Beschrijving | Kiezen jeugdhulpaanbieder

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. De best passende jeugdhulpaanbieder wordt ingegeven door een combinatie van factoren: de vraag van de jeugdige, aanbod van de aanbieder en beschikbaarheid van de zorg.  Je kunt op de Wegwijzer Jeugd terecht voor het selecteren van een aanbieder. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Bij een verwijzing via de Toegang gebeurt dit altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin. Bij een verwijzing via een GI is die toestemming niet vereist.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties jeugdhulp gaan bieden.

Wie kiest?

De jeugdige of het gezin kiest de jeugdhulpaanbieder uit het aanbod van gecontracteerde aanbieders. Het is van groot belang dat zij vertrouwen hebben in de organisatie en de persoon van wie ze hulp gaan krijgen. Is de snelheid waarmee de zorg kan starten van belang? Check dan samen met de jeugdige en ouders de wachttijd. Soms is een jeugdige of gezin al bekend met een specifieke aanbieder of hebben ze al veel onderzoek gedaan naar een passende aanbieder. In andere gevallen leunen jeugdigen en gezinnen op het advies van jou als professional van de Toegang, GI of jeugdhulpaanbieder of verken je samen de mogelijkheden.

Hoewel de jeugdige of het gezin kiest, kun je niet zeggen dat die keuze altijd doorslaggevend is. In elke situatie moet je als professional bepalen of de keuze van de jeugdige of het gezin past bij het beoogde resultaat en de situatie. Denk je van niet? Ga hierover dan samen in gesprek.

Jeugdhulpaanbieders vinden

Je vindt alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders op de Wegwijzer Jeugd. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders beheren hun eigen profiel op de Wegwijzer Jeugd. In het profiel vind je de contactgegevens, de producten die ze leveren en wachttijden per product.  Op de Wegwijzer Jeugd kun je ook een selectie van aanbieders maken op basis van een productcode. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

JIM | Jouw ingebrachte mentor

Is de jeugdige gebaat bij de begeleiding door iemand in zijn directe omgeving? Neem dan contact op met Sterk Huis. Onlangs is de pilot JIM gestart. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt.

Meer weten over JIM? Bezoek de pagina over JIM >

Contact leggen

Heb je samen met de jeugdige of het gezin de keuze voor de jeugdhulpaanbieder bepaald? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Voor jullie inhoudelijk diep op de casus ingaan, is het slim om met een paar vragen na te gaan of de jeugdhulpaanbieder de juiste keuze is:

 • Is de jeugdhulpaanbieder gecontracteerd? Anders kan deze geen Zorg in Natura leveren binnen de regio. Zorg via een pgb  leveren is dan wel mogelijk.
 • Kan de jeugdhulpaanbieder direct starten met de jeugdhulp? Bij voorkeur start de jeugdhulpaanbieder direct met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Kan dit niet? Ga dan op zoek naar een gecontracteerde aanbieder die de hulp/product wel direct in kan zetten. Vind je geen aanbieder die direct passende jeugdhulp kan bieden, dan zet de jeugdhulpaanbieder alternatieve jeugdhulp  in die ook al bijdraagt aan het resultaat en er in ieder geval voor zorgt dat de situatie niet verslechtert.
 • Past de jeugdhulpaanbieder bij het te behalen resultaat en de situatie? Een jeugdhulpaanbieder kan dit doorgaans goed beoordelen op basis van het geformuleerde resultaat en een beknopt overzicht van de aanwezige ondersteunende, belemmerende en risicofactoren.

Voor het geval je als jeugdhulpaanbieder niet álle benodigde expertise zelf in huis hebt maar wel gecontracteerd bent voor de benodigde zorg/product of wanneer een andere jeugdhulpaanbieder al zorg levert aan de jeugdige of het gezin: is de jeugdhulpaanbieder bereid om als onderaannemer te werken?

