Beschrijving stap 7, Aanvraag en Toewijzing

  Verwijzing via de Toegang
 • Nu alle gegevens compleet zijn, dient de Toegang een aanvraag in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.
  Verwijzing via een Gecertificeerde Instelling
 • Komt de verwijzing van JBB, Leger des Heils of William Schrikker Groep? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar de jeugdhulpaanbieder. De jeugdhulpaanbieder stuurt vervolgens  via het berichtenverkeer een JW315-bericht (Verzoek om Toewijzing). Bij akkoord stuurt de gemeente hier JW301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) op terug. Op basis van dit bericht kan de Jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
 • Komt de verwijzing van een andere GI? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar de jeugdhulpaanbieder. De GI stuurt de bepaling ook naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
  De gemeente stuurt op basis van de ontvangen bepaling een JW 301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) naar de jeugdhulpaanbieder. Nu kan de jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
  Verwijzing via het medische domein
 • Bij een verwijzing via het medisch domein: de jeugdhulpaanbieder dient via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW 315 bericht) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.

*De gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij.

Arrangementen aanvragen

Arrangementen vraag je aan met een arrangementscode (beschrijving arrangement * intensiteit = code). Vul het juiste volume, frequentie en periode in:

 • Volume: 2
 • Frequentie: stuks
 • Periode: totaal binnen beschikte periode bij intensiteiten ‘A, B, C, D, E, F en G.
 • Periode: per jaar, bij intensiteiten H en I

Download Tarievenlijst Jeugdhulp 2021 >

Arrangement voortijdig beëindigen

Wil je het arrangement van de jeugdige voortijdig beëindigen? Dat kan met de volgende codes:

 • Gebruik codes 50VB1 en 50VB2 voor het afschalen van de arrangementen A, B, C, H en I (oude segment 2). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB1 (1 à 2 sessies) of 50VB2 (3 à 5 sessies).
 • De codes 50VB3 en 50VB4 gebruik je voor het afschalen van de arrangementen D, E, F en G (oude segment 3). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB3 (1 à 2 sessies) of 50VB4 (3 à 5 sessies).

Deze codes zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van welke arrangementen nu precies voortijdig worden beëindigd. De werkwijze voor het gebruik van deze codes blijft gelijk. De productcodes zijn opgenomen staan ook op de Wegwijzer Jeugd.

Een ander arrangement aanvragen

Er zijn vier verschillende gronden voor een mutatie:

Mutatie 1: Intensiteitswijziging (opschalen en afschalen) als gevolg van een onjuiste inschatting van de intensiteit
Mutatie 2: Arrangements/intensiteitswijziging bij dezelfde aanbieder als gevolg van een tussentijdse wijziging in de zorgvraag/resultaten
Mutatie 3: Arrangements/intensiteitswijziging en wijziging van aanbieder als gevolg van een tussentijdse wijziging in de zorgvraag/resultaten
Mutatie 4: Eerder stoppen dan oorspronkelijke einddatum met afschaling

Voor elke grond is er een apart werkproces. Dit is vastgelegd in het document ‘Werkprocessen mutaties 2020’.  Download Werkprocessen mutaties 2020 >

Blijkt dat minder inzet op een product nodig is? Dan hoeft de jeugdhulpaanbieder niets te doen. Je declareert toch al de werkelijk geleverde zorg. Blijkt dat er meer inzet nodig is op een product dan aangevraagd? Neem dan bij een verwijzing via de Toegang of GI contact op met de verwijzer om te bespreken waarom extra inzet nodig is. Bij een verwijzing via het medisch domein: vraag de extra benodigde jeugdhulp aan via een verzoek om Toewijzing (JW315).

Producten aanvragen

Producten vraag je aan met een productcode. Vul altijd het juiste volume, frequentie en periode in.

Download  Overzicht producten 2019 >

Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >

Maximale termijn beschikking en toewijzing

 • De maximale termijnen voor onderstaande zorg zijn richtlijnen, geen standaarden.
 • De duur moet altijd passen bij het traject en de afstand tot het resultaat.
 • Korter kan altijd.
 • Langer kan alleen bij wijze van hoge uitzondering. Moet met een advies van de teammanager/coördinator of Regionaal Expertiseteam te verantwoorden zijn.

Per arrangement/product gelden de volgende richtlijnen.

