Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Leren

 • Tips
 • Instructie
 • Voorbeelden
 • Achtergrond

Leren

Beschrijving Stap 4

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. Gebruik hiervoor de Wegwijzer Jeugdhulp. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder, eventueel met een of meer onderaannemers, het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Bij een verwijzing via de Toegang gebeurt dit altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin. Bij een verwijzing via een GI is die toestemming niet vereist.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties als onderaannemers jeugdhulp gaan bieden.

Wie kiest?

De jeugdige of het gezin kiest de jeugdhulpaanbieder. Het is van groot belang dat zij vertrouwen hebben in de organisatie en de persoon van wie ze hulp gaan krijgen. Soms is een jeugdige of gezin al bekend met een specifieke aanbieder of hebben ze al veel onderzoek gedaan naar een passende aanbieder. In andere gevallen leunen jeugdigen en gezinnen op het advies van jou als professional van de Toegang, GI of jeugdhulpaanbieder of verken je samen de mogelijkheden.

Hoewel de jeugdige of het gezin kiest, kun je niet zeggen dat die keuze altijd doorslaggevend is. In elke situatie moet je als professional bepalen of de keuze van de jeugdige of het gezin past bij het beoogde resultaat en de situatie. Denk je van niet? Ga hierover dan samen in gesprek.

Jeugdhulpaanbieders vinden

Je vindt alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders op de Wegwijzer Jeugd. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders beheren hun eigen profiel op de Wegwijzer Jeugd. In het profiel vind je de contactgegevens, beschrijvingen van de arrangementen/producten die ze leveren en video’s. Op de Wegwijzer Jeugd kun je ook een selectie van aanbieders maken op basis van een productcode. Bezoek de Wegwijzer Jeugd >

Profiel Wegwijzer

Toegangsprofessionals kiezen sneller voor een aanbieder met wie ze al goede ervaringen hebben, die hen is aangeraden door een collega of een aanbieder met een goed profiel op de Wegwijzer. Het loont dus voor aanbieders om aandacht te besteden aan het vullen van hun profiel. Tip: vertel niet zo zeer wie je bent en wat je doet, maar wat jou uniek maakt. Hoe bereik jij resultaten? Heb je iets in huis dat anderen niet hebben? Gebruik foto’s en video om informatie te verlevendigen. De toegangsprofessionals waarderen de video’s enorm!

De Wegwijzer Jeugd is niet ontworpen voor gezinnen/jeugdigen. We raden daarom af gezinnen te verwijzen naar de Wegwijzer Jeugd. De website is namelijk opgebouwd volgens de inkoopsystematiek van de regio Hart van Brabant. Deze is niet bekend bij gezinnen/jeugdigen.

Heb je vragen over het vullen van je profiel op de Wegwijzer Jeugd? Stuur een mail naar hvb@tilburg.nl

 

Beste jeugdhulpaanbieders, laat je zien op de Wegwijzer. Hoe maak jij het verschil? Wat maakt jou uniek?

Contact leggen

Heb je samen met de jeugdige of het gezin de keuze voor de jeugdhulpaanbieder bepaald? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Voor jullie inhoudelijk diep op de casus ingaan, is het slim om met een paar vragen na te gaan of de jeugdhulpaanbieder de juiste keuze is:

 • Is de jeugdhulpaanbieder gecontracteerd? Anders kan deze geen Zorg in Natura leveren binnen de regio. Zorg via een pgb  leveren is dan wel mogelijk. Lees meer over het pgb in Stap 2 >
 • Kan de jeugdhulpaanbieder direct starten met de jeugdhulp? Bij voorkeur start de jeugdhulpaanbieder direct met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Kan dit niet? Dan zet de jeugdhulpaanbieder alternatieve jeugdhulp  in die ook al bijdraagt aan het resultaat en er in ieder geval voor zorgt dat de situatie niet verslechtert.
 • Past de jeugdhulpaanbieder bij het te behalen resultaat en de situatie? Een jeugdhulpaanbieder kan dit doorgaans goed beoordelen op basis van het geformuleerde resultaat en een beknopt overzicht van de aanwezige ondersteunende, belemmerende en risicofactoren.

Voor het geval je als jeugdhulpaanbieder niet álle benodigde expertise zelf in huis hebt of wanneer een andere jeugdhulpaanbieder al zorg levert aan de jeugdige of het gezin: is de jeugdhulpaanbieder bereid om als onderaannemer te werken?

Jij als professional beoordeelt per situatie of het nodig is de jeugdhulpaanbieder van keuze persoonlijk en telefonisch te benaderen. Aan de hand van een persoonlijke beschrijving van de persoon die de jeugdige of het gezin gezien en gesproken heeft, kunnen jeugdhulpaanbieders zich beter een beeld vormen van de situatie en hun vragen stellen. Persoonlijk contact maakt een prettige en succesvolle samenwerking in het vervolg gemakkelijker en dat is extra van belang als er verschillen van inzicht opgelost moeten worden.

