Doen

  • Formulieren
  • Documenten

Doen

Leren

  • Tips
  • Instructie
  • Voorbeelden
  • Achtergrond

Leren

Beschrijving Stap 6 | Akkoord op intensiteit en product

 

  • De Toegang of Gecertificeerde Instelling geeft akkoord op het advies over de in te zetten intensiteit en producten. Is er verschil van inzicht over de passende intensiteit of producten? Dan gaan Toegang of GI hierover in gesprek met de jeugdhulpaanbieder. Uitgangspunt is dat zij op inhoud – op basis van het resultaat, de situatie, de factoren die van invloed zijn en wensen van de jeugdige en het gezin – tot overeenstemming komen. Gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld? Dan kunnen Toegang, GI of de jeugdhulpaanbieder de casus voorleggen aan het team Inkoop Jeugd van de regio Hart van Brabant. Stuur een mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl >
  • De Toegang of GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld en voegt dit toe aan het IPA.

  • Bij een verwijzing via het Medisch Domein vraagt de jeugdhulpaanbieder zonder tussenkomst van de Toegang of GI de benodigde zorg aan. Hier vindt geen overleg plaats over de gekozen intensiteit. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het Integrale Plan van Aanpak, inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden, af met de jeugdige/het gezin. Er hoeft geen Beknopt Plan Jeugdhulp te worden opgestuurd.

Status advies intensiteit en producten

Het advies van de jeugdhulpaanbieder is niet bindend; de Toegang of GI moet er akkoord op geven. Toegangen en GI hebben de vrijheid om het advies te toetsen. De ene regiogemeente wil standaard meer of uitgebreider toetsen dan de andere.

Op basis van onze ervaringen in 2017 en 2018 verwachten we dat Toegang, GI en jeugdhulpaanbieders doorgaans geen moeite zullen hebben om tot overeenstemming te komen over de in te zetten intensiteit. Toegang en GI vertrouwen op het advies van de jeugdhulpaanbieder. Bij vragen of een verschil van inzicht biedt de set wegingsfactoren aanknopingspunten om een casus op inhoud goed te kunnen beoordelen en deze beoordeling toe te lichten. Bekijk de uitgebreide beschrijving wegingsfactoren >

 

Oneens over advies intensiteit en producten

Toets het advies van de jeugdhulpaanbieder over de in te zetten intensiteit of producten met behulp van de Schakeltool. Mogelijk geeft de tool aan dat je het advies moet voorleggen aan het Schakelteam. En mogelijk geeft het Schakelteam het zwaarwegende advies om de inzet te wijzigen en neem jij als toegangsmedewerker dit advies over.

Arbiter
Ontstaat er nu met de jeugdhulpaanbieder verschil van inzicht over de in te zetten intensiteit of producten? En heb je dit niet kunnen oplossen met een goed gesprek over het advies van het Schakelteam, de inhoud van de casus en de verschillende wegingsfactoren? Of gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld? Neem dan contact op met George Breddels, arbiter van het team Inkoop van de regio Hart van Brabant via 06 36 11 92 68 of georgebreddels@22graden.nl. George komt tot een verplichtend besluit voor alle partijen.

Let op: in deze gevallen heeft de arbiter geen rol:
• De jeugdaanbieder wil een cliënt niet in zorg nemen. Dit is een contractuele verplichting. Dit is dus is geen rol voor de arbiter.
• De jeugdaanbieder of de gemeente reageert niet op vragen. Dit is een communicatieprobleem. De arbiter kan hier niet dwingend in zijn.
• Een verzoek van een jeugdaanbieder om coulant met termijnen om te gaan.
• Vragen die betrekking hebben op het aanvragen van een beschikking met terugwerkende kracht.  Dit is een vraag over coulance en vraagt geen oordeel van de arbiter.
In deze gevallen kun je contact opnemen met de Helpdesk Jeugdhulp: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl

Meer weten een goed gesprek over de te in te zetten intensiteit? Bekijk de tips hierover >

Vastleggen akkoord

Toegang en GI hoeven hun akkoord op de geadviseerde intensiteit niet vast te leggen. Wanneer je een aanvraag indient voor de benodigde jeugdhulp is dat het teken dat je akkoord bent met de intensiteit. Laat de jeugdhulpaanbieder wel even weten dat je instemt met het advies.

IPA vastleggen

Heeft de jeugdige of het gezin nog geen akkoord gegeven op het Integrale Plan van Aanpak (IPA)? Dan is dit het moment om het plan te laten ondertekenen. De jeugdige of het gezin krijgt een kopie van het IPA dat door alle partijen is ondertekend. Het Beknopt Plan Jeugdhulp hoeft niet toegevoegd te worden aan het Integraal Plan van Aanpak.

Hoe toets ik het advies over de intensiteit
als Toegang of GI?

Tussen de regiogemeenten bestaan verschillen in de wijze van toetsen. Deze verschillen maken we op dit platform graag inzichtelijk. Informeer ons over de werkwijze binnen jouw gemeente via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl

In de praktijk geldt dat adviezen sneller en vaker overgenomen worden als jeugdhulpaanbieders en toegangsteams en GI een goede werkrelatie hebben, die is gebaseerd op vertrouwen en positieve ervaringen in het verleden. Naarmate je vaker met elkaar samenwerkt en elkaar beter leert kennen wordt het afstemmen van het advies over intensiteit en producten gemakkelijker.