• header-jeugdhulp-01.jpg
 • header-jeugdhulp-02.jpg

Als een jeugdige ernstige problemen heeft met lezen en spellen en de extra ondersteuning op school niet voldoende verbetering biedt, is een aanvraag voor diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) mogelijk. Het indienen van een aanvraag diagnostiek EED verloopt via de school. De procedure voor aanlevering van aanvragen door de school is niet voor iedere gemeente in de regio Hart van Brabant hetzelfde.

Aanvraag door school

Scholen kunnen een onderzoek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie aanvragen, als hun eigen extra ondersteuning niet voldoende is om de lees- en spellingsvaardigheden van de jeugdige te verbeteren. De stappen in het aanvraagproces voor de school zijn:

 1. De school stelt een leerlingdossier samen volgens het landelijke dyslexieprotocol. In het dossier zijn onder andere de scores op lees-/spellingstoetsen opgenomen en de (extra) ondersteuning die de school al heeft ingezet.
 2. De school stuurt het dossier naar een organisatie die toetst of het dossier compleet is en of het protocol goed is toegepast. Dit verschilt per gemeente:
 • Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg (samenwerkingsverband basisonderwijs Plein 013)
  Scholen die gevestigd zijn in deze gemeenten sturen het dossier naar de Toegang Dyslexie. Als het dossier een positief advies krijgt, stuurt de school (in afstemming met de ouder(s)/verzorger(s)) het dossier naar de beoogde aanbieder om een diagnose te laten doen
 • Dongen en Gilze en Rijen
  Scholen die gevestigd zijn in deze gemeenten sturen het dossier naar samenwerkingsverband RSV Breda e.o. Als het dossier is goedgekeurd ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een ondertekend advies van RSV. Hiermee kunnen zij bij de gemeente een beschikking aanvragen voor een diagnose. De beschikking voor diagnostiek wordt vervolgens zowel naar de ouder(s)/verzorger(s) als de beoogde dyslexieaanbieder gestuurd.
  Meer over dyslexiezorg in de gemeente Dongen>
  Meer over dyslexiezorg in de gemeente Gilzen en Rijen>
 • Loon op Zand
  Scholen die gevestigd zijn in deze gemeente sturen het dossier naar de jeugdarts. Als het dossier is goedgekeurd stuurt de school het dossier naar het servicepunt. Het servicepunt stelt een beschikking op voor een diagnose EED.
 • Heusden en Waalwijk
  Scholen die gevestigd zijn in deze gemeenten sturen het dossier naar de beoogde aanbieder. Als het dossier is goedgekeurd, start de aanbieder met de diagnose. De aanbieder geeft dan zelf aan de gemeente door dat deze een dyslexietraject is gestart. De gemeente Waalwijk past haar procedure op korte termijn aan. De gemeente Heusden heeft de route voor zorgaanbieders uitgewerkt. Wilt u deze ontvangen? Neem dan contact op met Bijeen Heusden.

Aanvraag door zorgaanbieder (na goedkeuring dossier)

 1. De aanbieder toetst het leerlingdossier conform het landelijk protocol. Als het dossier in orde is, doet de aanbieder een aanvraag voor diagnostiek bij de gemeente waar de jeugdige woont via een JW315-bericht. Bepaling van de verantwoordelijke gemeente vindt plaats op grond van het woonplaatsbeginsel. De betreffende gemeente stelt vervolgens een beschikking op en stuurt deze naar de ouder(s)/verzorger(s).  Let op: Dongen, Gilze en Rijen en Loon op Zand geven de beschikking al eerder af, namelijk na positieve beoordeling van het dossier.
 2. Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) doet de zorgaanbieder een aanvraag voor Behandeling EED bij de betreffende gemeente via een JW315 bericht. De betreffende gemeente stelt vervolgens een beschikking op en stuurt deze naar de ouder(s)/verzorger(s). Een behandeling bestaat uit maximaal 48 sessies binnen een periode van (max.) 1,5 jaar.
 3. De aanbieder start in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de school de behandeling.

