Weten

 • Feiten
 • Uitleg

Weten

Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Wat zit in het arrangementstarief?

Het arrangementstarief omvat het budget voor álle jeugdhulp die de jeugdige of het gezin nodig heeft om het resultaat te bereiken. Arrangementen combineren of ‘stapelen’ is niet mogelijk. Er loopt per kind één arrangement tegelijk. Een arrangement kan gecombineerd worden met een of meer producten.
Bekijk welke producten je samen met een ander product of arrangement kunt aanvragen.

 • Verantwoordelijkheid voor behalen resultaat: de jeugdhulpaanbieder is ervoor verantwoordelijk dat hijzelf en eventuele onderaannemers hun bijdrage leveren om het resultaat te behalen. In de praktijk betekent dit:
  • De jeugdhulpaanbieder zorgt voor een Behandelplan. Daarin staan de behandeldoelen voor alle betrokken jeugdhulpaanbieders; deze behandeldoelen zijn in lijn met het vastgelegde resultaat in het Plan van Aanpak.
  • De jeugdhulpaanbieder evalueert het behalen van de behandeldoelen met de onderaannemer(s) en kan deze zo nodig bijstellen.
 • Coördinatie: vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator treedt één contactpersoon op als het vaste aanspreekpunt van een jeugdige of gezin en voor eventuele andere (jeugd)hulpaanbieders. Lees meer over de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer >. Tussen de regiogemeenten bestaan verschillen in de opvatting van het begrip coördinatie. Deze verschillen maken we hier graag inzichtelijk. Informeer ons over de werkwijze binnen jouw gemeente via het feedbackformulier.
 • Overbruggingszorg: De meest effectieve zorg om het resultaat te bereiken is niet altijd direct beschikbaar. De jeugdhulpaanbieder regelt overbruggingszorg in afwachting van de beschikbaarheid van de meest effectieve zorg. Met de overbruggingszorg kan de jeugdige of het gezin alvast aan het resultaat werken of voorkomen dat de situatie verslechtert.
 • Inzet onderaannemer(s): De tarieven voor de arrangementen staan vast, het is aan de hoofdaannemer om in overleg met de onderaannemers dit budget te verdelen.
 • Garantie na einde zorg: Meldt een jeugdige of het gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten of hulpvraag? Dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. De jeugdhulpaanbieder biedt de zogenoemde garantie na zorg binnen het reeds afgesloten en gedeclareerde arrangement, vraagt voor deze nazorg geen nieuwe toewijzing aan en stuurt er ook geen declaratie voor. Lees wanneer je wel en geen nieuwe zorgaanvraag indient >
Kosten tolk niet in het tarief

De kosten voor een tolk vallen niet onder het arrangementstarief. Is een tolk nodig, dan dient de Toegang die te organiseren.

Wat zit in het producttarief?

De volgende producten vallen niet binnen een arrangement:

 • Intramurale jeugdhulp (Verblijf)
 • Kortdurend verblijf (Logeeropvang)
 • Beschermd wonen
 • Pleegzorg
 • Dagcentrum Vroegtijdige Interventie
 • Vervoer
 • ADHH+
 • Dyslexie
 • Crisiszorg

Voor deze producten gelden producttarieven die per afgesproken eenheid gedeclareerd worden. Jeugdhulpaanbieders kunnen alleen eenheden declareren die zij direct aan de jeugdhulp voor de jeugdige of het gezin hebben besteed. Indirecte tijd, zoals reistijd, collegiaal overleg waarbij de jeugdige of het gezin niet aanwezig is of tijd voor het maken van rapportages kunnen niet apart in rekening gebracht worden.

Voorbeelden Beknopt Plan Jeugdhulp: Activiteiten en Frequentie

Het Beknopt Plan Jeugdhulp vraagt om een beknopte beschrijving van de activiteiten die je als jeugdhulpaanbieder gaat inzetten om het resultaat te bereiken en de frequentie waarmee je dat gaat doen. Hieronder volstrekt willekeurige voorbeelden:

 1. Dagbehandeling KDC starten met 9 dagdelen + vervoer
  Stimuleren van de algehele ontwikkeling. In samenwerking met logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, spelagogie. Elke drie maanden vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Ouders zijn hierbij welkom, maar aanwezigheid is niet verplicht.
  Halfjaarlijkse evaluatie en een jaarlijkse planbespreking met de ouders, de eerste 6 weken na opname.

2. Behandeling paramedisch, start met 3 uur per week en verder naar behoefte
Individuele diagnostiek en behandeling door fysiotherapie / logopedie / ergotherapie.