 • Arrangementen A, B, C, D, E, F, G: variabel, met als richtlijn een maximum van 2 jaar. De beschikkingsduur is zo lang als nodig is om het resultaat uit het Plan van Aanpak te behalen. Korter kan altijd, passend bij de afstand tot de resultaten.
 • Arrangementen H en I (voormalig chronisch en doorlopend):
  • Doorlooptijd t/m 8 maanden > 1 stuks
  • Doorlooptijd 9 maanden tot een 1 jaar en 2 maanden > 2 stuks
  • Doorlooptijd 1 jaar en 3 maanden tot 1 jaar en 7 maanden > 3 stuks
  • Doorlooptijd 1 jaar en 8 maanden tot 2 jaar > 4 stuks
 • Verblijf primair gericht op behandeling: 1 jaar
  • JOH- behandelgroepen (1703, 1705, 1706, 1707) (1708 behandelgroep crisis 4 weken
  • Gesloten jeugdzorg (37100)
  • GGZ- deelprestaties verblijf
  • Kortdurend verblijf / logeeropvang
 • Verblijf behandeling of verblijf anderszins: 2 jaar
  • JOH-behandelgroepen (1701, 1702, 1704)
  • LVB (ZZP)
  • Beschermd wonen
 • Pleegzorg: 5 jaar (als pleegzorg niet permanent is, moet het uiteraard korter)
 • Dagcentrum Vroegtijdige Interventie: 1 jaar
 • Vervoer: afhankelijk van de duur van de jeugdhulp waar het vervoer bij hoort
 • ADHD+: 2 jaar
 • Dyslexie: 1,5 jaar (voor eerste 48 behandelingen) – Eventueel verlengd met 0,5 jaar (voor 12 vervolgbehandelingen)
 • Crisiszorg: 4 weken (eventueel verlengd met 4 weken)

Vul altijd een einddatum in bij een Verzoek om Toewijzing (JW315 bericht). Anders wordt het bericht afgekeurd.

Hulp voor meer kinderen tegelijk

Het uitgangspunt van resultaatgericht werken in de jeugdhulp is dat er maar één arrangement per jeugdige kan lopen. Soms hebben meerdere kinderen in het gezin jeugdhulp nodig. Of is hulp voor de ouder(s) of verzorger(s) nodig waar alle kinderen profijt van hebben. Hoe regel je dit?

 • Verschillende kinderen in het gezin hebben een eigen specifieke vraag met eigen specifieke resultaten | Vraag voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. De intensiteiten en de te kiezen jeugdhulpaanbieder kunnen anders zijn.
 • De vraag en de te behalen resultaten van verschillende kinderen in het gezin lijken erg op elkaar.
  • Heeft elk kind wel duidelijk een eigen, specifiek plan van aanpak nodig? Vraag dan voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten.
  • Is een groepsaanpak mogelijk? Vraag dan voor één kind het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. Hou er rekening mee dat een hogere intensiteit nodig kan zijn, omdat je binnen het arrangement jeugdhulp gaat bieden aan meerdere kinderen tegelijk.
 • In de opvoeding loopt het met meerdere kinderen niet goed. De ouder(s) of verzorger(s) hebben geen specifieke vragen per kind | Vraag dan voor één kind het arrangement aan dat past bij de situatie binnen het gezin en de afstand tot de te behalen resultaten. Bijvoorbeeld het kind dat het meest baat heeft bij de hulp. Hou er rekening mee dat een hogere intensiteit nodig kan zijn, omdat je binnen het arrangement jeugdhulp gaat bieden aan meerdere kinderen tegelijk.
 • In de opvoeding loopt het met meerdere kinderen niet goed. De ouder(s) of verzorger(s) hebben wél specifieke vragen per kind | Vraag voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. De intensiteiten en de te kiezen jeugdhulpaanbieder kunnen per kind anders zijn.

Combinatie producten jeugdhulp 2023

In het combinatieschema zie je welke producten je naast elkaar mag aanvragen.  De zoektool is gedetailleerder en uitgewerkt op productcodes.

Download Combinatieschema jeugdhulp 2023 >
Download Zoektool combinatieschema jeugdhulp 2023 >

Het uitgangspunt is dat de jeugdhulp zoveel mogelijk door dezelfde aanbieder wordt geboden.

Onze tip: blijf altijd kritisch kijken welke zorg echt noodzakelijk is en het beste past bij de situatie van het gezin/de jeugdige.  Het schema is een richtlijn. Er is altijd maatwerk mogelijk. Neem hiervoor contact op met je lokale kwaliteitsmedewerker.

Een kleine toelichting op het combinatieschema:

