Beschrijving Stap 5 | Beknopt plan jeugdhulp

 • De jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp (BPJ) beschrijft deze  (in maximaal 1.000 tekens): advies productcode(s) , in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg) en de einddatum waarop verwacht wordt dat het resultaat bereikt zal zijn.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt het BPJ naar de Toegang of GI.
 • De Toegang beoordeelt of de gewenste productcode(s) passend zijn bij de gekozen zorgvorm en inhoud van de casus. Dit kan leiden tot aanpassing van het BPJ.
 • Toegang of GI maken afspraken met de jeugdhulpaanbieder over de coördinatie en de mate en wijze waarop zij contact houden, informatie uitwisselen en evalueren.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein levert de jeugdhulpaanbieder ook een Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de backoffice van de gemeente.

Wat is een beknopt plan jeugdhulp?

In dit document beschrijven jeugdhulpaanbieders kort hoe ze het benoemde resultaat willen behalen. Je stuurt dit BPJ naar de toegangsmedewerker die de jeugdige of het gezin heeft doorverwezen.

 • Gegevens jeugdige: voor- en achternaam, geboortedatum.
 • Gegevens jeugdhulpaanbieder: organisatie, contactpersoon, telefoon/e-mail
 • Resultaat : hier neemt de Jeugdhulpaanbieder het te behalen resultaat of de resultaten over, zoals die in het Integrale Plan van Aanpak zijn geformuleerd.
 • Segment: het segment benoemen (2, 3 of 4) is voldoende.
 • Producten: de productcode noemen is voldoende.
 • Activiteiten: hier vult de Jeugdhulpaanbieder in welke vormen van hulp deze gaat inzetten om het resultaat te bereiken.
 • Frequentie: hier vult de Jeugdhulpaanbieder in hoe vaak deze de betreffende vorm van hulp gaat inzetten, bijvoorbeeld dagelijks, 3 maal per week, wekelijks, maandelijks.
 • Verwachte startdatum: kies een realistische startdatum.
 • Verwachte einddatum: kies een realistische periode waarbinnen het resultaat behaald kan worden. Liever te ruim dan te krap.

Download Beknopt Plan Jeugdhulp 2023 >

Waarom een BPJ?

Het opstellen van een BPJ heeft een juridische achtergrond. De rechter heeft geoordeeld dat gemeenten hun inwoners inzicht moeten geven in de omvang van de hulp die ze toegewezen krijgen. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn en kunnen beoordelen of de hulp die ze daadwerkelijk krijgen aansluit bij de hulp die ze toegewezen gekregen hebben.

Medewerkers van de Toegangsteams in de regiogemeenten gebruiken de gegevens uit het BPJ om jeugdigen en gezinnen dit inzicht te geven in de beschikking die zij ontvangen.

Wie maakt het BPJ?

De jeugdhulpaanbieder(s). Als meerdere gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zorg bieden, maken zij elk hun eigen BPJ. Wanneer er sprake is van een hoofd-/onderaannemerschap, dan levert de hoofdaannemer een BPJ aan waarin alle resultaten, bijbehorende zorg-en productcodes worden beschreven. De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk om alle benodigde input op te halen bij de onderaannemers. Lees meer over hoofd- en onderaannemerschap >

Aanvraag vanuit medisch domein? Lever BPJ of evaluatieformulier aan bij gemeente!

Vanaf 1 januari 2021 moeten jeugdhulpaanbieders bij een Verzoek om Toewijzing voor een nieuw jeugdhulptraject via het medisch domein het beknopt plan jeugdhulp (BPJ) invullen en desgevraagd naar de betreffende gemeente sturen.  Heb je als jeugdhulpaanbieder een verlenging, vervolgaanvraag of gewijzigde situatie aan de hand? Dan moet je een evaluatieformulier (in plaats van een BPJ) invullen en desgevraagd naar de gemeente sturen.

