Dit is het 5-Stappenplan Wmo 2023. In het stappenplan lees je hoe je hoe het klantproces eruit ziet als het gaat om de toeleiding naar Begeleiding . Bij elke stap zie je een icoontje. Het icoontje staat voor welke professional (toegangsprofessional, backoffice of de Coalitie HvB) een taak heeft.

Stap 1 | Eerste melding bij de lokale toegang

Een inwoner met een ondersteuningsvraag voor Wmo begeleiding meldt zich bij de lokale toegang.
De lokale toegang bepaalt volgens eigen protocol (meestal een integrale vraaganalyse) de situatie van de inwoner. Welke hulpvraag is er en is hoe kan de inwoner worden geholpen?

Stap 2 | Beoordeling van de ondersteuningsvraag

Is er een maatwerkvoorziening Wmo begeleiding nodig? Dan wordt de vraag zo snel mogelijk doorgezet naar de Coalitie Hvb. Dit doe je met een gedeeltelijk ingevuld plan van aanpak (deel 1). De backoffice stuurt het toewijzingsbericht (301 bericht) aan de coalitie. De inwoner ontvangt hierover ook een schriftelijk bericht, de DAT-brief.  Download DAT brief Wmo Begeleiding >

Let op: dit is nog niet de beschikking. Er is dus ook nog geen mogelijkheid tot bezwaar.  Is  de inwoner het niet eens is met de DAT-bepaling? Dan kan hij wel -opnieuw- in gesprek met de toegang.

Begeleiding bestaat uit:
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep (dagopvang); enkel gericht op stabiliteit of mantelzorgontlasting
  • Persoonlijke verzorging wanneer deze samenhangt met de behoefte aan begeleiding
  • Kortdurend verblijf (Respijtzorg)

Stap 3 | Plan van de Coalitie HvB

De coalitie selecteert op basis van de persoonskenmerken en de ondersteuningsvraag van de inwoner een vaste begeleider. De begeleider is gekoppeld aan het gebiedsteam waar de inwoner woont. Deze begeleider neemt binnen één week contact op met de inwoner. Hij/zij gaat de ondersteuningsvraag  verder onderzoeken,  doelen en resultaten bepalen en zorgt voor passende ondersteuning. De afspraken worden vastgelegd in het plan van aanpak. Dit plan is een verdere invulling van het plan waarmee de lokale toegang is begonnen. Dit plan wordt (digitaal) naar de inwoner gestuurd en is ook de beschikking waarmee de eigen bijdrage wordt opgelegd en waartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden. De coalitie is hiervoor gemandateerd.

Stap 4 | Start ondersteuning

De datum waarop de vaste begeleider het verdiepend gesprek met de inwoner heeft gevoerd is de datum van de startzorg. De coalitie stuurt het startzorg bericht (305 bericht) aan de backoffice. De backoffice verwerkt dit bericht en meldt dit bij het CAK voor het eventueel innen van de eigen bijdrage.

Stap 5 | Afsluiting

De vaste begeleider maakt in het ondersteuningsplan ook afspraken over (tussentijdse) evaluaties. Zodra de resultaten zijn behaald, maakt de begeleider met de inwoner afspraken over een eventueel vervolg (bijvoorbeeld over het gebruik van de sociale basis / het voorliggend veld). De afspraken worden vastgelegd in het plan van aanpak. Dit plan wordt (digitaal) naar de inwoner gestuurd en is ook de beëindigingsbeschikking waartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden. De coalitie is hiervoor gemandateerd.

De coalitie meldt bij de gemeente dat het traject eindigt via een 307 bericht en de backoffice van de gemeente zorgt voor de verwerking hiervan.