Dit is het 10-Stappenplan Wmo Begeleiding 2022. In het stappenplan lees je hoe je Begeleiding moet aanvragen en hoe een aanvraag verwerkt wordt. Bij elke stap zie je een icoontje. Het icoontje staat voor welke professional (toegangsprofessional of Wmo-aanbieder) een taak heeft. Klik op een stap om meer te lezen over de stap.

Stap 1 | Integrale vraaganalyse (IVA) | Wat is er aan de hand?

Analyseer samen met de cliënt en zijn omgeving de situatie. Kijk naar alle leefdomeinen en naar alle factoren van belang. Breng daarbij de problemen en krachten van de cliënt in kaart. De mate van zelfredzaamheid van de cliënt wordt in  beeld gebracht per leefdomein en het gewenste ontwikkelperspectief.

Stap 2 | Integraal Plan van Aanpak (IPA) | Waar werken we naartoe?

Een goed IPA maak je samen. Bepaal samen met de cliënt welk resultaat hij of zij wil bereiken en welke stap de cliënt in de zelfredzaamheid hierbij wil en kan maken. Bij het bereiken van welke resultaten kan de omgeving een handje helpen en waar is een maatwerkvoorziening nodig? Tot slot: welke aard van begeleiding is nodig om de gewenste resultaten te behalen; is dat ondersteuning, activering of monitoring (waakvlam)? Is er een voorkeur voor PGB of ZIN? De toegang informeert de cliënt over de eigen bijdrage die via het CAK verloopt.
De integrale vraaganalyse en het integraal plan van aanpak worden samengebracht in één document. De cliënt is formeel eigenaar van het Integraal plan van aanpak en moet hierop akkoord geven. Dat kan aan het einde van deze stap, maar mag ook verderop in het proces.

Bekijk Printversie stappenplan Wmo Begeleiding 2022 >

Bekijk de Resultaatkaarten Wmo Begeleiding >

Meer lezen over stap 2

Stap 3 | Keuze aanbieder

  • De cliënt zoekt uit het gecontracteerde aanbod de best passende aanbieder. Hij kan hierbij de hulp inroepen van zijn netwerk of de medewerker van de Toegang. De Wegwijzer Wmo is bij het bepalen van de keuze een goed hulpmiddel.
  • Als de keuze bepaald is, geeft de Toegang aan de gekozen aanbieder de opdracht om een ondersteuningsplan op te stellen voor de resultaatgebieden waarvoor zijn inzet gewenst is.
  • De toegang kan al een voorzet doen van de te verwachte intensiteit.
  • De toegang geeft de cliënt informatie over de eigen bijdrage via het CAK.

In het kader van de privacy bespreekt de Toegang met de cliënt welke informatie gedeeld mag worden met de aanbieders. Uitgangspunt hierbij is dat de integrale vraaganalyse en het plan van aanpak met toestemming van de cliënt worden gedeeld.Stap 1 t/m 3 mogen maximaal 4 weken in beslag nemen.

Bezoek de Wegwijzer Wmo >

Meer lezen over stap 3

Stap 4 | Opstellen ondersteuningsplan

De aanbieder bepaalt samen met de cliënt per resultaatgebied welke aard van de werkzaamheden (ondersteuning, activering of monitoring) nodig is, hoe vaak deze nodig is en wanneer de werkzaamheden beginnen. De aanbieder kan daarbij zo nodig gebruik maken van onderaannemers, die een deel van de ondersteuning voor hun rekening nemen. De uitkomsten hiervan worden gemotiveerd vastgelegd in een ondersteuningsplan. Per resultaatgebied geeft de aanbieder de benodigde intensiteit aan. De aanbieder zorgt dat het ingevulde ondersteuningsplan weer bij toegang komt en stuurt een afschrift naar de cliënt. In deze stap maken de cliënt, de aanbieder en de Toegang ook afspraken over coördinatie, informatie-uitwisseling, evaluatie en de mate en wijze waarop ze contact houden. De aanbieder heeft maximaal 2 weken voor het gereed maken van het ondersteuningsplan.

Meer over het ondersteuningsplan >

Bekijk Printversie stappenplan Wmo Begeleiding 2022 >

Bekijk de Resultaatkaarten Wmo Begeleiding >

Meer lezen over stap 4

Stap 5 | Akkoord op aard, duur en intensiteit van de ondersteuning

  • De Toegang van de gemeente geeft een akkoord op de duur en intensiteit van de ondersteuning zoals in het ondersteuningsplan vermeld is.
  • Als er een verschil van inzicht is over de inzet, dan gaat de Toegang hierover in gesprek met de aanbieder. Uitgangspunt is dat het bereiken van de gewenste resultaten centraal staat en niet de hoogte van het tarief.

