Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Leren

 • Tips
 • Instructie
 • Voorbeelden
 • Achtergrond

Leren

Beschrijving stap 7, Aanvraag en Toewijzing

  Verwijzing via de Toegang
 • Nu alle gegevens compleet zijn, dient de Toegang een aanvraag in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.
  Verwijzing via een Gecertificeerde Instelling
 • Komt de verwijzing van JBB, Leger des Heils of William Schrikker Groep? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar de jeugdhulpaanbieder. De GI stuurt de bepaling ook naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. De jeugdhulpaanbieder stuurt vervolgens  via het berichtenverkeer een JW315-bericht (Verzoek om Toewijzing). Bij akkoord stuurt de gemeente hier JW301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) op terug. Op basis van dit bericht kan de Jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
 • Komt de verwijzing van een andere GI? Dan stuurt de GI een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg én een brief met de gestelde resultaten naar de jeugdhulpaanbieder. De GI stuurt de bepaling ook naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
  De gemeente stuurt op basis van de ontvangen bepaling een JW 301-bericht (Toewijzing jeugdhulp) naar de jeugdhulpaanbieder. Nu kan de jeugdhulpaanbieder de zorg starten en declareren.
  Verwijzing via het medische domein
 • Bij een verwijzing via het medisch domein: de jeugdhulpaanbieder dient via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW 315 bericht) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.

*De gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij.

Arrangementen aanvragen

Arrangementen vraag je aan met een arrangementscode (beschrijving arrangement * intensiteit = code). Vul het juiste volume, frequentie en periode in:

 • Volume: 2
 • Frequentie: stuks
 • Periode: totaal binnen beschikte periode bij intensiteiten ‘A, B, C, D, E, F en G.
 • Periode: per jaar, bij intensiteiten H en I

Arrangement voortijdig beëindigen

Wil je het arrangement van de jeugdige voortijdig beëindigen? Dat kan met de volgende codes:

 • Gebruik codes 50VB1 en 50VB2 voor het afschalen van de arrangementen A, B, C, H en I (oude segment 2). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB1 (1 à 2 sessies) of 50VB2 (3 à 5 sessies).
 • De codes 50VB3 en 50VB4 gebruik je voor het afschalen van de arrangementen D, E, F en G (oude segment 3). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB3 (1 à 2 sessies) of 50VB4 (3 à 5 sessies).

Deze codes zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van welke arrangementen nu precies voortijdig worden beëindigd. De werkwijze voor het gebruik van deze codes blijft gelijk. De productcodes zijn opgenomen staan ook op de Wegwijzer Jeugd.

Producten aanvragen

Producten vraag je aan met een productcode. Vul altijd het juiste volume, frequentie en periode in.

Maximale termijn beschikking en toewijzing

 • De maximale termijnen voor onderstaande zorg zijn richtlijnen, geen standaarden.
 • De duur moet altijd passen bij het traject en de afstand tot het resultaat.
 • Korter kan altijd.
 • Langer kan alleen bij wijze van hoge uitzondering. Moet met een advies van de teammanager/coördinator of Regionaal Expertiseteam te verantwoorden zijn.

Per arrangement/product gelden de volgende richtlijnen.

 • Arrangementen A, B, C, D, E, F, G: variabel, met als richtlijn een maximum van 2 jaar. De beschikkingsduur is zo lang als nodig is om het resultaat uit het Plan van Aanpak te behalen. Korter kan altijd; passend bij de afstand tot de resultaten.
 • Arrangementen H en I (voormalig chronisch en doorlopend): altijd 1 of 2 jaar.
 • Verblijf primair gericht op behandeling: 1 jaar
  • JOH- behandelgroepen (1703, 1705, 1706, 1707) (1708 behandelgroep crisis 4 weken
  • Gesloten jeugdzorg (37100)
  • GGZ- deelprestaties verblijf
  • Kortdurend verblijf / logeeropvan
 • Verblijf behandeling of verblijf anderszins: 2 jaar
  • JOH-behandelgroepen (1701, 1702, 1704)
  • LVB (ZZP)
  • Beschermd wonen
 • Pleegzorg: 5 jaar (als pleegzorg niet permanent is, moet het uiteraard korter)
 • Dagcentrum Vroegtijdige Interventie: 1 jaar
 • Vervoer: afhankelijk van de duur van de jeugdhulp waar het vervoer bij hoort
 • ADHD+: 2 jaar
 • Dyslexie: 1,5 jaar (voor eerste 48 behandelingen) – Eventueel verlengd met 0,5 jaar (voor 12 vervolgbehandelingen)
 • Crisiszorg: 4 weken (eventueel verlengd met 4 weken)

Vul altijd een einddatum in bij een Verzoek om Toewijzing (JW315 bericht). Anders wordt het bericht afgekeurd.

Hulp voor meer kinderen tegelijk

Het uitgangspunt van resultaatgericht werken in de jeugdhulp is dat er maar één arrangement per jeugdige kan lopen. Soms hebben meerdere kinderen in het gezin jeugdhulp nodig. Of is hulp voor de ouder(s) of verzorger(s) nodig waar alle kinderen profijt van hebben. Hoe regel je dit?

 • Verschillende kinderen in het gezin hebben een eigen specifieke vraag met eigen specifieke resultaten: Vraag voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. De intensiteiten en de te kiezen jeugdhulpaanbieder kunnen anders zijn.
 • De vraag en de te behalen resultaten van verschillende kinderen in het gezin lijken erg op elkaar.
  • Heeft elk kind wel duidelijk een eigen, specifiek plan van aanpak nodig? Vraag dan voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten.
  • Is een groepsaanpak mogelijk? Vraag dan voor één kind het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. Hou er rekening mee dat een hogere intensiteit nodig kan zijn, omdat je binnen het arrangement jeugdhulp gaat bieden aan meerdere kinderen tegelijk.

 

 

 • In de opvoeding loopt het met meerdere kinderen niet goed. De ouder(s) of verzorger(s) hebben geen specifieke vragen per kind: vraag dan voor één kind het arrangement aan dat past bij de situatie binnen het gezin en de afstand tot de te behalen resultaten. Bijvoorbeeld het kind dat het meest baat heeft bij de hulp. Hou er rekening mee dat een hogere intensiteit nodig kan zijn, omdat je binnen het arrangement jeugdhulp gaat bieden aan meerdere kinderen tegelijk.
 • In de opvoeding loopt het met meerdere kinderen niet goed. De ouder(s) of verzorger(s) hebben wél specifieke vragen per kind: vraag voor elk kind apart het arrangement aan dat past bij de situatie en de afstand tot de te behalen resultaten. De intensiteiten en de te kiezen jeugdhulpaanbieder kunnen per kind anders zijn.

Diagnostiek en arrangementen

Diagnostiek zet je alleen in als het nodig is. Het is geen apart product en geen doel op zich, maar een middel om resultaten te behalen. Is diagnostiek nodig? Dan kan het samen met behandeling of begeleiding onderdeel zijn van een arrangement. Het is ook mogelijk om enkel voor diagnostiek een arrangement aan te vragen.

Wanneer vraag je wat aan?
 • Als op basis van het Integrale Plan van Aanpak duidelijk is dat zowel diagnostiek als behandeling of begeleiding nodig zijn om het resultaat te behalen: vraag één arrangement aan voor het totale traject.
 • Als je eerst de uitkomsten van het onderzoek nodig hebt voordat je het vervolg kunt bepalen: dan bepaal je het resultaat voor de diagnostiek en kiest op basis daarvan een (licht) arrangement. Is de diagnostiek afgerond en het resultaat behaald? Dan bekijk je welk vervolgtraject nodig is. Hiervoor vraag je een nieuw arrangement aan.

 

Constateert de jeugdhulpaanbieder pas na de start van de jeugdhulp dat er óók nog diagnostiek nodig is om het eerder geformuleerde resultaat te bereiken? Dan verwachten we dat de jeugdhulpaanbieder de benodigde diagnostiek binnen de toegewezen jeugdhulp uitvoert. Het toegewezen arrangement wordt niet gewijzigd.

Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject

Dit zijn de uitgangspunten voor 2019 voor het administratief verwerken van een aanvraag voor nieuwe jeugdhulp terwijl er al jeugdhulp loopt:

 • Er loopt één traject voor één kind tegelijk.
 • Check tijdens de aanvraag altijd bij de jeugdige of er al jeugdhulp loopt. Bij twijfel kun je contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt, zij kunnen je hierbij helpen.
 • Voeg de nieuwe jeugdhulp en de lopende jeugdhulp samen in één arrangement (en/of product). Uitzonderingen:
  • Onder voorwaarden kan in 2019 een product gecombineerd worden met een ander product of arrangement. Download Schema combineren producten en arrangementen (versie december 2019) >
  • Is er jeugdhulp gestart in 2018 en komt er jeugdhulp bij? Is de aanbieder die de meest recente hulp aanvraagt een andere aanbieder dan waar de jeugdhulp al loopt? En eindigt het traject dat al loopt dan maximaal 6 maanden na de startdatum van het nieuwe traject? Als aan deze drie voorwaarden is voldaan mogen gedurende die 6 maanden 2 trajecten tegelijk lopen. Dit geldt voor alle jeugdhulp; arrangementen, producten en pgb.
  • Is er jeugdhulp gestart in 2019 en komt er jeugdhulp bij? Is de aanbieder die de meest recente hulp aanvraagt een andere aanbieder dan waar de jeugdhulp al loopt? En eindigt het traject dat al loopt dan maximaal 2 maanden na de startdatum van het nieuwe traject? Als aan deze drie voorwaarden is voldaan mogen gedurende die 2 maanden 2 trajecten tegelijk lopen. Dit geldt voor alle jeugdhulp; arrangementen, producten en pgb.
 • De jeugdhulpaanbieders van de al lopende jeugdhulp en de nieuw aangevraagde jeugdhulp bepalen samen (al dan niet met de Toegang of GI) welke arrangement (met welke intensiteit) passend is voor het geheel aan jeugdhulp. Zij stemmen af wie de hoofdaannemer en coördinator wordt.
 • Een aanvraag voor een PGB kan alleen via de Toegang verlopen.
 • PGB formele zorg en ZIN mogen nooit naast elkaar bestaan. (tenzij binnen toegestane marge van 2 of 6 maanden)
 • PGB informele zorg en ZIN mogen wel naast elkaar bestaan.
 • Binnen de gemeenten Gilze en Rijen, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk is het heel 2019 nog mogelijk een pgb aan te vragen voor een product binnen segment 3. Voor de andere regiogemeenten geldt dat de pgb’s alleen in arrangementen worden geleverd.