Jij als professional beoordeelt per situatie of het nodig is de jeugdhulpaanbieder van keuze persoonlijk en telefonisch te benaderen. Aan de hand van een persoonlijke beschrijving van de persoon die de jeugdige of het gezin gezien en gesproken heeft, kunnen jeugdhulpaanbieders zich beter een beeld vormen van de situatie en hun vragen stellen. Persoonlijk contact maakt een prettige en succesvolle samenwerking in het vervolg gemakkelijker en dat is extra van belang als er verschillen van inzicht opgelost moeten worden.

Inzetten niet-gecontracteerde zorg (NGZ)

Het uitgangspunt is dat de gecontracteerde aanbieders gezamenlijk alle vormen van jeugdhulp kunnen bieden en we voldoende keuzevrijheid bieden. Bespreek daarom welke vorm van jeugdhulp door de aanbieder of een van de andere aanbieders in het desbetreffende segment geboden kan worden om de resultaten te behalen.  Kom je tot de conclusie dat geen van de aanbieders passende hulp kan bieden en je aanbod mist? Neem dan contact op met de contractmanager van het betreffende segment. Een ontbrekende aanbieder is geen reden om NGZ in te zetten.

Toch kan het voorkomen, dat je als toegangsprofessional/verwijzer in uitzonderlijke situaties jeugdhulp moet inzetten van een jeugdhulpaanbieder die niet gecontracteerd is.

Denk hierbij aan:

 1. jeugdigen waarvoor de regio Hart van Brabant verantwoordelijk (op basis van het woonplaatsbeginsel) is en die tijdelijk in een andere regio wonen;
 2. jeugdigen waarvoor de regio Hart van Brabant verantwoordelijk (op basis van het woonplaatsbeginsel) wordt vanwege een gezagswijziging.

Is er sprake van één van bovenstaande situaties en is PGB geen optie? Voor die situaties is de NGZ-route voorhanden. Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden dezelfde afspraken als voor gecontracteerde aanbieders. De voorwaarden die op de aanbieder van toepassing zijn staan in het Administratie- en declaratieprotocol Jeugdhulp.  Download Administratie- en declaratieprotocol Inspanningsgericht 2024 >

De belangrijkste stappen voor het aanvragen van niet-gecontracteerde zorg zijn:

 1. Je checkt eerst of er voor de jeugdige/het gezin een gecontracteerd zorgaanbod is op de Wegwijzer Jeugd. Je kunt het Expertiseteam hierbij om inhoudelijk advies vragen.
 2. Wanneer geen aanbod beschikbaar is, moet je nagaan of:
  1. een gecontracteerde aanbieder met een andere gecontracteerde aanbieder samen tot een aanbod kan komen, waarbij één van beide optreedt als hoofdaannemer, of;
  2. een niet-gecontracteerde  aanbieder in samenwerking met een gecontracteerde aanbieder via onderaannemerschap alsnog invulling kan geven aan de hulpvraag, of;
  3. het aanbod geleverd kan worden door middel van een PGB.

Pas als deze opties niet mogelijk zijn, kun je NGZ aanvragen. Betreft het segment 2,3 of  4? Besluit dan samen met de contractmanager via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl of je overgaat tot het aanvragen van NGZ of dat er toch nog andere opties zijn. Download Voorbeelden om aanvragen niet-gecontracteerde zorg te voorkomen >

Als je zorg wilt inzetten van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, doe je dat als volgt:

 1. Bepaal allereerst of de aanbieder voldoet aan de uitvoeringsvoorwaarden.

De uitvoeringsvoorwaarden kun je opvragen via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl

 1. Informeer de betreffende jeugdhulpaanbieder over de uitvoeringsvoorwaarden
 2. Als de aanbieder aangeeft aan de uitvoeringsvoorwaarden te kunnen voldoen, vul je het formulier samen met de aanvrager in. Motiveer je aanvraag (eventueel met consultatie van een collega of leidinggevende). Download Aanvraagformulier niet-gecontracteerde zorg 2024
 3. Stuur het formulier met een kopie bankafschrift, kopie uittreksel kamer van koophandel, kopie ID van tekenbevoegde naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. Je hoeft het bankafschrift niet mee te sturen als de aanbieder al eerder regionale jeugdhulp heeft geleverd in de regio Hart van Brabant. Betreft het een NGZ aanvraag voor een nieuw plaatsing in een gezinshuis dan graag  een Verklaring  van Gezinshuis Gezocht meesturen.
 4. Voor de vergoeding van de jeugdhulp gelden de tarieven van de regio Hart van Brabant.. De aanbieder declareert de feitelijke inzet. Wil de aanbieder een ander tarief afspreken? Dan moet je dit ook aangeven in het formulier. De betreffende regiogemeente moet hiervoor goedkeuring geven.

Alleen aanvraagformulieren die tijdig, juist en volledig zijn ingevuld én afkomstig zijn van de Toegang of GI worden in behandeling genomen. Tijdig betekent: ruim voor de ingangsdatum. Als je het formulier hebt gestuurd, ontvang je een bevestigingsmail. Wil je weten hoe de verdere afwikkeling van je aanvraag eruit ziet? Raadpleeg dan Proces afwikkeling aanvraag niet gecontracteerde zorg >

Een jeugdhulpaanbieder is niet gecontracteerd en de jeugdige of het gezin voldoet niet aan de criteria voor een PGB. Wat nu?

 • Werken binnen het aan te vragen segment meerdere jeugdhulpaanbieders samen? Onderzoek dan samen met de beoogde hoofdaanbieder of de betreffende aanbieder in onderaannemerschap kan werken.
 • Bekijk of een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder de zorg kan leveren.

Moet de ondersteuning toch echt bij deze jeugdhulpaanbieder weggelegd worden? Dan is een maatwerkopdracht mogelijk. Dit gaat als volgt: schakel het regionaal expertiseteam in voor een advies. Dit team moet bevestigen dat het zulke specifieke, specialistische zorg betreft dat deze alleen geboden kan worden door de betreffende jeugdhulpaanbieder. Met deze bevestiging kun je een maatwerkopdracht aanvragen bij de afdeling Inkoop van de gastheergemeente Tilburg.

Overbruggingszorg

Uitgangspunt is dat de jeugdhulpaanbieder direct na het ontvangen van de Toewijzing jeugdhulp met de jeugdige of het gezin gaat werken aan het resultaat. Ook als de meest effectieve zorg niet direct beschikbaar is. De zorg die ter overbrugging wordt ingezet tot die meest effectieve zorg wél beschikbaar is, moet de jeugdige of het gezin of vooruit helpen en in ieder geval voorkomen dat de situatie erger wordt. Overbruggingszorg kan ook geleverd worden door een andere jeugdhulpaanbieder al dan niet in onderaannemerschap. ,

 •  Overbruggingszorg wordt niet apart aangevraagd, wanneer de zorg in onderaannemerschap geleverd wordt, maar wel vermeld in het Beknopt Plan Jeugdhulp.
 • Overbruggingszorg wordt wel apart aangevraagd, wanneer de zorg door de aanbieder zelf of een andere gecontracteerde aanbieder geleverd wordt en deze niet in onderaannemerschap werkt.

