Weten

 • Feiten
 • Uitleg

Weten

Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Wat is Landelijk berichtenverkeer (iJw)

De landelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer is neergezet door VNG, VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau. Hiermee worden op een veilige en gestandaardiseerde manier digitale berichten uitgewisseld. Voor gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor zorgaanbieders via VECOZO of de VNG Berichtenapp/Berichtenwebapplicatie. Lees meer over iWmo, iWlz en iJw op www.istandaarden.nl >

Wat heb ik nodig om Berichtenverkeer te gebruiken?

 • Een (gratis) account bij VECOZO (Veilig Communiceren binnen de Zorg). Dit gebruik je om berichten te versturen en ontvangen. Aansluiten op VECOZO is eenvoudig. Raadpleeg hiervoor het 6-stappenplan van VECOZO. Let erop dat uw gegevens op orde zijn (AGB-code en KvK-nummer) en overeenkomen met het contract dat u hebt afgesloten. Bij vragen helpt de afdeling support van VECOZO je graag verder. Lees hier hoe je contact opneemt.
  • Aansluiting VECOZO-account op een softwarepakket dat voldoet aan alle eisen van iJW 2.3 Berichtenverkeer Een softwarepakket genereert automatisch te versturen berichten in de juiste codetaal en verwerkt ontvangen berichten in gewone tekst. Het is aan u of u kiest voor zo’n pakket of de berichten handmatig verstuurt, ontvangt en administreert met de VNG Berichtenapp. Lees alles over iJW 2.3
 • De gratis VNG Berichtenapp (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Deze app zet tekst uit een Exel-document om in het gecodeerde bericht dat u via uw account bij VECOZO kunt versturen. Berichten die u retour ontvangt via VECOZO, kunt u met behulp van de convertor decoderen. Je hebt je VECOZO-account nodig om de app te kunnen gebruiken. Ga naar de VNG Berichtenapp.

Soorten berichten binnen berichtenverkeer

Regiogemeenten sturen deze berichten
• JW301 – toewijzing jeugdhulp
• JW304 – ontvangstbevestiging factuurbericht
• JW306 – ontvangstbevestiging start jeugdhulp
• JW308 – retourbericht stop jeugdhulp
• JW316 – retourbericht Verzoek om Toewijzing jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders sturen deze berichten
• JW302 – Retourbericht toewijzing jeugdhulp (gaat volledig automatisch, in reactie op ontvangen Toewijzing jeugdhulp (JW301).
• JW303 – Declaratiebericht (JW303D)
• JW305 – Start jeugdhulp
• JW307 – Stop jeugdhulp
• JW315 – Verzoek om Toewijzing jeugdhulp (VOT)

Er zijn op dit moment nog geen gezinsarrangementen. Het is de bedoeling om per kind Jeugdhulp aan te vragen: één arrangement per kind. Het arrangement kan per kind verschillen.

Waarom producten aanvragen op ‘totaal binnen geldigheidsduur’?

Sinds 1 januari 2018 vragen jeugdhulpaanbieders een Toewijzing jeugdhulp aan voor de totale zorginzet binnen het traject. Dit heet ‘totaal binnen geldigheidsduur’. Deze oplossing is bedacht om te voorkomen dat declaraties onnodig uitvallen. In het verleden vroegen jeugdhulpaanbieders zorg aan voor een gemiddelde inzet per periode. Als hun inzet de ene periode lager was dan het aangevraagde gemiddelde en in een andere periode hoger, werd de declaratie voor de hogere inzet dan gemiddeld afgekeurd. Ook wanneer de totale zorginzet (cumulatief) binnen de totale toewijzing jeugdhulp (JW301) bleef.

Door producten aan te vragen op ‘totaal binnen geldigheidsduur’ is de jeugdhulpaanbieder vrij om elke maand de werkelijk geleverde hoeveelheid zorg te declareren, zonder het risico dat een declaratie uitvalt. In 2019 kunnen jeugdhulpaanbieders voor producten de ene periode minder eenheden en de andere maand meer eenheden declareren. Zolang hun declaraties (cumulatief) maar binnen de totale omvang van aangevraagde en toegewezen zorg blijven (JW301).

