Beschrijving stap 12 - Garantie na einde zorg en vervolg

  • Meldt een Jeugdige/Gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten en wensen? Dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. De jeugdhulpaanbieder biedt de garantie na einde zorg binnen het reeds afgesloten en gedeclareerde arrangement, vraagt hiervoor geen nieuwe toewijzing aan en stuurt er ook geen declaratie voor.
  • Stelt een Jeugdige/Gezin binnen de 3 maanden nazorgtermijn na afloop van een zorgtraject een nieuwe hulpvraag? Of dezelfde hulpvraag binnen veranderde omstandigheden? Dan kan een nieuw arrangement aangevraagd worden via dezelfde route die voor de aanvraag van het afgesloten zorgtraject gevolgd is.

  • Bij een verwijzing via een GI is het doorgaans de GI die zich namens de jeugdige of het gezin opnieuw meldt bij de jeugdhulpaanbieder als de GI ziet dat sprake is van dezelfde of een nieuwe hulpvraag

Herindicatie

Binnen het resultaatgericht werken is de betekenis van het begrip herindicatie veranderd. De werkwijze is als volgt: niet de datum op de beschikking bepaalt of het aanvragen van nieuwe zorg of extra zorg noodzakelijk is. Jeugdhulpaanbieders en toegangsteams bekijken of het resultaat dat is geformuleerd behaald is.

Geen nieuwe zorgaanvraag indienen:
  • Is het resultaat nog niet behaald en is de beschikking of Toewijzing jeugdhulp nog niet verlopen? Dan behandelt de jeugdhulpaanbieder door.
  • Is het resultaat nog niet behaald en is de einddatum van de beschikking of Toewijzing jeugdhulp (bijna) verstreken? Bekijk hier wat je moet doen >
  • Is het resultaat behaald, is de situatie niet veranderd, maar keren de klachten of hulpvraag binnen 3 maanden terug? Dan heeft de jeugdhulpaanbieder de verantwoordelijkheid door te behandelen. Dit noemen we garantie na einde zorg.
Wel een nieuwe zorgaanvraag indienen:
Nieuwe zorgvraag indienen bij verwijzing via het medisch domein:

Lever je zorg op basis van een verwijzing vanuit het medisch domein, dan mag je zelf in overleg met de jeugdige of het gezin een nieuwe analyse maken en een Verzoek om Toewijzing indienen. Je hebt wel altijd een nieuwe verwijzing van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling nodig. Je kunt de jeugdige of het gezin ook aanmelden bij de Toegang en samen het aanvraagproces doorlopen. Een nieuwe aanvraag indienen voor hulp binnen hetzelfde arrangement met hetzelfde resultaat is niet mogelijk.

Nieuwe zorgvraag indienen bij verwijzing via de Toegang:

Is de zorg nog niet afgerond voor de einddatum van de zorgtoewijzing? Of is nog andere zorg nodig? Dan regel je deze zorg via de Toegang. Je kunt de jeugdige of het gezin aanmelden bij de Toegang of hen vragen zelf contact op te nemen. Het advies is dit uiterlijk 8 weken voor de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp te doen. Is de jeugdige of het gezin via een gecertificeerde instelling (GI) doorverwezen? Dan regel je de benodigde zorg samen met de jeugdige of het gezin via de GI. Een nieuwe aanvraag indienen voor hulp binnen hetzelfde arrangement met hetzelfde resultaat is niet mogelijk.

Een nieuwe aanvraag indienen voor hulp binnen hetzelfde arrangement met hetzelfde resultaat is niet mogelijk.

Wie beoordeelt of het resultaat is behaald?

De jeugdige of het gezin. De jeugdhulpaanbieder legt hen na beëindiging van de zorg een vragenlijst voor, waarin gevraagd wordt of het vooraf geformuleerde resultaat is behaald en of de jeugdhulp beëindigd kan worden. De jeugdhulpaanbieder legt de uitkomsten vast in het dossier van de jeugdige. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat jeugdigen of gezinnen en jeugdhulpaanbieders het er niet over eens zijn of het resultaat is behaald. In dit geval is de mening van de jeugdige of het gezin bepalend.

Doelrealisatie (ofwel: of het resultaat is behaald) is één van de outcome indicatoren in de resultaatmeting die de regio Hart van Brabant opvraagt via het CBS.

Resultaat wordt niet op tijd behaald

Zie je aankomen dat het resultaat op de einddatum nog niet behaald zal zijn? Neem dan tijdig contact op met de Toegang of GI om te bespreken waarom het resultaat nog niet behaald kon worden en om de continuïteit van de jeugdhulp te regelen. De Toegang of GI zal via de backoffice regelen dat de einddatum van de Toewijzing jeugdhulp wordt opgeschoven.

Aanvragen voor zelfde resultaat bij intensiteit H en I

Alleen als het écht niet anders kan mag je bij een arrangement met intensiteit H (voorheen chronisch) of I (voorheen doorlopend) een nieuwe aanvraag voor jeugdhulp indienen met dezelfde resultaten bij dezelfde jeugdhulpaanbieder(s).
Probeer nieuwe resultaten te formuleren. Het uitgangspunt is dat kinderen en gezinnen met de hulp iets bereiken, ook al gaat het soms om heel kleine stapjes vooruit. Ook het verstevigen of bevestigen van een gerealiseerd resultaat geldt als nieuw resultaat.

Wanneer je verwacht dat de gestelde resultaten steeds terug zullen komen omdat er niet echt iets bereikt wordt, kun je je afvragen of de jeugdige niet binnen de WLZ hoort.

Resultaatmeting

De regio Hart van Brabant gaat de resultaten van de ingezette jeugdhulp meten volgens de landelijke standaarden die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft ontwikkeld. Aanbieders bepalen zelf welke vragenlijsten zij gebruiken om die indicatoren te meten. Zij leveren hun meetgegevens twee keer per jaar aan via het CBS.