 • LTA (Landelijk Transitie Arrangement) kan naast segment 2 toegewezen worden. Het mag dan alleen geen 24 uurs voorziening met verblijf zijn. LTA kan bij hoge uitzondering naast een andere LTA voorziening lopen.
 • LTA en Jeugdzorgplus vallen onder hoog specialistische hulp (Segment 1), maar vallen niet onder Crossroads.
 • Pleegzorg kan bij uitzondering naast de overige voorzieningen in segment 2 lopen.  Bijvoorbeeld wanneer een kind in het weekend naar een netwerkpleeggezin gaat.
 • Respijtzorg mét en zonder overnachting kan naast pleegzorg lopen.  Dit mag dan alleen dienen om het pleeggezin te ontlasten.
 • Dagbegeleiding naast een kleinschalige woonleefgroep en een zelfstandigheid bevorderende woonvorm (vormen die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden)  valt onder de verantwoordelijkheid van de woonvoorziening.  Is de dagbegeleiding gericht op dagbesteding? Dan kan het vanuit Segment 3 naast de woonvoorziening uit Segment 2 toegewezen worden.
 • Ambulante behandeling vanuit Segment 4 kan naast alle woonvormen vanuit Segment 2 toegewezen worden.
 • Vanuit Segment 2 wordt  veel ambulante begeleiding geboden. Het gaat dan om gezinshuizen, kleinschalige woonleefgroepen en zelfstandigheid bevorderende woonvormen. Binnenkort verschijnt hier een factsheet met een toelichting op Segment 2  (Wonen). Begeleiding vanuit Segment 4 (veelvoorkomende specialistische jeugdhulp) kan wel worden toegevoegd, maar alleen als er specialistische kennis nodig is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
 • Het schema is aan ontwikkeling onderhevig, gebruik daarom altijd de versie op de website.
 • De vervoersproducten worden op een later moment nog toegevoegd.
 • Is medicatiecontrole onderdeel van een breder behandeltraject (dus gelijktijdig loopt met een behandeltraject)? Dan mag je het niet als een los product aanvragen. Het wordt dan meegenomen in de productcode die voor de behandeling wordt aangevraagd en toegewezen.
 • Is vaktherapie onderdeel  van een meeromvattend hulpverleningstraject (dus bijvoorbeeld als onderdeel van een JOH behandeling of onderdeel van een GGZ begeleiding)? Dan mag je vaktherapie niet als een apart product aanvragen. Het wordt dan meegenomen in de productcode die voor de behandeling of begeleiding wordt aangevraagd en toegewezen. Als de vaktherapie door een andere aanbieder wordt geboden dan de aanbieder die de behandeling biedt, dan moet  de aanbieder van de behandeling de aanbieder van de vaktherapie in onderaannemerschap te nemen.
 • Als vaktherapie als alleenstaand traject wordt geboden, kan het wel als een los product worden aangevraagd. Dan is het maximaal 25 sessies.

Wil je nog wat weten over de combinaties die mogelijk zijn in 2022?  Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >

Diagnostiek en arrangementen

Diagnostiek zet je alleen in als het nodig is. Het is geen apart product en geen doel op zich, maar een middel om resultaten te behalen. Is diagnostiek nodig? Dan kan het samen met behandeling of begeleiding onderdeel zijn van een arrangement. Het is ook mogelijk om enkel voor diagnostiek een arrangement aan te vragen.

Je vraagt diagnostiek aan als:

 • op basis van het Integrale Plan van Aanpak duidelijk is dat zowel diagnostiek als behandeling of begeleiding nodig zijn om het resultaat te behalen: vraag één arrangement aan voor het totale traject.
 • je eerst de uitkomsten van het onderzoek nodig hebt voordat je het vervolg kunt bepalen: dan bepaal je het resultaat voor de diagnostiek en kiest op basis daarvan een (licht) arrangement. Is de diagnostiek afgerond en het resultaat behaald? Dan bekijk je welk vervolgtraject nodig is. Hiervoor vraag je een nieuw arrangement aan.

Constateert de jeugdhulpaanbieder pas na de start van de jeugdhulp dat er óók nog diagnostiek nodig is om het eerder geformuleerde resultaat te bereiken? Dan verwachten we dat de jeugdhulpaanbieder de benodigde diagnostiek binnen de toegewezen jeugdhulp uitvoert. Het toegewezen arrangement wordt niet gewijzigd.

Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject

Dit zijn de uitgangspunten voor 2020 voor het administratief verwerken van een aanvraag voor nieuwe jeugdhulp terwijl er al jeugdhulp loopt:

 • Er loopt één traject voor één kind tegelijk.
 • Check tijdens de aanvraag altijd bij de jeugdige of er al jeugdhulp loopt. Bij twijfel kun je contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt, zij kunnen je hierbij helpen.
 • Voeg de nieuwe jeugdhulp en de lopende jeugdhulp samen in één arrangement (en/of product). Uitzonderingen hierop zijn:
  • Onder voorwaarden kan een product gecombineerd worden met een ander product of arrangement. Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >
  • Loopt er al jeugdhulp en komt er jeugdhulp bij? Is de aanbieder die de meest recente hulp aanvraagt een andere aanbieder dan waar de jeugdhulp al loopt? En eindigt het traject dat al loopt dan maximaal 2 maanden na de startdatum van het nieuwe traject? Als aan deze drie voorwaarden is voldaan mogen gedurende die 2 maanden 2 trajecten tegelijk lopen, overlap in dat geval is dus toegestaan. Dit geldt voor alle jeugdhulp; arrangementen, producten en pgb.
 • De jeugdhulpaanbieders van de al lopende en de nieuw aangevraagde jeugdhulp bepalen samen (al dan niet met de Toegang of GI) welk arrangement (met welke intensiteit) passend is voor het geheel aan jeugdhulp. Zij stemmen af wie de hoofdaannemer en coördinator wordt. Als zij er samen niet uitkomen, kan contact opgenomen worden met helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl
 • In geval de nieuwe aanbieder niet weet welke aanbieder de al lopende jeugdhulp biedt, kan hij dit navragen bij de jeugdige / het gezin. Omwille van privacy mag de gemeente deze informatie niet verstrekken.
 • Een aanvraag voor een pgb kan alleen via de Toegang verlopen.
 • Pgb formele zorg en zorg in natura mogen nooit naast elkaar bestaan, tenzij:
  • het een combinatie is van een product en product of arrangement en product die binnen zorg in natura ook is toegestaan (zie schema), of;
  • binnen de toegestane marge van 2 maanden (zie hierboven).
 • Pgb informele zorg en zorg in natura mogen wel naast elkaar bestaan.
 • Let op, gemeenten bepalen voor pgb hun eigen bekostigingssystematiek:
  • Gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk werken met pgb in producten (p*q; een aantal dagdelen, uren, etmalen jeugdhulp tegen een bepaald tarief).
  • Gemeenten Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk werken met pgb’s in arrangementen.
Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject

Herindicatie

Binnen het resultaatgericht werken bestaat het begrip ‘herindicatie’ niet meer. Niet de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp bepaalt of het aanvragen van nieuwe zorg of extra zorg noodzakelijk is. Dat is alleen aan de orde als blijkt dat het resultaat met de toegewezen zorg niet bereikt kan worden doordat de situatie van de jeugdige of het gezin veranderd is. Of wanneer de jeugdige of het gezin samen met de jeugdhulpaanbieder besluiten dat het beter is aan een ander, nieuw resultaat te werken. Lees hier wanneer je wel of geen nieuwe of extra zorg kunt aanvragen >

Is de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp (bijna) verstreken? Is het resultaat nog niet behaald? En is de situatie hetzelfde gebleven? Dan moet de jeugdhulpaanbieder doorgaan met de jeugdhulp tot het resultaat wél behaald is, ook na het passeren van de einddatum. Lees hier wat je moet regelen om na de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp door te gaan met jeugdhulp verlenen >

Zorgaanvraag wijzigen

Is het jeugdhulptraject gestart en blijkt op enig moment dat er meer of andere zorg nodig is omdat het resultaat, de omstandigheden of allebei zijn veranderd?

Bij welke gemeente aanvragen

Je dient de aanvraag of het Verzoek om Toewijzing in bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.

Bekijk de gemeentecodes >

Bekijk het stappenplan van de VNG om te zien welke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is >

Totaal binnen geldigheidsduur

Geldt alleen voor de aanvraag van producten: sinds 1 januari 2018 vragen jeugdhulpaanbieders, Toegangen en GI een Toewijzing jeugdhulp aan voor de totale zorginzet binnen het traject. Dit heet ‘totaal binnen geldigheidsduur’.

Download Rekentool 'totaal binnen geldigheidsduur' >

Termijn

Vanaf de meldingsdatum tot en met het afgeven van de beschikking zit maximaal 8 weken. Tussen het daadwerkelijk aanvragen van zorg en het afgeven van de beschikking/toewijzing door de gemeente, zit maximaal 2 weken.

Berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hiervoor aangesloten bij VECOZO of gebruiken de VNG Berichtenapp. Zorgaanbieders sturen alle berichten naar de regiogemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. De berichten worden achter de schermen doorgeleid naar gastheergemeente Tilburg voor verwerking. Retourberichten ontvang je van de gastheergemeente Tilburg, altijd met de code van de gemeente waar de zorg verleend wordt. Wil je meer weten over he berichtenverkeer?  Bekijk dan Portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning >

Dit heb je nodig voor een aansluiting op het berichtenverkeer als zorgaanbieder:

 • Een (gratis) account bij VECOZO (Veilig Communiceren binnen de Zorg). Dit gebruik je om berichten te versturen en ontvangen. Aansluiten op VECOZO is eenvoudig. Raadpleeg hiervoor het 6-stappenplan van VECOZO. Let erop dat je gegevens op orde zijn (AGB-code en KvK-nummer) en overeenkomen met het contract dat je hebt afgesloten. Bij vragen helpt de afdeling support van VECOZO je graag verder. Lees hier hoe je contact opneemt.
 • Aansluiting VECOZO-account op een softwarepakket dat voldoet aan alle eisen van iJW 2.3 Berichtenverkeer Een softwarepakket genereert automatisch te versturen berichten in de juiste codetaal en verwerkt ontvangen berichten in gewone tekst. Het is aan jou of je kiest voor zo’n pakket of de berichten handmatig verstuurt, ontvangt en administreert met de VNG Berichtenapp. Lees alles over iJW 2.3
 • De ZilliZ berichtenapp (voorheen VNG Berichtenapp).  Deze app zet tekst uit een Exel-document om in het gecodeerde bericht dat je via je account bij VECOZO kunt versturen. Berichten die je retour ontvangt via VECOZO, kun je met behulp van de convertor decoderen. Je hebt je VECOZO-account nodig om de app te kunnen gebruiken. Meer over de app > 

Dit zijn alle codes in het berichtenverkeer voor de regiogemeenten:

