Beschrijving Stap 6 | Akkoord op segment en product

 • De lokale toegang of de GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld.
 • De lokale toegang en de GI moeten het advies op segment en product van de aanbieder beoordelen en goedkeuren.
 • De medewerker van de GI moet de  gebruiken om te toetsen of hij zelfstandig akkoord kan geven op het advies van de jeugdhulpaanbieder of dat een daarvoor aangestelde deskundige van de gemeente meekijkt.

Ontstaat er met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over het in te zetten segment en/of product? Dan kan de verwijzer contact te leggen met contractmanagement van het betreffende segment (contactgegevens zijn intern bekend).

Bij een verwijzing via het medisch domein vraagt de jeugdhulpaanbieder de benodigde zorg aan via een 315 bericht. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het integrale plan van aanpak, inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden, af met de jeugdige/ het gezin. De jeugdhulpaanbieder kan door de gemeente gevraagd worden om aanvullende informatie als de aanvraag binnen de steekproef valt. Jeugdhulpaanbieder dient dan het evaluatieformulier/ BPJ in bij de gemeente en de toetser medisch domein beoordeelt of er sprake is van een terechte aanvraag en zoekt hier afstemming over met de zorgaanbieder, indien nodig.

Status advies jeugdhulpaanbieder

Het advies van de jeugdhulpaanbieder is niet bindend. De Toegang of GI moet er akkoord op geven. Toegangen en GI hebben de vrijheid om het advies te toetsen. De ene regiogemeente wil standaard meer of uitgebreider toetsen dan de andere.

Oneens over advies segment en/of product?

Ontstaat er nu met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over de in te zetten intensiteit of producten? En krijg je het zelf niet opgelost? Of gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld? Neem dan contact op met contractmanagement.

Let op! In deze gevallen heeft contractmanagement geen rol:

 • De jeugdaanbieder of de gemeente reageert niet op vragen. Dit is een communicatieprobleem. De contractmanager kan hier niet dwingend in zijn.
 • Een verzoek van een jeugdaanbieder om coulant met termijnen om te gaan.
 • Vragen die betrekking hebben op het aanvragen van een beschikking met terugwerkende kracht.  Dit is een vraag over coulance en vraagt geen oordeel van contractmagenement.

Tips voor een goed gesprek over de juiste zorginzet

Wat doe je als er verschil van inzicht is over de in te zetten zorg? Als je een ander advies geeft dan de jeugdhulpaanbieder? Daarover ga je natuurlijk met elkaar in gesprek. Deze tips helpen je om duidelijk te krijgen wat de bron is van jullie verschil van inzicht en hoe jullie op één lijn kunnen komen.

 1. Laat het uitgangspunt van het gesprek niet zijn of het advies van de jeugdhulpaanbieder klopt. Dat staat een open gesprek in de weg, omdat je als vanzelf tegenover elkaar komt te staan. Loop liever samen de benodigde stappen door om tot een beoordeling van de best passende zorg te komen en zie waar je dan uitkomt.
 2. Begin bij het Plan van Aanpak. Kunnen jullie je vinden in de beschreven situatie per leefdomein? In het beschreven resultaat? In de inschatting van aanwezige ondersteunende, belemmerende en risicofactoren? Is het Plan van Aanpak volledig helder geformuleerd? Rijzen er vragen over de beschreven situatie? Heeft de jeugdhulpaanbieder het gevoel dat er meer of iets anders aan de hand is? Los dit dan eerst op, ga in gesprek met de jeugdige of het gezin om jullie vragen beantwoord te krijgen. Pas zo nodig het Plan van Aanpak aan.
 3. Welke product zou je op basis van deze beoordeling kiezen?
 4. Toets je keuze aan de hand van de uitgebreide beschrijving van de producten.
 5. Bespreek samen welke omvang van de zorg past bij de doelen in combinatie met de huidige situatie.

Vastleggen akkoord

Toegang en GI hoeven hun akkoord op de geadviseerde hulp niet vast te leggen. Wanneer je een aanvraag indient voor de benodigde jeugdhulp is dat het teken dat je akkoord bent met de aanvraag. Laat de jeugdhulpaanbieder wel even weten dat je instemt met het advies.

IPA vastleggen

Heeft de jeugdige of het gezin nog geen akkoord gegeven op het Integrale Plan van Aanpak (IPA)? Dan is dit het moment om het plan te laten ondertekenen. De jeugdige of het gezin krijgt een kopie van het IPA dat door alle partijen is ondertekend. Het Beknopt Plan Jeugdhulp hoeft niet toegevoegd te worden aan het Integraal Plan van Aanpak.