Het ingevulde beknopt plan jeugdhulp lever je aan bij de lokale gemeente:

Gemeente Dongen administratiejeugd@dongen.nl
Gemeente Gilze en Rijen jeugdadmin@abg.nl
Gemeente Goirle jeugd@goirle.nl
Gemeente Heusden Info@bijeenheusden.nl
Toegang Hilvarenbeek WMOenJeugd@hilvarenbeek.nl
Toegang Loon op Zand backofficezorg@loonopzand.nl
Gemeente Oisterwijk vot@oisterwijk.nl
Gemeente Tilburg toetsmedischdomein@tilburg.nl
Gemeente Waalwijk medischdomein@waalwijk.nl

In de volgende situaties hoeft er geen BPJ of evaluatieformulier aangeleverd te worden:

 • In het geval van een verwijzing naar Segment 1
 • De verwijzer is een Gecertificeerde Instelling
 • Het betreft dyslexiezorg, ADHD+ (curatieve zorg) of crisiszorg
 • Dient de einddatum van een beschikking te worden opgeschoven omdat de resultaten nog niet zijn behaald? Dan is er geen evaluatieformulier nodig. Er kan worden gemaild met de backoffice van de betreffende gemeente.

Let op: verstuur het BPJ altijd versleuteld via de e-mail naar de lokale gemeente.

Download Beknopt plan Jeugdhulp voor medisch domein 2023 >
Let op: sla deze pdf eerst op in je eigen map op de computer. Open de pdf vanuit je eigen map met Adobe Acrobat Reader DC en start met vullen.  Vul de pdf niet in vanuit de browser. Dan worden de ingevulde gegevens namelijk niet opgeslagen en kun je digitale handtekening niet gebruiken.

Download Procesbeschrijving inhoudelijke toets medisch domein >

Heb je nog een vraag over de werkwijze of de procedure van de inhoudelijke toets medisch domein? Check dan eerst de veelgestelde vragen.  Download Veelgestelde vragen over inhoudelijke toets medisch domein >

Weet je niet zeker welke procedure je moet doorlopen? Download Beslisboom verlengen, wijzigen of opnieuw aanvragen jeugdhulp >

Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar toetsmedischdomein@tilburg.nl

Productcode(s) bepalen

Zowel de afstand tot het resultaat, als de vorm van zorg die wordt ingezet bepalen wat de best passende productcode(s) is/zijn. Daarbij ga je uit van de informatie die je nú tot je beschikking hebt over de situatie van de jeugdige en het gezin zoals die nú is. Op de Wegwijzer Jeugd vind je alle productcodes. Bezoek de productcodepagina op de Wegwijzer Jeugd >

Welke productcodes zijn er?

De ingekochte jeugdhulp is opgedeeld in 5 segmenten:

Segment 2

 • Binnen Segment 2 zijn vier woonvormen mogelijk: pleegzorg, gezinshuis, kleinschalige woonleefgroep en zelfstandigheid bevorderende woonvormen (bijvoorbeeld fasehuis en kamertraining)
 • In totaal totaal zijn er 9 codes beschikbaar binnen dit segment.

Bij elke woonvorm, hoort een productcode. Zorg ervoor dat je de meest passende woonvorm inzet voor de jeugdige. Pleegzorg is voorliggend op andere woonvormen, daarna gezinshuizen en tot slot een kleinschalige woonleefgroep. De laatste woonvorm is de zelfstandigheid bevorderende woonvorm. Stel jezelf onder andere de vraag:

 • Gaat het om een perspectief biedende plaatsing of zal de jeugdige op termijn terugkeren naar ouders?
 • Dient de plaatsing ter ontlasting van ouders (deeltijd) of is het noodzakelijk dat de jeugdige 24/7 elders woont?
 • Heeft de jeugdige moeite met het functioneren in een gezin (of is deze hier niet toe in staat) en het aangaan van hechtingsrelaties?
 • s er hulp nodig op het gebied van sociale redzaamheid en psychosociale en cognitieve ontwikkeling?
 • Wat is de leeftijd van de jeugdige?