Het kan soms ook zijn dat de jeugdige hulp krijgt uit segment 3 of 4, maar dat dit segment 1 moet worden. Bijvoorbeeld door een verandering in het leven van de jeugdige/het gezin of een verkeerde inschatting bij de verwijzing segment 3 of 4.  In deze gevallen moet de de jeugdige worden aangemeld bij Crossroads (segment 1). Voor de tussenliggende periode (van segment 3/4 naar segment 1) kan overbruggingszorg nodig zijn. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een notitie. Download Werkwijze overbruggingszorg segment 3 of 4 naar segment 1 >

Nieuwe jeugdhulp aanvragen naast lopend traject

Komt een nieuwe aanvraag binnen terwijl er al zorg loopt? Dan is het zaak met alle betrokkenen in overleg te gaan en de ontstane situatie in kaart te brengen. Welke jeugdhulp krijgt een jeugdige of gezin al, met welk beoogd resultaat? Past de nieuwe hulpvraag waarvoor jeugdhulp wordt aangevraagd in het lopende traject? Kan de hulp die nodig is geboden worden door de jeugdhulpaanbieder die al zorg biedt? Of is het nodig  hulp aan te vragen bij een andere gecontracteerde aanbieder in samenwerking met de huidige jeugdhulpaanbieder?

Kom je er als jeugdhulpaanbieder ergens in het proces van zorg aanvragen achter dat een jeugdige of gezin al jeugdhulp krijgt? Bijvoorbeeld doordat een jeugdige of gezin je dit vertelt, of doordat je Verzoek om Toewijzing wordt afgewezen omdat er al jeugdhulp loopt? En ben je ervan overtuigd dat jouw jeugdhulp nodig is? Neem dan contact op met de jeugdhulpaanbieder die al jeugdhulp biedt en breng samen de situatie in kaart. De uitkomst kan zijn dat de jeugdhulpaanbieder die al jeugdhulp biedt eerst het traject afmaakt. Wanneer jullie van mening zijn dat het van belang is de jeugdhulp aan te vragen naast de al lopende jeugdhulp om samen de benodigde jeugdhulp te bieden, neem dan contact op met de Toegang om samen te bekijken wat het beste past.

Moet een geschikte jeugdhulpaanbieder ‘ja’ zeggen tegen een jeugdige of gezin?

Jeugdhulpaanbieders hebben een acceptatieplicht, tenzij er een gegronde reden is om dit niet te doen. Als er op het vlak van diversiteit (taal cultuur, geloof of gender) een vraag is, ben je als jeugdhulpaanbieder in eerste instantie aan zet om te zorgen voor passend aanbod eventueel in afstemming met andere aanbieders. Dit ben je contractueel verplicht. Stem het passend aanbod af met de Toegang of GI.  Mocht er ondanks deze afspraak toch discussie dreigen en het gesprek tussen de aanbieder en professional niet tot een gezamenlijk beeld leiden, neem dan contact op met de contractmanager.

IPA delen

Past de gekozen jeugdhulpaanbieder bij de casus? Dan deel je het Integrale Plan van Aanpak. Hiervoor vraag je altijd toestemming aan de jeugdige of het gezin. In een enkel geval krijg je die toestemming niet. Hou je bij het delen van het Integrale Plan van Aanpak aan de wet op de privacy (AVG).

Geen toestemming om te delen, wat nu?

Het komt wel eens voor dat de jeugdige of het gezin geen toestemming geeft om het gehele Integrale Plan van Aanpak door te sturen naar een (andere) jeugdhulpaanbieder. Er kunnen dingen in dit plan staan die de jeugdige of het gezin niet wil delen en die voor de (andere) jeugdhulpaanbieder niet van belang zijn. Bespreek in zo’n geval met de jeugdige of het gezin welke informatie niet gedeeld zal worden en welke informatie de jeugdhulpaanbieder minimaal nodig heeft om een Beknopt Plan Jeugdhulp te maken. Dit is een kort overzicht met een inschatting van de in de zetten activiteiten en frequentie.

