp

Let op: sla deze pdf eerst op in je eigen map op de computer. Open de pdf vanuit je eigen map met Adobe Acrobat Reader DC en start met vullen.  Vul de pdf niet in vanuit de browser. Dan worden de ingevulde gegevens namelijk niet opgeslagen.

Loop je tegen praktische problemen aan bij het invullen van het formulier? Stuur dan een email naar: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl

Werk je samen met een onderaannemer?

Als je samenwerkt met een of meerdere onderaannemers, dan ben je als hoofdaanbieder verantwoordelijk voor de evaluatie. De prestaties van de onderaannemers moet je ook verwerken in het evaluatieformulier. Je levert dus altijd één ingevuld document aan bij de Toegang.

Vervolgaanvraag in Segment 3 of 4?

Bij een vervolgaanvraag die na beoordeling van Crossroads kan worden ingezet vanuit Segment 3 of 4 moet Crossroads het Formulier Onderbouwing Aanvraag aanleveren.

Aanleveren evaluatieformulier

Komt de aanvraag via de gemeentelijke Toegang? Lever dan het ingevulde en ondertekende Formulier Onderbouwing Aanvraag aan bij de lokale gemeente (zie schema hieronder). Let op: de jeugdige/ouder/verzorger/aanbieder moet zich ook melden bij de lokale toegang. Dit is juridisch verplicht. De lokale toegang neemt je aanvraag pas in behandeling als zowel het ingevulde evaluatieformulier als de melding binnen zijn. Dan pas gaat de behandeltermijn van de toegang in.

Toegang Dongen entree@dongen.nl
Gemeente Gilze en Rijen sociaalteam@abg.nl
Toegang Goirle loket@goirle.nl
Toegang Heusden Info@bijeenheusden.nl
Toegang Hilvarenbeek wmoenjeugd@hilvarenbeek.nl
Toegang Loon op Zand  zorgloket@loonopzand.nl
Toegang Oisterwijk vot@oisterwijk.nl
Toegang Tilburg contact@toegangtilburg.nl
Toegang Waalwijk teamwijz@waalwijk.nl

In de volgende situaties hoef je geen Formulier Onderbouwing Aanvraag aan te leveren:

 • De jeugdige ontvangt al hoog specialistische jeugdhulp vanuit Crossroads en deze jeugdhulp moet worden verlengd, geïntensiveerd of vervolgd.
 • De verwijzer is een Gecertificeerde Instelling.
 • Het betreft dyslexiezorg, ADHD+ (curatieve zorg) of crisiszorg.
 • Het betreft landelijke ingekochte jeugdhulp.

Komt de aanvraag uit het medisch domein? Lever het Formulier Onderbouwing Aanvraag aan als je daarvoor een verzoek ontvangt van de toetser medisch domein.  Dit zijn de e-mailadressen:

Gemeente Dongen administratiejeugd@dongen.nl
Gemeente Gilze en Rijen jeugdadmin@abg.nl
Gemeente Goirle jeugd@goirle.nl
Gemeente Heusden Info@bijeenheusden.nl
Toegang Hilvarenbeek WMOenJeugd@hilvarenbeek.nl
Toegang Loon op Zand zorgloket@loonopzand.nl
Gemeente Oisterwijk vot@oisterwijk.nl
Gemeente Tilburg toetsmedischdomein@tilburg.nl
Gemeente Waalwijk medischdomein@waalwijk.nl

In de volgende situaties hoef je geen BPJ of Formulier Onderbouwing Aanvraag aan te leveren:

 • De verwijzer is een Gecertificeerde Instelling (let op: dit kan gaandeweg 2021 wel veranderen)
 • Het betreft dyslexiezorg, ADHD+ (curatieve zorg) of crisiszorg
 • Het betreft landelijke ingekochte jeugdhulp.

Eisen formulier

Komt je (vervolg)aanvraag uit het medisch domein? Dan geldt dat het formulier middels een steekproef wordt getoetst. Als aanbieder dien je daarom alleen een verzoek om toewijzing (315-bericht) in. Blijkt de toewijzing uit de steekproef te komen? Dan lever je op verzoek van de backoffice van de betreffende gemeente (op basis van woonplaatsbeginsel) binnen twee dagen het Formulier Onderbouwing Aanvraag aan. Heeft de gemeente het Formulier Onderbouwing Aanvraag dan niet ontvangen? Dan wordt het verzoek om toewijzing afgewezen.