Op de Wegwijzer Jeugd lees je meer over wat de zorg inhoudt, voor wie het bestemd is, hoe het is ingekocht en hoe je het aanvraagt.  Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over Segment 2 >

Segment 3

 • Binnen segment 3 kan dagbegeleiding of respijtzorg worden ingezet. Hieraan kan eventueel vervoer gekoppeld worden. Beiden zijn tijdelijk en worden in groepsverband op locatie van de zorgaanbieder aangeboden.
 • Voor dagbegeleiding zijn 5 productcodes beschikbaar.
 • Voor respijtzorg zijn 10 productcodes beschikbaar.
 • Voor vervoer zijn 3 productcodes beschikbaar.

Dagbegeleiding is gericht op het stimuleren en aanleren van sociale en praktische vaardigheden. Respijtzorg is gericht op periodieke tijdelijke ontlasting aan ouders en/of het gezin. Dit is nodig vanwege overbelasting van het gezinssysteem of ter voorkoming hiervan. Op de Wegwijzer Jeugd zie je welke codes er beschikbaar zijn, welke varianten van dagbegeleiding en respijtzorg er beschikt kunnen worden en wat voor afspraken gelden rondom coördinatie.

Vragen die gesteld kunnen worden om te beoordelen of er sprake is van respijtzorg of dagbegeleiding:

 • In welke mate is de jeugdige zelfredzaam?
 • Is een groepssetting passend om te werken aan resultaten?
 • Is het gezin overbelast of ligt dat op de loer?
 • Is er sprake van een (combinatie van) psychische problemen of (ernstige) opgroei-, ontwikkelings- of gedragsproblematiek, en/of met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking?

Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over Segment 3 >

Segment 4

 • Binnen Segment 4 valt veelvoorkomende specialistische jeugdhulp. Deze is korter en/of minder intensief dan de hoog specialistische jeugdhulp uit Segment 1.
 • Wat betreft productcodes wordt onderscheid gemaakt tussen behandeling & begeleiding (JOH, GGZ en GHZ), vaktherapie, medicatiecontrole en Verzorging/Basisondersteuning.
 • De voorwaarden voor de verschillende  zorgvormen vind je op de Wegwijzer Jeugd.
 • Totaal zijn er 20 productcodes beschikbaar in Segment 4.

Afhankelijk van het type zorg, bepaal je binnen welk segment deze zorgt valt. Door de casus op inhoud én het type geboden zorg naast de voorwaarden voor de productcodes te leggen, weeg je af welke productcode het meest passend is. Kijk onder andere naar:

 • Is er sprake van een diagnose of een vermoeden hiervan?
 • Is de inzet gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden/gedrag of het gericht op het vasthouden van gedrag of inzichten?
 • Is er een regiebehandelaar betrokken?
 • Is er een multidisciplinaire inzet noodzakelijk?
 • Is er sprake van opvoedproblemen of ontwikkelings- en gedragsproblemen?
 • Is de inzet alleen gericht op de jeugdige of ook/alleen op het systeem?
 • Is er sprake van een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking?

Hou er bij de keuze voor de best passende productcode en aantal uur of stuks rekening mee dat je dit kunt wijzigen of op kunt hogen als later blijkt dat de situatie complexer is dan je dacht, als de situatie verandert of als er toch meer of minder intensieve jeugdhulp nodig is.  Vraag niet meer uur aan om alvast rekening te houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Vraag een productcode en aantal uur/stuks aan dat past bij de huidige situatie, gebaseerd op de informatie die je nu hebt.

Bezoek de Wegwijzer Jeugd voor meer informatie over Segment 4 >

Termijn BPJ

De Toegang heeft 4 weken om het Integrale Plan van Aanpak af te ronden. Jeugdhulpaanbieders hebben vervolgens 2 weken de tijd voor het invullen en aanleveren van het BPJ. De 2 weken gaan in op het moment dat de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak heeft ontvangen. Daarmee moeten jeugdhulpaanbieders in de regel voldoende informatie hebben om een Beknopt Plan Jeugdhulp te maken. Soms zal nog steeds een aanvullend gesprek met de jeugdige of het gezin zijn. In complexe situaties zal de Toegang of GI de jeugdhulpaanbieder zo vroeg mogelijk bij een casus betrekken, zodat de aanbieder al kan kennis maken en een inschatting kan maken van de situatie.