Waarom 8 producten niet in een arrangement zitten

Een aantal producten is niet onder te brengen in een arrangement en kan nog steeds als product aangevraagd worden. In een arrangement is jeugdhulp verzameld die aan elkaar verwant is, in de aard van de zorg of de kosten ervan. Een aantal producten is zó specifiek dat er van verwantschap met andere jeugdhulp geen sprake is. ADHD+-trajecten bijvoorbeeld worden veelvuldig afgegeven. Het zijn overzichtelijke trajecten met een overzichtelijke kostprijs. Zou ADHD+ in een arrangement zitten, dan zou dit het gemiddelde arrangementstarief zo naar beneden brengen dat het te laag wordt voor andere jeugdhulp binnen hetzelfde arrangement. Ander voorbeeld: onder intramurale jeugdhulp valt het intensieve en kostbare ‘Verblijf’. Deze vorm van jeugdhulp zou een arrangementstarief onevenredig hoog maken, té hoog voor veel andere jeugdhulp binnen hetzelfde arrangement. Om dit binnen een arrangementstructuur te brengen hebben we meer ontwikkeltijd nodig.

Stappenplan vervoersvoorziening

 

Stap 1
Ga eerst na of de jeugdige zelf naar de jeugdhulpaanbieder kan en/of de ouders of iemand uit het sociale netwerk de jeugdige kan vervoeren. Vervoer is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders.

Stap 2
Als er toch vervoer nodig is, dan is er sprake van bovengebruikelijke kosten. Meer over bovengebruikelijke zorg bij vervoer >
Op grond van de situatie van de jeugdige moet dan de meest passende en goedkoopst adequate voorziening toegekend te worden. Er zijn drie opties:

Optie 1: Kan de jeugdige niet lopend of met de fiets naar de jeugdhulpaanbieder? En kunnen de ouders of het sociale netwerk niet zorgen voor het vervoer? Dan is een tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer mogelijk. De jeugdige moet dan natuurlijk wel zo zelfredzaam zijn dat ie zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. De tegemoetkoming kan alleen gefinancierd worden vanuit een pgb of financiële tegemoetkoming.

Optie 2: Als de ouders of iemand uit het sociale netwerk wel voor vervoer kan zorgen, dan is een kilometervergoeding van de te maken kilometers naar de aanbieder en terug, mogelijk. De kilometervergoeding kan alleen gefinancierd worden vanuit een pgb of financiële tegemoetkoming.

Optie 3: Een aantal aanbieders hebben aangegeven zelf vervoer te kunnen organiseren voor jeugdigen die jeugdhulp bij hen ontvangen. Overzicht van jeugdhulpaanbieders die vervoer leveren >

Stap 3
Als de bovenstaande stappen zijn doorlopen en al deze voorzieningen niet passend, toereikend of mogelijk zijn, dan kan er gebruikt worden gemaakt van de voorziening Taxivervoer. Er zijn verschillende opties om het taxivervoer te regelen:

Optie 1: Het taxivervoer kan geregeld worden door het Regiovervoer Midden-Brabant. Deze organisatie verzorgt vanaf 2019 ook voor jeugdhulp het vervoer in onze regio. Er moet dan wel sprake zijn van een vervoersvraag die niet opgelost kan worden in stap 1 en 2. Loop eerst zorgvuldig het lijstje Persoonsgebonden indicaties jeugdvervoer door. Dit formulier gebruik je om vast te stellen of er sprake is van individueel vervoer of groepsvervoer. Groepsvervoer gaat altijd vóór individueel vervoer. Het formulier helpt je ook vast te stellen welke bijzonderheden er zijn m.b.t het vervoer van de jeugdige. Regiovervoer Midden-Brabant kan niet ingezet worden voor weekendvervoer. Regiovervoer Midden-Brabant is bereikbaar via 0900-7755862. Vul vervolgens het document Aanmelding jeugdige regiovervoer in.

Wil je individueel regiovervoer aanvragen? Bereken dan de kosten met de prijstool. Download Prijstool Individueel Vervoer Jeugdige >. Vergelijk deze vervolgens met een offerte van een regulier taxibedrijf. Je kiest voor de vervoerder met het laagste tarief. Als dit Regiovervoer Midden-Brabant is, vul je het formulier Aanmelding jeugdige regiovervoerin. Regiovervoer Midden-Brabant heeft ook een folder ontwikkeld voor ouders. Download Handboekje jeugdvervoer Midden-Brabant >

Optie 2: Vanuit het lokale maatwerkbudget kan in overleg met de jeugdige en zijn ouders ook een vervoersvoorziening worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van een financiële tegemoetkoming.

Vervoeraanvraag via JW315 (Medisch domein)

Jeugdhulpaanbieders die zelf gecontracteerd zijn voor vervoer (middels productcodes 42900, 42901 of 42902) kunnen rechtstreeks vervoer aanvragen bij de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt.

Alle aanbieders, ook als ze niet zijn gecontracteerd voor vervoer, kunnen vervoer aanvragen via Regiovervoer Midden-Brabant via JW315. (Let op: gecontracteerd vervoer gaat vóór op taxivervoer via Regiovervoer Midden-Brabant). Check zelf eerst de volgorde van te nemen stappen. Als inderdaad Taxivervoer via Regiovervoer Midden-Brabant nodig is vul je als zorgaanbieder de formulieren Persoonsgebonden indicaties jeugdvervoer en Aanmelding jeugdige regiovervoer in en stuurt deze naar desbetreffende gemeente volgens het woonplaatsbeginsel.

