Wat is een IPVA?

In het Integrale Plan van Aanpak staat alle informatie die Crossroads nodig heeft om te bepalen welke jeugdhulp zij het beste kunnen inzetten. In het Integrale Plan van Aanpak staat beschreven:

 • Wat de aanleiding is voor het gesprek met de jeugdige of het gezin?
 • Maakt de jeugdige of het gezin al gebruik van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, Wmo of Participatie?
 • Uitkomsten Integrale Vraaganalyse:
  • Waar ondervindt de jeugdige/ het gezin problemen mee? Welke zorgen zijn er over de jeugdige/het gezin? Wat zou de jeugdige/het gezin graag veranderen? Dit wordt beschreven per leefgebied.
  • Wat gaat goed? Wat kan de jeugdige/ het gezin of hun netwerk zelf? Dit wordt beschreven per leefgebied.
  • Hoe schatten het netwerk, de hulpverlener en eventuele andere betrokkenen de behoefte aan zorg in?
  • Wat is er al eerder ingezet aan hulpverlening/diagnostiek en wat werkte wel/niet?
 • Resultaten
  • De gewenste situatie voor een jeugdige of gezin, beschreven voor de leefgebieden die van toepassing zijn.
  • Met welke eerste stap wil de jeugdige of het gezin beginnen?
  • Wie (jeugdige/gezin/netwerk/Toegang/Jeugdhulpaanbieder) doet wat en wanneer?
  • Wie coördineert?
  • Afspraken over volgen voortgang en evaluatie
 • Motivering toekenning/afwijzing beschikking
  De Toegang/GI motiveert de beslissing om de jeugdige/het gezin door te verwijzen naar hoog-specialistische jeugdhulp bij Crossroads.   Bij het toetsen en motiveren van deze beslissing kun je ondersteuning van een gedragswetenschapper, kwaliteitsmedewerker of jurist krijgen.
 • Toestemming om het Integrale Plan van Aanpak te delen met Crossroads .
  Dit staat niet standaard in het voorbeeld Integraal Plan van Aanpak, onze tip is om dit naar eigen inzicht in het plan te verwerken.
 • Ondertekening door de opsteller van het Integrale Plan van Aanpak en de jeugdige of het gezin.

Wil je meer informatie/advies of een aanmelding doen? Dan kan iedere verwijzer contact opnemen met het klantenbureau van Crossroads: 013-455301 (maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00 uur) of aanmelden@crossroadshvb.nl

 

Waarom een IPVA?

Voor de jeugdige of het gezin
De jeugdige of het gezin is zelf verantwoordelijk voor het Integrale Plan van Aanpak. Het gaat om hun leven en zij bepalen wat zij willen bereiken en op welke manier. In de praktijk helpen toegangsmedewerkers en jeugdhulpaanbieders mensen die een hulpvraag stellen natuurlijk om inzicht te krijgen in de situatie en wat zij daaraan zouden willen veranderen. Jij stelt de juiste vragen en helpt om de antwoorden zo duidelijk te verwoorden dat het Integrale Plan van Aanpak herkenbaar is.

Voor het verdere proces
In het Integrale Plan van Aanpak staat alle informatie die Crossroads nodig heeft om te bepalen welke hoog specialistische jeugdhulp nodig is. Vanwege de hoog complexe doelgroep  is goede informatie van groot belang.  Crossroads moet immers rekening houden met (veel) belemmerende en risicofactoren. Met behulp van de informatie  kan Crossroads goed voorbereid contact leggen met de jeugdige of het gezin en de toegangsmedewerker (bij een verwijzing via de Toegang). Hoe accurater de informatie in het Integrale Plan van Aanpak, hoe sneller Crossroads kan bepalen welke hoog specialistische jeugdhulp nodig is en dus ook hoe eerder de hulp kan starten.