Meer over het woonplaatsbeginsel>
Contact met gemeenten>

Voorwaarden leveren dyslexiezorg

 1. De aanbieder heeft een contract met de regio Hart van Brabant voor EED en voldoet aan de kwaliteitscriteria uit het Programma van Eisen 2017.
 2. Voor diagnostiek kan maximaal code 0D001 (€ 890,-) gedeclareerd worden voor een afgerond diagnostiektraject. Als het diagnostiek voortijdig wordt afgerond, wordt code 0D002 (€ 85,-) gedeclareerd voor de ingezette uren, het totaalbedrag van de gedeclareerde diagnostiekuren mag niet hoger zijn dan € 890,-.
 3. Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) doet de zorgaanbieder een aanvraag voor Behandeling EED. Een behandeling bestaat uit maximaal 48 sessies binnen een periode van (max.) 1,5 jaar. De ingezette behandelingen worden maandelijks gefactureerd via code 0D003 (€ 85) per behandelsessie.
 4. Uitgangspunt is dat het merendeel van de jeugdigen met (maximaal) 48 behandelingen geholpen zijn. De aanbieder kan een extra behandeling EED (max. 12 sessies) voor de jeugdige aanvragen. In de aanvraag moet de aanbieder dan onderbouwen, dat:
  • de doelen nog niet zijn behaald. De jeugdige behaalt nog geen prestatie op de criteriumvariabelen lezen en spellen binnen het normale bereik (binnen 1 standaard deviatie van het gemiddelde van de normpopulatie) of de jeugdige behaalt nog geen functioneel niveau van lezen en spellen; en
  • de jeugdige in de laatste periode aantoonbaar meer vooruitgang heeft geboekt dan de voorafgaande (evaluatie)periodes en dat de verwachting is dat de resultaten verder verbeteren bij een aanvullende behandeling; en
  • de omstandigheden waarin de jeugdige verkeert optimaal zijn om vooruitgang te kunnen boeken. Hierbij gaat het om de motivatie van de jeugdige zelf, maar ook de bereidheid van de ouder(s)/verzorger(s) om de jeugdige te motiveren en te helpen bij de oefeningen en het huiswerk.
 5. Voor zowel de aanvraag voor diagnose als behandeling heeft de aanbieder een toestemmingsverklaring nodig van de ouder(s)/verzorger(s).

Behandelingen gestart vóór 2017

Behandelingen gestart vóór 2017 op basis van een DBC (maximale duur één jaar), worden afgerond tot de einddatum DBC. Als er een vervolgbehandeling nodig is, loopt dit via de nieuwe bekostigingssystematiek.

Behandelovereenkomst

Aan de behandeling van EED zit een 'behandelovereenkomst' vast. Dit is een overeenkomst tussen de aanbieder, ouder(s)/verzorger(s) en de school. In de overeenkomst staan afspraken over:

 • De 'huiswerkafspraken' voor ouder(s)/verzorger(s) met hun kind.
 • Het logboek dat ouder(s)/verzorger(s) moeten bijhouden over de activiteiten die zij doen met hun kind.
 • De planning van 3 evaluatiemomenten door de zorgaanbieder tijdens het totale behandelproces.

De behandeling wordt gestopt als bij een tussentijdse evaluatie blijkt dat de doelen zijn behaald, er geen vooruitgang is geboekt of als ouder(s)/verzorger(s) en school onvoldoende meewerken.

Kwaliteit

De kwaliteitsnormen voor dyslexiezorg staan beschreven in het Programma van Eisen 2017. Aanbieders worden periodiek getoetst door de kwaliteitsinstituten. De rapporten van de onderzoeken door de kwaliteitsinstituten worden door de aanbieders ter kennisname aangeboden aan de gemeenten.

Monitoring

De regio Hart van Brabant monitort elk jaar de resultaten met betrekking tot dyslexiezorg. De volgende gegevens worden daarvoor uitgevraagd bij de betreffende de zorgaanbieders:

 • aantal afgewezen dossiers
 • aantal uitgevoerde diagnoses
 • aantal gestarte behandelingen na diagnose EED
 • aantal jeugdigen waarvan de behandeling voortijdig (voor 48 behandelingen) wordt gestopt
 • aantal jeugdigen waarvoor het verlengde traject wordt aangevraagd (na 48 behandelingen) 
Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:49

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media