• header-jeugdhulp-02.jpg
 • header-jeugdhulp-01.jpg

Sinds 1 januari 2015 kopen de 9 gemeenten van de regio Hart van Brabant alle jeugdhulp regionaal in. Alle regiogemeenten zijn aangesloten op het berichtenverkeer. U stuurt uw declaraties voor de jeugdhulp die u levert naar de gemeente waartoe de jeugdige op basis van het woonplaatsbeginsel hoort. Alle declaraties worden automatisch doorgeleid naar de gastheergemeente Tilburg. Tilburg verwerkt en betaalt declaraties voor de 9 regiogemeenten.

Declareren via VECOZO

Voor het versturen van een declaratie of factuur gebruikt u het berichtenverkeer via VECOZO. Declareren kan pas nadat u een toewijzingsbericht (JW301) hebt ontvangen. Afhankelijk van de instellingen binnen uw VECOZO-account ontvangt u wel of geen e-mailbericht met de melding dat een JW-bericht voor u klaarstaat. U stuurt alle declaraties naar de gemeente waartoe de jeugdige op basis van het woonplaatsbeginsel hoort.

Vertraging voorkomen

Als declaratieberichten uitvallen is dat meestal door het onjuist aanleveren van periodiciteit, de productcategorie of de productcode. De factsheet declaraties 2017 bekijken voor tips om beter te declareren.

Afspraken op hoofdlijnen

Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken voor het declareren van alle ingekochte jeugdhulp. Alle ingekochte jeugdhulp betreft:

 • resultaatgerichte arrangementen (segment 2)
 • producten bij ernstige enkelvoudige dyslexie (segment 2)
 • hoogspecialistische producten (segment 3).

Raadpleeg het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor een volledige beschrijving van alle processen en procedures.

 • Voor zorg geleverd vanaf 1 januari 2018 sturen jeugdhulpaanbieders alleen nog declaraties (JW303D). Over zorg geleverd vóór 1 januari 2018 kunnen jeugdhulpaanbieders ook nog een factuur (JW303F) sturen.
 • U beschikt over een geldige Toewijzing jeugdhulp van de gemeente
 • De zorg die u levert komt overeen met de Toewijzing jeugdhulp.
 • U bezit een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt.
 • U zorgt voor een juiste en volledige registratie in het Vektis AGB register.
 • U declareert alle toegewezen zorg aan de gemeente waartoe de jeugdige op basis van het woonplaatsbeginsel hoort.
 • U declareert via het berichtenverkeer iJW.
 • Goedgekeurde declaraties en facturen worden binnen 30 kalenderdagen betaald.
 • Een declaratie (JW303D) en een factuur (JW303F) kunnen op regelniveau goedgekeurd of afgekeurd worden. De declaratieregels die correct zijn ingevoerd worden betaalbaar gesteld. Ook als er één of meer regels niet correct zijn ingevoerd.
 • Voor afgekeurde declaratieregels in een JW303D stuurt u een nieuwe declaratie. Voor afgekeurde factuurregels in een JW303F verstuurt u een creditfactuur én een nieuwe, correcte factuur.
 • Bevoorschotten is niet mogelijk.
 • U krijgt geleverde pgb-zorg vergoed via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). PGB-zorg kunt u niet declareren bij de gemeenten.

Arrangementen declareren

U factureert de eerste 50% van het arrangement bij de start en de tweede 50% na de beëindiging van de hulp. Om dat zo gemakkelijk mogelijk te maken, ontvangt u een Toewijzing voor 2 stuks voor hetzelfde zorgarrangement. Zo kunt u 1 stuk  (de eerste 50% van het arrangementstarief) declareren als u de zorg start en stuk 2 (de tweede 50%) na beëindiging van de zorg. Aan zorgintensiteit licht, midden en zwaar is een arrangementsprijs voor de volledige beschikkingsduur gekoppeld. Voor zorgintensiteit doorlopend en chronisch geldt een jaarprijs. Raadpleeg hoofdstuk 5 'Betaling van toegewezen zorg' van het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor een nadere toelichting.

Zorgintensiteit Tarief Geldigheidsuur
beschikking
U declareert
50%
U declareert
50%
Licht, midden of zwaar arrangementsprijs
totale periode
gemiddeld 1,5 jaar bij start zorg na einde zorg
Doorlopend of chronisch jaarprijs 1 of 2 jaar begin zorgjaar einde zorgjaar

Producten declareren (segment 3)

Alle zorg in segment 3 wordt in 2018 inspanningsgericht gedeclareerd. Jeugdhulpaanbieders declareren maandelijks de daadwerkelijk geleverde zorg op basis van P*Q (aantal eenheden * tarief product). Raadpleeg hoofdstuk 5 ‘Betaling van toegewezen zorg’ van het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor een nadere toelichting.

Declareren DBC's

Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk DBC’s aan te vragen. Alle lopende DBC-trajecten zijn in december 2017 administratief afgesloten. Jeugdhulpaanbieders declareren de werkelijk geleverde zorg in 2017 via een JW 321D-bericht.. Voor het deel van het traject dat in 2018 doorloopt hebben jeugdhulpaanbieders een nieuwe Toewijzing jeugdhulp ontvangen met een nieuwe productcode. Raadpleeg pagina 18 (hoofdstuk 5 ‘Betaling van toegewezen zorg’) van het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor een nadere toelichting.

Lees meer over uitfasering DBC-trajecten >

Minuten, uren of etmalen declareren?