Een ander arrangement aanvragen

wanneer kun je een ander arrangement aanvragen?
 • Voortschrijdend inzicht: is het resultaat en de context nog hetzelfde? En kun je verantwoorden waarom er meer, minder of andere zorg nodig is? Dan spreken we van ‘voortschrijdend inzicht’.
 • Nieuw resultaat: de jeugdhulpaanbieder komt samen met de jeugdige of het gezin tot de conclusie dat zij beter aan een ander of nieuw resultaat kunnen werken.
 • Nieuwe situatie: doordat de situatie van de jeugdige of het gezin veranderd is, kan het resultaat met de toegewezen Jeugdhulp niet meer bereikt worden.
Hoe kun je als jeugdhulpaanbieder het arrangement wijzigen?
 1. Crediteer de zorg die je al gedeclareerd hebt (1 of 2 stuks van het arrangement). Dit kan door een creditnota (JW303) te verzenden.
 2. Stuur via het Berichtenverkeer een Stop zorg bericht (JW307) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en van wie je de Toewijzing ontvangen hebt. Geef daarin de reden aan van het voortijdig beëindigen van het traject:
 • Code 32 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt
 • Code 33 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door jeugdhulpaanbieder
 • Code 34 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
 • Code 35 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

Kies is dit geval code 34.

3. Vraag het nieuwe arrangement aan. Bij een verwijzing via de Toegang neemt de aanbieder contact op met de Toegang voor een nieuwe Toewijzing. Bij een verwijzing via het Medisch Domein dient de aanbieder zelf een nieuw Verzoek om Toewijzing (JW315, VOT). Het is niet nodig het oude beschikkingsnummer daarop te vermelden.

4. De gemeente stuurt de jeugdhulpaanbieder een nieuwe Toewijzing jeugdhulp (JW301) met de juiste arrangementscode.

5. Stuur een Start zorg bericht (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp verstuurd heeft.

6. Declareer het eerste stuk (de eerste 50%) van het arrangement met een Declaratiebericht (JW303).

7.Stuur een Stop zorg bericht (JW307) om het lopende arrangement te beëindigen. Gebruik een reguliere code voor de reden van beëindiging.

7. Declareer het tweede stuk (tweede 50%) van het arrangement met een declaratiebericht (JW303).

 

Blijkt dat minder inzet op een product nodig is? Dan hoeft de jeugdhulpaanbieder niets te doen. Je declareert toch al de werkelijk geleverde zorg. Blijkt dat er meer inzet nodig is op een product dan aangevraagd? Neem dan bij een verwijzing via de Toegang of GI contact op met de verwijzer om te bespreken waarom extra inzet nodig is. Bij een verwijzing via het medisch domein: vraag de extra benodigde jeugdhulp aan via een verzoek om Toewijzing (JW315).

Aanvragen bij onbekend of geheim BSN

Jeugdhulp aanvragen voor een jeugdige met onbekend BSN
In het geval van ongeboren kinderen wordt de zorg aan de moeder toegewezen, indien zij wel een BSN heeft. Zo kan de jeugdhulp toch alvast verleend worden en kan deze na geboorte kan dit worden overgezet op het kind zelf.
In het geval van illegalen zal de Toewijzing en declaratie handmatig geschieden. Deze communicatie kan niet met behulp van het Berichtenverkeer. Dit komt zelden voor. In voorkomende gevallen nemen jeugdhulpaanbieders contact op met de Toegang. Toegangsmedewerkers en GI kunnen contact opnemen met Contractmanagement.

Jeugdhulp aanvragen voor een jeugdige met geheim BSN
Er is maar een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders dat contractueel de mogelijkheid heeft om betaalde jeugdhulp te verlenen aan een jeugdige zonder dat dit herleidbaar is naar een persoon. In deze gevallen is de veiligheid van de jeugdige in het geding en moet de identiteit geheim blijven.

Aanvragen zorg voor jeugdige die verblijft bij Centraal Orgaan Asielzoekers

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. De jeugdartsen van de GGD zorgen voor verwijzingen. Krijgt u een dergelijke verwijzing binnen? Start dan de medisch domein route op. Als u het Verzoek om Toewijzing indient (JW315) indient voor de jeugdige vermeld dan in het veld ‘naam verwijzer’ naast de GGD ook COA toe. Dan kan de backoffice van de gemeente zien dat het een COA-jeugdige betreft. Let op: u kunt voor het vervoer van de COA-jeugdige geen aanvraag doen. Het vervoer voor deze jeugdigen wordt namelijk niet gefinancierd door de gemeente. Het COA is hier zelf verantwoordelijk voor.

