• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Sinds 1 januari 2017 koopt de regio Hart van Brabant jeugdhulp resultaatgestuurd in. De Toegang of jeugdhulpaanbieder bepaalt vooraf met de jeugdige/het gezin wat het resultaat van de jeugdhulp moet zijn. Op individueel niveau houden de Toegang, jeugdhulpaanbieder en gezin zelf in de gaten of het resultaat wordt behaald. Op een hoger niveau willen de regiogemeenten monitoren hoe het staat met het behalen van de resultaten om zo de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod te waarborgen. Daarom vragen de gemeenten sinds 1 januari 2017 regelmatig gegevens op bij de jeugdhulpaanbieders. Deze zijn onderwerp van gesprek tijdens de contractgesprekken, waarbij het verhaal achter de data centraal staat. Jeugdhulpaanbieders leveren één meting aan bij de gastheergemeente Tilburg voor al hun cliënten in de regio Hart van Brabant.

Wat moet ik meten

De regio vraagt gegevens op aan de hand van drie zogenoemde outcome indicatoren. Jeugdhulpaanbieders meten:

 1. Uitval: specifiek het aantal cliënten dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt.
 2. Cliënttevredenheid: specifiek het aantal scores van 8 en hoger en scores van 4 en lager.
 3. Doelrealisatie: het aantal cliënten dat:
  • zonder hulp verder kan;
  • na beëindiging geen nieuwe jeugdhulp start;
  • oordeelt dat de problematiek is afgenomen;
  • de overeengekomen resultaten heeft gerealiseerd.

De outcome indicatoren zijn voortgekomen uit een landelijk harmonisatietraject van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), de VNG en een brede vertegenwoordiging van jeugdhulpaanbieders. De uitwerking van deze indicatoren is te vinden op de website van het NJI.

Hoe moet ik meten

De indicatoren die de regio Hart van Brabant opvraagt zijn via verschillende meetinstrumenten te meten. Wij stellen hier geen specifieke eisen aan, maar vragen om een gevalideerd meetinstrument te gebruiken. Het meetinstrument moet vooral ook passen bij de doelstellingen van de organisatie. Hieronder is een overzicht te vinden van een aantal vragenlijsten, instrumenten en softwarepakketten die kunnen helpen bij het implementeren van de resultaatmeting.

Vragenlijsten cliënttevredenheid:

Meetinstrumenten ROM:

Softwarepakketten (pakketten waarmee je de gewenste gegevens kunt verzamelen):

Resultaatmeting 2017

In 2017 is de regio gestart met het uitvragen van gegeven op de outcome indicatoren Uitval, Cliënttevredenheid en Doelrealisatie. Nog niet alle jeugdhulpaanbieders waren toen klaar om alle benodigde gegevens aan te leveren en ook binnen de regio was het nog zoeken naar de beste manier van uitvragen. De bereidheid gegevens aan te leveren was groot, maar jeugdhulpaanbieders gaven wel aan dat het maken van een aparte rapportage voor de regio Hart van Brabant administratief belastend was. Daarop besloten we het aantal uitvragen in 2017 te beperken tot twee en deden we in april 2018 nog een laatste uitvraag over geheel 2017. Ongeveer 80 procent van alle jeugdhulpaanbieders heeft de vragenlijst ingevuld; niet iedereen heeft gegevens aangeleverd, bijvoorbeeld omdat het aantal cliënten te laag was om er anoniem over te kunnen rapporteren. Jeugdhulpaanbieders ontvangen een rapportage van de regio met een overzicht van de aangeleverde gegevens.

Resultaatmeting 2018

Per 1 januari 2018 vraagt de regio niet meer zelf een resultaatmeting op. De outcome indicatoren worden toegevoegd aan de beleidsinformatie Jeugd van het CBS. Jeugdhulpaanbieders moeten deze beleidsinformatie toch al twee keer per jaar aanleveren bij het CBS. Ze kunnen er nu direct de aantallen voor Uitval, Cliënttevredenheid en Doelrealisatie aan toevoegen. Ze hoeven geen aparte rapportage meer te maken voor de regio Hart van Brabant.