Meer lezen over stap 5

Stap 6 | Aanvraag en toekenning

De Toegang zet de aanvraag van de cliënt door naar de backoffice van de gemeente. Daar wordt de aanvraag verwerkt en zo nodig een beschikking voor de cliënt gemaakt. De backoffice registreert daarbij de benodigde producten en verstuurt vervolgens een Toewijzing Wmo (WMO301-bericht) aan de aanbieder. Het WMO301-bericht bevat alle producten die de aanbieder kan inzetten en declareren. Binnen drie dagen na ontvangst van dit bericht stuurt de aanbieder een retourbericht WMO302. Dit is nodig omdat de gemeente zo kan controleren of de toewijzing is ontvangen. Stap 5 en 6 mogen maximaal 2 weken in beslag nemen. Heusden werkt beschikkingsarm.

Bekijk Bedrijfsvoeringprotocol Wmo Begeleiding 2021 >

Meer lezen over stap 6

Stap 7 | Start zorg

Zodra de levering van (een deel van) de ondersteuning is gestart, stuurt de aanbieder voor ieder toegewezen product waarvan de ondersteuning is gestart, een start-zorgbericht (WMO305) naar de gemeente. Dit doet hij binnen 5 werkdagen nadat de zorg is gestart. Let op: als de zorg gestart is door een onderaannemer, moet de hoofdaannemer het start-zorgbericht sturen. Zonder startbericht wordt een ingediende declaratie niet uitbetaald. Het startbericht is dus voorwaardelijk voor het uitbetalen van de declaratie.

De backoffice van de gemeente verwerkt het startbericht en stuurt een retourbericht (WMO306) binnen 3 dagen naar de aanbieder.

De informatie uit het startbericht gebruikt de gemeente om bij het CAK aan te geven dat de zorg gestart is en dus de eigen bijdrage voor de klant mag starten. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het monitoren van eventuele wachtlijsten en om te beoordelen of met de ondersteuning de vooraf gestelde doelen worden bereikt.

Meer lezen over stap 7

Stap 8 | Declaratie

  • Declaratie gebeurt per maand. Na afloop van de maand kan de aanbieder een declaratiebericht (WMO323) indienen. De gemeenten hechten eraan dat dit uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de maand gebeurt.
  • De inhoud van declaratieberichten kan per product verschillen. In het regionaal bedrijfsvoeringprotocol vindt u een uitgebreide toelichting.
  • Na ontvangst van de declaratie volgt een inhoudelijke controle. De aanbieder ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen een declaratie-antwoordbericht (WMO325).
  • Alleen correcte regels worden betaald.

Bekijk Bedrijfsvoeringprotocol Wmo Begeleiding 2021 >

Meer lezen over stap 8

Stap 9 | Stop zorg

Zodra de aanbieder stopt met de ondersteuning, stuurt hij de gemeente een stop-zorgbericht (WMO307). Ook als er sprake is van een pauze in de ondersteu­ning van meer dan één maand, stuurt de aanbieder een stop-zorgbericht. In het bericht geeft de aanbieder de reden aan van het stoppen van de ondersteuning.

Is de aanbieder van mening dat de toegewezen ondersteuning niet meer past bij de behoeften van de cliënt? Dan neemt de aanbieder of de cliënt contact op met de Toegang van de betrokken gemeente.

Meer lezen over stap 9

Stap 10 | Evaluatie en vervolg

Na beëindiging van de ondersteuning koppelt de aanbieder met een evaluatieformulier terug aan de Toegang van de gemeente. Evaluatie vindt ook plaats als de ondersteuning geen vervolg krijgt. Is er wel sprake van een vervolgvraag, dan wordt die aan de hand van het ingevulde evaluatieformulier besproken met de Toegang van de gemeente.

Een verlenging of vervolgvraag dient 8 weken vóór het aflopen van de beschikking te worden aangevraagd en wordt in behandeling genomen als het evaluatieformulier volledig ingevuld en onderbouwd is aangeleverd bij de gemeentelijke toegang.

Meer over evaluatie >

Meer lezen over stap 10