Download Procesbeschrijving inhoudelijke toets medisch domein >

Lees altijd eerst de instructie voordat je aan de slag gaat met het Formulier Onderbouwing Aanvraag en stuur het formulier altijd versleuteld via de e-mail naar de lokale gemeente.

Heb je nog een vraag over de werkwijze of de procedure van de inhoudelijke toets medisch domein? Check dan eerst de veelgestelde vragen.  Download Veelgestelde vragen over inhoudelijke toets medisch domein >

Weet je niet zeker welke procedure je moet doorlopen? Download Beslisboom verlengen, wijzigen of opnieuw aanvragen jeugdhulp >

Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar toetsmedischdomein@tilburg.nl

Wanneer een Stop-zorg-bericht sturen?

Stuur een Stop-zorg-bericht binnen 7 werkdagen nadat duidelijk is geworden dat de jeugdhulp is gestopt en uiterlijk op de einddatum die op de Toewijzing jeugdhulp staat.

Waarom een Stop-zorg-bericht?

De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft gestuurd wil graag weten dat de zorg beëindigd is. Dit geef je als jeugdhulpaanbieder aan door een Stop-zorg-bericht te sturen. Dit bericht helpt de gemeente inzage te houden in het aantal jeugdhulptrajecten dat loopt en is afgesloten.

Het geeft de gemeente ook inzicht in de reden voor het stoppen van een traject. Gaat het om een afgerond traject of is het voortijdig afgesloten? Ziet ze bij een specifieke jeugdhulpaanbieder veel voortijdig afgesloten trajecten? Dan zal ze daarover het gesprek aangaan. Daarnaast is het versturen van een Stop-zorg-bericht vereist om een declaratie te kunnen versturen.

Redenen Stop zorg aangeven

Als jeugdhulpaanbieder bepaal je samen met de jeugdige of het gezin of de resultaten behaald zijn en of de jeugdhulp kan stoppen. Geef in het Stop-zorg-bericht de reden voor beëindiging op. Stopt de jeugdhulp terwijl de resultaten nog niet bereikt zijn? Of besluit de jeugdige of het gezin of de jeugdhulpaanbieder eenzijdig of in overleg het traject te beëindigen? Dan vul je één van de redenen in voor het voortijdig stoppen:

 • Code 32 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt
 • Code 33 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door jeugdhulpaanbieder
 • Code 34 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
 • Code 35 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

Naar welke gemeente sturen?

Je stuurt het Stop-zorg-bericht naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en waarvan je de Toewijzing jeugdhulp hebt ontvangen.  Zoek de gemeentecode op >

Retourbericht gemeente

Het systeem van de gemeente controleert automatisch of het Stop-zorg-bericht correct en volledig is ingevuld en stuurt binnen 5 werkdagen een retourbericht (JW308). Zo weet je zeker dat je Stop-zorg-bericht in goede orde ontvangen is.
Wijkt de datum op het Stop-zorg-bericht af van de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp? Dan verstuurt de gemeente een nieuw toewijzingsbericht (JW301) met de einddatum uit het Stop-zorg-bericht. Als zorgaanbieder kun je alleen zorg declareren die geleverd is vóór het Stop-zorg-bericht.

Na einddatum is nog jeugdhulp nodig

Wat moet je doen  als de einddatum op de Toewijzing jeugdhulp verstreken is en de jeugdhulp nog door moet gaan?

Zie je aankomen dat het resultaat op de einddatum nog niet behaald zal zijn? Neem dan tijdig contact op met de Toegang of GI om te bespreken waarom het resultaat nog niet behaald kon worden en om de continuïteit van de jeugdhulp te regelen. Ook bij een verwijzing via het medisch domein. De Toegang of GI zal via de backoffice regelen dat de einddatum van de Toewijzing jeugdhulp wordt opgeschoven. Gemeenten gaan ervan uit dat je als jeugdhulpaanbieder overlegt met de jeugdige of het gezin, de Toegang of de GI als duidelijk wordt dat je het resultaat niet voor de einddatum kunt realiseren. Ze gaan er ook van uit dat jullie samen hebben onderzocht wat de oorzaak hiervan is.

Jeugdhulp stopt voordat einddatum is behaald

Is de zorg voortijdig gestopt, dus voordat het resultaat is behaald? Bijvoorbeeld omdat de jeugdige of het gezin of de jeugdhulpaanbieder eenzijdig of samen besloten hebben te stoppen? Informeer dan altijd de verwijzer.

Help | Berichtenverkeer

Vragen over het gebruik van het Berichtenverkeer? Stuur een mail naar jeugdhulp@tilburg.nl