Beschrijving Stap 5 | Beknopt plan jeugdhulp

 

 • De Jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp beschrijft hij (in maximaal 1.000 tekens): advies intensiteit en producten, in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg) en de einddatum waarop hij verwacht dat het resultaat bereikt zal zijn. Persoonlijk contact met de jeugdige/ het gezin is niet verplicht, maar zeker bij zwaardere intensiteiten (vanaf D) wel zeer wenselijk.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt het Beknopt Plan Jeugdhulp naar de Toegang of GI.
 • De bevindingen van de jeugdhulpaanbieder kunnen in overleg met de Toegang of GI leiden tot aanscherping van het resultaat.
 • Toegang of GI maken afspraken met de jeugdhulpaanbieder over de coördinatie en de mate en wijze waarop zij contact houden, informatie uitwisselen en evalueren.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein levert de jeugdhulpaanbieder vanaf 1-1-2021 ook een  Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de backoffice van de gemeente.

Wat is een Beknopt Plan Jeugdhulp?

In dit document beschrijven jeugdhulpaanbieders kort hoe ze het benoemde resultaat willen behalen. Je stuurt dit BPJ naar de toegangsmedewerker die de jeugdige of het gezin heeft doorverwezen.

 • Gegevens jeugdige: voor- en achternaam, geboortedatum, adres.
 • Gegevens jeugdhulpaanbieder: organisatie, contactpersoon, telefoon/e-mail
 • Resultaat : hier neemt de Jeugdhulpaanbieder het te behalen resultaat of de resultaten over, zoals die in het Integrale Plan van Aanpak zijn geformuleerd.
 • Arrangementsbeschrijving: het nummer invullen is voldoende.
 • Intensiteit: de letter invullen is voldoende.
 • Producten: de productcode noemen is voldoende.
 • Activiteiten: hier vult de Jeugdhulpaanbieder in welke vormen van hulp deze gaat inzetten om het resultaat te bereiken.
 • Frequentie: hier vult de Jeugdhulpaanbieder in hoe vaak deze de betreffende vorm van hulp gaat inzetten, bijvoorbeeld dagelijks, 3 maal per week, wekelijks, maandelijks.
 • Verwachte einddatum. Kies een realistische periode waarbinnen je het resultaat denkt te behalen en neem deze liever te ruim dan te kort.

Download Beknopt Plan Jeugdhulp voor Toegang en GI >
Download Voorbeeld ingevuld Beknopt Plan Jeugdhulp >

Vanaf 1-1-2023 werken we met een nieuw BPJ. Download Beknopt Plan Jeugdhulp 2023 >

Waarom een BPJ?

De gedachte achter het resultaatgericht werken is dat een jeugdige of gezin alle jeugdhulp krijgt die nodig is om het beoogde resultaat te behalen. De jeugdhulpaanbieder bepaalt wat daarvoor nodig is en moet tijdens het traject de inzet van hulp kunnen wijzigen. Resultaatgericht werken is niet in lijn met het vooraf vastleggen van de in te zetten activiteiten en de frequentie daarvan.

De enige reden voor het maken van een Beknopt Plan Jeugdhulp is een juridische. De rechter heeft geoordeeld dat gemeenten hun inwoners inzicht moeten geven in de omvang van de hulp die ze toegewezen krijgen. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn en kunnen beoordelen of de hulp die ze daadwerkelijk krijgen aansluit bij de hulp die ze toegewezen gekregen hebben.

Medewerkers van de toegangsteams in de regiogemeenten gebruiken de gegevens uit het Beknopt Plan om jeugdigen en gezinnen dit inzicht te geven in de beschikking die jeugdigen en gezinnen ontvangen.

Wie maakt het BPJ?

De jeugdhulpaanbieder. Als meerdere aanbieders een bijdrage gaan leveren om het resultaat te behalen, maakt de hoofdaannemer het Beknopt Plan Jeugdhulp. De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk om alle benodigde input op te halen bij de onderaannemers. Lees meer over hoofd- en onderaannemerschap >

Aanvraag vanuit Medisch Domein? Lever BPJ of evaluatieformulier aan bij gemeente!

Vanaf 1 januari 2021 moeten jeugdhulpaanbieders bij een Verzoek om Toewijzing voor een nieuw jeugdhulptraject via het medisch domein het beknopt plan jeugdhulp (BPJ) invullen en desgevraagd naar de betreffende gemeente sturen.  Heb je als jeugdhulpaanbieder een verlenging, vervolgaanvraag of gewijzigde situatie aan de hand? Dan moet je een evaluatieformulier (in plaats van een BPJ) invullen en desgevraagd naar de gemeente sturen.  Meer over het invullen en insturen van het evaluatieformulier > 

Het ingevulde beknopt plan jeugdhulp lever je aan bij de lokale gemeente:

Gemeente Dongen administratiejeugd@dongen.nl
Gemeente Gilze en Rijen jeugdadmin@abg.nl
Gemeente Goirle jeugd@goirle.nl
Gemeente Heusden Info@bijeenheusden.nl
Toegang Hilvarenbeek WMOenJeugd@hilvarenbeek.nl
Toegang Loon op Zand backofficezorg@loonopzand.nl
Gemeente Oisterwijk vot@oisterwijk.nl
Gemeente Tilburg toetsmedischdomein@tilburg.nl
Gemeente Waalwijk medischdomein@waalwijk.nl

In de volgende situaties hoef je geen BPJ of evaluatieformulier aan te leveren:

 • De verwijzer is een Gecertificeerde Instelling (let op: dit kan gaandeweg 2021 wel veranderen)
 • Het betreft dyslexiezorg, ADHD+ (curatieve zorg) of crisiszorg
 • Het betreft landelijke ingekochte jeugdhulp
 • Wil je de einddatum van een arrangement opschuiven, omdat de resultaten nog niet zijn behaald? Dan hoef je het evaluatieformulier niet in te vullen. Je kunt dan volstaan met het sturen van een e-mail naar de backoffice van de betreffende gemeente.
 • Gaat het om een afschaling van de toewijzing (ook wel mutatie 1 in het Administratie- en Declaratieprotocol Jeugdhulp 2021)? Ook dan hoef je het evaluatieformulier niet in te vullen.