Voor de ouders heeft Regiovervoer Midden-Brabant een folder ontwikkeld. Download Handboekje jeugdvervoer Midden-Brabant >

Vervoer voor jeugdigen Centraal Orgaan Asielzoekers

Vanaf 1 januari 2019 wordt de zorg aan COA-jeugdigen gefinancierd door de gemeente. Het vervoer van het COA naar de jeugdhulpaanbieders wordt echter niet geregeld en gefinancierd door de gemeente. Dit moet het COA zelf doen. Kijk voor meer informatie op de website van de VNG. Bezoek de website van de VNG >

Bovengebruikelijke zorg bij vervoer

Dit is zorg in verband met vervoer die, gelet op leeftijd en ontwikkelingsniveau van de jeugdige, boven de normale, dagelijkse zorg uitgaat van de ouders en/of het netwerk. Bij jeugdigen die wel zelfstandig kunnen reizen kan in bepaalde gevallen ook sprake zijn van bovengebruikelijke zorg in verband met vervoer.

Om te bepalen of er sprake is van onevenredig hoge kosten van vervoer naar een locatie van de jeugdhulpaanbieder, kun je een rekenformule gebruiken. Hiernaast zie je een rekenvoorbeeld. Let op: dit is een richtlijn. Als er inhoudelijke redenen zijn om ervan af te wijken, dan kan dat.

Toelichting bij rekenvoorbeeld: bij de voorbeelden A en B kan de jeugdige aanspraak maken op vervoer of een vergoeding van vervoerskosten. Bij voorbeeld C is dat niet vanzelfsprekend.

Aanspraak op vervoer kan ontstaan als de uitkomst van het (aantal maanden behandeling in totaal) x (aantal keren behandeling per week) x (aantal weken behandeling per maand) x (aantal kilometers enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor) gelijk of groter is dan 250. De variabele onderdelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de jeugdige. Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kan aanspraak gemaakt worden op vervoer. Dit is de formule die ook door de zorgverzekeraar werd toegepast vóór 2015 (hardheidsclausule zorgverzekeringwet).

  A B C
Totaal aantal maanden

 

6 4 12
x Aantal keren per week

 

3 5 1
x Aantal weken per maand

 

4 4 4
x Aantal kilometers enkele reis

 

40 15 9
x Wegingsfactor

 

0,25 0,25 0,25
Uitkomst

 

720 300 108

Jeugdhulpaanbieders die vervoer leveren

De volgende aanbieders zijn gecontracteerd voor vervoer:

 

Aanbieder Lopend vervoer Rolstoel vervoer Individueel vervoer
Amarant X X
Amare Zorgcoaching X X
JuniorCare B.V. X X
Reinier van Arkel X
Siza X X X
Stichting Buitengewoon Leren & Werken X
Stichting Citium X X
Stichting GGZ Breburg X X X
Stichting Inzet voor Zorg X X
Stichting Koraal Groep X X . Individueel vervoer kan alleen samen met Dagbehandeling JLVG DVI (code 0D891) worden aangevraagd.
Stichting Samenwerkende Zorgboeren X X
Stichting Sterk Huis X X X
Unik B.V.
X X X
Zorgokee B.V. X

 

Als de aanbieder structureel niet kan of wil voldoen aan de vraag, stuur dan een mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. De team Inkoop bespreekt de situatie dan met de aanbieder en koppelt de uitkomst naar je terug.

 

 

Lopend vervoer
Dit is vervoer voor jeugdigen die zelfstandig in en uit de bus kunnen. De problematiek van de jeugdige vormt geen belemmering om met andere cliënten samen te reizen. Deze vorm van vervoer wordt ingezet voor cliënten die (nog) niet zelfstandig naar de jeugdhulpaanbieder kunnen.

Rolstoel vervoer
Dit is vervoer voor jeugdigen die vanwege hun rolstoel gebruik maken van aangepast vervoer. De bus is zo ingericht dat één of meerdere rolstoelgebruikers van de bus gebruik kunnen maken. De chauffeur ondersteunt bij het in- en uitstappen. Ondanks dat de problematiek van de jeugdige meestal geen belemmering vormt om met andere jeugdigen samen te reizen, zal dit vanwege de rolstoel (ruimte) beperkt mogelijk zijn (maximaal vier jeugdigen per bus).

Individueel vervoer
Het betreft hier het vervoer voor jeugdigen die zelfstandig (of met beperkte ondersteuning van de chauffeur / begeleider) in en uit de bus kunnen. Door de problematiek van de jeugdige is het niet mogelijk om het vervoer te combineren met dat van andere jeugdigen.