Integraal plan van aanpak is geen behandelplan

Crossroads maakt na het IPVA een behandelplan of begeleidingsplan met doelen. Dit wordt ook vaak ‘plan van aanpak’ genoemd. Dit behandelplan bedoelen we hier niet. Crossroads heeft het Integrale Plan van Aanpak dat de Toegang maakt wel nodig om hun eigen behandelplan op te baseren.

Werkwijze

Er geldt geen standaard werkwijze voor het maken van een Integraal Plan van Aanpak. Professionals van uit de Toegangsteams schatten zelf in wat nodig is. Hoeveel gesprekken met de jeugdige of het gezin zijn nodig? Kan een gesprek soms telefonisch gevoerd worden? Welke locatie is het best? Is het nodig om informatie bij andere professionals op te vragen, bijvoorbeeld op school, bij de huisarts of een eerdere hulpverlener? GI’s (Gecertificeerde Instellingen) werken volgens een verplicht landelijk normenkader.

In een Plan van Aanpak staat in ieder geval:

 • een brede kijk op de situatie waarin je alle leefgebieden meeneemt en een verkenning van alle factoren van belang
 • een concrete beschrijving van het resultaat
 • een concreet beeld van de gewenste situatie op elk relevant leefgebied
 • inzicht in de eerste stap die een jeugdige of gezin wil zetten
 • inzicht in de specifieke wensen van een jeugdige of gezin
 • heldere afspraken: wie doet wat om het resultaat te bereiken
 • wie is de regisseur?
 • Akkoord van de jeugdige of het gezin

Een van de doorontwikkelingen binnen de nieuwe inkoop is dat we toewerken naar een uniform plan van aanpak. De Toegangen zijn momenteel in samenwerking met Crossroads aan de slag om met elkaar vast te stellen welke onderdelen een IPVA moet omvatten om de doorgeleiding naar Crossroads voor de jeugdige/het gezin zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Coördinatie Segment 1

Sinds 1 januari 2023 wordt de hoog specialistische jeugdhulp (Segment 1) in de regio Hart van Brabant uitgevoerd door Crossroads. Het gaat om jeugdigen van 1 tot 18 jaar en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Deze jeugdigen/gezinnen hebben te maken met ernstige complexe problematiek. Hiervoor is intensieve jeugdhulp nodig én coördinatie over de leefdomeinen heen. Goede regie op de hulpverlening is noodzakelijk om resultaten te bereiken en veiligheid van de jeugdigen te realiseren. Wil je meer informatie over de doelgroep van Segment 1? Download Doelgroepdefinitie Segment 1 >

Om ervoor te zorgen dat de lokale toegangen en Crossroads vanuit dezelfde visie samenwerken, zijn de termen ‘regie’ en ‘coördinatie’ nader uitgewerkt. Hieronder vind je de notitie én de werkinstructie:

Resultaat beschrijven

Een resultaat beschrijft de gewenste uitkomst van de specialistische jeugdhulp. Je formuleert het resultaat samen met de jeugdige of het gezin en het liefst in hun eigen woorden. Het uitgangspunt is wat de jeugdige of het gezin zelf wil bereiken en wat ze het liefst als eerste willen aanpakken.

Het zou mooi zijn als je met elke jeugdige of gezin één allesomvattend concreet resultaat kunt benoemen. Vaak is dat niet mogelijk en moet je op verschillende leefdomeinen iets veranderen om de gewenste situatie te bereiken. Je benoemt dan meerdere resultaten.

Hulp bij resultaten formuleren

Het is niet eenvoudig om aan te geven wanneer een resultaatformulering goed is, omdat dit afhangt van de context. Om bijvoorbeeld het resultaat ‘Het kind is zindelijk’ te bereiken is het in veel situaties onzin om specialistische jeugdzorg in te zetten. Bij een specifiek kind in een specifieke situatie kan het precies de essentie weergeven van wat de gewenste eindsituatie is.

