• header-jeugdhulp-01.jpg
 • header-jeugdhulp-02.jpg

Per 1 januari 2017 kopen de 9 gemeenten in de regio Hart van Brabant alle jeugdhulp resultaatgestuurd in. Meer dan voorheen ligt het accent op het formuleren van een concreet en haalbaar resultaat dat past bij de situatie en wensen van het kind en gezin. Jeugdhulpaanbieders gebruiken het gewenste resultaat als uitgangspunt om te bepalen welke hulp zij gaan inzetten om dat resultaat te bereiken.

Jeugdhulpaanbieders

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de regio Hart van Brabant leveren laag specialistische jeugdhulp (arrangementen) en/of hoog-specialistische jeugdhulp (producten). Het gaat hier om Zorg in Natura (ZIN) op basis van de Jeugdwet. Bekijk de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders op de Wegwijzer Jeugd >

Arrangementen

Voor laag specialistische jeugdhulp, gaan we uit van 9 arrangementen. Een arrangement beschrijft in grote lijnen de situatie van de cliënt. Aan een arrangement wordt de zorgintensiteit gekoppeld: licht, middelzwaar, zwaar, chronisch of doorlopend. De combinatie van een arrangement en een zorgintensiteit levert een unieke arrangementscode op. Een beschikking voor meerdere arrangementen tegelijk is niet mogelijk. Bij complexe situaties wordt vastgesteld aan welk resultaat eerst wordt gewerkt. Dat is het uitgangspunt voor de arrangementkeuze en het omschrijven van het resultaat. Uitzonderingen: een aanvraag voor een arrangement naast crisishulp of naast zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) kunnen wel gelijktijdig aangevraagd worden. De Jeugdhulpaanbieder declareert of factureert volgens de vastgestelde arrangementsprijzen. Bekijk het proces via de 7-stappenplannen > of Bekijk het infoblad Handvatten om de juiste zorgintensiteit te kiezen

Producten

Valt de specialistische jeugdhulp in segment 3, dan bepaalt de jeugdhulpaanbieder welke producten of activiteiten hij inzet. Is er geen verwijzing via het medisch domein of een gecertificeerde instelling, dan bepaalt de jeugdhulpaanbieder dit altijd samen met de Toegang. Op de aanvraag staan de productcode(s) voor de te leveren activiteiten.
Per 1 januari 2018 zijn de DBC’s afgeschaft. De jeugdhulpaanbieder declareert over 2017 de in 2017 daadwerkelijk geleverde zorg binnen een DBC-traject of P*Q. Meer over het uitfaseren van dbc-trajecten >
In 2018 wordt alle hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3) maandelijks op basis van een uurtarief P*Q afgerekend. Meer over declareren >

Resultaten beschrijven en meten

Bij een aanvraag wordt altijd het resultaat beschreven. Een resultaat beschrijft de gewenste uitkomst van de specialistische hulp. Bij een aanvraag via de Toegang bepaalt de Toegang het resultaat in overleg met de jeugdige/gezin en jeugdhulpaanbieder. Bij een verwijzing via het medisch domein stelt de jeugdhulpaanbieder het resultaat vast met de jeugdige/gezin. De beschrijving wordt bij een verwijzing medisch domein niet meegestuurd , maar de aanbieder moet het wel vastleggen. De formulering moet concreet (SMART) en haalbaar zijn. De jeugdige of het gezin bepaalt of het beoogde resultaat is behaald. De regiogemeenten monitoren op een hoger niveau of de resultaten worden behaald. Download het Infoblad Resultaten beschrijven > Meer over resultaatmeting >

Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of de uitvoering van jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het woonplaatsbeginsel bepaalt dus welke gemeente de beschikking moet afgeven. Bij een verhuizing, een wijziging in het gezag of als de jeugdige meerderjarig wordt verandert de situatie en moet opnieuw bekeken worden welke gemeente verantwoordelijk is. Meer over het woonplaatsbeginsel op de website van de VNG > of Meer over dorpen die horen bij gemeenten in de regio Hart van Brabant >

Legitimatiebewijs

Alle cliënten moeten een legitimatiebewijs laten zien, zodat u als zorgaanbieder de identiteit van de aanvrager kan vaststellen. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Een kopie van het legitimatiebewijs toesturen is niet verplicht.

Prestatiecodes

Voor het aanvragen van jeugdhulp heeft u een prestatiecode nodig. Dat is een administratieve code voor een arrangement of product. Ze worden ook wel arrangementscode of productcode genoemd. U vindt alle prestatiecodes op de Wegwijzer Jeugd. Prestatiecodes bekijken >

Aanvragen

Jeugdhulp aanvragen kan via 3 routes:

 1. Verwijzing via de Toegang (toegangsteams/sociale wijkteams). Meer over deze verwijzing in het 7 Stappenplan>
 2. Verwijzing via het medisch domein (huisarts, jeugdarts, medisch specialist). Meer over deze verwijzing in het 7 Stappenplan>
 3. Verwijzing via een Gecertificeerde Instelling (GI). Meer over deze verwijzing in het 7 Stappenplan>

Alleen bij een verwijzing via de Toegang levert de jeugdhulpaanbieder een Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de Toegang. Bij een verwijzing via het medisch domein of gecertificeerde instelling levert u geen gegevens aan over uw cliënt. Ook geen verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Bekijk het privacyprotocol sociaal domein >

Totaal zorg aanvragen

Per 1 januari 2018 maken we de Toewijzing jeugdhulp op op de totale inzet van zorg. We noemen dit ‘totaal binnen geldigheidsduur’. Hierdoor is de jeugdhulpaanbieder vrij om elke maand de werkelijk geleverde hoeveelheid zorg te declareren, zonder het risico dat een declaratie uitvalt. 
Voorheen vroegen jeugdhulpaanbieders een aantal eenheden (uren, minuten, etmalen) per periode aan. Een declaratie voor minder eenheden per periode werd goedgekeurd en betaald, maar een declaratie voor meer eenheden per periode niet. Ook niet als wanneer de totale zorginzet (cumulatief) binnen de totale toewijzing bleef.
In 2018 kunnen jeugdhulpaanbieders de ene maand minder uren en de andere maand meer uren declareren. Zolang hun declaraties (cumulatief) maar binnen de totale omvang van aangevraagde en toegewezen zorg blijven. Lees meer over deze oplossing > of Gebruik de rekentool om het totaal van de in te zetten zorg te berekenen >

Vul de schakeltool in

De jeugdhulpaanbieder heeft in het Beknopt Plan Jeugdhulp een advies gegeven over de in te zetten intensiteit en/of producten.Toegangsmedewerkers kunnen dit advies toetsen met hulp van de Schakeltool. Download de Schakeltool Jeugdhulp 2018 > of Download de Schakeltool Jeugdhulp 2019 >

Schakeltool

 1. Voordat je de aanvraag voor een toewijzing of beschikking in gang zet, vul je altijd eerst de schakeltool in.
 2. In de schakeltool vul je de soort en hoeveelheid zorg in die je voor de jeugdige wilt aanvragen. Vul ook de ondersteuning in die het gezin eventueel al ontvangt.
 3. De schakeltool berekent vervolgens de totale kosten van de zorg die je wilt inzetten.
 4. De schakeltool geeft meteen aan of het Schakelteam moet meekijken met je aanvraag. Als dit het geval is, stuur je de ingevulde schakeltool naar het schakelteam. Dit gaat met één druk op de knop.
 5. Vergeet niet het Integraal Plan van Aanpak toe te voegen. Als je het Beknopt Plan Jeugdhulp hebt, mag je deze ook meesturen.

Hoe je de Schakeltool gebruikt, wordt ook uitgelegd in een instructievideo. Bekijk de instructievideo >

Schakelteam
Een team van specialisten kijkt mee met de aanvragen voor zwaardere zorg. Je aanvraag moet in ieder geval naar het Schakelteam als de totale kosten van de zorg meer dan meer dan €50.000 bedragen. Als het Schakelteam niet hoeft mee te kijken, kun je de aanvraag voor de toewijzing of beschikking in gang zetten. Bekijk het werkproces van het schakelteam in schemavorm >

Binnen 3 dagen advies
Het Schakelteam streeft er naar om binnen 3 werkdagen een (zwaarwegend) advies te geven. Soms wijkt het advies af van de inzet die jij hebt voorgesteld. Het kan voorkomen dat een teamlid van het schakelteam nog extra vragen heeft over de casus. Er wordt dan telefonisch contact met je opgenomen. Je hoeft het advies niet over te nemen als je hier goede redenen voor hebt. Het schakelteam is wel altijd benieuwd wat je met het advies hebt gedaan. Daarom sturen zij na een week een mailtje met de vraag of je het advies hebt overgenomen.

Benader het Schakelteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als:

 • je niet weet hoeveel zorg je moet aanvragen. Bijvoorbeeld 2 of 3 uur begeleiding per week;
 • je twijfelt over de hoeveelheid zorg die de zorgaanbieder voorstelt om een resultaat te behalen.

Benader het Expertiseteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. je vragen hebt over welk arrangement/product het beste past bij de jeugdige of het gezin.

Diagnostiek of behandeling Jeugd-ggz aanvragen en declareren?

Conform de werkwijze die in het verleden voor de DBC’s gold (een traject dat start met diagnostiek en wordt gevolgd door behandeling wordt beschouwd als één traject), passen gemeenten in 2018 de codes voor Diagnostiek en Behandeling op de volgende wijze toe:

 • De code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002, is bedoeld voor alle trajecten die bestaan uit alleen behandeling of uit een combinatie van behandeling en diagnostiek.
  • Start een jeugdhulpaanbieder met diagnostiek en start vervolgens behandeling, dan wordt het hele traject aangevraagd en gedeclareerd volgens de code Jeugd-ggz behandeling specialistisch, 54002. De behandeling die volgt op de diagnostiek kan door dezelfde of een andere jeugdhulpaanbieder (in onderaannemerschap) uitgevoerd worden.
 • De code Jeugd-ggz diagnostiek, 54004 is alleen bedoeld voor diagnostiek, nadrukkelijk niet gecombineerd met of opgevolgd door behandeling.


Deze werkwijze is gebaseerd op de handreiking uitfasering dbc's dat de VNG en GGZ Nederland in samenwerking hebben ontwikkeld.

Noot: Ook voor Jeugd-ggz geldt: bepaal op basis van de werkwijze in het 7-Stappenplan of een traject voor behandeling of diagnostiek past binnen een arrangement (segment 2) of binnen segment 3.

Aanvragen en declareren in minuten of uren?

Ook voor Jeugd-ggz geldt: bepaal op basis van de werkwijze in het 7-Stappenplan of een traject voor behandeling of diagnostiek past binnen een arrangement (segment 2) past of binnen segment 3. Jeugd-ggz die niet binnen een arrangement past, wordt aangevraagd en gedeclareerd in uren, met uitzondering van verblijf (etmalen).We vragen jeugdhulpaanbieders die gewend zijn te rekenen in minuten om deze af te ronden naar hele uren. Daarbij geldt:

 • 0-29 minuten: 0 uren
 • 30 minuten – 89 minuten: 1 uur
 • 90 minuten – 149 minuten: 2 uren
  Enzovoort.

Jeugdhulpaanbieders die niet in uren kunnen aanvragen en declareren omdat hun softwarepakket dit niet ondersteunt, kunnen contact opnemen met hun contractmanager. Die kan in samenspraak met de procesmanager bepalen of er een uitzondering wordt gemaakt. Jeugdhulpaanbieders die zorg in minuten mogen aanvragen, moeten deze ook in minuten declareren.

Einddatum invullen in Verzoek om Toewijzing

Vul altijd een einddatum in bij een Verzoek om Toewijzing (JW315 bericht). Anders wordt het bericht afgekeurd.

Prestatiecode nog onbekend

Tot 1 januari 2018 konden jeugdhulpaanbieders in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de productcode NB32. Zij gebruikten deze code wanneer het niet mogelijk was vooraf te bepalen welke behandeling nodig was en er meer tijd nodig was voor observatie, diagnostiek of allebei om de juiste productcode te kunnen bepalen.
Per 1 januari 2018 is de productcode NB32 niet meer in gebruik. In dezelfde situatie kunnen jeugdhulpaanbieders voortaan gebruik maken van de nieuwe productcodes voor Jeugd-ggz Behandeling specialistisch en Jeugd-ggz Diagnostiek. De productcode voor Jeugd-ggz Behandeling specialistisch dekt alle behandelingen die de jeugdhulpaanbieder gaat inzetten.

Afhandeltermijn

Vanaf de meldingsdatum tot en met het afgeven van de beschikking zit maximaal 8 weken. Tussen het daadwerkelijk aanvragen van zorg en het afgeven van de beschikking/toewijzing door de gemeente, zit maximaal 2 weken. Als Jeugdhulpaanbieder moet u wachten op de toewijzing, voordat u de behandeling kunt starten.

Let op: de gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij en ook de gemeente Tilburg werkt per 1 januari 2018 beschikkingsvrij voor verwijzingen via het medisch domein. De klant ontvangt dus geen beschikking. U krijgt als jeugdhulpaanbieder wel gewoon een 301 bericht via het Berichtenverkeer.

Zorgaanvragen wijzigen bij Segment 2 (laag specialistisch)

Wat moeten jeugdhulpaanbieders doen als blijkt dat andere zorg binnen Segment 2 nodig is dan in de beschikking en Toewijzing jeugdhulp staat?

 • Voortschrijdend inzicht
  Is de zorgvraag en de context nog hetzelfde? En kan de aanbieder verantwoorden waarom er meer, minder of andere zorg nodig is? Dan spreken we van ‘voortschrijdend inzicht’. Bij een verwijzing via de Toegang neemt de aanbieder contact op met de Toegang voor een nieuwe beschikking. Bij een verwijzing via het medisch domein dient de aanbieder zelf een nieuw Verzoek om Toewijzing (VOT) in (met vermelding van het oude beschikkingsnummer). De werkwijze is daarna als volgt: het arrangement dat de aanbieder was gestart stopt en wordt vervangen door een nieuw arrangement. De aanbieder stuurt een creditfactuur voor de eerste 50% van de arrangementsprijs die al gefactureerd is. De aanbieder declareert vervolgens de eerste 50% van het nieuwe arrangement en na beëindiging van de zorg de tweede 50%.
 • Nieuwe situatie
  Is de zorgvraag nieuw? Dat wil zeggen: leidt een verandering in de situatie van de cliënt tot het oordeel dat andere zorg nodig is dan beschikt? Dan sluit de jeugdhulpaanbieder het arrangement dat al gestart was af. Bij een verwijzing via de Toegang neemt de jeugdhulpaanbieder contact op met de Toegang voor een nieuwe beschikking. Bij een verwijzing via het Medisch Domein dient de jeugdhulpaanbieder zelf een nieuw Verzoek om Toewijzing (VOT) in (met vermelding van het oude beschikkingsnummer). De aanbieder stuurt geen creditfactuur voor de eerste 50% die al gedeclareerd is. De aanbieder declareert ook de tweede 50%. Op basis van de nieuwe beschikking of de nieuwe Toewijzing declareert de aanbieder vervolgens de eerste 50% van het nieuwe arrangement. Na beëindiging van het arrangement kan de tweede 50% gedeclareerd worden.Lees meer over de werkwijze in hoofdstuk 6 van het administratie- en declaratieprotocol > Meer over het berichtenverkeer >

Zorgaanvragen wijzigen bij Segment 3 (hoog specialistisch)

 • Komt de jeugdhulpaanbieder tot de conclusie dat er meer of andere zorg nodig is om het beoogde resultaat te bereiken? Dan kan de jeugdhulpaanbieder een vervanging of uitbreiding van de bestaande jeugdhulp aanvragen.
 • Is het kind/het gezin doorverwezen via het medisch domein? Dan kan de jeugdhulpaanbieder zelf een mutatiebericht (JW315) sturen. Is het kind/het gezin doorverwezen via de Toegang? Dan neemt de jeugdhulpaanbieder contact op met de Toegang om vervanging of wijziging van de bestaande zorg te regelen.
 • Wordt de bestaande zorg (gedeeltelijk) vervangen door nieuwe zorg? Dan stopt de regio de zorg die wordt vervangen en stuurt ze een nieuwe Toewijzing jeugdhulp voor de nieuwe zorg. De jeugdhulpaanbieder kan de daadwerkelijk geleverde gestopte zorg declareren.
 • Gaat het om een uitbreiding van zorg? Dan krijgt de Jeugdhulpaanbieder van de regio een nieuwe Toewijzing Jeugdhulp voor alle zorg die hij gaat leveren. Vanaf de ingangsdatum van die Toewijzing jeugdhulp kan de jeugdhulpaanbieder de daadwerkelijk geleverde zorg declareren.Lees meer over de werkwijze in hoofdstuk 6 van het administratie- en declaratieprotocol > Meer over het berichtenverkeer >

Beschikking of toewijzing

Cliënten krijgen een beschikking van de gemeente en jeugdhulpaanbieders ontvangen een toewijzing jeugdhulp (JW301). 

Let op: de gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij en ook de gemeente Tilburg werkt per 1 januari 2018 beschikkingsvrij voor verwijzingen via het medisch domein. De klant ontvangt dus geen beschikking. U krijgt als jeugdhulpaanbieder wel gewoon een 301 bericht via het Berichtenverkeer.

Herindicatie

Nu we resultaatgestuurd werken, is de betekenis van het begrip herindicatie veranderd. De werkwijze is als volgt: niet langer bepaalt de datum op de beschikking of het aanvragen van nieuwe zorg of extra zorg noodzakelijk is. Jeugdhulpaanbieders en toegangsteams bekijken of het resultaat dat is geformuleerd behaald is.

Geen nieuwe zorgaanvraag indienen:

 • Is het resultaat nog niet behaald en is de beschikking of Toewijzing jeugdhulp nog niet verlopen? Dan behandelt de jeugdhulpaanbieder door.
 • Is het resultaat behaald, is de situatie niet veranderd, maar keren de klachten of hulpvraag binnen 3 maanden terug? Dan heeft de jeugdhulpaanbieder de verantwoordelijkheid door te behandelen.

Wel een nieuwe zorgaanvraag indienen:

 • Is het resultaat behaald en is het nodig een nieuw resultaat te behalen? Dan kan de jeugdhulp worden aangevraagd om dat resultaat te bereiken. Dit kan op basis van een verwijzing vanuit het medisch domein, een gecertificeerde instelling of de toegang.
 • Is het resultaat nog niet behaald? Blijkt dat er meer of andere zorg nodig is om het resultaat te behalen? Dan kan een jeugdhulpaanbieder die aanvragen. Lees meer over het aanvragen en declareren van meer of andere zorg onder Jeugdhulp> 

Route bij verwijzing via het medisch domein:

Levert u zorg op basis van een verwijzing vanuit het medisch domein, dan mag u zelf in overleg met de cliënt een nieuwe analyse maken en een Verzoek om Toewijzing indienen. U hebt wel altijd een nieuwe verwijzing van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling nodig. U kunt de cliënt ook aanmelden bij de Toegang en samen het aanvraagproces doorlopen. Een nieuwe indicatie voor hulp binnen hetzelfde arrangement met hetzelfde resultaat is niet mogelijk.

Route bij verwijzing via de Toegang:

Is de zorg nog niet afgerond voor de einddatum van de zorgtoewijzing? Of is nog andere zorg nodig? Dan regelt u deze zorg via de Toegang. U kunt de jeugdige of het gezin aanmelden bij de Toegang of uw cliënt vragen dit zelf te doen. Het advies is dit uiterlijk 8 weken voor de einddatum op de beschikking te doen. Is de jeugdige of het gezin via een gecertificeerde instelling (GI) doorverwezen? Dan regelt u de benodigde zorg samen met de jeugdige of het gezin via de GI. Een nieuwe indicatie voor hulp binnen hetzelfde arrangement met hetzelfde resultaat is niet mogelijk.

Hoofd-/Onderaannemerschap

Meer weten over hoofd- en onderaannemerschap vanaf 2019? Kijk op:

2018: Het kan zijn voor het gewenste resultaat specialistische jeugdhulp nodig is, die de jeugdhulpaanbieder niet zelf kan leveren. De aanbieder moet dan als hoofdaannemer optreden en zelf een onderaannemer specialistische jeugdhulp inzetten en contracteren. De inzet van de onderaannemer valt binnen het tarief van het betreffende arrangement. De aanbieders regelen en formaliseren zelf de onderlinge samenwerking. Jeugdhulpaanbieders mogen samenwerken met alle aanbieders die zich houden aan de Jeugdwet en de beroepseisen. Voor de regiogemeenten is alleen van belang dat de onderaannemer is aangemeld in een verklaring van onderaannemerschap. Lees meer over samenwerken in het informatieblad Hoofd-/Onderaannemersschap>  Bezoek de website van SJS voor voorbeeldverhalen >

Meer informatie

Vragen over (de situatie van) uw cliënt, vervolghulp of toegekende hulp
Neem contact op met de medewerker van de Toegang/het Wijkteam van de betreffende gemeente. Bijvoorbeeld met:

 • vragen over (cliënt)informatie die u van de Toegang heeft gekregen of nog niet heeft gekregen of als u over de inhoud met de Toegang van mening verschilt;
 • als u constateert dat andere hulp nodig is dan in de beschikking staat (bij een verwijzing via de Toegang);
 • als u vindt dat vervolghulp nodig is.

Vragen over het afhandelen van declaraties of aanvragen van de beschikking
De backoffice Tilburg beantwoordt vragen namens de 9 regiogemeenten >

Laatst aangepast: maandag, 26 november 2018 15:34

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media