Wat is het ondersteuningsplan?

Nadat de gemeentelijke Toegang samen met de cliënt een integraal plan van aanpak heeft opgesteld, gaat de uitgekozen zorgaanbieder met de cliënt in gesprek om een ondersteuningsplan op te stellen. Bekijk Voorbeeld Ondersteuningsplan Wmo Begeleiding >
Op basis van de samen opgestelde resultaten en de informatie uit het plan van aanpak bepalen zij de aard van de werkzaamheden, de frequentie per resultaatgebied en de startdatum voor alle maatwerkondersteuning. Dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het ondersteuningsplan, waarvoor we werken met een regionaal format. Vervolgens bepaalt de aanbieder de mate van inzet per resultaatgebied en geeft de benodigde intensiteit aan in het ondersteuningsplan. De aanbieder stuurt het ondersteuningsplan vervolgens naar de gemeentelijke toegang en de cliënt.

Het uitgangspunt is dat de aanbieder de integrale vraaganalyse en het plan van aanpak met toestemming van de cliënt ontvangt. Er kunnen onderdelen in deze documenten staan die voor de aanbieder niet van belang zijn en die de cliënt niet wil delen met de aanbieder. De medewerker van de toegang maakt dan een keuze welke informatie een doelbinding heeft met de in te zetten maatwerkvoorziening en welke informatie de aanbieder minimaal nodig heeft.

Rechtszekerheid cliënt

We komen tegemoet aan de uitspraak van de CRvB door het ondersteuningsplan tussen aanbieder en cliënt te laten vastleggen vóórdat de beschikking wordt afgegeven. Het ondersteuningsplan wordt hiermee onderdeel van de beschikking. Bij ontvangst van de beschikking is het dan voor de cliënt duidelijk welke werkzaamheden de aanbieder gaat uitvoeren en met welke frequentie. De rol van de aanbieder in het proces blijft hetzelfde, maar de duidelijkheid en rechtszekerheid voor de cliënt is gewaarborgd. De wettelijke termijn om vanaf het moment van melding te komen tot een beschikking is 8 weken (4 weken onderzoek, 2 weken voor het ondersteuningsplan en 2 weken voor de beschikking). Het nieuwe werkproces legt druk op deze termijnen. Zowel voor de gemeenten als de aanbieders betekent dit dat het onderzoek en de planvorming in een relatief korte periode moeten gebeuren.

Omvang

Per resultaat(gebied) worden de aard van werkzaamheden en de frequentie, de intensiteit en de te verwachten start- en einddatum ingevuld. Ook vermeldt de aanbieder de verwachte omvang van de ondersteuning per resultaatgebied (in uren/dagdelen per week).

Schoon en leefbaar huis

Voor resultaat gebied Schoon en leefbaar huis is een aparte bijlage gemaakt, omdat dit resultaatgebied alleen voor de gemeenten Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk van toepassing is.

Hoofd- en onderaannemer

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan, ook als er sprake is van onderaannemer(s). De hoofdaannemer zorgt ervoor dat het ondersteuningsplan op tijd wordt opgesteld en wordt verstuurd zodat het aan de beschikking kan worden toegevoegd. Om de snelheid in het proces te borgen, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om samen met de aanbieder het ondertekende ondersteuningsplan op tijd naar de gemeente terug te sturen.

Beoordeling ondersteuningsplan

De gemeente beoordeelt het ondersteuningsplan. Het gaat daarbij niet specifiek om de beoordeling van de inhoudelijke werkwijze. Wel wordt nagegaan of de doelen en resultaten van het plan van aanpak en ondersteuningsplan overeenkomen. Ook wordt gecontroleerd of de aard en de frequentie van de werkzaamheden in het ondersteuningsplan vermeld staan en of de aangegeven intensiteit goed onderbouwd is. Als het ondersteuningsplan niet overeenkomt met de inhoud van het plan van aanpak, dan neemt de gemeentelijke toegang hierover contact op met de betreffende aanbieder.

Afwijken termijnen

Mocht het de aanbieder niet lukken om binnen twee weken na de meldingsdatum het ondersteuningsplan af te ronden, dan informeert hij de toegang over het verstrijken van de termijn.

Hoe vul je het ondersteuningsplan in?

Het ondersteuningsplan bestaat uit twee delen.

  1. Het voorblad met de gegevens van de cliënt en de aanbieder
  2. De beschrijving van de resultaatgebieden

Heeft een cliënt ondersteuning nodig op meerdere resultaatgebieden? Dan kan het zijn dat de aanbieder een onderaannemer inschakelt. De aanbieder wordt dan hoofdaannemer en blijft eerst verantwoordelijke voor het behalen van de resultaten. Een uitzondering is resultaatgebied 1B (de woning is schoon en leefbaar). Hier kun je te maken hebben met twee aanbieders die op gelijke voet met elkaar staan. Er is dus geen sprake van een hoofd-/onderaannemerschap.  De aanbieder die verantwoordelijk is voor 1B, krijgt ook een aparte zorgtoewijzing en maakt een eigen ondersteuningsplan voor de cliënt. Deze methode geldt alleen voor de gemeente Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk.