Het 12-Stappenplan is het hele proces beschreven van de eerste integrale vraaganalyse met het gezin/de jeugdige tot het afsluiten van de jeugdhulp. In elke stap komt iedere verwijzer aan bod. Dit zijn: de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. In elke stap is ook beschreven wat de rol is van: de jeugdige/het gezin, Toegang, gecertificeerde instelling, jeugdhulpaanbieder en backoffice van de gemeente.

Stap 1 - Integrale vragenanalyse (IVA) | Wat is er aan de hand?

Analyseer samen met de jeugdige/het gezin de situatie. Kijk naar alle leefgebieden en naar álle factoren van belang. Breng de problemen én krachten in kaart.

De GI krijgt een opdracht van de rechtbank en een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin staat een analyse van de situatie. De GI gebruikt dit als basis voor de eigen analyse en het eerste gesprek met de jeugdige of het gezin.

Meer lezen over stap 1

Stap 2 - Integraal Plan van aanpak | Waar werken we naar toe?

 • Een goed IPA maak je samen. Dus bepaal samen met de jeugdige/ het gezin welk resultaat (in hun eigen woorden) zij willen bereiken. Ook neem je op wie wat kan doen om het resultaat te behalen. Wat kan de jeugdige/het gezin bijvoorbeeld zelf? Eventueel met hulp van het eigen netwerk? Welke lichte ondersteuning (zie op T-Helpt) en/of specialistische jeugdhulp is nodig? Wil het gezin Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb)? Als je er niet uitkomt, neem dan contact op met het Regionaal Expertise Team.
 • Belangrijk:vergeet nooit bij de lokale backoffice te checken of er al een jeugdhulptraject loopt!
 • Een jeugdige/gezin is formeel eigenaar van het IPA en moet er akkoord voor geven. Dat kan zijn bij de afronding van stap 2, maar het mag ook later. De maker van het Integrale Plan van Aanpak bepaalt hierin een eigen route.

 • De GI krijgt een opdracht vanuit de rechtbank. Dat is de basis voor het IPA, dat je samen met het gezin maakt. Het gezin hoeft formeel geen akkoord te geven of in te stemmen. Streef wel samen naar zoveel mogelijk samenwerking en commitment.

Meer lezen over stap 2

Stap 3 - Keuze arrangementsbeschrijving

Welke beschrijving past het beste bij de situatie van de jeugdige/het gezin? Kies 1 van de 9 resultaten/arrangementen:

 1. Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 2. Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 3. Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
 4. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
 5. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
 6. Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en  zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).
 7. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 8. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 9. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.

Meer lezen over stap 3

Stap 4 - Keuze jeugdhulpaanbieder

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. Gebruik hiervoor de Wegwijzer Jeugdhulp. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder, eventueel met een of meer onderaannemers, het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties als onderaannemers jeugdhulp gaan bieden.

Meer lezen over stap 4

Stap 5 - Beknopt Plan Jeugdhulp (inclusief advies intensiteit en producten)

 • De jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp beschrijft de aanbieder (in maximaal 1.000 tekens):
  1. advies intensiteit en producten
  2. de in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg)
  3. de einddatum waarop hij verwacht dat het resultaat bereikt zal zijn.Voor dit alles geldt, dat persoonlijk contact met de jeugdige/ het gezin niet verplicht is, maar zeker bij zwaardere intensiteiten (vanaf D) wel zeer wenselijk.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt het Beknopt Plan Jeugdhulp naar de lokale Toegang of GI.
 • De bevindingen van de jeugdhulpaanbieder kunnen in overleg met de lokale Toegang of GI leiden tot aanscherping van het resultaat.
 • De lokale Toegang of GI maken afspraken met de jeugdhulpaanbieder over de mate en manier waarop zij contact houden, informatie uitwisselen en evalueren.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein levert de jeugdhulpaanbieder vanaf 1-1-2021 ook een  Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de backoffice van de gemeente.

Meer lezen over stap 5

Stap 6 - Akkoord op intensiteit en producten

 • De lokale toegang of de GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld.
 • De lokale toegang en de GI moeten het advies op intensiteit en product van de aanbieder beoordelen en goedkeuren.
 • De medewerker van de GI moet de Schakeltool Jeugdhulp voor GI gebruiken om te toetsen of hij zelfstandig akkoord kan geven op het advies van de jeugdhulpaanbieder of dat een daarvoor aangestelde deskundige van de gemeente meekijkt.
 • Ontstaat er met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over de in te zetten intensiteit en/of product? Dan kun je de hulp van de arbiter inschakelen.

 • Komt de verwijzing via het Medisch Domein? Dan vraagt de jeugdhulpaanbieder zonder tussenkomst van de Toegang of GI de benodigde zorg aan. Er vindt geen overleg plaats over de gekozen intensiteit. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het Integrale Plan van Aanpak (inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden) af met de jeugdige/het gezin. Er hoeft geen Beknopt Plan Jeugdhulp te worden opgestuurd.

Meer lezen over stap 6

Stap 7 - Aanvraag en toewijzing

 • Als de gegevens compleet zijn, dient de lokale Toegang een aanvraag in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente maakt de beschikking op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de backoffice van gastheergemeente Tilburg. Let op: de gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij. De gemeente Tilburg werkt beschikkingsvrij bij een verwijzing via het Medisch Domein.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een toewijzing jeugdhulp (JW301) naar de jeugdhulpaanbieder. De JW301 heeft de gemeentecode van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.

 • Als JBB, WSG of LDH de betrokken GI is dan geldt: de GI stuurt de bepaling naar de jeugdhulpaanbieder en de jeugdhulpaanbieder stuurt een Verzoek om Toewijzing (JW 315 bericht) naar de gemeente die volgens woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De overige GI’s sturen een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De overige GI’s sturen een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg naar de jeugdhulpaanbieder met de gestelde resultaten.

 • Bij een verwijzing via het medisch domein: de jeugdhulpaanbieder dient via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW315) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is, maakt de beschikking en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice verzendt ook een JW301 (toewijzingsbericht) naar de jeugdhulpaanbieder. Let op: de gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij. De gemeente Tilburg werkt beschikkingsvrij bij een verwijzing via het Medisch Domein.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW301) naar de jeugdhulpaanbieder.

Meer lezen over stap 7

Stap 8 - Start zorg

 • Zodra de jeugdhulpaanbieder start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
 • De gastheergemeente Tilburg verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Meer lezen over stap 8

Stap 9 - Eerste declaratie door jeugdhulpaanbieder

 • De jeugdhulpaanbieder declareert een arrangement in twee keer: 50% bij de start van de zorg en 50% na de beëindiging. Hiervoor stuurt de jeugdhulpaanbieder een JW303 bericht (declaratie) via het berichtenverkeer naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Is de declaratie correct ingediend? Dan stelt de gemeente deze betaalbaar.
  Declaratie van producten gebeurt via eenzelfde JW303 bericht. De jeugdhulpaanbieder declareert maandelijks en op basis van het aantal eenheden geleverde zorg * het geldende tarief.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Meer lezen over stap 9

Stap 10 - Verlenging of stop zorg

 • Is er sprake van een verlenging vervolgaanvraag of gewijzigde situatie? Dan moet de jeugdhulpaanbieder vanaf 1 januari 2021 samen met de de jeugdige/het gezin het evaluatieformulier invullen en versturen naar de lokale toegang.
 • Zodra de jeugdhulpaanbieder stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Meer lezen over stap 10

Stap 11 - Laatste declaratie

 • Na het sturen van het ‘Stop zorg bericht’ declareert de jeugdhulpaanbieder de tweede 50% van het arrangement via een JW303 bericht, bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Levert de jeugdhulpaanbieder een product? Dan verstuurt hij de laatste maandelijkse declaratie op basis van het aantal uren geleverde zorg * het geldende tarief.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Meer lezen over stap 11

Stap 12 - Garantie na einde zorg en vervolg

 • Meldt een jeugdige/gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten en wensen? Dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. De jeugdhulpaanbieder biedt de garantie na einde zorg binnen het reeds afgesloten en gedeclareerde arrangement, vraagt hiervoor geen nieuwe toewijzing aan en stuurt er ook geen declaratie voor.
 • Stelt een Jeugdige/Gezin binnen de 3 maanden nazorgtermijn na afloop van een zorgtraject een nieuwe hulpvraag? Of dezelfde hulpvraag binnen veranderde omstandigheden? Dan kan een nieuw arrangement aangevraagd worden via dezelfde route die voor de aanvraag van het afgesloten zorgtraject gevolgd is.

 • Bij een verwijzing via een GI is het doorgaans de GI die zich namens de jeugdige of het gezin opnieuw meldt bij de jeugdhulpaanbieder als de GI ziet dat sprake is van dezelfde of een nieuwe hulpvraag

Meer lezen over stap 12