Een goede resultaatbeschrijving:

 • Sluit optimaal aan bij de wensen van de jeugdige of het gezin;
 • Is voldoende concreet (SMART) zodat straks voor iedereen duidelijk is vast te stellen of het resultaat is behaald. Beschrijf dus ook wanneer het resultaat behaald moet zijn.
 • Is voldoende abstract om recht te doen aan de veranderlijkheid van menselijk gedrag en van situaties;
 • Is voldoende conceptueel beschreven om ruimte te geven aan de jeugdhulpaanbieder om het resultaat uit te werken in een concrete aanpak.
 • Beschrijft het resultaat in termen van gedrag (op handelingsniveau): wat kan of doet de jeugdige of het gezin in situatie y? Het helpt om de jeugdige of het gezin te vragen hoe zij de situatie voor zich zien.
 • Is haalbaar. Hou rekening met de aanwezige ondersteunende en belemmerende factoren of risicofactoren.
 • Beschrijf resultaten die acceptabel zijn, de bijdrage die nodig is van de jeugdige, het gezin, hun netwerk en de jeugdhulpaanbieder moet realistisch zijn.

Kortom: een goede resultaatbeschrijving heeft de juiste balans tussen concreet (SMART) én abstract en houdt het midden tussen een beschrijving op handelingsniveau en conceptueel niveau (zie de afbeelding). Bekijk de video voor een uitgebreide toelichting >

Goede voorbeelden van resultaten

 • Het kind kan zijn eigen (basis)emoties correct benoemen.
 • Het kind kan zelfstandig het bed-ritueel uitvoeren.
 • Moeder kan zelfstandig een (avond)maaltijd koken.
 • De jeugdige neemt het initiatief in het afspreken met vrienden.
 • Het kind heeft minder woedeaanvallen. Ze verminderen van 10x naar 5x per week.
 • Het kind volgt dagelijks het gebruikelijke schoolprogramma.
 • Binnen 9 maanden heeft vader passende vrijetijdsbesteding gevonden.
 • Ouders spreken verwachtingen naar elkaar uit.
 • De jeugdige kan zodanig met zijn faalangst omgaan dat het in staat is om het leerjaar voldoende af te ronden.
 • De jeugdige plant haar uitgaven zodanig dat deze nooit hoger zijn dan haar inkomsten.

Termijn IPVA

Uitgangspunt is dat het Integrale Plan van Aanpak gereed is binnen vier weken nadat een jeugdige of gezin een hulpvraag heeft gesteld (de eerste melding). Soms is het nodig van deze termijn af te wijken. Bijvoorbeeld als een de jeugdige of het gezin de afspraak afzegt of verzet, of als er eerst informatie opgevraagd moet worden bij andere professionals. Overleg met de jeugdige of het gezin als je verwacht dat je de wettelijke termijn niet gaat halen en hoe dit komt.

Check voorliggende voorzieningen

Niet voor elke hulpvraag is hoogspecialistische jeugdhulp nodig. Elke gemeente heeft vrij toegankelijke voorzieningen voor jeugdhulp. Denk aan trainingen bij maatschappelijk werk, diensten bij de GGD en activiteiten bij sociaal werk of bibliotheek. Deze voorzieningen worden ook ‘voorliggende voorzieningen’ of ‘lichte ondersteuning’ genoemd.

Overzichten van voorliggende voorzieningen:

De redactie linkt graag vanaf deze plek naar alle relevante informatie over voorliggende voorzieningen in jouw gemeente. Wil je de vindplek van deze informatie voor jouw gemeente aan ons doorgeven? Stuur een mail naar hvb@tilburg.nl.

Akkoord

De jeugdige of het gezin geven mondeling of schriftelijk akkoord op de inhoud ervan. Dit moet gebeurd zijn vóór de zorg van start gaat. Sommige gemeenten vragen de jeugdige/ouders het Plan van Aanpak te ondertekenen.

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? Dan ondertekent de ouder of gezaghebbende.
 • Is de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Dan tekenen zowel de jeugdige als de ouder of gezaghebbende.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Dan tekent alleen de jeugdige.