 • JW301 – toewijzing jeugdhulp
 • JW304 – ontvangstbevestiging factuurbericht
 • JW306 – ontvangstbevestiging start jeugdhulp
 • JW308 – retourbericht stop jeugdhulp
 • JW316 – retourbericht Verzoek om Toewijzing jeugdhulp
 • JW319 – antwoord bericht op een JW315, bijvoorbeeld dat een JW315 in onderzoek staat.
 • JW325 – retourbericht op een JW323 declaratie

Dit zijn alle codes voor jeugdhulpaanbieders:

 • JW302 – Retourbericht toewijzing jeugdhulp (gaat volledig automatisch, in reactie op ontvangen Toewijzing jeugdhulp (JW301)
 • JW303 – Declaratiebericht (deze wordt gebruikt om zorg te declareren geleverd tot 31-12-2020).
 • JW305 – Start jeugdhulp
 • JW307 – Stop jeugdhulp
 • JW315 – Verzoek om Toewijzing jeugdhulp (VOT)
 • JW317 – Verzoek om wijziging: hier wordt niet mee gewerkt. Het melden van wijzigingen blijft op de oude manier verlopen.
 • JW320 – Retour antwoordbericht op JW319
 • JW323 – Declaraties over zorg geleverd per 01-01-2021

Wat staat in een beschikking?

Elke regiogemeente bepaalt zelf of ze een beschikking maakt en wat daarin staat. Doorgaans gaat het om de volgende gegevens:

• Jeugdige (BSN)
• Beschikkingsnummer
• Resultaat
• Aanbieder (AGB)
• Productcategorie
• Arrangement (Productcode)
• Activiteiten en frequentie
• Periode van beschikking

Wat staat in een Toewijzing Jeugdhulp

 • Jeugdige (BSN)
 • Beschikkingsnummer
 • Aanbieder (AGB)
 • Producten, eenheden, volume en frequentie
 • Arrangement, 2 stuks
 • Periode van beschikking

Aanvraag of Verzoek om toewijzing afgewezen?

Is niet duidelijk waarom je zorgaanvraag of Verzoek om Toewijzing is afgewezen? De gemeente Tilburg beantwoordt namens alle regiogemeenten vragen over het berichtenverkeer. Mail je vraag naar jeugdhulp@tilburg.nl

Hulp nodig bij het aanvragen van zorg? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp via helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.

Aanvragen met onbekend of geheim BSN

In het geval van ongeboren kinderen wordt de zorg aan de moeder toegewezen, als zij wel een BSN heeft. Zo kan de jeugdhulp toch alvast verleend worden en kan deze na geboorte worden overgezet op het kind zelf.
In het geval van illegalen zal de toewijzing en declaratie handmatig moeten gebeuren. Deze communicatie kan niet met behulp van het berichtenverkeer. Dit komt zelden voor.  In voorkomende gevallen nemen jeugdhulpaanbieders contact op met de Toegang. Toegangsmedewerkers en GI kunnen contact opnemen met contractmanagement.

Er is maar een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders dat contractueel de mogelijkheid heeft om betaalde jeugdhulp te verlenen aan een jeugdige zonder dat dit herleidbaar is naar een persoon (geheim BSN).  In deze gevallen is de veiligheid van de jeugdige in het geding en moet de identiteit geheim blijven.

Aanvragen van zorg voor jeugdige in COA

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. De jeugdartsen van de GGD zorgen voor verwijzingen. Krijg je een dergelijke verwijzing binnen? Start dan de medisch domein route op. Als je het Verzoek om Toewijzing indient (JW315) indient voor de jeugdige vermeld dan in het veld ‘naam verwijzer’ naast de GGD ook COA toe. Dan kan de backoffice van de gemeente zien dat het een COA-jeugdige betreft. Let op: je kunt voor het vervoer van de COA-jeugdige geen aanvraag doen. Het vervoer voor deze jeugdigen wordt namelijk niet gefinancierd door de gemeente. Het COA is hier zelf verantwoordelijk voor.

Kind en scheiding

Ouders kunnen bij een (vecht)scheiding om een uitspraak van de rechter vragen. Het gaat hier om scheidingszaken binnen het vrijwillig kader. Dus de ouders staan nog open voor hulp. De werkafspraken in het kort: de rechter geeft aan welke resultaten bereikt moeten worden en stuurt de rechterlijke beschikking naar het kennisknooppunt van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant (ZVH). Het ZVH zet de beschikking door naar de toegang. De toegangsprofessional maakt samen met het kind en de ouders een plan van aanpak op basis van de te bereiken resultaten. Daarna krijgen het kind en de ouders de juiste hulp. Lees alles over dit proces in het document ‘Traject van rechtbank naar hulp bij scheidingen’. Download document UHA - Traject van rechtbank naar hulp bij scheidingen >

Overige stukken die horen bij uniform hulpaanbod (UHA) scheiding in vrijwillig kader:

Jeugdzorgplus

Gesloten plaatsingen (vrijwillig en gedwongen) vallen onder Jeugdzorgplus. De volgende codes en kenmerken gelden voor Jeugdzorgplus:

 • Productcode: 43A12
 • Eenheid: 14 (etmaal)
 • Frequentie: 2 (per week)
 • Start en einddatum: zoals wordt aangevraagd
 • Verwijzer: Gecertificeerde Instelling |Raad van de Kinderbescherming | Gemeente. Het gaat erom welke instantie de rechterlijke machtiging heeft aangevraagd. Staat een van deze verwijzers op een JW315 bericht? Dan mag je deze zo verwerken. Belangrijk voor de backoffice medewerker: de rechtbank of de gemeenten kan een vrijwillig gesloten plaatsing aanvragen. Dit heet ook wel een verleningsbeslissingsroute, afkorting VB. Je ziet dat het gaat om een VB als code 43A12 wordt aangevraagd met als verwijzer de rechtbank of de gemeente . Check altijd of de VB in Centric en/of Dis staat (voor de oudere gevallen).
 • Beschikking: voor Jeugdzorgplus wordt geen beschikking afgegeven.

Deze zorgaanbieders kunnen productcode 43A12 aanvragen via een JW315 (Verzoek om Toewijzing):

 • Pactum (oost) | locatie Zetten  | 73730723 | 088-1991299
 • Pactum (zuid) | locatie Deurne | 06291021 | 0493-312589
 • Icarus | 22220535 | 043-4077150

Aanvraag Jeugdzorgplus (gesloten plaatsing)

Wil je een machtiging voor gesloten plaatsing aanvragen met instemming van de ouders? Dan moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Dit heet ook wel gesloten plaatsing in vrijwillig kader. Als het om gedwongen kader, een voogdijmaatregel of ondertoezichtstelling gaat, moet de gecertificeerde instelling (GI) dat verzoek te doen.

Gesloten plaatsing in een vrijwillig kader komt niet uit het niets. De ouders en hulpverleners constateren dat de hulp die de jongere krijgt niet het gewenste resultaat oplevert. De jongere onttrekt zich aan de hulp, is niet benaderbaar, vormt een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving. De hulpverlener kan met de ouders beslissen dat gesloten plaatsing in een vrijwillig kader nog de enige oplossing is. Gesloten jeugdhulp is een zeer ingrijpende maatregel en kan alleen ingezet worden als uiterste redmiddel.

Vrijwillige opname in een gesloten inrichting kan op twee manieren worden aangevraagd: via de reguliere weg en via een spoedaanvraag. De spoedaanvraag kan binnen of buiten kantooruren worden gedaan. Als sprake is van een crisis kan Veilig Thuis binnen kantooruren besluiten spoedeisende zorg in te zetten. De gemeente Tilburg heeft de wethouder Jeugd gemandateerd voor de reguliere weg en spoedaanvragen binnen kantooruren. Spoedaanvragen buiten kantooruren worden geregeld door het CIT.  De regiogemeenten hebben voor aanvragen de gemeente Tilburg gemandateerd.

Lees alles over gesloten plaatsing in vrijwillig kader in de Werkinstructie machtiging gesloten jeugdhulp >

Dit zijn de bijlagen die je nodig hebt voor het doen van een aanvraag:

Bepaling Jeugdhulp (gedwongen kader)

Het uitgangspunt is dat de GI met de jeugdhulpaanbieder resultaten afspreekt die te behalen zijn binnen de periode OTS en dat de jeugdhulpaanbieder de best passende intensiteit voor de benodigde jeugdhulp adviseert. Het is binnen een arrangement mogelijk om verschillende vormen van zorg in te zetten om het resultaat te bereiken. Welk arrangement, welke intensiteit en welke vormen van zorg nodig zijn, hangt af van de situatie van de jeugdige of het gezin.

Het is belangrijk dat de GI voor de start jeugdhulp in het kader van de OTS met de Toegang afstemt of een jeugdige al jeugdhulp krijgt. Loopt al jeugdhulp die volgens de GI passend is? Dan kan dit traject na afloop van de OTS gewoon doorlopen. Is de jeugdhulp volgens de GI niet meer passend? Dan moet het traject stopgezet worden. Na afloop van de OTS bekijkt de GI de situatie opnieuw, formuleert zo nodig een nieuw resultaat en vindt daar samen met de jeugdige of het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder bij.

Duur bepaling jeugdhulp | einddatum maatregel en jeugdhulp losgekoppeld

Juridisch gezien hoeft de duur van een bepaling jeugdhulp niet gelijk te zijn aan die van een maatregel. Daarom gelden de volgende richtlijnen:

 1. Als een jeugdige al ‘vrijwillige’ zorg ontvangt en een maatregel krijgt, kijkt de GI of de zorg die al loopt passend is. Zo ja, dan wordt deze zorg niet beëindigd, maar loopt gewoon door.
 2. De GI kan een bepaling jeugdhulp afgeven met latere einddatum dan die van de maatregel. Dit is vooral zinvol bij korte maatregelen, waarvan de GI vermoedt dat de kans op verlenging groot is.
 3. Uitgangspunt is dat GI afstemming met de Toegang zoekt, als zij over de einddatum van de maatregel een bepaling jeugdhulp wil afgeven.