In de ‘Instructie nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject’ (ook wel variantenschema genoemd) vind je de instructie voor de aanvraag voor nieuwe jeugdhulp terwijl er al jeugdhulp loopt per verwijzer. Dus één voor Toegang, aanbieder en medisch verwijzer.

Download instructie ‘Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject’

 

Herindicatie

Binnen het resultaatgericht werken bestaat het begrip ‘herindicatie’ niet meer. Niet de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp bepaalt of het aanvragen van nieuwe zorg of extra zorg noodzakelijk is. Dat is alleen aan de orde als blijkt dat het resultaat met de Toegewezen zorg niet bereikt kan worden doordat de situatie van de jeugdige of het gezin veranderd is. Of wanneer de jeugdige of het gezin samen met de jeugdhulpaanbieder besluiten dat het beter is aan een ander, nieuw resultaat te werken. Lees hier wanneer je wel of geen nieuwe of extra zorg kunt aanvragen.

Is de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp (bijna) verstreken? Is het resultaat nog niet behaald? En is de situatie hetzelfde gebleven? Dan moet de jeugdhulpaanbieder doorgaan met de jeugdhulp tot het resultaat wél behaald is, ook na het passeren van de einddatum. Lees hier wat je moet regelen om na de einddatum op de beschikking of Toewijzing jeugdhulp door te gaan met jeugdhulp verlenen.

Zorgaanvraag wijzigen

Is het jeugdhulptraject gestart en blijkt op enig moment dat er meer of andere zorg nodig is omdat het resultaat, de omstandigheden of allebei zijn veranderd?

Bij welke gemeente aanvragen

Je dient de aanvraag of het Verzoek om Toewijzing in bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.

Totaal binnen geldigheidsduur

Geldt alleen voor de aanvraag van producten: sinds 1 januari 2018 vragen jeugdhulpaanbieders, Toegangen en GI een Toewijzing jeugdhulp aan voor de totale zorginzet binnen het traject. Dit heet ‘totaal binnen geldigheidsduur’. Lees hier waarom.

 

Termijn

Vanaf de meldingsdatum tot en met het afgeven van de beschikking zit maximaal 8 weken. Tussen het daadwerkelijk aanvragen van zorg en het afgeven van de beschikking/toewijzing door de gemeente, zit maximaal 2 weken.

Communicatie via berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hiervoor aangesloten bij VECOZO of gebruiken de VNG Berichtenapp. Zorgaanbieders sturen alle berichten naar de regiogemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. De berichten worden achter de schermen doorgeleid naar gastheergemeente Tilburg voor verwerking. Retourberichten ontvang je van de gastheergemeente Tilburg, altijd met de code van de gemeente waar de zorg verleend wordt.

Wat staat in een beschikking?

Elke regiogemeente bepaalt zelf of ze een beschikking maakt en wat daarin staat. Doorgaans gaat het om de volgende gegevens:

• Jeugdige (BSN)
• Beschikkingsnummer
• Resultaat
• Aanbieder (AGB)
• Productcategorie
• Arrangement (Productcode)
• Activiteiten en frequentie
• Periode van beschikking

Wat staat in een Toewijzing Jeugdhulp

 • Jeugdige (BSN)
 • Beschikkingsnummer
 • Aanbieder (AGB)
 • Producten, eenheden, volume en frequentie
 • Arrangement, 2 stuks
 • Periode van beschikking

Aanvraag of Verzoek om toewijzing afgewezen?

Is niet duidelijk waarom je zorgaanvraag of Verzoek om Toewijzing is afgewezen? De gemeente Tilburg beantwoordt namens alle regiogemeenten vragen over het berichtenverkeer. Mail je vraag naar jeugdhulp@tilburg.nl

Hulp nodig bij het aanvragen van zorg? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp via helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.