Let op: verstuur het BPJ altijd versleuteld via de e-mail naar de lokale gemeente.

Download Beknopt plan Jeugdhulp voor medisch domein >
Let op: sla deze pdf eerst op in je eigen map op de computer. Open de pdf vanuit je eigen map met Adobe Acrobat Reader DC en start met vullen.  Vul de pdf niet in vanuit de browser. Dan worden de ingevulde gegevens namelijk niet opgeslagen en kun je digitale handtekening niet gebruiken.

Download Procesbeschrijving inhoudelijke toets medisch domein >

Heb je nog een vraag over de werkwijze of de procedure van de inhoudelijke toets medisch domein? Check dan eerst de veelgestelde vragen.  Download Veelgestelde vragen over inhoudelijke toets medisch domein >

Weet je niet zeker welke procedure je moet doorlopen? Download Beslisboom verlengen, wijzigen of opnieuw aanvragen jeugdhulp >

Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar toetsmedischdomein@tilburg.nl

Intensiteit bepalen

De afstand van de huidige situatie tot het gewenste resultaat bepaalt wat de best passende intensiteit is. Daarbij ga je uit van de informatie die je nú tot je beschikking hebt over de situatie van de jeugdige en het gezin zoals die nú is.

Wat?
 • De intensiteiten A, B, C komen overeen met laagspecialistische jeugdhulp.
 • De intensiteiten D, E, F, G komen overeen met hoogspecialistische jeugdhulp.
 • De intensiteiten (H, I) kunnen gelabeld worden met ‘chronisch’ (er blijft zorg nodig, vaak intensief en met een hoge frequentie) en ‘doorlopend’ (het kind blijvend volgen, vinger aan de pols, lage inzet van zorg met een lage frequentie)
 • De tarieven voor de intensiteiten D, E, F en G zijn voor alle arrangementsbeschrijvingen gelijk. Bijvoorbeeld: het tarief voor arrangementbeschrijving 9/ intensiteit F is gelijk aan het tarief voor arrangementsbeschrijving 3/ intensiteit F. Voor de andere intensiteiten verschillen de tarieven per arrangementsbeschrijving.
Hoe?

Je kunt de best passende intensiteit kiezen door een casus te toetsen aan een aantal wegingsfactoren. Vraag je steeds af: welke invloed heeft deze factor op de afstand tot het resultaat? En bekijk de verschillende factoren altijd in samenhang met elkaar. Dit zijn de wegingsfactoren:

 • Perspectief: ontwikkelen of vasthouden?
 • Enkelvoudige, meervoudige of complexe problematiek
 • Ondersteunende factoren aanwezig
 • Belemmerende factoren aanwezig
 • Risicofactoren aanwezig
 • Indicatie voor de inzet van jeugdhulp in uren/eenheden

Wil je meer gevoel krijgen bij de verschillende intensiteiten en de verschillen daartussen? Bekijk dan de uitgebreide beschrijving van alle wegingsfactoren per intensiteit>

Wil je de wegingsfactoren toepassen op een casus? Of meer gevoel krijgen bij het gebruiken van de wegingsfactoren? Bekijk dan de Keuzehulp best passende intensiteit >

Wil je meer gevoel krijgen bij de arrangementstarieven? Bekijk dan het overzicht Tarieven en bandbreedtes intensiteiten D t/ G>

Hou er bij de keuze voor de best passende intensiteit rekening mee dat je een aangevraagd arrangement kunt wijzigen als later blijkt dat de situatie complexer is dan je dacht, als de situatie verandert of als er toch meer of minder intensieve jeugdhulp nodig is. Bekijk hier hoe dat werkt > Vraag geen zwaarder arrangement aan om alvast rekening te houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Vraag een arrangement aan dat past bij de huidige situatie, gebaseerd op de informatie die je nu hebt.

Termijn BPJ

De Toegang heeft 4 weken om het Integrale Plan van Aanpak af te ronden. Jeugdhulpaanbieders hebben vervolgens 2 weken de tijd voor het invullen en aanleveren van het BPJ. De 2 weken gaan in op het moment dat de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak heeft ontvangen. Daarmee moeten jeugdhulpaanbieders in de regel voldoende informatie hebben om een Beknopt Plan Jeugdhulp te maken. Soms zal nog steeds een aanvullend gesprek met de jeugdige of het gezin zijn. In complexe situaties zal de Toegang of GI de jeugdhulpaanbieder zo vroeg mogelijk bij een casus betrekken, zodat de aanbieder al kan kennis maken en een inschatting kan maken van de situatie.

Status BPJ

Weet dat het Beknopt Plan Jeugdhulp niet in beton is gegoten. Doel is om jeugdigen en gezinnen inzicht te geven in de jeugdhulp die ze mogen verwachten. Als blijkt dat (tijdelijk) andere activiteiten of een andere frequentie nodig zijn om het resultaat te behalen, dan kan de jeugdhulpaanbieder die op eigen gezag inzetten. Afstemming met de Toegang of GI is niet nodig.

Advies intensiteit

De jeugdhulpaanbieder adviseert per 2019 over de intensiteit van de benodigde jeugdhulp. Een  kwestie van vertrouwen: uit de cijfers blijkt dat jeugdhulpaanbieders hier goed in zijn. Daarnaast geeft deze werkwijze de regiogemeenten de gelegenheid hun eigen werkwijze te bepalen. De ene regiogemeente wil standaard meer of uitgebreider toetsen dan de andere.

In stap 6 van het stappenplan geeft de Toegang of GI akkoord op het advies.

Advies producten

In het Beknopt Plan Jeugdhulp geeft de jeugdhulpaanbieder advies over de in te zetten producten om het resultaat te behalen. Het noemen van de productcode is voldoende.