Onderaannemers inschakelen

Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de zorgtaak). Het is de taak van de hoofdaannemer om dat te checken. De afspraken over de inhoud van de samenwerking leggen jullie samen schriftelijk vast, bijvoorbeeld via een hoofd- onderaannemersovereenkomst. Hiervoor kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
Als hoofdaannemer meld je bij regio Hart van Brabant dat je met een onderaannemer samenwerkt via een Verklaring van Onderaannemerschap. Bekijk de Verklaring van Onderaannemerschap >

Krijg je als jeugdhulpaanbieder een aanvraag terwijl een kind of gezin al jeugdhulp krijgt van een andere aanbieder? Overleg dan met alle betrokken partijen (jeugdige of gezin, jeugdhulpaanbieder(s), Toegang, GI) wat te doen. Onderzoek gezamenlijk onderstaande vragen. Maakt de bestaande jeugdhulpaanbieder eerst zijn traject af of kan de nieuw aan te vragen zorg niet wachten?  Kan de aanbieder die al zorg bied tevens de nieuw benodigde zorg bieden?  Moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden naast de al lopende zorg?

Blijkt uit het overleg dat de aanbieder die al zorg levert tevens de nieuw aan te vragen zorg kan bieden, kan deze een nieuwe aanvraag voor de aanvullende zorg indienen.

Moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden naast de al lopende zorg, bespreek dan ten allen tijde met de reeds betrokken aanbieder wie vanuit inhoud en professionaliteit de jeugdhulp coördineert en maak hierover afspraken. Wanneer je hier samen niet uitkomt, bepaald het regionale wijkteam/GI, ook in het geval en een verwijzing via het medisch domein, wie coördinatie voert over de jeugdhulp.

Op het moment dat er jeugdhulp uit segment 2 t/m 4 loopt en de hulpvraag hoog specialistisch wordt en daarmee binnen segment 1 valt, treed je in overleg met de toegang of GI en zal deze de casus doorzetten naar Segment 1 Crossroads (CR). CR wordt inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de totale hulpverlening en bepaalt wat er gebeurt met de op dat moment lopende hulpverlening. Mocht CR besluiten de lopende hulp te beëindigen, dan draag je zorg voor een warme overdracht.

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?

De hoofdaannemer neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te behalen. Daarbij hoort ook dat de hoofdaannemer erop toeziet dat eventuele onderaannemers hun bijdrage leveren aan het behalen van het resultaat.

 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor heldere afspraken met de onderaannemer over te leveren bijdrage aan het resultaat, randvoorwaarden, betaling en informatie-uitwisseling en evaluatie.
 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk als het resultaat niet gehaald wordt omdat een onderaannemer zijn bijdrage (nog) niet heeft geleverd? Het is aan de hoofdaannemer om de vinger aan de pols te houden en met de onderaannemer en de jeugdige of het gezin te evalueren of de jeugdhulp helpt bij het behalen van het resultaat. Is dat niet zo? Dan overlegt de hoofdaannemer met de onderaannemer over de oorzaak en oplossing.
 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk als een onderaannemer zijn werk niet goed doet. Als hierdoor het resultaat niet gehaald wordt, betekent dit in de praktijk dat de hoofdaannemer ervoor zorgt dat het resultaat alsnog behaald wordt, ook als de einddatum op de Toewijzing jeugdhulp gepasseerd is. Het is aan de hoofdaannemer om te beslissen wie welke jeugdhulp gaat bieden om het resultaat alsnog te behalen. Dit hoeft niet overlegd te worden met de Toegang of GI en er hoeft ook geen andere of nieuwe zorg aangevraagd te worden.
 • De hoofdaannemer is niet verantwoordelijk voor eventuele (medische) fouten van de onderaannemer. In het uitzonderlijke geval dat een onderaannemer een (medische) fout maakt en een jeugdige of et gezin hiermee (ernstig) schaadt, moet de onderaannemer zich hiervoor zelf verantwoorden. Het praktische gevolg zal zijn dat de situatie van een jeugdige of het gezin verandert en dat de hoofdaannemer samen met hen moet bekijken of hierdoor meer of andere jeugdhulp nodig is en wie die jeugdhulp het beste kan bieden.