Status BPJ

Weet dat het Beknopt Plan Jeugdhulp niet in beton is gegoten. Doel is om jeugdigen en gezinnen inzicht te geven in de jeugdhulp die ze mogen verwachten. Als blijkt dat (tijdelijk) andere activiteiten of een andere frequentie nodig zijn om het resultaat te behalen, dan kan de jeugdhulpaanbieder die op eigen gezag inzetten. Afstemming met de Toegang of GI is niet nodig.

Voorstel zorginzet

Per 2023 doet de jeugdhulpaanbieder een voorstel over de benodigde zorginzet. De ene regiogemeente wil standaard meer of uitgebreider toetsen dan de andere. De Toegang of GI geeft uiteindelijk akkoord op het advies.

Voorstel van aanbieder toetsen door de Toegang

In het Beknopt Plan Jeugdhulp doet de aanbieder een voorstel weer voor de benodigde zorginzet. De Toegang toetst of de inzet passend is, de resultaten kloppen en of de gevraagde productcodes passen bij de inzet en de resultaten. Hierbij doorloop je de volgende stappen:

 1. Check of de resultaten uit het BPJ overeen komen met de resultaten uit het Plan van Aanpak. Deze dienen namelijk hetzelfde te zijn en de resultaten uit het PvA zijn leidend. Heeft de aanbieder hier aanvullingen op? Dan ga je hierover in overleg en pas je,  als dat nodig is ook de resultaten in het Plan van Aanpak aan.
 2. Is de soort zorg en inzet (aantal uren/dagdelen/etmalen) reëel? Denk hierbij aan:
  • Past de zorg die de zorgaanbieder wil inzetten bij de resultaten die je hebt opgesteld met het gezin/netwerk van het gezin?
  • Valt alle gevraagde zorg onder de Jeugdwet?
  • Is er ook sprake van zorg die kan worden geboden binnen het voorliggend veld?
  •  Zijn er elementen die vallen binnen Passend Onderwijs, de Zorgverzekeringswet of de Wmo?
 3. Vervolgens kijk je naar wat een zorgaanbieder aan producten wil gaan inzetten:
 4. Let op directe tijd en indirecte tijd. Voor producten die binnen Segment 4 vallen mag de aanbieder indirecte tijd rekenen. Deze uren moet de aanbieder wel specificeren. Een zorgaanbieder moet toelichten hoe zij deze uren gaan inzetten. Het is aan jou als toegangsprofessional om in te schatten of deze uren reëel zijn. Lees meer over wat we onder directe en indirecte tijd verstaan >
 5. Het aantal uren/dagdelen/etmalen kun berekenen met de Rekentool. Download Rekentool 'totaal binnen geldigheidsduur' > Hierna kun de beschikking opstellen.
 6. Check als laatste of de start- en einddatum kloppen.  Beschikkingen met dezelfde productcode mogen elkaar niet overlappen.

Tarieven

Wil je meer weten over de wijze waarop de verschillende segmenten zijn ingekocht? En wat de tarieven zijn? Ga dan naar de Wegwijzer Jeugd. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Directe en indirecte tijd

Wil je meer weten over hoe het zit met directe en indirecte tijd? Bezoek de paragraaf ‘Definitie directe en indirecte tijd’ >

Vervoer

De gemeente is verplicht om vervoer te regelen van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden als dit medisch noodzakelijk is of als de jeugdige beperkt is in zijn of haar zelfredzaamheid. We spreken dan over vervoer dat bovengebruikelijk is.  Gebruik het Stappenplan Vervoer om te bepalen óf en hoe je vervoer moet regelen voor de jeugdige. Bekijk het Stappenplan Vervoer >

Als een vervoersvoorziening nodig is, kun je dit regelen via Zorg in Natura (ZiN) of pgb. Bekijk het overzicht van jeugdhulpaanbieders dat gecontracteerd is voor vervoer >

Regels medicatiecontrole

 • Het gaat bij medicatiecontrole om begeleiding voor jeugdigen bij het gebruik van hun psychofarmaca vanaf het moment, dat zij hun behandeltraject hebben afgesloten. De hulp bestaat uit het controleren van de medicijnen en begeleiding bij wijzigingen in de medicatie. Bij de controles wordt bekeken of het voorgeschreven middel goed werkt en of er bijwerkingen zijn. Op basis hiervan kan de dosis of het middel aangepast worden.
 • Het is voor voor jeugdigen (0-18 jaar) die hun behandeltraject hebben afgerond en de controle niet door de huisarts kan worden gedaan. In dit geval is de medicatiecontrole een op zichzelf staand onderdeel.
 • Er wordt geen maximum gesteld aan de duur en het volume voor medicatiecontrole. Het is aan de verwijzer en de zorgaanbieder om een juiste inschatting te maken en dit goed te onderbouwen. Toewijzingen via het medisch domein worden meegenomen in de steekproef ‘Toets medisch domein’ ter controle.
 • De medicatiecontrole kan niet als los onderdeel worden ingezet als de controle onderdeel is van een behandeltraject binnen Segment 4. Dan valt het namelijk onder de toegewezen uren behandeling. Dit kun je ook terug vinden in het combinatieschema. Download Combinatieschema jeugdhulp 2024 >.  Bij overige productcodes dient de medicatiecontrole apart aangevraagd te worden onder de productcode 54MCM (micro aanbieder) of 54MCR (reguliere aanbieder).
 • De productcodes 54MCM en 54MCR worden in uren toegewezen en per minuut gedeclareerd. De medicatiecontrole dient aangevraagd te worden met de frequentie: totaal duur beschikking. Dus bijvoorbeeld:
  • volume: 5
  • eenheid: uren
  • frequentie: totaalduur beschikking.
 • De GGZ-aanbieder heeft een acceptatieplicht op dit terrein. Is de betreffende jeugdige niet in behandeling bij de aanbieder of is alleen medicatiecontrole nodig? Dan nog moet de aanbieder deze zorg leveren. 
 • Medicatiecontrole mag naast  andere productcodes (zowel ZIN als PGB) lopen, mits het geen onderdeel is van een groter behandeltraject zoals hierboven beschreven
 • De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • De behandelaar maakt de inschatting of de medicatiecontrole direct of gedurende de lopende toewijzing (alsnog) kan worden opgepakt binnen de reguliere huisartsenzorg.

Een jeugdige meldt zich met een vraag over medicatiecontrole, wat moet ik doen?

Als een jeugdige zich meldt met een vraag over medicatiecontrole volg je deze stappen:

Stap 1 | Na afloop van een behandeling vindt zoveel mogelijk normalisatie plaats. Dat betekent, dat de medicatiecontrole direct na de behandeling of gedurende de looptijd van de toewijzing wordt overdragen aan de huisarts. Kan de huisarts de medicatiecontrole niet zelf uitvoeren? Ga naar stap 2.

Stap 2 | Check of de jeugdige al in behandeling is bij een aanbieder die gecontracteerd is voor medicatiecontrole. De medicatiecontrole dient dan door deze aanbieder te worden geboden. Zorgaanbieders hebben een acceptatieplicht.

Start de jeugdige met behandeling en met de medicatiecontrole bij dezelfde aanbieder, dan wordt deze hulpverlening ingezet vanuit één productcode. Is dit niet van toepassing, ga dan naar stap 3.

Stap 3 | Vraag de productcode 54MCM of 54MCR aan voor de aanbieder die de medicatiecontrole gaat verzorgen.