Vraag geen jeugdhulp aan voor een jeugdhulpaanbieder die een jeugdige op een wachtlijst wil plaatsen.

Inzetten niet-gecontracteerde zorg (NGZ)

Het uitgangspunt is dat de gecontracteerde aanbieders gezamenlijk alle vormen van Jeugdhulp kunnen bieden.Toch kan het voorkomen, dat je als toegangsprofessional/verwijzer zorg moet inzetten van een jeugdhulpaanbieder die niet gecontracteerd is. Bijvoorbeeld als het gecontracteerde aanbod niet past bij de (bijzondere) individuele situatie van de jeugdige/het gezin en een PGB geen optie is. Voor niet-gecontracteerde aanbieders gelden wel dezelfde afspraken als voor gecontracteerde aanbieders. De afspraken staan in het Administratie- en declaratieprotocol Jeugdhulp. Download Administratie- en Declaratieprotocol Jeugdhulp >

De belangrijkste stappen voor het aanvragen van niet-gecontracteerde zorg zijn:

 1. Je checkt eerst of er voor de jeugdige/het gezin een gecontracteerd zorgaanbod is op de Wegwijzer Jeugd. Je kunt het Expertiseteam hierbij om inhoudelijk advies vragen.
 2. Wanneer geen aanbod beschikbaar is, moet je nagaan of:
  1. een gecontracteerde aanbieder met een andere gecontracteerde aanbieder samen tot een aanbod kan komen, waarbij één van beide optreedt als hoofdaannemer, of;
  2. een niet-gecontracteerde  aanbieder in samenwerking met een gecontracteerde aanbieder via onderaannemerschap alsnog invulling kan geven aan de hulpvraag, of;
  3. het aanbod geleverd kan worden door middel van een PGB.

Pas als deze opties niet mogelijk zijn kun je NGZ aanvragen. Bekijk voorbeelden van situaties waarin je het aanvragen van niet-gecontracteerde zorg kunt voorkomen >

Als je zorg wilt inzetten van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, doe je dat als volgt:

 1. Je vult het formulier Aanvraag niet-gecontracteerde jeugdhulp in samen met de aanvrager. Motiveer je aanvraag (eventueel met consultatie van een collega of leidinggevende)
 2. Stuur het formulier mét een kopie bankafschrift naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl. Je hoef het afschrift niet mee te sturen als de aanbieder al eerder regionale jeugdhulp heeft geleverd in de regio Hart van Brabant.
 3. Voor de vergoeding van de zorg gelden de regionale codes, arrangementen en tarieven. Wil de aanbieder een ander tarief afspreken? Dan moet je dit ook aangeven in het formulier. De betreffende regiogemeente moet hiervoor goedkeuring geven.

Alleen aanvraagformulieren die juist en volledig zijn ingevuld én afkomstig van de Toegang of GI worden in behandeling genomen. Als je het formulier hebt gestuurd, ontvang je een bevestigingsmail. Wil je weten hoe de verdere afwikkeling van je aanvraag eruit ziet? Raadpleeg dan het proces afwikkeling aanvraag niet-gecontracteerde zorg >

Let op: voor Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk geldt dat de GI een pgb en NGZ kan aanvragen. Beide moeten wel altijd in afstemming met de lokale Toegang. Voor Tilburg en Waalwijk geldt, dat de GI een pgb en niet-gecontracteerde jeugdhulp kan aanvragen, zonder afstemming met de lokale toegang.

Overbruggingszorg

Uitgangspunt is dat de jeugdhulpaanbieder direct na het ontvangen van de Toewijzing jeugdhulp met de jeugdige of het gezin gaat werken aan het resultaat. Ook als de meest effectieve zorg niet direct beschikbaar is. De zorg die ter overbrugging wordt ingezet tot die meest effectieve zorg wél beschikbaar is, moet de jeugdige of het gezin of vooruit helpen en in ieder geval voorkomen dat de situatie erger wordt. Overbruggingszorg kan ook geleverd worden door een andere jeugdhulpaanbieder, die dit dan in onderaannemerschap doet.

 • Is de overbruggingszorg nodig bij een arrangement, dan valt die binnen het arrangementstarief. Overbruggingszorg wordt niet apart aangevraagd, maar wel vermeld in het Beknopt Plan Jeugdhulp.
 • Is de overbruggingszorg nodig bij de inzet van een product? Dan geldt voorlopig dat jeugdhulpaanbieders, GI en Toegang op zoek gaan naar een jeugdhulpaanbieder die het product wél direct kunnen inzetten. De regio Hart van Brabant werkt deze situatie ondertussen verder uit. Zodra een andere werkwijze gaat gelden, lees je dit hier.

Overgangszorg

Overgangszorg is jeugdhulp die start in 2018 en doorloopt in 2019. De uitgangspunten voor overgangszorg zijn:

 • Een jeugdhulpaanbieder die een traject start in 2018 mag dit in 2019 altijd afmaken, ook als deze aanbieder voor 2019 geen contract heeft met de regio Hart van Brabant. De jeugdhulpaanbieder krijgt van het team Inkoop Jeugdhulp van de regio het verzoek voor de betreffende jeugdigen en gezinnen een overeenkomst Overgangsrecht af te sluiten.
 • Wil je jeugdhulp toewijzen aan een aanbieder die in 2018 een contract heeft en in 2019 niet, en is nu al te voorzien dat er in 2019 een vervolgvraag zal komen? Of ben je jeugdhulpaanbieder zonder contract voor 2019? Weeg dan samen met de jeugdige of het gezin af wat het beste is. Er kunnen goede redenen zijn om met een jeugdhulpaanbieder te werken die in 2019 geen contract heeft. Het moet voor een jeugdige of gezin wel altijd duidelijk zijn dat bij die aanbieder in 2019 geen vervolgvraag voor Zorg in Natura belegd kan worden. Mogelijk kan de betreffende jeugdhulpaanbieder als onderaannemer de jeugdhulp verlenen of via een pgb. Blijf er alert op dat een pgb niet voor elke jeugdige of elk gezin passend is. Bekijk de uitgangspunten voor een pgb >
 • In uitzonderlijke gevallen kan ook jeugdhulp die laat in 2018 van start gaat (bijvoorbeeld na 1 december) nog toegewezen worden aan jeugdhulpaanbieders die in 2019 geen contract hebben. We vragen de jeugdhulpaanbieders die voor 2019 geen contract hebben met de regio Hart van Brabant om  in de laatste maanden van 2018 zeer terughoudend te zijn met het in zorg nemen van nieuwe jeugdigen en gezinnen. We vragen de Toegangsteams en GI om goed na te gaan waar een jeugdige of gezin het beste mee geholpen is. Als de jeugdhulp net zo goed verleend kan worden door een organisatie die gecontracteerd is voor 2019, verdient dat de voorkeur.

 

Overgangsrecht regelen

Het team Inkoop Jeugd van de regio Hart van Brabant brengt in de laatste maanden van 2018 in beeld welke jeugdhulpaanbieders voor welke jeugdigen en gezinnen een Overeenkomst Overgangsrecht moeten afsluiten. Het gaat om Zorg in Natura (ZIN) die nu al loopt en in 2019 doorloopt. Jeugdhulpaanbieder ontvangen vanzelf bericht met de vraag te inventariseren voor wie zo’n overeenkomst nodig is. Jeugdhulpaanbieders ontvangen later van het team Inkoop een contract, dat zij ondertekenen en terugsturen. Een ondertekende Overeenkomst Overgangsrecht is voor niet-gecontracteerde aanbieders een vereiste om in 2019 jeugdhulp te kunnen declareren.

 

IPA delen

Past de gekozen jeugdhulpaanbieder bij de casus? Dan deel je het Integrale Plan van Aanpak. Hiervoor vraag je altijd toestemming aan de jeugdige of het gezin. In een enkel geval krijg je die toestemming niet. Meer over als je geen toestemming krijgt >

Hou je bij het delen van het Integrale Plan van Aanpak aan de wet op de privacy (AVG).

 

Onderaannemers inschakelen

Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de zorgtaak). Het is de taak van de hoofdaannemer om dat te checken. De afspraken over de inhoud van de samenwerking leggen jullie samen schriftelijk vast, bijvoorbeeld via een hoofd- onderaannemersovereenkomst. Hiervoor kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
Als hoofdaannemer meld je bij regio Hart van Brabant dat je met een onderaannemer samenwerkt via een Verklaring van Onderaannemerschap. Bekijk de Verklaring van Onderaannemerschap >

Krijg je als jeugdhulpaanbieder een aanvraag terwijl een kind of gezin al jeugdhulp krijgt van een andere aanbieder? Overleg dan met alle betrokken partijen (jeugdige of gezin, jeugdhulpaanbieder(s), Toegang, GI) wat te doen. Maakt de bestaande jeugdhulpaanbieder eerst zijn traject af? Of kan de nieuw aan te vragen zorg niet wachten en moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden voor alle zorg die gezien de situatie nodig is? En wie wordt dan de hoofdaannemer en wie de onderaannemer?