Hoofd- en onderaannemerschap regelen

Uitgangspunten:

 • De hoofdaannemer neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te behalen. De wijze waarop het resultaat wordt behaald is aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk dat de onderaannemers hun bijdrage leveren om dat resultaat te behalen. In de praktijk betekent dit:
  • De hoofdaannemer zorgt voor een Behandelplan. Daarin staan de behandeldoelen voor alle betrokken jeugdhulpaanbieders; deze behandeldoelen zijn in lijn met het vastgelegde resultaat in het Plan van Aanpak.
  • De hoofdaannemer evalueert het behalen van de behandeldoelen met de onderaannemer(s) en kan deze zo nodig bijstellen.
 • De hoofdaannemer kiest de onderaannemer(s) in overleg met de jeugdige of het gezin.
 • De hoofdaannemer treedt op als coördinator van alle in te zetten jeugdhulp, dit vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Is behalve jeugdhulp ook andere hulp nodig om het resultaat te bereiken? Dan zorgt de coördinator zorgt ook voor de afstemming met of het inschakelen van die andere hulp. De coördinator is het vaste aanspreekpunt van een jeugdige of gezin en voor de andere (jeugd)hulpaanbieders. In overleg met alle betrokkenen kan besloten worden dat de coördinatie beter uitgevoerd kan worden door een andere partij dan de hoofdaannemer Wie de coördinator is, moet vastgelegd zijn in het Plan van Aanpak (PvA).
 • Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben met de ondertekening van dat contract uitdrukkelijk aangegeven dat zij open staan voor en constructief meewerken aan opdrachten in onderaanneming.
 • De tarieven voor de producten staan vast. De hoofdaannemer verdeelt het beschikbare budget in overleg met de onderaannemer(s).
 • Onderaannemers hoeven geen contract te hebben met de regio Hart van Brabant. Zij moeten wel voldoen aan dezelfde eisen  die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om na te gaan of dit het geval is en hier een overeenkomst met de onderaannemer voor op te stellen. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
 • Een gemeente behoudt altijd het recht om een onderaannemer te weigeren als deze niet voldoet aan de criteria van de Jeugdwet en de eisen zoals die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders.
  Veel jeugdhulpaanbieders werken al samen als hoofd- en onderaannemer. Bekijk hun tips  en ervaringen. Andere jeugdhulpaanbieders moeten deze vorm van samenwerking nog ontdekken. Leer meer over de misverstanden over hoofd- en onderaannemerschap en het vormgeven van de samenwerking.

Aan welke eisen moeten onderaannemers voldoen?

Onderaannemers hoeven geen contract te hebben met de regio Hart van Brabant. Ze moeten door de hoofdaannemer zijn aangemeld bij de regio Hart van Brabant in een Verklaring van Onderaannemerschap. Onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde eisen die gesteld zijn aan de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor zover deze relevant zijn voor de zorg of onderdeel van de zorg die de onderaannemer gaat leveren. Het betreft hier zowel de eisen voortvloeiend uit relevante wet -en regelgeving, de uitvoeringsvoorwaarden als de geschiktheidseisen zoals beschreven in het PvE specialistische jeugdhulp.

Dit zijn de relevante eisen:

