Wie maakt het evaluatieverslag?

Na beëindiging van de ondersteuning vindt er standaard een evaluatie plaats. Voor deze evaluatie is een evaluatieformulier ontwikkeld dat door alle deelnemende partijen als standaard wordt gebruikt.

De zorgaanbieder draagt zorg voor de evaluatie en verslaglegging. Dit doet hij samen met de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Het is de bedoeling dat cliënt, zorgaanbieder en toegang bekijken of de resultaten wel of niet behaald zijn.  Ook wordt onderzocht of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Het evaluatieverslag wordt ingevuld bij beëindiging van de ondersteuning. Een verlenging of vervolgvraag  moet 8 weken vóór het aflopen van de beschikking  worden aangevraagd. De verlenging/vervolgaanvraag wordt in behandeling genomen als het evaluatieformulier volledig ingevuld én onderbouwd is aangeleverd bij de lokale toegang.

Meerdere evaluatiemomenten

Vóór de start van de ondersteuning maken cliënt, Toegang en aanbieder afspraken over evaluatiemomenten. Dit is tenminste bij beëindiging van de ondersteuning. Er mogen te allen tijde meerdere evaluatiemomenten ingepland worden als de situatie hierom vraagt. De Toegang kan deelnemen aan het evaluatiegesprek op verzoek van de cliënt of de aanbieder of op verzoek van de Toegang zelf.

Hoofd- en onderaannemer Wmo

Bij inzet van meerdere aanbieders is de hoofdaanbieder verantwoordelijk voor de evaluatie van het totale ondersteuningstraject, dus ook waar inzet van onderaannemers is geweest. Deze worden in het formulier verwerkt zodat alles in één document verstrekt kan worden aan de cliënt en de Toegang.

Hoe vul ik het evaluatieformulier in?

Het evaluatieformulier bestaat uit twee delen: een voorblad en een formulier per resultaatgebied. Op het voorblad vul je de gegevens van de cliënt in. Vervolgens het ‘Evaluatieformulier resultaatgebied’ in. Deze set van evaluatieformulieren stuur je vervolgens per beveiligde e-mail naar de gemeente. We hebben ook een voorbeeldverslag gemaakt om je van wat inspiratie te voorzien. Download Voorbeeld Evaluatieverslag Wmo >

Komt je cliënt uit Heusden? Gebruik dan het online evaluatieformulier. Bekijk het online evaluatieformulier > Heb je vragen over dit online evaluatieformulier? Stuur dan een mail naar: info@bijeenheusden.nl