Kind en scheiding

Ouders kunnen bij een (vecht)scheiding om een uitspraak van de rechter vragen. Het gaat hier om scheidingszaken binnen het vrijwillig kader. Dus de ouders staan nog open voor hulp. De werkafspraken in het kort: de rechter geeft aan welke resultaten bereikt moeten worden en stuurt de rechterlijke beschikking naar het kennisknooppunt van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant (ZVH). Het ZVH zet de beschikking door naar de toegang. De toegangsprofessional maakt samen met het kind en de ouders een plan van aanpak op basis van de te bereiken resultaten. Daarna krijgen het kind en de ouders de juiste hulp. Lees alles over dit proces in het document ‘Traject van rechtbank naar hulp bij scheidingen’. Download document Traject van rechtbank naar hulp bij scheidingen >

Jeugdzorgplus

Gesloten plaatsingen (vrijwillig en gedwongen) vallen onder Jeugdzorgplus. Vanaf 1 januari 2019 gebruiken de we de volgende code en kenmerken voor Jeugdzorgplus:

 • Productcode: 43A12
 • Eenheid: 14 (etmaal)
 • Frequentie: 2 (per week)
 • Start en einddatum: zoals wordt aangevraagd
 • Verwijzer: Gecertificeerde Instelling |Raad van de Kinderbescherming | Gemeente. Het gaat erom welke instantie de rechterlijke machtiging heeft aangevraagd. Staat een van deze verwijzers op een JW315 bericht? Dan mag je deze zo verwerken. Belangrijk voor de backoffice medewerker: de rechtbank of de gemeenten kan een vrijwillig gesloten plaatsing aanvragen. Dit heet ook wel een verleningsbeslissingsroute, afkorting VB. Je ziet dat het gaat om een VB als code 43A12 wordt aangevraagd met als verwijzer de rechtbank of de gemeente . Check altijd of de VB in Centric en/of Dis staat (voor de oudere gevallen).
 • Beschikking: voor Jeugdzorgplus wordt geen beschikking afgegeven.

Deze zorgaanbieders kunnen productcode 43A12 aanvragen via een JW315 (Verzoek om Toewijzing):

 • Icarus – Stg Jeugdzorg St Joseph (SJSJ) (22220535)
 • Juzt Jeugdzorg (72727347)
 • OGH – Stichting Ottho Gerhard Heldring (73730723)
 • Stichting Almoss/ Almata (98099883)
 • Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (06291021)

Let op: 2019 is een overgangsjaar. In 2019 wordt deze voorzieningen alleen nog maar geregistreerd ten behoeve van managementinformatie. De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt in 2019 nog de betaling van Jeugdzorgplus. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 ook de declaratie van Jeugdzorgplus via het Berichtenverkeer loopt.

Aanvraag Jeugdzorgplus (gesloten plaatsing)

Wil je een machtiging voor gesloten plaatsing aanvragen met instemming van de ouders? Dan moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Dit heet ook wel gesloten plaatsing in vrijwillig kader. Als het om gedwongen kader, een voogdijmaatregel of ondertoezichtstelling gaat, moet de gecertificeerde instelling (GI) dat verzoek te doen.

Gesloten plaatsing in een vrijwillig kader komt niet uit het niets. De ouders en hulpverleners constateren dat de hulp die de jongere krijgt niet het gewenste resultaat oplevert. De jongere onttrekt zich aan de hulp, is niet benaderbaar, vormt een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving. De hulpverlener kan met de ouders beslissen dat gesloten plaatsing in een vrijwillig kader nog de enige oplossing is. Gesloten jeugdhulp is een zeer ingrijpende maatregel en kan alleen ingezet worden als uiterste redmiddel.