Jeugdhulpaanbieders kunnen aan de beleidsinformatie Jeugd geen toelichting over de aangeleverde aantallen toevoegen. Daar is wel alle ruimte voor tijdens de contractgesprekken.

Het besluit om de resultaatmeting via het CBS te laten uitvoeren komt voort uit een succesvolle pilot van het NJI, waaraan de regio in 2017 meedeed. Tijdens die pilot werd onderzocht of en hoe de outcome indicatoren uitgevraagd konden worden door het CBS.

Hoe werkt de uitvraag via het CBS?

De eerste uitvraag via het CBS is begin juni 2018; de tweede in december 2018. Jeugdhulpaanbieders hebben enkele weken de tijd de vragenlijst in te vullen. Het CBS geeft instructies voor het invullen van de vragenlijst.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de jeugdhulpaanbieder (per omgaande) een zogenoemde spiegelrapportage retour met een overzicht van de aangeleverde beleidsinformatie. De rapportage zet de aangeleverde aantallen voor Uitval, Cliënttevredenheid en Doelrealisatie om in percentages (in verhouding tot het totaal aantal cliënten waarover de jeugdhulpaanbieder de resultaten gemeten heeft). Deze berekening hoeft een jeugdhulpaanbieder dus niet (meer) zelf uit te voeren.

Lees meer over het aanleveren van de Beleidsinformatie Jeugd bij het CBS >

Privacy

Voor het aanleveren van de Beleidsinformatie Jeugd bij het CBS wisselen jeugdhulpaanbieders gegevens uit op cliëntniveau. Daarvoor is toestemming van de cliënt nodig.

  • Informeer uw cliënten erover dat u gegevens verzamelt over uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie en dat u deze gegevens zult gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uzelf en uw organisatie.
  • Vraag uw cliënten of u de gegevens mag delen met het CBS, zodat u overzichten ontvangt die u kunt gebruiken voor het kwaliteitsgesprek met gemeenten.

Als dit al geregeld is voor de beleidsinformatie Jeugd, dan hoeft u niets meer te doen.

Resultaatmeting aanleveren bij de regio

U ontvangt van het CBS twee spiegelrapportages:

  • Een met al uw cliënten, voor eigen gebruik.
  • Een versie die u kunt delen met de regio. Hierin zijn de gegevens die aangeleverd zijn over een laag aantal cliënten weggelaten, om te voorkomen dat gegevens herleid kunnen worden naar individuele cliënten.
  • U krijgt een verzoek van de regio om uw spiegelrapportage aan te leveren.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gastheergemeente Tilburg wil de resultaatmetingen per jeugdhulpaanbieder over opeenvolgende periodes met elkaar te kunnen vergelijken. Daarom bewaart ze de aangeleverde rapportages met geaggregeerde en dus anonieme meetgegevens. In de toekomst wil de regio op basis van alle individuele rapportages ook komen tot een totaalbeeld van alle jeugdhulp, geleverd door alle jeugdhulpaanbieders samen.
Aangeleverde gegevens voor de resultaatmeting worden niet gedeeld met derden, zijn alleen toegankelijk contractmanagers van de regio Hart van Brabant en worden alleen gebruikt als bron van informatie voor de contractgesprekken.

Contractgesprekken

Vanaf 2017 voert de regio Hart van Brabant contractgesprekken met alle jeugdhulpaanbieders. Met de grote aanbieders drie keer per jaar. Met de kleine(re) aanbieders één of twee keer per jaar, soms in een groepsgesprek. De regio wil de contractgesprekken voor aanbieders van jeugdhulp en Wmo-zorg uniformeren. Ze zullen altijd gaan overvier hoofdonderwerpen: financiën, klant (daaronder valt de Resultaatmeting), proces en ontwikkeling. Om te borgen dat het uitgangspunt voor het gesprek het verhaal áchter de cijfers blijft, zal de contractmanager het gesprek samen voeren met een uitvoerend medewerker van de backoffice.

 

 

 

 

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:50

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media