• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Een jeugdige die 18 jaar wordt en gebruik maakt van een voorziening uit de Jeugdwet kan met veel veranderingen te maken krijgen. Zo kan de jeugdige vanaf zijn 18e jaar vallen onder een andere wet (bijvoorbeeld Wmo). Soms kan de zorg vanuit de Jeugdwet echter doorlopen tot 23 jaar. Hiervoor moet altijd contact worden opgenomen met de lokale Toegang/wijkteam.

In de meeste gevallen blijven jeugdigen die 18 worden ondersteuning nodig hebben. Het regelen van een soepele overgang verschilt per zorgsoort. In het Integraal Plan van Aanpak voor een jeugdige moet helder beschreven worden welke ondersteuning en voor hoe lang deze nodig is en, indien van toepassing, hoe deze vanaf 18 jaar vorm kan krijgen (of wat er wordt ondernomen om dit te verhelderen). Uiterlijk moet bij het bereiken van de leeftijd van 17,5 jaar duidelijk zijn welke ondersteuning er nodig is na 18 jaar en hoe dit geregeld wordt. Dit om een goede doorstroom te kunnen garanderen na de 18e verjaardag.

Het maken van een toekomstplan door de jongere samen met zijn (pleeg)ouder(s), voogd of begeleider kan helpend zijn om samen met de jongere een duidelijk beeld te krijgen van wat een jongere al goed zelf kan en waar er nog ondersteuning nodig is in zijn of haar weg naar zelfstandigheid. Met het toekomstplan geef je een jongere ruimte en laat je zijn of haar doelen leidend zijn. Meer over het toekomstplan >

Lees het laatste nieuws in de nieuwsbrief '18 jaar en dan?' >

Voor jeugdigen die 18 worden is de folder 'Jeugdhulp en 18 worden' samengesteld.

Begeleiding Thuis of beschermde woonomgeving

 • Onder Begeleiding Thuis verstaan we: begeleiding individueel, begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen
 • Bij Beschermd Wonen gaat het om bieden van onderdak en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (voorheen ZZP-ggz, categorie C)
 • De jeugdige/zijn vertegenwoordiger moet contact opnemen met de gemeente. Bekijk contactgegevens >
 • Samen wordt bekeken hoe en of de zorg gecontinueerd moet worden
 • Er kan gebruik worden gemaakt van Zorg in Natura of PGB
 • De wet Wmo 2015 is hier van toepassing (in sommige gevallen Jeugdwet tot 23 jaar)

Blijvend 24-uurszorg of toezicht

 • Deze zorg is bedoeld voor mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • Als deze zorgsoort nodig is, moet de jeugdige contact opnemen met het landelijke indicatieorgaan CIZ
 • Deze zorg is niet beschikbaar via een pgb
 • De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is hier van toepassing

Psychiatrische behandeling (GGZ)

 • Onder psychiatrische behandeling kan worden verstaan opname en behandeling in een kliniek en ambulante zorg
 • De zorgverlener van de jeugdige dient contact op te nemen met zijn/haar huisarts
 • De huisarts kan een verwijzing geven voor GGZ-behandeling
 • Voor deze zorgsoort is geen pgb beschikbaar
 • De Zorgverzekeringswet (zvw) is hier van toepassing

Persoonlijke verzorging of verpleging

 • Persoonlijke verzorging en verpleging is bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties
 • De jeugdige moet contact opnemen met zijn huisarts
 • Voor deze zorgsoort is geen pgb beschikbaar
 • De Zorgverzekeringswet (zvw) is hier van toepassing

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:49

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media