Beschrijving Stap 4

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. Gebruik hiervoor de Wegwijzer Jeugdhulp. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder, eventueel met een of meer onderaannemers, het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Bij een verwijzing via de Toegang gebeurt dit altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin. Bij een verwijzing via een GI is die toestemming niet vereist.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties als onderaannemers jeugdhulp gaan bieden.

Wie kiest?

De jeugdige of het gezin kiest de jeugdhulpaanbieder. Het is van groot belang dat zij vertrouwen hebben in de organisatie en de persoon van wie ze hulp gaan krijgen. Soms is een jeugdige of gezin al bekend met een specifieke aanbieder of hebben ze al veel onderzoek gedaan naar een passende aanbieder. In andere gevallen leunen jeugdigen en gezinnen op het advies van jou als professional van de Toegang, GI of jeugdhulpaanbieder of verken je samen de mogelijkheden.

Hoewel de jeugdige of het gezin kiest, kun je niet zeggen dat die keuze altijd doorslaggevend is. In elke situatie moet je als professional bepalen of de keuze van de jeugdige of het gezin past bij het beoogde resultaat en de situatie. Denk je van niet? Ga hierover dan samen in gesprek.

Jeugdhulpaanbieders vinden

Je vindt alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders op de Wegwijzer Jeugd. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders beheren hun eigen profiel op de Wegwijzer Jeugd. In het profiel vind je de contactgegevens, beschrijvingen van de arrangementen/producten die ze leveren en video’s. Op de Wegwijzer Jeugd kun je ook een selectie van aanbieders maken op basis van een productcode. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

JIM | Jouw Ingebrachte Mentor

Is de jeugdige gebaat bij de begeleiding door iemand in zijn directe omgeving? Neem dan contact op met Sterk Huis. Onlangs is de pilot JIM gestart. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt.

Meer weten over JIM? Bezoek de pagina over JIM >

Profiel Wegwijzer

Toegangsprofessionals kiezen sneller voor een aanbieder met wie ze al goede ervaringen hebben, die hen is aangeraden door een collega of een aanbieder met een goed profiel op de Wegwijzer. Het loont dus voor aanbieders om aandacht te besteden aan het vullen van hun profiel. Tip: vertel niet zo zeer wie je bent en wat je doet, maar wat jou uniek maakt. Hoe bereik jij resultaten? Heb je iets in huis dat anderen niet hebben? Gebruik foto’s en video om informatie te verlevendigen. De toegangsprofessionals waarderen de video’s enorm!

De Wegwijzer Jeugd is niet ontworpen voor gezinnen/jeugdigen. We raden daarom af gezinnen te verwijzen naar de Wegwijzer Jeugd. De website is namelijk opgebouwd volgens de inkoopsystematiek van de regio Hart van Brabant. Deze is niet bekend bij gezinnen/jeugdigen.

Heb je vragen over het vullen van je profiel op de Wegwijzer Jeugd? Stuur een mail naar hvb@tilburg.nl

 

Beste jeugdhulpaanbieders, laat je zien op de Wegwijzer. Hoe maak jij het verschil? Wat maakt jou uniek?

Contact leggen

Heb je samen met de jeugdige of het gezin de keuze voor de jeugdhulpaanbieder bepaald? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Voor jullie inhoudelijk diep op de casus ingaan, is het slim om met een paar vragen na te gaan of de jeugdhulpaanbieder de juiste keuze is:

 • Is de jeugdhulpaanbieder gecontracteerd? Anders kan deze geen Zorg in Natura leveren binnen de regio. Zorg via een pgb  leveren is dan wel mogelijk. Lees meer over het pgb in Stap 2 >
 • Kan de jeugdhulpaanbieder direct starten met de jeugdhulp? Bij voorkeur start de jeugdhulpaanbieder direct met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Kan dit niet? Dan zet de jeugdhulpaanbieder alternatieve jeugdhulp  in die ook al bijdraagt aan het resultaat en er in ieder geval voor zorgt dat de situatie niet verslechtert.
 • Past de jeugdhulpaanbieder bij het te behalen resultaat en de situatie? Een jeugdhulpaanbieder kan dit doorgaans goed beoordelen op basis van het geformuleerde resultaat en een beknopt overzicht van de aanwezige ondersteunende, belemmerende en risicofactoren.

Voor het geval je als jeugdhulpaanbieder niet álle benodigde expertise zelf in huis hebt of wanneer een andere jeugdhulpaanbieder al zorg levert aan de jeugdige of het gezin: is de jeugdhulpaanbieder bereid om als onderaannemer te werken?

Jij als professional beoordeelt per situatie of het nodig is de jeugdhulpaanbieder van keuze persoonlijk en telefonisch te benaderen. Aan de hand van een persoonlijke beschrijving van de persoon die de jeugdige of het gezin gezien en gesproken heeft, kunnen jeugdhulpaanbieders zich beter een beeld vormen van de situatie en hun vragen stellen. Persoonlijk contact maakt een prettige en succesvolle samenwerking in het vervolg gemakkelijker en dat is extra van belang als er verschillen van inzicht opgelost moeten worden.

Vraag geen jeugdhulp aan voor een jeugdhulpaanbieder die een jeugdige op een wachtlijst wil plaatsen.

Inzetten niet-gecontracteerde zorg (NGZ)

Het uitgangspunt is dat de gecontracteerde aanbieders gezamenlijk alle vormen van Jeugdhulp kunnen bieden. Toch kan het voorkomen, dat je als toegangsprofessional/verwijzer in uitzonderlijke situaties jeugdhulp moet inzetten van een jeugdhulpaanbieder die niet gecontracteerd is.

Denk hierbij aan:

 1. jeugdigen waarvoor de regio Hart van Brabant verantwoordelijk (op basis van het woonplaatsbeginsel) is en die tijdelijk in een andere regio wonen;
 2. jeugdigen waarvoor de regio Hart van Brabant verantwoordelijk (op basis van het woonplaatsbeginsel)  wordt vanwege een gezagswijziging;
 3. bijzonder (vaak cultuurgebonden) aanbod dat niet regionaal beschikbaar is.

Is er sprake van één van bovenstaande situaties en is PGB geen optie? Voor die situaties is de NGZ-route voorhanden. Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden dezelfde afspraken als voor gecontracteerde aanbieders. De voorwaarden die op de aanbieder van toepassing zijn staan in het Administratie- en declaratieprotocol Jeugdhulp. Download Administratie- en Declaratieprotocol Jeugdhulp 2021 >

De belangrijkste stappen voor het aanvragen van niet-gecontracteerde zorg zijn:

 1. Je checkt eerst of er voor de jeugdige/het gezin een gecontracteerd zorgaanbod is op de Wegwijzer Jeugd. Je kunt het Expertiseteam hierbij om inhoudelijk advies vragen.
 2. Wanneer geen aanbod beschikbaar is, moet je nagaan of:
  1. een gecontracteerde aanbieder met een andere gecontracteerde aanbieder samen tot een aanbod kan komen, waarbij één van beide optreedt als hoofdaannemer, of;
  2. een niet-gecontracteerde  aanbieder in samenwerking met een gecontracteerde aanbieder via onderaannemerschap alsnog invulling kan geven aan de hulpvraag, of;
  3. het aanbod geleverd kan worden door middel van een PGB.

Pas als deze opties niet mogelijk zijn, kun je NGZ aanvragen. Bekijk voorbeelden van situaties waarin je het aanvragen van niet-gecontracteerde zorg kunt voorkomen >

Als je zorg wilt inzetten van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, doe je dat als volgt:

 1. Bepaal allereerst of de aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen. Zie voor méér informatie het afsprakenkader. Heb jij als medewerker van de GI/gemeentelijke toegang het afsprakenkader niet? Stuur dan een e-mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl
 2. Stuur de Voorwaarden niet-gecontracteerde jeugdhulp en de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden naar de jeugdhulpaanbieder.
 3. Als de aanbieder aangeeft aan de voorwaarden te kunnen voldoen, vul je het formulier formulier Aanvraag niet-gecontracteerde jeugdhulp in samen met de aanvrager. Motiveer je aanvraag (eventueel met consultatie van een collega of leidinggevende).
 4. Stuur het formulier met een kopie bankafschrift naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. Je hoeft het bankafschrift niet mee te sturen als de aanbieder al eerder regionale jeugdhulp heeft geleverd in de regio Hart van Brabant.
 5. Voor de vergoeding van de jeugdhulp gelden de regionale codes en tarieven, tenzij de hulpverlening onder een arrangement valt. Arrangementen worden niet langer gebruikt in NGZ-aanvragen. In dat geval spreek je een bedrag per uur/dagdeel/etmaal af (zie voor meer informatie het afsprakenkader*). Hiervoor wordt de ZMTW1 als productcode gebruikt. De aanbieder declareert de feitelijke inzet. Wil de aanbieder een ander tarief afspreken? Dan moet je dit ook aangeven in het formulier. De betreffende regiogemeente moet hiervoor goedkeuring geven.

Alleen aanvraagformulieren die tijdig, juist en volledig zijn ingevuld én afkomstig zijn van de Toegang of GI worden in behandeling genomen. Tijdig betekent: ruim voor de ingangsdatum. Als je het formulier hebt gestuurd, ontvang je een bevestigingsmail. Wil je weten hoe de verdere afwikkeling van je aanvraag eruit ziet? Raadpleeg dan Proces afwikkeling aanvraag niet gecontracteerde zorg >

Een jeugdhulpaanbieder is niet gecontracteerd en de jeugdige of het gezin voldoet niet aan de criteria voor een pgb. Wat nu?

 • Werken binnen het aan te vragen arrangement meerdere jeugdhulpaanbieders samen? Onderzoek dan samen met de beoogde hoofdaanbieder of de betreffende aanbieder in onderaannemerschap kan werken.
 • Bekijk of een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder de zorg kan leveren.

Moet de ondersteuning toch echt bij deze jeugdhulpaanbieder weggelegd worden? Dan is een maatwerkopdracht mogelijk. Dit gaat als volgt: schakel het regionaal expertiseteam in voor een advies. Dit team moet bevestigen dat het zulke specifieke, specialistische zorg betreft dat deze alleen geboden kan worden door de betreffende jeugdhulpaanbieder. Met deze bevestiging kun je een maatwerkopdracht aanvragen bij de afdeling Inkoop van de gastheergemeente Tilburg.

Overbruggingszorg

Uitgangspunt is dat de jeugdhulpaanbieder direct na het ontvangen van de Toewijzing jeugdhulp met de jeugdige of het gezin gaat werken aan het resultaat. Ook als de meest effectieve zorg niet direct beschikbaar is. De zorg die ter overbrugging wordt ingezet tot die meest effectieve zorg wél beschikbaar is, moet de jeugdige of het gezin of vooruit helpen en in ieder geval voorkomen dat de situatie erger wordt. Overbruggingszorg kan ook geleverd worden door een andere jeugdhulpaanbieder, die dit dan in onderaannemerschap doet.

 • Is de overbruggingszorg nodig bij een arrangement, dan valt die binnen het arrangementstarief. Overbruggingszorg wordt niet apart aangevraagd, maar wel vermeld in het Beknopt Plan Jeugdhulp.
 • Is de overbruggingszorg nodig bij de inzet van een product? Dan geldt voorlopig dat jeugdhulpaanbieders, GI en Toegang op zoek gaan naar een jeugdhulpaanbieder die het product wél direct kunnen inzetten. De regio Hart van Brabant werkt deze situatie ondertussen verder uit. Zodra een andere werkwijze gaat gelden, lees je dit hier.

Nieuwe jeugdhulp aanvragen
naast lopend traject

Per kind of jeugdige kan er maar één arrangement, dus één traject tegelijk lopen. Komt een nieuwe aanvraag binnen terwijl al een traject loopt? Dan is het zaak met alle betrokkenen in overleg te gaan en de ontstane situatie in kaart te brengen. Welke jeugdhulp krijgt een jeugdige of gezin al, met welk beoogd resultaat? Past de nieuwe jeugdhulp die aangevraagd wordt in het lopende traject? Kan die hulp geboden worden door de jeugdhulpaanbieder die al zorg biedt? Of is het nodig het huidige arrangement stop te zetten en een nieuw arrangement aan te vragen waarbinnen de huidige jeugdhulpaanbieder samenwerkt met een andere aanbieder?

Kom je er als jeugdhulpaanbieder ergens in het proces van zorg aanvragen achter dat een jeugdige of gezin al jeugdhulp krijgt? Bijvoorbeeld doordat een jeugdige of gezin je dit vertelt, of doordat je Verzoek om Toewijzing wordt afgewezen omdat er al jeugdhulp loopt? En ben je ervan overtuigd dat jouw jeugdhulp nodig is? Neem dan contact op met de jeugdhulpaanbieder die al jeugdhulp biedt en breng samen de situatie in kaart. De uitkomst kan zijn dat de jeugdhulpaanbieder die al jeugdhulp biedt eerst het traject afmaakt. Jullie kunnen ook besluiten het lopende traject stop te zetten en een nieuw traject aan te vragen waarbinnen jullie samen de benodigde jeugdhulp bieden. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de Toegang om samen te bekijken wat het beste past.

Móet een geschikte jeugdhulpaanbieder ‘ja’ zeggen tegen een jeugdige of gezin?

Een jeugdhulpaanbieder accepteert in principe elke jeugdige, tenzij er een gegronde reden is om dit niet te doen. Kom je jeugdhulpaanbieder in de situatie dat je een kind of gezin geen jeugdhulp kunt of wilt bieden? Verantwoord dit dan aan de Toegang of GI. Dit ben je contractueel verplicht. Als medewerker van de Toegang of GI ga je vervolgens op zoek naar een andere passende jeugdhulpaanbieder.

IPA delen

Past de gekozen jeugdhulpaanbieder bij de casus? Dan deel je het Integrale Plan van Aanpak. Hiervoor vraag je altijd toestemming aan de jeugdige of het gezin. In een enkel geval krijg je die toestemming niet. Meer over als je geen toestemming krijgt >

Hou je bij het delen van het Integrale Plan van Aanpak aan de wet op de privacy (AVG).

 

Geen toestemming om het Integraal Plan van Aanpak te delen, wat nu?

Het komt wel eens voor dat de jeugdige of het gezin geen toestemming geeft om het gehele Integrale Plan van Aanpak door te sturen naar een (andere) jeugdhulpaanbieder. Er kunnen dingen in dit plan staan die de jeugdige of het gezin niet wil delen en die voor de (andere) jeugdhulpaanbieder niet van belang zijn. Bespreek in zo’n geval met de jeugdige of het gezin welke informatie niet gedeeld zal worden en welke informatie de jeugdhulpaanbieder minimaal nodig heeft om een Beknopt Plan Jeugdhulp te maken. Dit is een kort overzicht met een inschatting van de in de zetten activiteiten en frequentie.

Onderaannemers inschakelen

Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de zorgtaak). Het is de taak van de hoofdaannemer om dat te checken. De afspraken over de inhoud van de samenwerking leggen jullie samen schriftelijk vast, bijvoorbeeld via een hoofd- onderaannemersovereenkomst. Hiervoor kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
Als hoofdaannemer meld je bij regio Hart van Brabant dat je met een onderaannemer samenwerkt via een Verklaring van Onderaannemerschap. Bekijk de Verklaring van Onderaannemerschap >

Krijg je als jeugdhulpaanbieder een aanvraag terwijl een kind of gezin al jeugdhulp krijgt van een andere aanbieder? Overleg dan met alle betrokken partijen (jeugdige of gezin, jeugdhulpaanbieder(s), Toegang, GI) wat te doen. Maakt de bestaande jeugdhulpaanbieder eerst zijn traject af? Of kan de nieuw aan te vragen zorg niet wachten en moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden voor alle zorg die gezien de situatie nodig is? En wie wordt dan de hoofdaannemer en wie de onderaannemer?

Blijkt uit het overleg dat je een nieuwe aanvraag moet indienen voor álle zorg die nodig is, inclusief de jeugdhulp die al loopt? Heb je te weinig vertrouwen in de jeugdhulpaanbieder die al zorg levert? Maar wil de jeugdige of het gezin per se bij deze jeugdhulpaanbieder blijven? Dan gaat het te ver om te zeggen dat je verplicht bent met deze jeugdhulpaanbieder samen te werken. We verwachten wel dat je, ook weer in overleg met alle betrokkenen, onderzoekt wat de betreffende jeugdhulpaanbieder doet, wat dit betekent voor de jeugdige en het gezin en hoe dit kan (blijven) bijdragen aan het behalen van het resultaat. Verdiep je erin, in het belang van de jeugdige/het gezin. Moet je concluderen dat de bestaande jeugdhulpaanbieder geen bijdrage levert aan het te behalen resultaat? En wil je niet met deze partij samenwerken? Bespreek dit dan met de jeugdige of het gezin en met de betreffende aanbieder en kies samen met de jeugdige/het gezin voor een andere jeugdhulpaanbieder.

Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?

De hoofdaannemer neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te behalen. Daarbij hoort ook dat de hoofdaannemer erop toeziet dat eventuele onderaannemers hun bijdrage leveren aan het behalen van het resultaat.

 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor heldere afspraken met de onderaannemer over te leveren bijdrage aan het resultaat, randvoorwaarden, betaling en informatie-uitwisseling en evaluatie.
 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk als het resultaat niet gehaald wordt omdat een onderaannemer zijn bijdrage (nog) niet heeft geleverd? Het is aan de hoofdaannemer om de vinger aan de pols te houden en met de onderaannemer en de jeugdige of het gezin te evalueren of de jeugdhulp helpt bij het behalen van het resultaat. Is dat niet zo? Dan overlegt de hoofdaannemer met de onderaannemer over de oorzaak en oplossing.
 • De hoofdaannemer is verantwoordelijk als een onderaannemer zijn werk niet goed doet. Als hierdoor het resultaat niet gehaald wordt, betekent dit in de praktijk dat de hoofdaannemer ervoor zorgt dat het resultaat alsnog behaald wordt, ook als de einddatum op de Toewijzing jeugdhulp gepasseerd is. Het is aan de hoofdaannemer om te beslissen wie welke jeugdhulp gaat bieden om het resultaat alsnog te behalen. Dit hoeft niet overlegd te worden met de Toegang of GI en er hoeft ook geen andere of nieuwe zorg aangevraagd te worden.
 • De hoofdaannemer is niet verantwoordelijk voor eventuele (medische) fouten van de onderaannemer. In het uitzonderlijke geval dat een onderaannemer een (medische) fout maakt en een jeugdige of et gezin hiermee (ernstig) schaadt, moet de onderaannemer zich hiervoor zelf verantwoorden. Het praktische gevolg zal zijn dat de situatie van een jeugdige of het gezin verandert en dat de hoofdaannemer samen met hen moet bekijken of hierdoor meer of andere jeugdhulp nodig is en wie die jeugdhulp het beste kan bieden.

Hoofd- en onderaannemerschap doen

Uitgangspunten:

 • De hoofdaannemer neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te behalen. De wijze waarop het resultaat wordt behaald is aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk dat de onderaannemers hun bijdrage leveren om dat resultaat te behalen. In de praktijk betekent dit:
 • De hoofdaannemer kiest de onderaannemer(s) in overleg met de jeugdige of het gezin.
 • De hoofdaannemer treedt op als coördinator van alle in te zetten jeugdhulp, dit vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Is behalve jeugdhulp ook andere hulp nodig om het resultaat te bereiken? Dan zorgt de coördinator zorgt ook voor de afstemming met of het inschakelen van die andere hulp. De coördinator is het vaste aanspreekpunt van een jeugdige of gezin en voor de andere (jeugd)hulpaanbieders. In overleg met alle betrokkenen kan besloten worden dat de coördinatie beter uitgevoerd kan worden door een andere partij dan de hoofdaannemer Wie de coördinator is, moet vastgelegd zijn in het Plan van Aanpak (PvA).

 

 • Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben met de ondertekening van dat contract uitdrukkelijk aangegeven dat zij open staan voor en constructief meewerken aan opdrachten in onderaanneming.
 • De tarieven voor de arrangementen (beschrijving arrangement + intensiteit van zorg) staan vast. De hoofdaannemer verdeelt het beschikbare budget in overleg met de onderaannemer(s).
 • Onderaannemers hoeven geen contract te hebben met de regio Hart van Brabant. Zij moeten wel voldoen aan dezelfde eisen  die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om na te gaan of dit het geval is en hier een overeenkomst met de onderaannemer voor op te stellen. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
 • Een gemeente behoudt altijd het recht om een onderaannemer te weigeren als deze niet voldoet aan de criteria van de Jeugdwet en de eisen zoals die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders.
  Veel jeugdhulpaanbieders werken al samen als hoofd- en onderaannemer. Bekijk hun tips  en ervaringen. Andere jeugdhulpaanbieders moeten deze vorm van samenwerking nog ontdekken. Leer meer over de misverstanden over hoofd- en onderaannemerschap en het vormgeven van de samenwerking.

Aan welke eisen moeten onderaannemers voldoen?

Onderaannemers hoeven geen contract te hebben met de regio Hart van Brabant. Ze moeten door de hoofdaannemer zijn aangemeld bij de regio Hart van Brabant in een Verklaring van Onderaannemerschap. Onderaannemers moeten voldoen aan dezelfde eisen die gesteld zijn aan de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor zover deze relevant zijn voor de zorg of onderdeel van de zorg die de onderaannemer gaat leveren. Het betreft hier zowel de eisen voortvloeiend uit relevante wet -en regelgeving, de uitvoeringsvoorwaarden als de geschiktheidseisen zoals beschreven in het PvE specialistische jeugdhulp.

Dit zijn de relevante eisen:

 • Zorgaanbieder voldoet aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op en relevant is voor het bieden van jeugdhulp.
 • Zorgaanbieder accepteert dat Nederlands de voertaal is.
 • Zorgaanbieder draagt sociale premies en belastingen af.
 • Zorgaanbieder verkeert niet in faillissement of surseance van betaling.
 • Zorgaanbieder is niet bekend bij de Inspectie wegens een ernstige beroepsfout.
 • Zorgaanbieder (directeur/eigenaar of directieleden) is niet strafrechtelijk vervolgd.
 • Zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
 • Zorgaanbieder is geregistreerd in het AGB-register Vektis C.V en heeft een geldige AGB-code.
 • Zorgaanbieder is afdoende verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 • Zorgaanbieder beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (conform artikel 4.1.6 Jeugdwet) van alle personeelsleden (ook vrijwilligers) die in contact komen met jeugdigen. Bij indiensttreding/aanvang van de werkzaamheden mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. Deze dient elke twee jaar te worden vernieuwd.
 • Zorgaanbieder is in staat jeugdhulp te bieden met voldoende gekwalificeerde medewerkers, passend bij de aard van de jeugdhulp en in of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdige. De locatie voldoet aan de wettelijke eisen en bevindt zich binnen de grenzen van de regio Hart van Brabant, tenzij de aard van de activiteiten of de schaalgrootte anders vereist.
 • Zorgaanbieder zorgt voor een adequate informatievoorziening aan de jeugdige en/of zijn ouders.
 • Zorgaanbieder zorgt voor een adequate registratie van de geleverde inzet.
 • Zorgaanbieder past de Norm van de verantwoorde werktoedeling toe. Dit betekent dat alle professionals die worden ingezet vakbekwaam zijn en dat voor sommige werkzaamheden (indien van toepassing) alleen geregistreerde hbo- en hoger opgeleide professionals inzet. Het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) zijn hiervoor de wettelijk erkende registers. Uitzondering ten aanzien van de eis voor SKJ registratie zijn vaktherapeuten. Voor meer informatie zie de website van SKJ. Bezoek website >
 • Zorgaanbieder organiseert de jeugdhulp in overleg met de jeugdige(n) en zijn/haar ouders of voogd en in afstemming met andere betrokken professionals.
 • Zorgaanbieder zorgt, indien van toepassing, voor passend vervoer.
 • Zorgaanbieder maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van de jeugdige en zijn netwerk bij het bieden van jeugdhulp.
 • Zorgaanbieder biedt ondersteuning aan het netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers uit de omgeving van de jeugdige(n).
 • Zorgaanbieder draagt bij aan effectieve en duurzame jeugdhulp gericht op het behalen van het resultaat.
 • Zorgaanbieder beperkt het aantal hulpverleners in een gezin.
 • Zorgaanbieder informeert de hoofdaannemer over:
  • de aard en de inhoud van elke melding aan de Inspectie op grond van artikel 4.1.8;
  • over iedere aanwijzing van een minister als bedoeld in artikel 9.3 van de Jeugdwet;
  • in geval Opdrachtnemer door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) onder verscherpt toezicht is gesteld;
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aanwijzing heeft gegeven of een sanctie heeft opgelegd dan wel daartoe het voornemen heeft geuit.

Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemer

Willen jullie als hoofd- en onderaannemer de afspraken vastleggen in een contract? Dan kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. De modelovereenkomst is opgesteld door een aantal jeugdhulpaanbieders. Het staat jeugdhulpaanbieders vrij om te bepalen of en in hoe verre zij van deze voorbeeldovereenkomst gebruikmaken. Aan deze overeenkomst kunnen daarom geen rechten worden ontleend richting de gemeenten van de regio Hart van Brabant. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >

Verklaring van Onderaannemerschap

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben bij de inschrijving op de aanbesteding voor Jeugdhulp in 2019 meestal al voor een of meerdere jeugdhulpaanbieders een Verklaring van Onderaannemerschap ingevuld. Ga je als jeugdhulpaanbieder samenwerken met een andere aanbieder die niet gecontracteerd is en/of voor wie je nog niet zo’n verklaring hebt ingevuld? Doe dit dan alsnog. Vul het format Verklaring van Onderaannemerschap in en stuur dit naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. Wacht op de inhoudelijke reactie dan wel het akkoord van het Inkoopteam Jeugdhulp van de regio. Download de Verklaring van Onderaannemerschap >

Tips! Samenwerken als hoofd- en onderaannemer

Een aantal jeugdhulpaanbieders werkt al intensief samen als hoofd- en onderaannemer. Op de website van SJS vind je een bunden met interviews. Bekijk de bundel met interviews > 
Onder anderen met Patty de Graaff van ASVZ en Renate Simons van De OpgroeiPraktijk over samenwerking tussen aanbieders en wat er komt kijken bij hoofd- en onderaannemerschap. Denise Blom van JuniorCare vertelt over de samenwerking met SJS-collega Virenze en ContourdeTwern. Ook komen Amarant, Buro Maks en Inzet voor Zorg (partner Zorgcollectief) aan het woord, en jeugdhulpaanbieders Zorroo en De Gezinsmanager.

Help

Vragen over invullen of gebruiken van de Wegwijzer? Stuur een mail naar: hvb@tilburg.nl.

Vragen over de keuze van de jeugdhulpaanbieder? Over de regels en uitgangspunten voor hoofd- en onderaannemerschap? Over het delen van het PvA? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of 013-549 5650.