Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. De Wvggz vervangt de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wvggz biedt meer mogelijkheden om mensen met psychische problemen verplichte zorg op maat te geven. De verplichte zorg kan ook thuis of poliklinisch verleend worden. Een verplichte opname in een instelling is niet meer de enige mogelijkheid voor behandeling. Daarbij krijgen de betrokkene en zijn familie meer inspraak in de behandeling die nodig is, en ook in de zorg en ondersteuning daarna.

Mogelijkheid om te melden

De Wvggz maakt het ook mogelijk dat iedereen een melding kan doen bij de gemeente als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft omdat men zichzelf of anderen dreigt iets aan te doen. Na toetsing of de melding voldoet aan de criteria van de Wvggz, volgt een verkennend onderzoek naar de noodzaak van verplichte behandeling of toeleiding naar andere passende hulp

Meldpunt bij het Crisisinterventieteam

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. Dit valt onder de Wet Verplichte GGZ, die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Verplichte zorg kan vanuit thuis of poliklinisch (behandeling zonder opname). Een verplichte opname in een instelling is niet meer de enige mogelijkheid voor behandeling.

In de regio Hart van Brabant neemt het crisisinterventieteam meldingen van de WVGGZ aan. Het crisisinterventieteam beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de WVGGZ en Bemoeizorg voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend of nodig is, dan krijgt de melder passend advies. Zowel inwoners als professionals kunnen een melding doen bij het crisisinterventieteam als zij zich ernstig zorgen maken om iemand met psychische problemen. Een traject vanuit de WVGGZ neemt minimaal drie maanden in beslag.

Samenwerking in de keten

De Wvggz helpt om inwoners die door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen, eerder in beeld te krijgen en een passende behandeling te starten. Daarbij worden inwoners die zich ernstig zorgen maken om iemand met psychische problemen beter gehoord. Een goede samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners zorgt ervoor dat we sneller tot een passende oplossing kunnen komen. Hierbij kijken we niet alleen naar de verplichte behandeling, maar ook naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk. Dat doen we met oog voor de veiligheid van de cliënt, betrokkenen en de omgeving. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen. Bekijk de video over de Wvggz >

Vragen over de Wvggz?

Heb je vragen over de uitvoering van de Wvggz in de regio Hart van Brabant? Stuur dan een mail naar wvggz@tilburg.nl.

Meer over de Wvggz

Wil je meer weten over de Wvgzz?

Download Wvggz folder >
Download Wvggz vragen en antwoorden >
Download Wvggz route crisismaatregel >
Download Wvggz route zorgmachtiging >

Of bekijk de video over de Wvggz hiernaast.