Beschrijving Stap 6 | Akkoord op intensiteit en product

 

 • De lokale toegang of de GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld.
 • De lokale toegang en de GI moeten het advies op intensiteit en product van de aanbieder beoordelen en goedkeuren.
 • De medewerker van de GI moet de Schakeltool Jeugdhulp voor GI gebruiken om te toetsen of hij zelfstandig akkoord kan geven op het advies van de jeugdhulpaanbieder of dat een daarvoor aangestelde deskundige van de gemeente meekijkt.
 • Ontstaat er met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over de in te zetten intensiteit en/of product? Dan kun je de hulp van de arbiter inschakelen.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein vraagt de jeugdhulpaanbieder zonder tussenkomst van de Toegang of GI de benodigde zorg aan. Hier vindt geen overleg plaats over de gekozen intensiteit. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het Integrale Plan van Aanpak, inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden, af met de jeugdige/het gezin. Er hoeft geen Beknopt Plan Jeugdhulp te worden opgestuurd.

Status advies intensiteit en producten

Het advies van de jeugdhulpaanbieder is niet bindend; de Toegang of GI moet er akkoord op geven. Toegangen en GI hebben de vrijheid om het advies te toetsen. De ene regiogemeente wil standaard meer of uitgebreider toetsen dan de andere.

Bij vragen of een verschil van inzicht biedt de set wegingsfactoren aanknopingspunten om een casus op inhoud goed te kunnen beoordelen en deze beoordeling toe te lichten. Bekijk de wegingsfactoren in Keuzehulp best passende intensiteit >

Oneens over advies intensiteit en producten? Neem contact op met de arbiter!

Ontstaat er nu met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over de in te zetten intensiteit of producten? En krijg je het zelf niet opgelost? Of gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld? Neem dan contact op met George Breddels, arbiter van het team Inkoop van de regio Hart van Brabant via 06 36 11 92 68 of georgebreddels@22graden.nl. George komt tot een verplichtend besluit voor alle partijen.

Let op: in deze gevallen heeft de arbiter geen rol:
• De jeugdaanbieder wil een cliënt niet in zorg nemen. Dit is een contractuele verplichting. Dit is dus is geen rol voor de arbiter.
• De jeugdaanbieder of de gemeente reageert niet op vragen. Dit is een communicatieprobleem. De arbiter kan hier niet dwingend in zijn.
• Een verzoek van een jeugdaanbieder om coulant met termijnen om te gaan.
• Vragen die betrekking hebben op het aanvragen van een beschikking met terugwerkende kracht.  Dit is een vraag over coulance en vraagt geen oordeel van de arbiter.
In deze gevallen kun je contact opnemen met de Helpdesk Jeugdhulp: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl

Tips voor goed gesprek over de in te zetten intensiteit

Wat doe je als er verschil van inzicht is over de in te zetten intensiteit? Als je een ander advies geeft dan de jeugdhulpaanbieder? Daarover ga je natuurlijk met elkaar in gesprek. Deze tips helpen je om duidelijk te krijgen wat de bron is van jullie verschil van inzicht en hoe jullie op één lijn kunnen komen.

 1. Laat het uitgangspunt van het gesprek niet zijn of het advies van de jeugdhulpaanbieder klopt. Dat staat een open gesprek in de weg, omdat je als vanzelf tegenover elkaar komt te staan. Loop liever samen de benodigde stappen door om tot een beoordeling van de best passende intensiteit te komen en zie waar je dan uitkomt.
 2. Begin bij het Plan van Aanpak. Kunnen jullie je vinden in de beschreven situatie per leefdomein? In het beschreven resultaat? In de inschatting van aanwezige ondersteunende, belemmerende en risicofactoren? Is het Plan van Aanpak volledig helder geformuleerd? Rijzen er vragen over de beschreven situatie? Heeft de jeugdhulpaanbieder het gevoel dat er meer of iets anders aan de hand is? Los dit dan eerst op, ga in gesprek met de jeugdige of het gezin om jullie vragen beantwoord te krijgen. Pas zo nodig het Plan van Aanpak aan.
 3. Beoordeel samen de situatie voor elk van de wegingsfactoren. Maak je eigen inschatting, laat de beschrijving van de intensiteiten nog even achterwege. Het uitgangspunt voor jullie inschatting is de informatie die je nu hebt, die in het Plan van Aanpak staat. Ga niet uit van speculaties over wat er nog méér aan de hand zou kunnen zijn.
  • perspectief: ontwikkelen of vasthouden
  • zwaarte problematiek
  • aantal resultaten
  • afstand huidige situatie tot het resultaat
  • ondersteunende factoren aanwezig (benoemen, in welke mate aanwezig?)
  • Belemmerende of Risicofactoren aanwezig (benoemen, in welke mate aanwezig?)
  • Vuistregel voor de inzet van jeugdhulp in uren/dagdelen
 4. Welke intensiteit zou je op basis van deze beoordeling kiezen?
 5. Toets je keuze aan de hand van de uitgebreide beschrijving van de intensiteiten.
  Twijfelen jullie? Kies dan voor de lagere intensiteit. Het is altijd mogelijk om het aangevraagde arrangement te wijzigen naar een zwaardere intensiteit als in de praktijk blijkt dat dit nodig is.
 6. Zijn jullie het op basis van de inhoud eens over de in te zetten intensiteit? Maar oordeelt de jeugdhulpaanbieder dat hij voor het arrangementstarief dat daarbij hoort niet de benodigde jeugdhulp kan inzetten? Neem dan contact op met George Breddels, arbiter van het team Inkoop van de regio Hart van Brabant via 06 36 11 92 68 of georgebreddels@22graden.nl. George komt tot een verplichtend besluit voor alle partijen.

Vastleggen akkoord

Toegang en GI hoeven hun akkoord op de geadviseerde intensiteit niet vast te leggen. Wanneer je een aanvraag indient voor de benodigde jeugdhulp is dat het teken dat je akkoord bent met de intensiteit. Laat de jeugdhulpaanbieder wel even weten dat je instemt met het advies.

IPA vastleggen

Heeft de jeugdige of het gezin nog geen akkoord gegeven op het Integrale Plan van Aanpak (IPA)? Dan is dit het moment om het plan te laten ondertekenen. De jeugdige of het gezin krijgt een kopie van het IPA dat door alle partijen is ondertekend. Het Beknopt Plan Jeugdhulp hoeft niet toegevoegd te worden aan het Integraal Plan van Aanpak.