Vrijwillige opname in een gesloten inrichting kan op twee manieren worden aangevraagd: via de reguliere weg en via een spoedaanvraag. De spoedaanvraag kan binnen of buiten kantooruren worden gedaan. Als sprake is van een crisis kan Veilig Thuis binnen kantooruren besluiten spoedeisende zorg in te zetten.
De gemeente Tilburg heeft de wethouder Jeugd gemandateerd voor de reguliere weg en spoedaanvragen binnen kantooruren. Voor spoedaanvragen buiten kantooruren is de directeur van Jeugdbescherming Brabant (JBB) gemandateerd.
De regiogemeenten hebben voor aanvragen binnen kantooruren de gemeente Tilburg gemandateerd. Buiten kantooruren de directeur van Jeugdbescherming Brabant.

Lees alles over gesloten plaatsing in vrijwillig kader in de Werkinstructie machtiging gesloten jeugdhulp >

 

Bepaling jeugdhulp (gedwongen kader)

Het uitgangspunt is dat de GI met de jeugdhulpaanbieder resultaten afspreekt die te behalen zijn binnen de periode OTS en dat de jeugdhulpaanbieder de best passende intensiteit voor de benodigde jeugdhulp adviseert. Het is binnen een arrangement mogelijk om verschillende vormen van zorg in te zetten om het resultaat te bereiken. Welk arrangement, welke intensiteit en welke vormen van zorg nodig zijn, hangt af van de situatie van de jeugdige of het gezin.

Het is belangrijk dat de GI voor de start jeugdhulp in het kader van de OTS met de Toegang afstemt of een jeugdige al jeugdhulp krijgt. Loopt al jeugdhulp die volgens de GI passend is? Dan kan dit traject na afloop van de OTS gewoon doorlopen. Is de jeugdhulp volgens de GI niet meer passend? Dan moet het traject stopgezet worden. Na afloop van de OTS bekijkt de GI de situatie opnieuw, formuleert zo nodig een nieuw resultaat en vindt daar samen met de jeugdige of het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder bij.

Duur bepaling jeugdhulp: einddatum maatregel en jeugdhulp losgekoppeld

Juridisch gezien hoeft de duur van een bepaling jeugdhulp niet gelijk te zijn aan die van een maatregel. Daarom gelden de volgende richtlijnen:

 1. Als een jeugdige al ‘vrijwillige’ zorg ontvangt en een maatregel krijgt, kijkt de GI of de zorg die al loopt passend is. Zo ja, dan wordt deze zorg niet beëindigd, maar loopt gewoon door.
 2. De GI kan een bepaling jeugdhulp afgeven met latere einddatum dan die van de maatregel. Dit is vooral zinvol bij korte maatregelen, waarvan de GI vermoedt dat de kans op verlenging groot is.
 3. Uitgangspunt is dat GI afstemming met de Toegang zoekt, als zij over de einddatum van de maatregel een bepaling jeugdhulp wil afgeven.

In het verleden gold de afspraak dat een bepaling jeugdhulp van de GI niet langer mocht lopen dan de duur van de maatregel. De afgelopen periode zien we dat de rechtbank steeds kortere maatregelen afgeeft (regelmatig voor perioden van drie maanden), die daarna vaak verlengd worden. Het beleid dat de duur van een bepaling maximaal gelijk is aan de maatregel, leidt bij deze korte maatregelen tot een grote administratieve belasting bij de gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Ook leidt het tot meerkosten, wanneer het afgegeven arrangement inhoudelijk nog zou kunnen doorlopen en slechts vanwege administratieve redenen wordt beëindigd.

Looptijd arrangement tot na de 18e verjaardag?

Het is de bedoeling resultaten te beschrijven die passen bij de situatie van de jeugdige, ongeacht de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dit betekent niet dat de jeugdhulp automatisch doorloopt na de 18e verjaardag. Vóór de jeugdige 18 wordt, kijken jeugdhulpaanbieder en toegang/GI samen met hem of haar of en hoe de zorg moet worden voortgezet en of en hoe de hulp overgeheveld kan worden naar de WMO of zorgverzekering/WLZ. De resultaten waaraan de jeugdige samen met de jeugdhulpaanbieder(s) werkt worden altijd meegenomen in de voortzetting of overdracht van de hulp. In het belang van de jeugdige kan met een stevige onderbouwing verlengde jeugdhulp ingezet worden. GGZ-hulp eindigt altijd op de 18e verjaardag en valt vanaf dat moment onder de zorgverzekering.