Jeugdhulpaanbieders declareren volgens de eenheid die op de Toewijzing jeugdhulp staat.

Lees meer over welke eenheid aanvragen >

Wanneer moet ik declareren?

 • Jeugdhulpaanbieders declareren hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) bij voorkeur binnen een maand maar uiterlijk binnen drie maanden nadat de zorg geleverd is.
 • Het is mogelijk meerdere maanden ineens te declareren, zolang geleverde zorg maar binnen drie maanden gedeclareerd wordt.
 • Jeugdhulp in segment 2 (arrangementen) wordt voor 50% gedeclareerd bij de start van het traject en 50% na afronding.


Is dat onmogelijk? Dan kan een jeugdhulpaanbieder dit melden bij de contractmanager dienstverlening (Michiel Janssen en Rachel van Egeraat).

Declareren Dyslexie

Voor Dyslexiehulp Diagnostiek geldt een trajectprijs. Jeugdhulpaanbieders declareren na afsluiting van het traject. Dyslexiehulp Behandeling wordt per sessie gedeclareerd. Raadpleeg pagina 18 (hoofdstuk 5 ‘Betaling van toegewezen zorg’) van het Administratie- en Declaratieprotocol 2018 voor een nadere toelichting.

Nazorg

Voor jeugdhulp die in de vorm van een arrangement wordt toegewezen (segment 2) geldt het volgende: meldt een jeugdige/gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten en wensen, dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. Het arrangement wordt dus feitelijk heropend. Ongeacht of hiermee de beschikkingsduur wordt overschreden. De jeugdhulpaanbieder kan hiervoor niet extra declareren of factureren. Voor hoogspecialistische jeugdhulp die valt binnen segment 3 is dit niet van toepassing.

Wat als andere zorg nodig blijkt

Het kan voorkomen dat toegewezen zorg op enig moment niet meer als passend ervaren wordt. Er zijn verschillende procedures voor situaties waarin de zorgvraag en de context hetzelfde zijn en situaties waarin de zorgvraag nieuw is. Lees meer over het wijzigen van reeds aangevraagde of toegewezen jeugdhulp. Hoe en wat jeugdhulpaanbieders declareren als andere zorg nodig blijkt, staat beschreven in hoofdstuk 6 van het Administratie- en Declaratieprotocol 2018. De richtlijnen zijn:

 1. Vraag mutaties altijd aan via de route die is gebruikt bij het aanvragen van de zorg: via een Verzoek om Toewijzing (JW315) of via de Toegang.
 2. Een mutatie is alleen mogelijk bij voortschrijdend inzicht of een nieuwe situatie. Bij voortschrijdend inzicht blijven hulpvraag, te behalen resultaat en context hetzelfde, maar kan de jeugdhulpaanbieder beargumenteren waarom meer, minder of andere zorg nodig is dan toegewezen. Bij een nieuwe situatie is een verandering opgetreden is de situatie van de jeugdige/het gezin.
 3. Als een lopend arrangement (voor jeugdhulp binnen segment 2) door voortschrijdend inzicht wijzigt, crediteert u de start-factuur van 50%.
 4. 4. Als een lopend arrangement (voor jeugdhulp binnen segment 2) door een nieuwe situatie omgezet moet worden in een nieuw arrangement (substitutie), dan sluit u het arrangement af en declareert de tweede 50% van het arrangement. U verstuurt een nieuw verzoek om Toewijzing (JW315) en geeft die het beschikkingsnummer mee van het bestaande arrangement. Zo weet de gemeente dat het om een substitutie gaat.
 5. Is het resultaat van een lopend arrangement (voor jeugdhulp binnen segment 2) behaald? Dan declareert u ter afronding de 2e 50%-eindfactuur. Vraagt de situatie om het behalen van een nieuw resultaat? Dan vraagt u via een Verzoek om Toewijzing (JW315) of via de Toegang de zorg aan die nodig is.
 6. Moet de zorg die valt binnen segment 3 gewijzigd worden? Dan vraagt de jeugdhulpaanbieder de extra benodigde of vervangende zorg aan via een mutatiebericht (JW315) of via de Toegang. Wordt de bestaande zorg (gedeeltelijk) vervangen door nieuwe zorg? Dan stopt de regio de zorg die wordt vervangen en stuurt ze een nieuwe Toewijzing jeugdhulp voor de nieuwe zorg. De jeugdhulpaanbieder kan de daadwerkelijk geleverde gestopte zorg declareren. Gaat het om een uitbreiding van zorg? Dan krijgt de Jeugdhulpaanbieder van de regio een nieuwe Toewijzing Jeugdhulp voor alle zorg die hij gaat leveren. Vanaf de ingangsdatum van die Toewijzing jeugdhulp kan de jeugdhulpaanbieder de daadwerkelijk geleverde zorg declareren.Lees meer over de werkwijze in hoofdstuk 6 van het administratie- en declaratieprotocol >

Declaraties van niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders kunnen de jeugdhulp aan overgangscliënten declareren. Het gaat om zorg die in 2016 startte en in 2017 doorliep en zorg die in 2017 startte en in 2018 doorloopt. Met de betreffende jeugdhulpaanbieders is een afrondingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst loopt van rechtswege af aan het einde van de zorg of uiterlijk op 31-12-2017 of 31-12-2018.

Vragen

De gemeente Tilburg beantwoordt namens alle regiogemeenten vragen over declaraties.

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:48

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media