In het verleden gold de afspraak dat een bepaling jeugdhulp van de GI niet langer mocht lopen dan de duur van de maatregel. De afgelopen periode zien we dat de rechtbank steeds kortere maatregelen afgeeft (regelmatig voor perioden van drie maanden), die daarna vaak verlengd worden. Het beleid dat de duur van een bepaling maximaal gelijk is aan de maatregel, leidt bij deze korte maatregelen tot een grote administratieve belasting bij de gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Ook leidt het tot meerkosten, wanneer het afgegeven arrangement inhoudelijk nog zou kunnen doorlopen en slechts vanwege administratieve redenen wordt beëindigd.

Verlengen jeugdhulp als jeugdige 18 jaar wordt

Normaal gesproken eindigt jeugdhulp als de jeugdige 18 wordt. Daar zijn echter uitzonderingen op. Hieronder lichten we de uitzonderingen toe.

Met jeugdhulp in het vrijwillig kader wordt bedoeld dat het gezin/de jeugdige zelf een aanvraag doet om in aanmerking te komen voor de jeugdhulp. Er is dus geen Gecertificeerde Instelling (GI) of rechter betrokken die bepaalt dat er jeugdhulp verleend moet worden. Jeugdhulp in het vrijwillig kader wordt aangevraagd via een gemeentelijke toegang of een bevoegd arts.
Jeugdigen vanaf 18 jaar en jonger dan 23 jaar kunnen in aanmerking komen voor verlengde jeugdhulp in het vrijwillig kader als aan drie voorwaarden is voldaan.

 • De hulp, zorg of ondersteuning is niet in een ander domein beschikbaar.
  Met andere domeinen bedoelen we bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Als de jeugdige, die net 18 is geworden binnen deze andere wetgevingen aanspraak kan maken op de benodigde hulp, zorg of ondersteuning, dan wordt er geen verlengde jeugdhulp afgegeven. Let op: De voorzieningen fasehuis, kamertraining, behandelgroep zwaar of pleegzorg worden niet binnen een ander domein (wetgeving) aangeboden. Deze vormen van jeugdhulp voldoen dus altijd aan voorwaarde 1. Let op: Pleegzorg en (per 01-02-2020 ook) verblijf in een gezinshuis vallen tot 21 jaar onder de reguliere jeugdhulp en niet onder verlengde jeugdhulp. Deze vormen van jeugdhulp kunnen dus bij jeugdigen vanaf 18 tot 21 jaar worden behandeld als reguliere aanvraag jeugdhulp en hoeven niet aan de voorwaarden hieronder te voldoen.
 • De jeugdige ontvangt al jeugdhulp of heeft deze aangevraagd voor zijn 18e.
  Ook is nodig dat de jeugdige al jeugdhulp ontvangt of dat hij jeugdhulp heeft aangevraagd. De jeugdige moet voldoen aan een van de volgende situaties.

  • De jeugdige ontving tot zijn 18e al jeugdhulp, of;
  • De jeugdige had voor zijn 18e al een aanvraag jeugdhulp gedaan, of;
  • De jeugdige ontving maximaal een half jaar geleden nog jeugdhulp en binnen dit half jaar is gebleken dat het noodzakelijk is dat de jeugdhulp wordt hervat.Als er al meer dan een half jaar geen jeugdhulp meer is geleverd, dan kan de jeugdige geen aanspraak meer maken op verlengde jeugdhulp en wordt er met de jeugdige gekeken naar andere oplossingen.
 • De jeugdhulp valt onder de eerste definitie van jeugdhulp uit de Jeugdwet
  In de Jeugdwet valt jeugdhulp uiteen in drie verschillende categorieën. Verlengde jeugdhulp is alleen mogelijk als het gaat om de eerste categorie: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen of ouders (niet zijnde preventie).Verlengde jeugdhulp is niet mogelijk als het gaat om de tweede en derde categorie van jeugdhulp in de Jeugdwet. Dat betekent dat de volgende vormen van jeugdhulp, die tot de jeugdige 18 wordt nog wel onder de jeugdhulp vallen, niet met verlengde jeugdhulp geleverd kunnen worden:

   • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen, of;
   • Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid.

Voor meer informatie hierover: zie definitie van jeugdhulp in de Jeugdwet. Jeugdhulp is daar opgesomd in artikel 1.1, jeugdhulp onder 1°,2° en 3°.

Met jeugdhulp in het gedwongen kader wordt bedoeld dat een GI bepaalt welke jeugdhulp ingezet moet worden. Dit doet GI op grond van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel die door de rechter is uitgesproken. Dergelijke jeugdhulp wordt dus niet door het gezin of de jeugdige aangevraagd. In het gedwongen kader zijn er twee soorten maatregelen en daarvoor gelden ook andere regels voor wat betreft verlengde jeugdhulp.