Advies van aanbieder toetsen door GI

De jeugdhulpaanbieder heeft in het Beknopt Plan Jeugdhulp een advies gegeven over de in te zetten intensiteit en/of producten. Werk je bij een GI? Dan kun je met de schakeltool beoordelen of de aanbieder de juiste inschatting heeft gemaakt. Download Schakeltool Jeugdhulp voor GI >

 1. In de schakeltool vul je de soort en hoeveelheid zorg in die je voor de jeugdige wilt aanvragen. Vul ook de ondersteuning in die het gezin eventueel al ontvangt.
 2. De schakeltool berekent vervolgens de totale kosten van de zorg die je wilt inzetten.

Benader het Expertiseteam via expertiseteamhvb@tilburg.nl als je vragen hebt over welk arrangement/product het beste past bij de jeugdige of het gezin.

Tarieven

Hoe zijn de tarieven  voor jeugdhulp berekend?

 • De arrangementstarieven voor segment 2 zijn opnieuw doorgerekend op basis van nieuwe gegevens over 2017. Kloppen ze met de werkelijk gedeclareerde en geleverde zorg?
 • De arrangementstarieven voor jeugdhulp die in 2018 onder segment 3 valt en op basis van producten wordt aangevraagd en gedeclareerd zijn berekend op basis van daadwerkelijk geleverde en gedeclareerde zorg in 2015, 2016 en 2017.
 • In samenwerking met jeugdhulpaanbieders is bekeken hoe al die gedeclareerde zorg binnen segment 3 vertaald kon worden naar arrangementen. De uitkomst was dat de 9 arrangementen die per 2017 in gebruik zijn genomen ook passen bij de zorg die tot en met 2018 valt onder segment 3, hoogspecialistische jeugdhulp.
 • Per arrangement is vastgesteld – ook weer in samenwerking met jeugdhulpaanbieders – wanneer de zorg valt in een bepaalde intensiteit.

Download Tarievenlijst Jeugdhulp 2021 >

 • Bij elk arrangement + intensiteit is in samenwerking met een extern bureau een tarief bepaald. Dat tarief is een gemiddelde van alle zorg die past binnen dit arrangement + intensiteit en die gedeclareerd is door alle jeugdhulpaanbieders voor alle cliënten in de peilperiode.
 • In de peilperiode in 2015 en 2016 bleek 10% van de gedeclareerde trajecten voortijdig beëindigd te zijn. Ook dat is meegewogen bij het bepalen van de arrangementstarieven voor 2019.
 • De uitkomst = Gemiddelde tarieven. Een gemiddeld tarief klopt voor geen enkel jeugdhulptraject. Het uitgangspunt is dat je bij er bij de ene casus bij inschiet en bij de andere casus wat overhoudt. Zo kom je gemiddeld goed uit.

Meer weten over de tarieven en producten Jeugdhulp 2023? Download Producten en tarieven Jeugdhulp 2023 > of download Indexering producten Jeugdhulp 2023 >

Wat zit in het arrangementstarief?

Het arrangementstarief omvat het budget voor álle jeugdhulp die de jeugdige of het gezin nodig heeft om het resultaat te bereiken. Arrangementen combineren of ‘stapelen’ is niet mogelijk. Er loopt per kind één arrangement tegelijk. Een arrangement kan gecombineerd worden met een of meer producten.

 • Verantwoordelijkheid voor behalen resultaat | De jeugdhulpaanbieder is ervoor verantwoordelijk dat hijzelf en eventuele onderaannemers hun bijdrage leveren om het resultaat te behalen. In de praktijk betekent dit:
  • De jeugdhulpaanbieder zorgt voor een Behandelplan. Daarin staan de behandeldoelen voor alle betrokken jeugdhulpaanbieders; deze behandeldoelen zijn in lijn met het vastgelegde resultaat in het Plan van Aanpak.
  • De jeugdhulpaanbieder evalueert het behalen van de behandeldoelen met de onderaannemer(s) en kan deze zo nodig bijstellen.
 • Coördinatie | Vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator treedt één contactpersoon op als het vaste aanspreekpunt van een jeugdige of gezin en voor eventuele andere (jeugd)hulpaanbieders. Lees meer over de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer >.
 • Overbruggingszorg | De meest effectieve zorg om het resultaat te bereiken is niet altijd direct beschikbaar. De jeugdhulpaanbieder regelt overbruggingszorg in afwachting van de beschikbaarheid van de meest effectieve zorg. Met de overbruggingszorg kan de jeugdige of het gezin alvast aan het resultaat werken of voorkomen dat de situatie verslechtert.
 • Inzet onderaannemer(s) | De tarieven voor de arrangementen staan vast, het is aan de hoofdaannemer om in overleg met de onderaannemers dit budget te verdelen.
 • Garantie na einde zorg: | Meldt een jeugdige of het gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten of hulpvraag? Dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. De jeugdhulpaanbieder biedt de zogenoemde garantie na zorg binnen het reeds afgesloten en gedeclareerde arrangement, vraagt voor deze nazorg geen nieuwe toewijzing aan en stuurt er ook geen declaratie voor. Lees wanneer je wel en geen nieuwe zorgaanvraag indient >
 • Kosten tolk niet in tarief |  Krijg je als jeugdhulpaanbieder te maken krijgt met een anderstalige cliënt? Schat dan in of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Als dit het geval is, schakel je een tolk in. De jeugdhulpaanbieder betaalt de kosten van de tolk. De kosten van de tolk vallen dus niet onder het arrangementstarief.

Wat zit in het producttarief?

Deze producten vallen niet binnen een arrangement:

 • Intramurale jeugdhulp (Verblijf)
 • Kortdurend verblijf (Logeeropvang)
 • Beschermd wonen
 • Pleegzorg
 • Dagcentrum Vroegtijdige Interventie
 • Vervoer
 • ADHH+
 • Dyslexie
 • Crisiszorg

Voor deze producten gelden producttarieven die per afgesproken eenheid gedeclareerd worden. Jeugdhulpaanbieders kunnen alleen eenheden declareren die zij direct aan de jeugdhulp voor de jeugdige of het gezin hebben besteed. Indirecte tijd, zoals reistijd, collegiaal overleg waarbij de jeugdige of het gezin niet aanwezig is of tijd voor het maken van rapportages kunnen niet apart in rekening gebracht worden.

