Beschrijving Stap 3

Welke beschrijving past het beste bij de situatie van de jeugdige/het gezin? Kies 1 van de 9:

 1. Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 2. Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 3. Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
 4. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
 5. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
 6. Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en  zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).
 7. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 8. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 9. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.

Bekijk de uitgebreide omschrijving van de arrangementen >

Één arrangementsbeschrijving kiezen

Elk jeugdhulptraject past binnen één arrangementsbeschrijving. Raakt de situatie van een kind of gezien meerdere beschrijvingen? Bepaal dan samen met de jeugdige of het gezin het onderdeel van de situatie dat het meest urgent is om aan te pakken en stem hier de keuze van de arrangementsbeschrijving op af.

Beschrijving arrangement + Intensiteit van zorg = ARRANGEMENT

Uitgebreide arrangementsbeschrijving

1 | Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.

 • Zowel problemen bij invulling ouderschap als psychosociale problemen jeugdige, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.
 • Relatieproblemen ouders, vaak gescheiden of niet eens over opvoeding.
 • Ouders ontoereikende opvoedings-vaardigheden
 • (Risico op) Psychosociale problemen jeugdige ten gevolge van spanningen thuis (op gebied van loyaliteit, gedrag, school, emoties). Geen psychiatrische problematiek!

Inzet op verbeteren gezinscommunicatie/-relatie en vergroten opvoedvaardigheden ouders.

2 | Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.

 • Zowel jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/psychische problemen als ouders die over onvoldoende opvoedvaardigheden beschikken die nodig zijn (ouders soms niet op één lijn opvoedings- en probleemaanpak).
 • Bovenstaande kan tot spanningen in de relatie tussen jeugdige en ouders/broers/zussen leiden.
 • Problemen jeugdige zijn gemakkelijk te beïnvloeden door pedagogisch handelen ouders. Inzet hulp met name gericht op ouders.

Ook bij één ouder gezin in verband met ouder uit beeld/overlijden andere ouder.

3 | Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.

 • Ouder(s) met een ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling. Ouders hebben vaak ontoereikende opvoedvaardigheden.
 • Weinig steunfiguren in netwerk.

Ten gevolge van beperking ouders, kunnen kinderen ontwikkelings- en gedragsproblemen ontwikkelen (geen verstandelijke beperking jeugdige).

4 | Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.

 • Ouder(s) met psychische problemen of psychiatrische grondslag, soms gecombineerd met verslaving/ middelengebruik/verstandelijke beperking, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming (veiligheid), verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling.
 • Vaak problematische relatie tussen ouders.
 • Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele of psychi(atri)sche problemen, die zowel kind eigen als contextueel bepaald kunnen zijn.

Weinig steunfiguren netwerk.

5 | Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis. 

 • Jeugdigen met kind eigen problematiek (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel i.c.m. somatische stoornis), ten gevolge hiervan disfunctioneren meerdere levensgebieden.
 • Ouders kunnen de specifieke opvoedvaardigheden die nodig
  zijn niet volledig bieden omdat problematiek jeugdige grote invloed heeft op onmacht, draaglast, gezinsfunctioneren.
 • Inzet met name op behandeling/ begeleiding jeugdige, vergroten draagkracht ouders en versterken gezinssituatie.

6 | Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en  zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).

 • Multi problemgezin: ouder(s) met ontoereikende opvoedvaardigheden, i.c.m. financiële, huisvestings-, dagbestedings-, sociale en relatieproblemen, als gevolg hiervan problemen met bieden van voldoende ondersteuning, bescherming, verzorging van/aan hun kind(eren) en stimulering van hun ontwikkeling. Vaak sprake van psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking bij ouder(s),
  of andere gezinsleden.
 • In het gezin sprake van grote (fysieke) onveiligheid.
 • Diverse instanties betrokken bij het gezin (bv: politie, leerplicht, VT, hulpverlening). Zorgcoördinatie belangrijk.
 • Weinig steunfiguren in netwerk.

Jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedrags-/emotionele-/psychi(atri)sche problemen (trauma, hechting, stemmingen, cognitie), die zowel
kind eigen als contextueel bepaald kunnen zijn.

7 | Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.

 • Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m. somatische problematiek.
 • Door beperking jeugdige vragen zij extra zorg, ondersteuning en bescherming van ouders en hun omgeving.
 • Inzet op vergroten opvoed-vaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.

Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).

8 | Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.

 • Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie, soms i.c.m. somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen en disfunctioneren meerdere levensgebieden.
 • Door combinatie bovenstaande vragen zij extra zorg, ondersteuning en specialistische behandeling/begeleiding.
 • Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige en vergroten opvoed-vaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.

Vaak sprake van verstandelijke beperking ouder(s).

9 | Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.

 •  Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen.
 • Door beperking jeugdige vragen zij
  extra zorg, ondersteuning en zo nodig specialistische behandeling of begeleiding.
 • Beperking kan hoge eisen stellen aan ouderschap en ouderrelatie.

Inzet op behandeling/begeleiding jeugdige (indien nodig) en vergroten opvoedvaardigheden, acceptatie en draagkracht ouders/systeem.

Werken binnen arrangementen

Verderop in het proces adviseert de jeugdhulpaanbieder over de intensiteit van de zorg die nodig is. Meer over advies intensiteit door jeugdhulpaanbieder >
Gecombineerd met de gekozen arrangementsbeschrijving levert dit een arrangement met een eigen arrangementscode op. Bij elke code hoort een tarief. Meer over tarieven > 
De combinatie van arrangementsbeschrijving + intensiteit stelt het inhoudelijke en financiële kader voor de jeugdhulpaanbieder om te bepalen welke zorg deze gaat inzetten om het beoogde resultaat te bereiken. De jeugdhulpaanbieder is daar volledig vrij en autonoom in.

Resultaatgericht werken is mede ingevoerd om jeugdhulpaanbieders meer ruimte te bieden om te doen wat nodig is, zonder te hoeven denken in vaste combinaties van producten en aantal uren of behandelingen. Het werken met arrangementen geeft jeugdhulpaanbieders die ruimte.

Arrangement: inhoudelijke en financieel kader voor de jeugdhulpaanbieder om te bepalen welke zorg deze gaat inzetten

Producten en arrangementen naast elkaar aanvragen

Help - arrangementsbeschrijving

Hulp nodig bij het kiezen van de best passende omschrijving van het arrangement? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp. Mail naar helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of bel 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.