Wanneer er een aanvraag vanuit een jeugdbescherming- / kinderbeschermingsmaatregel (Ondertoezichtstelling of voogdij) wordt ingediend, dan kan dat tot de leeftijd van 18 jaar. Hierna vindt er een warme overdracht plaats van de GI naar de lokale Toegang die aansluitend passende zorg in het vrijwillig kader aanvraagt.

Een uitzondering is wanneer er vanuit een jeugdbeschermingsmaatregel fasehuis, kamertraining, behandelgroep zwaar of pleegzorg wordt aangevraagd voorbij de leeftijd van 18 jaar, dan mag dit beschikt worden vanuit de verlengde jeugdhulp. Daarbij is het zo dat pleegzorg en (per 01-02-2020 ook) verblijf in een gezinshuis tot 21 jaar onder de reguliere jeugdhulp valt en niet onder verlengde jeugdhulp.

Wanneer er een aanvraag vanuit een jeugdreclasseringsmaatregel wordt ingediend dan kan dat tot de leeftijd van 23 jaar. Let op: de jeugdigen waarvoor op grond van een strafrechtelijke beslissing een aanvraag wordt ingediend voor jeugdhulp, dienen deze jeugdhulp altijd toegewezen te krijgen. Er is dan geen sprake van voorliggende voorzieningen; ook als de hulp in een andere (niet-strafrechtelijke) situatie onder de Wmo, Zvw of Wlz zou vallen, dient de aangevraagde hulp toch onder de Jeugdwet toegekend te worden.

Voorliggende voorzieningen voor 18+

Meestal eindigt de jeugdhulp als een jeugdige 18 jaar wordt. In de meeste gevallen zal op dat moment een voorziening vanuit een andere wet kunnen worden ingezet. De Wmo, Zvw en Wlz zijn voorliggende voorzieningen op de Jeugdwet; als de jeugdige met zijn hulpvraag adequaat geholpen kan worden vanuit voorzieningen op grond van deze wetten, dan treft het college geen voorziening op grond van de Jeugdwet.

Dit geldt voor alle leeftijden; ook onder de 18 jaar. Een hulpmiddel voor iemand onder de 18 valt bijvoorbeeld onder de Wmo en met een Wlz-indicatie valt de meeste zorg voor jeugdigen onder de Wlz.

Zorg vanuit verschillende wetgevingen

Het is mogelijk om tegelijkertijd aanspraak te maken op verschillende voorzieningen van verschillende wetgevingen. Bijvoorbeeld: pleegzorg vanuit verlengde jeugdhulp en aanvullende begeleiding vanuit de Wmo of aanvullende behandeling vanuit de Zvw.

Verlengde jeugdhulp bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Het kan voorkomen dat een jeugdige 18 wordt, nog steeds hulp nodig heeft, maar de aanbieder waarbij de jeugdige deze hulp wil voortzetten geen contract heeft met de gemeente waar de jeugdige woont of de zorgverzekeraar waarbij de jeugdige is verzekerd. In dat geval wordt er toch gekeken naar de voorliggende voorziening: kan de ondersteuning uit de Wmo worden bekostigd of kan de zorg uit de Zvw worden bekostigd? Dan wordt de zorg of ondersteuning niet vanuit verlengde jeugdhulp betaald; het ontbreken van een contract met een aanbieder is geen reden om verlengde jeugdhulp toe te kennen.

Zorg vanuit een aanvullende zorgverzekering

Als een jeugdige een aanvullende verzekering heeft voor zorg die anderszins onder (verlengde) jeugdhulp zou kunnen vallen, dat gaat de aanvullende verzekering voor op de jeugdhulp. Ouders en / of jeugdigen kunnen echter niet verplicht worden om een aanvullende verzekering te nemen om daarmee zorg te vergoeden die anderszins onder de Jeugdwet zou vallen. Als de aanvullende verzekering al is afgesloten, dan geldt deze wel als voorliggend op de Jeugdwet en dient deze verzekering aangesproken te worden om de zorg mee te vergoeden. Als het vergoede budget vanuit de aanvullende verzekering helemaal besteed is en er is nog meer zorg nodig, dan kan voor het restant van de zorg jeugdhulp in worden gezet, mits deze zorg onder de Jeugdwet valt.

Zorg vanwege psychische beperkingen met een Wlz-indicatie

Psychische zorg (ggz) valt niet onder de Wlz. Voor jeugdigen (tot 18 jaar) valt dit altijd onder de Jeugdwet. Als een jeugdige met een Wlz-indicatie psychische zorg nodig heeft, moet het college hiervoor dus jeugdhulp inzetten. De Wlz kent een specifieke uitzondering hierop, namelijk als de behandeling van de psychische stoornis integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling die vanuit de Wlz geboden wordt (vanwege bijv. de verstandelijke of somatische beperking). In dat geval valt de behandeling van de psychische stoornis toch onder de Wlz.

Vragen?

Als je hierover nog vragen hebt, dan kun je deze stellen aan de kwaliteitsmedewerker van je eigen gemeente of aan helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl