Beschrijving stap 11 - Laatste declaratie

  • Na het sturen van het ‘Stop zorg bericht’ declareert de jeugdhulpaanbieder de tweede 50% van het arrangement via een JW303 te gebruiken voor zorg geleverd tot en met 31-12-2020) of een JW323 declaratiebericht (te gebruiken voor zorg geleverd vanaf 01-01-2021) bericht, bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Levert de jeugdhulpaanbieder een product, dan verstuurt hij de laatste maandelijkse declaratie op basis van het aantal uren geleverde zorg * het geldende tarief.
  • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 / JW325 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304 / JW325). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Wanneer laatste declaratie sturen?

Je kunt het laatste deel van het jeugdhulptraject pas declareren wanneer het traject beëindigd is en je een Stop-zorg-bericht hebt gestuurd. Zorg moet gedeclareerd zijn uiterlijk 3 maanden nadat deze gestopt is.

Bij welke gemeente declareren?

Je stuurt alle declaratieberichten (JW303/ JW325) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Zoek hier de gemeentecode op. De gastheergemeente Tilburg zorgt voor de verwerking en betaling van alle declaratieberichten die naar de verschillende regiogemeenten gestuurd zijn.

Meer zorg geleverd dan toegewezen

Wat moet je doen als je (veel) meer zorg hebt geleverd dan je hebt aangevraagd en toegewezen heb gekregen? Het uitgangspunt van resultaatgericht werken is dat je de ene keer wat tekort kunt komen op de arrangementsprijs en de andere keer wat overhoudt. Gemiddeld kom je goed uit. Blijkt een aangevraagd arrangement achteraf echt niet te passen? Dan kun je dit wijzigen in een arrangement dat wél past bij de situatie van de jeugdige of het gezin. Je moet dan uiteraard aan kunnen tonen dat er meer of intensievere zorg nodig is.

Wil je een aanvraag wijzigen terwijl het traject al langer loopt? Dan zullen gemeenten zéér terughoudend zijn om die aanvraag te honoreren. Je moet dan niet alleen verantwoorden waarom meer of intensievere zorg nodig is, maar ook waar waarom je niet eerder aan de bel hebt getrokken.

Bij een verwijzing via de Toegang of GI ga je met de Toegang of GI in overleg over de gewenste wijziging. Bij een verwijzing via het medisch domein kun je als jeugdhulpaanbieder zelf de benodigde jeugdhulp aanvragen.

De verschillende regiogemeenten hanteren een eigen werkwijze in het toetsen van verzoeken om een toegewezen zorgaanvraag te wijzigen. Jeugdhulpaanbieders die een nieuw Verzoek om Toewijzing indienen kunnen door een medewerker van de backoffice benaderd worden voor een toelichting.

Communicatie via Berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Lees meer over communicatie via het landelijk Berichtenverkeer >

Zorg voor meerdere jeugdigen tegelijk declareren

Het is mogelijk om de jeugdhulp voor meerdere jeugdigen of gezinnen in dezelfde gemeente in één bericht te declareren. Elk regel bevat de declaratie van jeugdhulp voor één jeugdige of gezin. Je kunt zoveel regels toevoegen als nodig is.

Het is niet mogelijk om de jeugdhulp voor verschillende jeugdigen in verschillende gemeenten in één bericht te declareren.

Wanneer krijg ik mijn laatste declaratie betaald?

De gemeente controleert of declaraties correct en volledig zijn ingevuld. Declaratieberichten kunnen op regelniveau goedgekeurd of afgekeurd worden. De declaratieregels die correct zijn ingevoerd worden betaalbaar gesteld en binnen 30 kalenderdagen betaald. Ook als er één of meer regels afgekeurd zijn.

Een voortijdig gestopt jeugdhulp traject volledig declareren?

Doorgaans mogen voortijdig afgebroken trajecten niet volledig gedeclareerd worden. Het uitgangspunt is dat de vergoeding in verhouding staat tot de waarde van de geleverde zorg. Jeugdhulpaanbieders maken een inschatting van het arrangement dat past bij het aantal eenheden dat zij hebben besteed aan de jeugdige. Wat al gedeclareerd is voor het arrangement dat voortijdig is beëindigd, moet gecrediteerd worden. Vervolgens declareert de jeugdhulpaanbieder het nieuw aangevraagde arrangement dat past bij de werkelijk geleverde zorg. In het  Administratie- en Declaratieprotocol vind je meer over deze vorm van declareren. Download Administratie- en Declaratieprotocol Jeugdhulp 2021 >

Declareer geen zorg na Stop-zorg-bericht

Ontvangt de gemeente een declaratie voor een periode ná deze Stop-zorg-datum? Dan keurt ze de declaratie af. Heeft de jeugdhulpaanbieder al voor het versturen van het Stop-zorg-bericht een declaratie gestuurd voor zorg die geleverd is na de datum die op het Stop-zorg-bericht staat? Dan vraagt de gemeente een creditnota op bij de jeugdhulpaanbieder.

Wat te doen bij afgekeurde declaraties

In het Retourbericht declaratie (JW304 / JW325) lees je de oorzaak van de afwijzing van je totale declaratiebericht of van één of meer declaratieregels binnen je bericht. Voor een afgekeurde declaratieregel of een volledig afgekeurd declaratiebericht stuur je een nieuwe declaratie (JW303 / JW323).

Help - berichtenverkeer

Vragen over declaraties voor de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar berichtenverkeer@tilburg.nl