Naast het IPVA stuurt de Toegang een DAT-brief naar de jeugdige/het gezin. Deze brief bevat informatie over de verwijzing naar Crossroads en het vervolg van de klantreis.  [hier volgt nog een voorbeeldtekst en het beschikkingsproces]

Extra expertise inschakelen

 • Heb je behoefte aan de inzichten van een expert? Neem contact op met het Regionaal Expertise Team. Stuur een e-mail naar expertiseteamhvb@tilburg.nl of bel 013- 464 3262. Elke dinsdagmiddag is het mogelijk casussen te bespreken met de leden van het Regionaal Expertiseteam. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan telefonisch of per mail aan. Meer over het Regionaal Expertise Team >
 • Is de veiligheid van een kind of jeugdige in het geding? Neem contact op met Veilig Thuis: 013 7516789. Meer informatie over Veilig Thuis vind je in de Praatplaat Complexe Problematiek. Bekijk de Praatplaat Complexe Problematiek >

Regionaal expertiseteam en Crossroads

Het Regionaal Expertiseteam (RET) is een pool van specialisten die snel en flexibel beschikbaar is.

Specialisten op het gebied van:

 • psychiatrie 18- en 18+
 • (licht) verstandelijke beperking 18- en 18+
 • geriatrie
 • verslavingszorg
 • jeugdhulpverlening
 • onderwijs
 • arbeid
 • arts maatschappij en gezondheid (GGD)
 • gedragsdeskundige vanuit Veilig thuis
 • casemanager van het Zorg- en Veiligheidshuis
 • procesregisseur vanuit hulpverlening voor daklozen

Waarvoor kun je terecht?
Het Regionaal Expertiseteam geeft je een onafhankelijk advies. Gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één coördinator. Het advies is niet bindend. Jij geeft altijd het uiteindelijke advies. Je kunt ook terecht voor ondersteuning bij complexe en ingewikkelde vragen. Deze ondersteuning kan ook bestaan uit het bijwonen van gesprekken met inwoners. Je kunt bij het Regionaal Expertiseteam terecht voor advies over:

 • De aard en zwaarte van de problematiek van persoon en/of gezin.
 • De in te zetten (verklarende) diagnostiek om problematiek te duiden.
 • De volgorde of gelijktijdigheid van de aanpak van problemen.
 • De meest gepaste interventie.
 • Een onafhankelijk advies bij een verschil van inzicht tussen collega’s in de teams of tussen een Toegangsprofessional en een specialist uit de 2e lijn.

Het Expertiseteam adviseert specifiek bij niet-gecontracteerde zorg Jeugd en oordeelt of er naar haar mening sprake is van een dergelijk uitzonderlijke situatie dat deze niet binnen het gecontracteerdeaanbod kan worden afgehandeld. Tevens adviseert het Expertiseteam in deze gevallen over de beoogde omvang van de zorginzet.

In het geval van een verwijzing naar Crossroads, bepaalt Crossroads de mate en vorm van hoog specalistische jeugdhulp. Om die reden kan Crossroads zelf een beroep doen op het RET voor objectief, onafhankelijk advies bij domein overstijgende complexe casussen. Het RET richt zich op casussen waar binnen het huishouden een combinatie van problemen spelen op het gebied van onder meer jeugdhulp, Wmo, GGZ, verslaving, armoede, participatie, onderwijs, Wlz/ZvW, welzijn, opvoedproblematiek, huiselijk geweld/kindermishandeling.  Het RET ondersteunt het onderzoek en de analyse om te komen tot de passende oplossing en zo nodig in het realiseren van de oplossing. Het RET wordt in 2023 ingezet voor het werken volgens het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Bekijk het Klantproces Segment 1 >

Hulp bij Integraal Plan van Aanpak

Hulp nodig bij het maken van het Integraal Plan van Aanpak? Vraag je collega’s of je coördinator van je toegangsteam of wijkteam.