Vervoer

We zijn verplicht om een vervoer te regelen van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden als dit medisch noodzakelijk is of als de jeugdige beperkt is in zijn of haar zelfredzaamheid. We spreken dan over vervoer dat bovengebruikelijk is. Lees meer over bovengebruikelijke zorg bij vervoer >
Gebruik het Stappenplan Vervoer om te bepalen óf en hoe je vervoer moet regelen voor de jeugdige. Bekijk het Stappenplan Vervoer >

Als een vervoersvoorziening nodig is, kun je dit regelen via Zorg in Natura (ZiN), een pgb of een oplossing via het maatwerkbudget. Bekijk het overzicht van jeugdhulpaanbieders dat gecontracteerd is voor vervoer >

Vervoer is niet te combineren met álle arrangementen of producten. Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >

Hoe vraag ik kortdurend verblijf (logeeropvang) aan?

Om ouder(s)/verzorger(s) tijdelijk te ontlasten, kun je logeeropvang in een ‘huiselijke omgeving’ voor de jeugdige organiseren. Het gaat hierbij om ontwikkelingsgerichte begeleiding en 24-uurs toezicht met of zonder zorg.

De bekostiging van een dag logeeropvang (ook wel Kortdurend Verblijf) in Zorg in Natura bestaat uit twee componenten:

 1. een aantal uren begeleiding per dag (0HLOG)
 2. een ZZP verblijfscomponent passend bij de problematiek van de Jeugdige.

Je kunt logeeropvang inzetten als afzonderlijk product maar ook in combinatie met een arrangement. Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >

Op de Wegwijzer Jeugd kun je zien welke aanbieders gecontracteerd zijn voor logeeropvang. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Deze  productcodes hebben betrekking op logeeropvang:

 • 0HLOG begeleiding i.v.m. logeren: 2 tot 6 uur per etmaal
 • 44A42   ZZP GGZ verblijfscomponent (etmalen)
 • 44A43   ZZP VG&LG (etmalen)
 • 44A44   ZZP ZG verblijfscomponent (etmalen)
 • 44A41   ZZP V&V verblijf niet-geïndiceerd (etmalen)

HLOG is begeleiding i.v.m. logeren. Het aantal uren per etmaal is afhankelijk van de zorgzwaarte. Gemiddeld wordt er gekozen voor 3 uur per etmaal. Het is belangrijk om met een jeugdhulpaanbieder te bespreken wat noodzakelijk is. Een reden om meer dan 3 uur HLOG te kiezen, kan een combinatie van een lichamelijke en psychische beperking zijn.

Eén weekend logeren bestaat uit twee etmalen. Let op! Als er sprake is van bijvoorbeeld vrijdag 16.00u tot en met zaterdag 21.00u, vraag je slechts 1 etmaal aan. Bij inzet van logeeropvang gedurende minder dan 12 uur in een etmaal brengt de aanbieder geen tarief in rekening.

Wanneer tijdens het logeren persoonlijke verzorging of groepsbegeleiding nodig is, valt dit in principe onder de regulier toe te kennen HLOG (Begeleiding i.v.m. logeren). Je kiest dan voor meer uren (bijv. 5 uren). Als een aanbieder daar niet mee uitkomt, kan dit mede beoordeeld worden door het Expertiseteam. Het Expertiseteam is elke werkdag tussen 9:00 en 13:00 bereikbaar op: 013-464 3262. Het Expertiseteam is ook per mail bereikbaar via: expertiseteamhvb@tilburg.nl.

Bij een pgb voor een formele zorgverlener volg je dezelfde werkwijze. Alleen zijn de pgb-codes anders dan die bij Zorg in Natura. Let op: pgb is lokaal beleid. In Tilburg zijn de pgb-codes: 0PHLG, 0PA41, 0PA42, 0PA43, 0PA44.

Verblijf LVB

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale zorg/verblijfszorg, inclusief begeleiding, dat aansluit op de kenmerken van de jeugdige en de soort zorg die de jeugdige nodig heeft. Indien nodig zijn behandeling (BH) en/of dagbesteding (DB) onderdeel van het zorgzwaartepakket. Dat blijkt dan uit de omschrijving. De ZZP codes zijn:

 • Z414 -ZZP 1VG excl. DB
 • Z415 -ZZP 1VG incl. DB
 • Z424 -ZZP 2VG excl. DB
 • Z425 -ZZP 2VG incl. DB
 • Z430 – ZZP 3VG excl. BH excl. DB
 • Z431 – ZZP 3VG excl. BH incl. DB
 • Z432 – ZZP 3VG incl. BH excl. DB
 • Z433 – ZZP 3VG incl. BH incl. DB
 • Z513 – ZZP 1LVG incl. BH incl. DBZ523 – ZZP 2LVG incl. BH incl. DB
 • Z533 – ZZP 3LVG incl. BH incl. DB
 • Z543 – ZZP 4 LVG incl. BH incl. DB
 • Z553 – ZZP 5LVG incl. BH incl. DB

Bij een ZZP is het mogelijk dat er een aanvullende opslag wordt ingezet voor een specifiek doel (bijvoorbeeld observatie of woonzorg). De toeslagcodes zijn:

 • Z911 -Toeslag ZZP MFC
 • Z912 – Toeslag ZZP observatie
 • Z978 – Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind
 • Z979 – Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd

Bekijk hier het schema ZZP-klasse bepalen Verblijf LVB

Zoals aangegeven is begeleiding onderdeel van elke ZZP. Behandeling en dagbesteding kunnen eveneens onderdeel zijn van een ZZP. Hiervoor hoeft dus geen afzonderlijk arrangement afgegeven worden. Eventueel kan er wel een arrangement afgegeven worden voor resultaten die niet gericht zijn op de (individuele) behandeling of begeleiding van de jeugdige, bijvoorbeeld hulp aan ouders om structureel te werken aan resultaten voor de thuissituatie.

Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >
Bekijk de productcodes en gecontracteerde aanbieders op de Wegwijzer >

Verblijf J&O

Dit zijn de kenmerken van een gezinshuis:

 • De jeugdige krijgt opvoeding geboden in een accommodatie van een zorgaanbieder waar ‘gezinsouders’ aanwezig zijn om zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren.
 • Het verschil met een pleeggezin is dat de gezinsouders een specifieke opleiding hebben gevolgd, meerdere kinderen ‘behandelen’ en een gefaciliteerde accommodatie bewonen.
 • Productcode Jeugd 01702

Dit zijn de kenmerken van behandelgroep kamertrainingscentrum:

 • Kamertraining is bedoeld voor jongeren die (nog) niet toe zijn aan zelfstandig wonen. Lichte begeleiding op locatie wordt geboden.
 • Productcode Jeugd 01701

Dit zijn de kenmerken van behandelgroep fasehuis:

 • Het fasehuis is bedoeld voor jongeren die moeten leren zelfstandig te leven en daar nog begeleiding bij nodig hebben.
 • In een fasehuis woont men op kamers waar intensieve begeleiding bij wordt geboden.
 • Productcode Jeugd 01704

Dit zijn de kenmerken van behandelgroep:

 • Deze behandelgroep vindt plaats in een methodische behandelsetting met groepsleiders.
 • Het verschil met pleegzorg en gezinshuizen is dus dat de begeleiding niet plaats vindt door een ouderechtpaar of opvoeders maar door een team van groepsleiders. Dit is de meest voorkomende vorm van groepsverblijf.
 • Productcode Jeugd 01705

Dit zijn de kenmerken van behandelgroep zwaar:

 • Ook deze behandelgroep vindt plaats in een methodische behandelsetting met groepsleiders.
 • Het verschil met de behandelgroep is de intensiteit van de begeleiding en behandeling. De behandelgroep zwaar kent een intensiteit van méér dan één-op-één tussen formatie en capaciteitsplaatsen.
 • Productcode Jeugd 01707

Dit zijn de kenmerken van behandelgroep tienermoeder en kind(eren)

 • Deze behandelgroep is voor tienermeiden van 14-18 jaar, die zwanger zijn of al een kind hebben. In deze groep worden tienermoeders waarbij sprake is van een vorm van gedragsproblematiek.
 • Productcode Jeugd 01703 (het betreft een integrale prijs voor zowel tienermoeder als kind(eren))

Dit zijn de kenmerken van observatietraject opvoedingsperspectief:

 • Observatietraject met verblijf (gemiddelde duur 12 weken) voor moeders met kinder(en) om het opvoedingsperspectief te bepalen.
 • Productcode Jeugd 01706 (het betreft een integrale prijs voor moeder en kind(eren))

Dit zijn de kenmerken van gesloten behandelgroep (Jeugdzorg Plus):

 • Bij Jeugdzorg Plus verblijft een jongere in een Jeugdzorg Plus-instelling, Dit is een intensieve vorm van jeugdhulp. Jeugdzorg Plus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met gedragsproblemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen. Vak is er sprake van:
  • psychiatrische klachten. Bijvoorbeeld autisme en ADHD
  • een (licht) verstandelijke beperking
  • verslaving aan alcohol of drugs
  •  gedragsproblemen
 • Opname in een gesloten behandelgroep is alleen mogelijk o.b.v. een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ van de kinderrechter.
 • Productcode Jeugd 37100

Dit zijn de kenmerken van deeltijdpleegzorg:

 • Bij deeltijdpleegzorg logeert een kind of jongere regelmatig (een paar) dagen in een pleeggezin. Deeltijdpleegzorg wordt geregistreerd en afgerekend per etmaal. Eén van de varianten van deeltijdpleegzorg is weekendpleegzorg.
 • Productcode Jeugd 43A23

Dit zijn de kenmerken van 24-uurs pleegzorg:

 • Bij 24-uurs pleegzorg, ook wel voltijd pleegzorg genoemd, verblijft een jeugdigen gedurende (het grootste deel van) de week bij een pleeggezin. 24-uurs pleegzorg wordt geregistreerd en afgerekend per etmaal.
 • Productcode Jeugd 43A24

Eventueel kan er een arrangement afgegeven worden voor resultaten die niet gericht zijn op de (individuele) behandeling of begeleiding van de jeugdige, bijvoorbeeld hulp aan ouders om structureel te werken aan resultaten voor de thuissituatie.

Verblijf J-GGZ

Binnen de verblijfszorg GGZ kennen we klassen A t/m G. Hoe hoger de verzorgingsgraad, hoe zwaarder de klasse.

Deelprestatie verblijf A (lichte verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding (hierbij zit ook verzorging en bescherming/structurering) door het VOV-personeel (Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel) is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV-personeel is op afstand oproepbaar.

Voor zover patiënten mobiliteitsproblemen hebben vergen deze geen extra verzorging of toezicht. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL /BDL is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. wassen, aankleden, eten, toiletgang). BDL staat voor Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. huishoudelijk werk, koken , administratie doen, gebruikmaken van het openbaar vervoer).