 • Zorgaanbieder voldoet aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op en relevant is voor het bieden van jeugdhulp.
 • Zorgaanbieder accepteert dat Nederlands de voertaal is.
 • Zorgaanbieder draagt sociale premies en belastingen af.
 • Zorgaanbieder verkeert niet in faillissement of surseance van betaling.
 • Zorgaanbieder is niet bekend bij de Inspectie wegens een ernstige beroepsfout.
 • Zorgaanbieder (directeur/eigenaar of directieleden) is niet strafrechtelijk vervolgd.
 • Zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
 • Zorgaanbieder is geregistreerd in het AGB-register Vektis C.V en heeft een geldige AGB-code.
 • Zorgaanbieder is afdoende verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 • Zorgaanbieder beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (conform artikel 4.1.6 Jeugdwet) van alle personeelsleden (ook vrijwilligers) die in contact komen met jeugdigen. Bij indiensttreding/aanvang van de werkzaamheden mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. Deze dient elke twee jaar te worden vernieuwd.
 • Zorgaanbieder is in staat jeugdhulp te bieden met voldoende gekwalificeerde medewerkers, passend bij de aard van de jeugdhulp en in of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdige. De locatie voldoet aan de wettelijke eisen en bevindt zich binnen de grenzen van de regio Hart van Brabant, tenzij de aard van de activiteiten of de schaalgrootte anders vereist.
 • Zorgaanbieder zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de jeugdige en/of zijn ouders.
 • Zorgaanbieder zorgt voor een adequate registratie van de geleverde inzet.
 • Zorgaanbieder past de Norm van de verantwoorde werktoedeling toe. Dit betekent dat alle professionals die worden ingezet vakbekwaam zijn en dat voor sommige werkzaamheden (indien van toepassing) alleen geregistreerde hbo- en hoger opgeleide professionals inzet. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers. Uitzondering ten aanzien van de eis voor SKJ registratie zijn vaktherapeuten. Voor meer informatie zie de website van SKJ. Bezoek website >
 • Zorgaanbieder organiseert de jeugdhulp in overleg met de jeugdige(n) en zijn/haar ouders of voogd en in afstemming met andere betrokken professionals.
 • Zorgaanbieder zorgt, indien van toepassing, voor passend vervoer.
 • Zorgaanbieder maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van de jeugdige en zijn netwerk bij het bieden van jeugdhulp.
 • Zorgaanbieder biedt ondersteuning aan het netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers uit de omgeving van de jeugdige(n).
 • Zorgaanbieder draagt bij aan effectieve en duurzame jeugdhulp gericht op het behalen van het resultaat.
 • Zorgaanbieder beperkt het aantal hulpverleners in een gezin.
 • Zorgaanbieder informeert de hoofdaannemer over:
  • de aard en de inhoud van elke melding aan de Inspectie op grond van artikel 4.1.8;
  • over iedere aanwijzing van een minister als bedoeld in artikel 9.3 van de Jeugdwet;
  • in geval Opdrachtnemer door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) onder verscherpt toezicht is gesteld;
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aanwijzing heeft gegeven of een sanctie heeft opgelegd dan wel daartoe het voornemen heeft geuit.

Modelovereenkomst hoofd- en onderaannemer

Willen jullie als hoofd- en onderaannemer de afspraken vastleggen in een contract? Dan kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. De modelovereenkomst is opgesteld door een aantal jeugdhulpaanbieders. Het staat jeugdhulpaanbieders vrij om te bepalen of en in hoe verre zij van deze voorbeeldovereenkomst gebruikmaken. Aan deze overeenkomst kunnen daarom geen rechten worden ontleend richting de gemeenten van de regio Hart van Brabant. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >

Verklaring onderaannemerschap

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben bij de inschrijving op de aanbesteding voor Jeugdhulp meestal al voor een of meerdere jeugdhulpaanbieders een Verklaring van Onderaannemerschap ingevuld. Ga je als jeugdhulpaanbieder samenwerken met een andere aanbieder die niet gecontracteerd is en/of voor wie je nog niet zo’n verklaring hebt ingevuld? Doe dit dan alsnog. Vul het format Verklaring van Onderaannemerschap in en stuur dit naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. Wacht op de inhoudelijke reactie dan wel het akkoord van het Inkoopteam Jeugdhulp van de regio. Download de Verklaring van Onderaannemerschap >

Help

Vragen over invullen of gebruiken van de Wegwijzer? Stuur een mail naar: hvb@tilburg.nl.

Vragen over de keuze van de jeugdhulpaanbieder? Over de regels en uitgangspunten voor hoofd- en onderaannemerschap? Over het delen van het PvA? Stuur een mail naar  kwaliteitjeugd@tilburg.nl.