Blijkt uit het overleg dat je een nieuwe aanvraag moet indienen voor álle zorg die nodig is, inclusief de jeugdhulp die al loopt? Heb je te weinig vertrouwen in de jeugdhulpaanbieder die al zorg levert? Maar wil de jeugdige of het gezin per se bij deze jeugdhulpaanbieder blijven? Dan gaat het te ver om te zeggen dat je verplicht bent met deze jeugdhulpaanbieder samen te werken. We verwachten wel dat je, ook weer in overleg met alle betrokkenen, onderzoekt wat de betreffende jeugdhulpaanbieder doet, wat dit betekent voor de jeugdige en het gezin en hoe dit kan (blijven) bijdragen aan het behalen van het resultaat. Verdiep je erin, in het belang van de jeugdige/het gezin. Moet je concluderen dat de bestaande jeugdhulpaanbieder geen bijdrage levert aan het te behalen resultaat? En wil je niet met deze partij samenwerken? Bespreek dit dan met de jeugdige of het gezin en met de betreffende aanbieder en kies samen met de jeugdige/het gezin voor een andere jeugdhulpaanbieder.

Hoofd- en onderaannemerschap doen

Uitgangspunten:

 • De hoofdaannemer neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin, vastgelegd in het Plan van Aanpak, te behalen. De wijze waarop het resultaat wordt behaald is aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is ervoor verantwoordelijk dat de onderaannemers hun bijdrage leveren om dat resultaat te behalen. In de praktijk betekent dit:
 • De hoofdaannemer kiest de onderaannemer(s) in overleg met de jeugdige of het gezin.
 • De hoofdaannemer treedt op als coördinator van alle in te zetten jeugdhulp, dit vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Is behalve jeugdhulp ook andere hulp nodig om het resultaat te bereiken? Dan zorgt de coördinator zorgt ook voor de afstemming met of het inschakelen van die andere hulp. De coördinator is het vaste aanspreekpunt van een jeugdige of gezin en voor de andere (jeugd)hulpaanbieders. In overleg met alle betrokkenen kan besloten worden dat de coördinatie beter uitgevoerd kan worden door een andere partij dan de hoofdaannemer Wie de coördinator is, moet vastgelegd zijn in het Plan van Aanpak (PvA).

 

 • In 2017 en 2018 gold de regel dat de hoofdaannemer minsten 50% van de zorg moest leveren. Deze regel is niet meer van toepassing. De betrokken partijen bepalen in goed onderling overleg wie het best als hoofdaannemer en als coördinator kan optreden.
 • Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben met de ondertekening van dat contract uitdrukkelijk aangegeven dat zij open staan voor en constructief meewerken aan opdrachten in onderaanneming.
 • De tarieven voor de arrangementen (beschrijving arrangement + intensiteit van zorg) staan vast. De hoofdaannemer verdeelt het beschikbare budget in overleg met de onderaannemer(s).
 • Onderaannemers hoeven geen contract te hebben met de regio Hart van Brabant. Zij moeten wel voldoen aan dezelfde eisen  die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om na te gaan of dit het geval is en hier een overeenkomst met de onderaannemer voor op te stellen. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >
 • Een gemeente behoudt altijd het recht om een onderaannemer te weigeren als deze niet voldoet aan de criteria van de Jeugdwet en de eisen zoals die gesteld zijn aan de gecontracteerde aanbieders.
  Veel jeugdhulpaanbieders werken al samen als hoofd- en onderaannemer. Bekijk hun tips  en ervaringen. Andere jeugdhulpaanbieders moeten deze vorm van samenwerking nog ontdekken. Leer meer over de misverstanden over hoofd- en onderaannemerschap en het vormgeven van de samenwerking.

Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemer

Willen jullie als hoofd- en onderaannemer de afspraken vastleggen in een contract? Dan kun je de modelovereenkomst als basis gebruiken. De modelovereenkomst is opgesteld door een aantal jeugdhulpaanbieders. Het staat jeugdhulpaanbieders vrij om te bepalen of en in hoe verre zij van deze voorbeeldovereenkomst gebruikmaken. Aan deze overeenkomst kunnen daarom geen rechten worden ontleend richting de gemeenten van de regio Hart van Brabant. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >

Help

Vragen over invullen of gebruiken van de Wegwijzer? Stuur een mail naar: hvb@tilburg.nl.

Vragen over de keuze van de jeugdhulpaanbieder? Over de regels en uitgangspunten voor hoofd- en onderaannemerschap? Over het delen van het PvA? Vraag het de Helpdesk Jeugdhulp. Stuur een mail naar via helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of bel 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is. Anita van Doremalen en Marjolein Cornelissen geven je snel antwoord.