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans niet meer dan 0,3 netto fte per bed/plaats ingezet. Netto staat voor: ingeroosterd zorgverlenend VOV-personeel.
 • Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten.
 • Patiënten kunnen zonder toestemming de setting verlaten, tenzij er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd.
 • Open setting voor basis verblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.
Deelprestatie verblijf B (beperkte verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV personeel is op afstand oproepbaar. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er beperkte begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel zijn stimulatie en toezicht door het VOV personeel noodzakelijk.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,3 netto fte tot en met 0,5 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten.
 • Het betreft een overwegend open setting die licht beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd.
 • Open setting voor basis verblijf zonder aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.
Deelprestatie verblijf C (matige verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een matige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,5 netto fte tot en met 0,7 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Toezicht/beveiliging Het betreft hoofdzakelijk een open setting die matig beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheid beperkende maatregelen zijn opgelegd.
 • Hoofdzakelijk open setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.
Deelprestatie verblijf D (gemiddelde verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op aanvraag/behoefte noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel toezicht noodzakelijk.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,7 netto fte tot en met 1,0 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • Het merendeel van de patiënten blijft doorgaans doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voornamelijk in een besloten setting die gemiddeld tot intensieve bescherming biedt.
 • In belangrijke mate gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.
Deelprestatie verblijf E (intensieve verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er volledige begeleidende zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,0 netto fte tot en met 1,3 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • De patiënten blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de kliniek. Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven veelal in een gesloten setting met matig intensieve bescherming, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet zonder toestemming mag verlaten.
 • Overwegend gesloten setting met geringe aanpassingen. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.
Deelprestatie verblijf F (extra intensieve verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel is noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen gedragsproblemen/agressie, dan wel verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,3 netto fte tot en met 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Toezicht/beveiliging Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voor een belangrijk deel ineen gesloten setting, beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken.
 • (Overwegend) gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer- dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoel gebruik.
Deelprestatie verblijf G (zeer intensieve verzorgingsgraad)

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor ggz-patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is volledige overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het psycho-sociale functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

Andere kenmerken zijn:

 • Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.
 • De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.
 • Het betreft een gesloten setting, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken.
 • Gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoelgebruik.

De inhoud van de deelprestaties verblijf omvatten niet de behandeling van de cliënt, hiervoor dient een arrangement te worden afgegeven.

Pleegzorg aanvragen

Voor het aanvragen van pleegzorg (een vorm van jeugdhulp die valt onder het product Verblijf J&O) volg je hetzelfde 12-Stappenplan als voor het aanvragen van ieder ander product of arrangement. Bij een aantal stappen gelden bijzonderheden. Alles hierover lees je in het Infoblad Pleegzorg aanvragen. Download Infoblad Pleegzorg aanvragen >

Ernstige Dyslexie (ED)

Hulp bij dyslexie door school

Hulp bij dyslexie behoort tot de basisondersteuning van elke school. In het protocol van de school is vastgelegd hoe de school de kinderen met lees- en/of spellingproblemen ondersteunt. Het kan zijn dat het kind last heeft van Ernstige Dyslexie (ED). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van diagnostisch onderzoek/behandeling ED zijn:

 • het kind volgt primair onderwijs
 • het kind is tussen de 7 en 13 jaar oud
 • de behandeling wordt gestart voor de 13e verjaardag
Aanvragen onderzoek en behandeling ED

Heb je een vermoeden van ED en wil je graag onderzoeken of het kind ED heeft? Dan moet de school, met toestemming van beide gezaghebbende ouders een aanvraag indienen voor diagnostiek ED bij Toegang Dyslexie/Poortwachters. De school moet bij de aanvraag het leerlingdossier Dyslexie meesturen. Uit het leerlingdossier moet blijken, dat er in het onderwijs een passend traject heeft plaatsgevonden van extra ondersteuning bij het leren lezen en/of spelling volgens de regels van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Het Expertisecentrum Nederlands en het NKD ontwikkelden in opdracht van Dyslexie Centraal de volgende documenten:

 1. Leidraad Ernstige Dyslexie
 2. Handreiking voor de invulling van ON 2,3 en 4
 3. Richtlijn omgaan met doublures
 4. Leerlingdossier dyslexie WORD
 5. Leerlingdossier Dyslexie PDF
 6. Format handelingsplan technisch lezen en spellen ON3

Deze documenten zijn zowel te vinden op www.nkd.nl  als www.dyslexiecentraal.nl.

Indien de leerling niet voldoet aan de criteria voor een ED onderzoek, zal de gemeente nooit diagnostiek en/of behandeling vergoeden. Indien ouders dus zelf een onderzoek naar dyslexie hebben bekostigd zal de gemeente het onderzoek en behandeling niet vergoeden.

Het verschilt per gemeente waar je het dossier naar toe moet sturen. Hieronder volgt de procedure per gemeente.

Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg

Komt het kind uit een van deze gemeenten? Stuur dan de aanmelding naar het toegangsteam Dyslexie: toegangdyslexie@tilburg.nl. Het toegangsteam toetst of het dossier compleet is en of het protocol goed is toegepast. Als het toegangsteam het dossier goedkeurt, stuurt de school het dossier naar de beoogde aanbieder om het onderzoek te doen. De school moet dit wel afstemmen met de ouders/verzorgers.

Dongen en Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Gilze en Rijen

Komt het kind uit een van deze gemeenten: Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en/of Rijen? Dan moet de aanmelding en het schooldossier naar het samenwerkingsverband ‘RSV Breda e.o.’. Als het samenwerkingsverband het dossier goedkeurt, ontvangen de ouders/verzorgers een ondertekend advies van het samenwerkingsverband. Hiermee kunnen zij naar een gecontracteerde zorgaanbieder, die het diagnostisch onderzoek  uitvoert.

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Scholen in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk sturen het schooldossier voor goedkeuring naar het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena (SWV PO LHA). Meer over dyslexiezorg in Loon op Zand, Heusden en Waalwijk > 

Diagnostiek Ernstige Dyslexie (ED)

Het primaire doel van het diagnostisch onderzoek is om een inzicht te geven in de aard van de klachten van de cliënt en in de factoren die een rol spelen in het ontstaan of in stand houden hiervan, antwoord te geven op de hulpvraag en te komen tot op het individu toegesneden handelingsadviezen. Voor de diagnostiek wordt het landelijke protocol gevolgd: ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB versie 3.0). In de classificerende diagnostiek wordt ernstige dyslexie vastgesteld aan de hand van de criteria voor ernst, hardnekkigheid en specificiteit van de lees- en spellingproblemen. In het verdiepende onderdeel van de diagnostiek worden belemmerende en beschermende factoren in kaart gebracht die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de problematiek. Hierbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van mogelijk comorbide stoornissen.
Op basis van de diagnostiek kunnen de stappen in de behandeling worden bepaald. Als er geen sprake is van ED geeft de aanbieder een handelingsgericht advies aan de school en de ouders. De productcode voor Diagnostiek Dyslexie is 45ED1.

Behandeling Ernstige Dyslexie (ED)

Een behandeling duurt in beginsel 48 sessies van 45 à 50 minuten. De behandelaar kan zijn: een BIG-geregistreerd gezondheidspsycholoog, een NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog of een NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist. De behandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars. Deze medebehandelaars vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Medebehandelaars zijn gekwalificeerde dyslexiespecialisten: een basispsycholoog, orthopedagoog of een logopedist. De behandeling wordt uitgevoerd volgens het landelijk vastgestelde protocol “Protocol Dyslexie, Diagnostiek en Behandeling 3.0”. De productcode voor behandeling Dyslexie is 45ED2.

Aanvraagformulier 12 extra behandelingen ED

Voor ED geldt dat de behandeling uit maximaal 48 behandelsessies bestaat. In een uitzonderlijke situatie mag een verlenging voor 12 extra behandelsessies worden aangevraagd. De productcode voor behandeling Dyslexie is 45ED3.

De regio Hart van Brabant heeft hiervoor criteria opgesteld en heeft een aanvraagformulier ontwikkeld. Download Aanvraagformulier 12 extra behandelsessies ED >

Heeft een jeugdige  12 extra behandelsessies ED nodig? Met ingang van 1 juli 2021 hanteert regio Hart van Brabant de volgende werkwijze.

 1. Aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier toont de aanbieder de noodzaak van deze 12 extra behandelsessies aan.
 2. De aanbieder levert het formulier versleuteld aan via de e-mail bij de gemeente die o.b.v. het woonplaatbeginsel verantwoordelijk is.
 3. De lokale gemeente beoordeelt de aanvraag. De lokale gemeente laat schriftelijk weten of zij akkoord is met de aanvraag. Zonder een schriftelijk akkoord, komt de aanbieder niet in aanmerking voor een vergoeding voor 12 extra behandelsessies vanuit de jeugdwet.
 4. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, dient de aanbieder een Verzoek om Toewijzing (JW315) in.

Let op: de regio heeft te allen tijde de mogelijkheid om achteraf te toetsen of de goedkeuring op de aanvraag daadwerkelijk is verstrekt.

Hieronder wordt per gemeente aangegeven naar welk e-mailadres het aanvraagformulier moet worden gestuurd:

Gemeente e-mailadres
Dongen administratiejeugd@dongen.nl
Gilze-Rijen jeugdadmin@abg.nl
Goirle toegangdyslexie@tilburg.nl
Heusden info@bijeenheusden.nl
Hilvarenbeek toegangdyslexie@tilburg.nl
Loon op Zand servicepuntWWZ@loonopzand.nl
Oisterwijk toegangdyslexie@tilburg.nl
Tilburg toegangdyslexie@tilburg.nl
Waalwijk medischdomein@waalwijk.nl
Gecontracteerde aanbieders Dyslexie

In deze tabel zie je alle aanbieders die in vanaf 2023 gecontracteerd zijn voor de levering van dyslexiezorg:

AGB
Naam aanbieder
94003812 Berkel-B B.V.
94002356 Praktijk Orthopedagogie Barend Spijkers B.V.
53530281 Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. (RID)
94060097 ECLG expertisecentrum leren & gedrag
98102686 Opdidakt.V.BV

ADHD+

GGZ-zorg door kinderartsen (ADHD+)

Deze zorg kenmerkt zich door een gecombineerd somatisch en GGZ-karakter. Het betreft hier met name ADHD, maar ook andere psychosociale problematiek.

Artsen, waaronder de kinderarts, vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling. De kinderarts kan zelf geen psychiatrische diagnose stellen maar wel de (medica­tie)behandeling op zich nemen. De diagnostiek vindt altijd multidisciplinair plaats, veelal samen met een daarin gespecialiseerde kinder- en jeugdpsycholoog en/of psychiater. De kinderarts integreert in zijn/haar werk de fysieke en mentale domeinen van gezondheid en levert integrale zorg. Juist deze integrale benadering van de zorg voor het kind, rekening houdende met de sociale en biologische aspecten, zorgt voor een optimale zorg voor het kind. Tijdens de behandeling door de kinderarts wordt gekeken naar de samenhang en interactie van de stoornis/ziekte en de niet biologische factoren zoals gedrag, leefstijl en sociaal-economische factoren; de interactie tussen soma en psyche. Daarbij heeft de kinderarts kennis van de meest voorkomende bijwerkingen van stimulantia en andere (ADHD-)medicijnen.

 • Code 53A01 (tot en met 2022 code 06013)
  Diagnose van een aandoening met een psychische oorzaak (o.a. ADHD). Er worden 1 of 2 polikliniekbezoeken ingezet met activiteiten die specifiek psychosociaal zijn.
 • Code 53A06 (tot en met 2022 code 06030)
  Diagnose van een aandoening met een psychische oorzaak (o.a. ADHD). Er wordt diagnostiek of meer dan 2 polikliniekbezoeken ingezet zonder activiteiten die specifiek psychosociaal zijn.
 • Code 53A05 (tot en met 2022 code 06029)
  Diagnose van een aandoening met een psychische oorzaak (o.a. ADHD). Er wordt diagnostiek of meer dan 2 polikliniekbezoeken ingezet met bijzondere activiteiten.
 • Code 53A03 (tot en met 2022 code 06004)
  Diagnose van een aandoening met een psychische oorzaak (o.a. ADHD). Er worden meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling ingezet.
 • Code 53A02 (tot en met 2022 code 06025)
  Er is sprake van met name gedragsproblemen. Er worden 1 of 2 polikliniekbezoeken ingezet.
 • Code 53A04 (tot en met 2022 code 06008)
  Er is sprake van met name gedragsproblemen. Er wordt diagnostiek of meer dan 2 polikliniekbezoeken ingezet.

In deze tabel zie je alle aanbieders die vanaf 2023 gecontracteerd zijn voor de levering van ADHD+ zorg:

AGB NAAM AANBIEDER
06011037 Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
06011034 Jeroen Bosch Ziekenhuis
06011033 Amphia Ziekenhuis

Als de toewijzing start vanaf 2023 wordt dit door de ziekenhuizen middels lijstwerk doorgegeven aan de betreffende gemeente. Toewijzingen die starten vóór 2023 worden aangevraagd via het berichtenverkeer middels een JW315

Medicatiecontrole jeugdigen

De gemeenten zijn o.b.v. de Jeugdwet verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van medicatieregulatie voor jeugdigen (tot 18 jaar) met psychiatrische stoornissen (psychofarmaca). Het betreft hier instellen, dan wel bijstellen van de benodigde medicatie ten behoeve van het volledig voorkomen of verminderen van klachten en symptomen van de psychiatrische stoornis. Dit met uiteindelijk doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden. Het stellen van de diagnose vindt plaats door (of onder strikte supervisie van) de psychiater, kinderarts of huisarts. Als een diagnose gesteld is door de hiervoor genoemde regiebehandelaar, kan de uitvoering van de medicatiecontrole ook door de (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige worden uitgevoerd.

In praktijk houdt dit in dat de jeugdige periodiek een consult heeft met de behandelaar. Tijdens dit consult worden de effecten (zowel bedoelde, als onbedoelde) van de medicatie beoordeeld. Op basis hiervan wordt er al dan niet een wijziging (andere type of andere dosering) aan de medicatie doorgevoerd.

Regels medicatiecontrole
 •  De richtlijn voor het volume is 3 tot 5 stuks/sessies per jaar. Dit komt neer op maximaal 1 sessie/stuk per twee maanden. In sommige situaties kan dit meer of minder zijn. Het is aan de toegangsprofessional en/of de aanbieder om te bepalen wat nodig is voor de jeugdige. In het geval er méér sessie nodig zijn, dan wordt dat in het opmerkingenveld van het beknopt plan jeugdhulp gemotiveerd. Als aanbieder en toegang/toetser medisch domein van mening verschillen over de inzet, dan wordt de arbiter betrokken.
 • Een sessie vindt face-to-face plaats.
 • Telefonische afstemming, verslaglegging etc. zijn meegenomen in het tarief en kunnen om die reden niet apart in rekening worden gebracht.
 • Medicatiecontrole mag naast een arrangement of andere producten (zowel ZIN als PGB) lopen.
 • Medicatiecontrole kan niet naast een arrangement lopen als dat arrangement bij dezelfde aanbieder wordt ingezet (in dat geval dient de medicatiecontrole te worden opgenomen in hetzelfde arrangement als het arrangement dat de aanbieder heeft voor behandeling en/of begeleiding).
 • De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • De behandelaar maakt de inschatting of de medicatiecontrole direct of gedurende de lopende toewijzing (alsnog) kan worden opgepakt binnen de reguliere huisartsenzorg.
Een jeugdige meldt zich met een vraag over medicatiecontrole, wat moet ik doen?

Als een jeugdige zich meldt met een vraag over medicatiecontrole volg je deze stappen:

Stap 1 | Na afloop van een behandeling vindt zoveel mogelijk normalisatie plaats. Dat betekent dat de medicatiecontrole, direct na de behandeling of gedurende de looptijd van de toewijzing, indien mogelijk wordt overdragen aan de huisarts. Kan de huisarts de medicatiecontrole niet zelf uitvoeren? Ga naar stap 2.

Stap 2 | Check of de jeugdige al in behandeling is bij een aanbieder. De medicatiecontrole dient dan vanuit één arrangement geboden te worden.

Start de jeugdige met behandeling en met de medicatiecontrole bij dezelfde aanbieder, dan wordt deze hulpverlening ingezet vanuit één arrangement.

Is dit niet van toepassing, ga dan naar stap 3.

Stap 3 | Vraag de productcode 54MCO aan voor de aanbieder die de medicatiecontrole gaat verzorgen.

Medicatiecontrole die is gestart vóór 01-01-2021 wordt aangevraagd op code 54MED en blijft op deze code doorlopen ná 01-01-2021.

De volgende aanbieders zijn gecontracteerd voor medicatiecontrole in 2022:

 • Amacura
 • Amarant
 • Amare Zorgcoaching B.V.
 • Asendo
 • GGZ Breburg Groep Midden-Brabant
 • Impegno
 • Koraal-groep
 • Parnassia Groep
 • Psychologisch Instituut Tilburg- PIT
 • Reinier van Arkelgroep, divisie kinder- en jeugd Herlaarhof

Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI)

Het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie betreft een zeer specifieke intensieve behandeling op locatie voor Jeugdigen met een (vermoeden) van (licht) verstandelijke beperking met complexe problematieken op meerdere leefgebieden (gedrag, psychiatrisch, opvoeding, systeem) welke met elkaar verweven zijn. Deze behandeling is door de Koraalgroep ontwikkeld en wordt alleen hier geleverd.

Naast bovenvermeld criterium geldt dat de Jeugdige/het Gezin aan de volgende kenmerken voldoet:

 • De jeugdige is in de thuissituatie of voorgaande intramurale setting vastgelopen;
 • Er is geen regionaal alternatief en onvoldoende rendement.
 • Er zijn stagnaties op meerdere ontwikkelgebieden en levensdomeinen en co-morbiditeit
 • Er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid en een diffuus/onduidelijk beeld en perspectief
 • Een ambulante setting is niet meer mogelijk gezien de ernst en complexiteit van de problematiek.

Productcode Jeugd: 0D891

Beschermd wonen 16-18 jaar

Voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar is verblijfszorg beschermd wonen ingekocht in de variantenZZP GGZ-C 3 t/m 6. Het betreft intramurale zorg, inclusief begeleiding, die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Indien nodig is dagbesteding (DB) onderdeel van het zorgzwaartepakket. Dat blijkt dan uit de omschrijving. Meer over Beschermd Wonen voor jeugdigen >

Help

Hulp nodig bij het maken van het Beknopt Plan Jeugdhulp? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp. Stuur een mail naar helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of bel 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.